Kaupunginjohtajan talousselonteko valtuustolle

Kaupunginjohtaja Koivisto esitti 10.6.2019 kaupunginvaltuustolle selonteon kaupungin taloudellisesta tilanteesta.

Arviointikertomus 2018

Kaupunginvaltuusto päätti
-merkitä vuoden 2018 arviointikertomuksen tiedoksi ja
-pyytää Kuntalain 121 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselta selvitykset arviointikertomuksessa esitettyihin johtopäätöksiin, kysymyksiin ja kehittämisehdotuksiin.

Vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi Jyväskylän kaupungin tilivuotta 2018 koskevan tilintarkastuskertomuksen.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi tilivuoden 2018 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille.

https://www.jyvaskyla.fi/talous/raportointi/tilinpaatos-2018

Eteläportin asemakaavan laajennus- ja muutos

Eteläportti sijaitsee 9-tien länsipuolella 6 km päässä kaupungin keskustasta etelään. Asemakaavan muutos koskee 30. kaupunginosan kortteleita 15-17 sekä katu- ja virkistysaluetta. Kaavalla mahdollistetaan työpaikka- ja urheilutoimintojen sekä tilaa vaativan kaupan ja vähittäiskaupan rakentaminen.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1010

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan laajennus- ja muutosehdotuksen 28.5.2019 tarkistetussa muodossa.

Suuruspään asemakaavan laajennus- ja muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Asemakaavan muutos koskee 23. kaupunginosan katu-, venesatama ja pysäköintialuetta. Suuruspää sijaitsee Jyväsjärven rannalla, Lutakkoa vastapäätä, alle kahden kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta. Kaavatyötä laaditaan maanomistajan, Keski-Suomen Ensi- ja Turvakoti ry:n aloitteesta sen toiminnan siirtyessä muualle.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa: https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/978

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon 18.4.2019 tarkistetussa muodossa.

Kuohun osayleiskaava

Oikeusvaikutteinen osayleiskaava laaditaan strateginen ja yleispiirteinen Jyväskylän kaupungin yleiskaava lähtökohtanaan ohjaamaan rakentamista ja muuta maankäyttöä Kuohun alueella. Suunnittelualue sijoittuu valtatie 23 ja 18 (Keuruuntie) varteen Jyväskylän länsiosaan Petäjäveden rajan tuntumaan. Etäisyys Jyväskylän keskustaan on noin 18 km.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/948

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kuohun osayleiskaavan 12.4.2019 tarkistetussa muodossa.

Seppäläntie 8 asemakaavan muutos

Asemakaavalla mahdollistetaan kahdeksankerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen nykyiselle yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten korttelialueelle sovittaen uudisrakentaminen lähialueen rakennettuun ympäristöön.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1020

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen.

Resurssiviisas Jyväskylä -ohjelma 2040

Vuonna 2015 laadittu Jyväskylän resurssiviisaustiekartta on päivitetty ja laajennettu Resurssiviisas Jyväskylä -ohjelmaksi, joka kokoaa yhteen Jyväskylän kestävään kehitykseen ja resurssiviisauteen liittyvät keskeiset ohjelmat, tiekartat ja sitoumukset. Resurssiviisas Jyväskylä -ohjelma 2040 kattaa jo mainitun Resurssiviisaustiekartan lisäksi muun muassa Jyväskylän ilmasto-ohjelman, kaupungin ympäristöpolitiikan, hulevesiohjelman, Energiaviisas Jyväskylä -ohjelman, EU:n kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen sekä sen toimenpideohjelman (SECAP) sekä kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) tavoitteet ja toimenpiteet. Erillistä ilmasto-ohjelmaa Jyväskylän kaupungilla ei siis enää ole, mutta Resurssiviisas Jyväskylä -ohjelma kokoaa Jyväskylän osalta yhteen myös ilmastoa koskevat keskeisimmät tavoitteet ja toimenpiteet.

Resurssiviisas Jyväskylä -ohjelma toimii Jyväskylän kaupungin työkaluna toteuttaa kansallisia ilmastotavoitteita. Ohjelma toteuttaa myös osaltaan Edelläkävijyydestä kestävää kasvua -kaupunkiohjelman 2018-2022 (TEM) ja Kestävän kaupunkikehitys -ohjelman 2017-2022 (YM) tavoitteita.
Jyväskylän kaupungin tavoitteena on päästä jatkossa MAL -kaupunkisopimusmenettelyn piiriin. Resurssiviisas Jyväskylä -ohjelma voisi olla MAL -kaupunkisopimuksen yksi keskeinen tavoitesisältö, jota MAL-sopimuksessa sovituin toimenpitein toteutetaan yhteistyössä valtion ja Jyväskylän kaupunkiseudun kanssa.

Resurssiviisas Jyväskylä -ohjelmassa kolmen päätavoitteen; jätteettömyys, päästöttömyys ja ylikulutuksettomuus, saavuttamisvuotta on aikaistettu aiemmasta kymmenen vuotta, vuoteen 2040 ja samalla kaupungin hiilineutraaliustavoite on asetettu vuoteen 2030. Hiilineutraalissa kaupungissa loppuosa ilmastopäästöistä, enintään loput kaksikymmentä prosenttia, on kompensoitu eri tavoin.

Ohjelman teemojen visiot on laadittu vuoteen 2040, mutta konkreettisemmat tavoitteet (kolmesta viiteen tavoitetta/teema) ja niiden saavuttamiseksi tehtävät toimenpiteet vuoteen 2030. Toimenpiteitä päivitetään vuosittain niiden etenemisen perusteella. Ohjelmaa päivitetään valtuustokausittain.

Ennen päätöstä Joona Könttä (KESK) esitti Tuulia Kuntsin (KESK) kannattamana asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi.
Äänin 51-16-0-0 asian käsittelyä jatkettiin.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Resurssiviisas Jyväskylä -ohjelman 2040.

Hyvinvointikertomus 2018

Hyvinvointikertomuksen vuosittaisen raportin 2018 osalta voidaan todeta, että kaupungin talouden myönteinen kehitys on jatkunut, samoin kuin väestön määrän kasvu. Työttömyys on edelleen vähentynyt, myös nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys.

Tiedolla johtaminen ja asukkaiden osallisuus ovat vahvistuneet. Vaikutusten ennakkoarvioinnin käyttö on yleistynyt useilla toimialoilla ja palveluista on valmistumassa useita palveluselvityksiä ja -suunnitelmia kuten nuorten palveluselvitys, maahanmuuttajien palveluselvitys, järjestöyhteistyö selvitys sekä ehkäisevän päihdetyön suunnitelma, kiusaamisen vastaiseen työhön ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn liittyvät suunnitelmat. Kokemusasiantuntijoiden ja kehittäjäasiakkaiden käyttö palveluissa on lisääntynyt, samoin kuin asiakasraatitoiminta.

Väestö voi edelleen pääsääntöisesti hyvin, mutta myös polarisaatio näkyy asukkaiden hyvinvoinnissa ja seuraavat asiat edellyttävät lisää tarkastelua. Aiemmissa hyvinvointikertomuksissa erityisesti nuorten tilanne on herättänyt huolta. Nuorten mielenterveys- ja päihdetilanteesta tehtiin selvitys vuoden 2018 alussa ja siihen liittyen laadittiin toimenpideohjelma tilanteen korjaamiseksi. Useita toimenpiteitä on käynnistetty, mutta toiminnan vaikutukset tulevat näkyväksi vasta pidemmällä tarkastelujaksolla.

Kaikkien ikäryhmien osalta ehkäisevän työn merkitys on suuri. Valtakunnalliset tilastot ja tutkimukset osoittavat, että alkoholin kulutus on kääntynyt nousuun, samoin kuin mielenterveyteen liittyvät ongelmat. Toiminnan painopisteen siirtäminen terveyden edistämiseen, tuen tarpeiden varhaisempaan tunnistamiseen ja puuttumiseen on keskeistä kaikkien ikäryhmien osalta. Kuvaus väestön hyvinvoinnista ja sitä edistävistä toimenpiteistä on liitteenä. Toiminnan toteuttamiseen liittyvä hyvinvointisuunnitelma päivitetään syksyllä 2019.

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi hyvinvointikertomuksen 2018.

Meri Lumelan (Vihr.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite liikunta- ja urheiluseurojen tukimuotojen sukupuolivaikutusten arvioinnista

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Jyväskylän kaupunki arvioisi liikunta- ja urheiluseurojen tukimuotojen sukupuolivaikutukset. Liikuntapalveluissa tulee selvittää eri tukimuotojen vaikutukset sukupuolten väliseen tasa-arvoon.

Vastauksena valtuustoaloitteeseen todetaan, että sukupuolivaikutusten arviointi on tehty kuluvan kevään 2019 aikana.

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja totesi valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.

Jäsenmuutokset kaupunkirakennelautakunnassa

Kaupunginvaltuusto päätti
-myöntää Rami Sipilälle eron kaupunkirakennelautakunnan jäsenen tehtävästä ja valitsi jäsenen tehtävään Petri Nybergin lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja
-myöntää Petri Nybergille eron kaupunkirakennelautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valitsi varajäsenen tehtävään Rami Sipilän lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Eron myöntäminen Petri Neittaanmäelle luottamustehtävistä

Kaupunginvaltuusto päätti ottaa asian pöydältä kiireellisenä käsiteltäväksi kokouksessaan 10.6.2019.
1.Kaupunginvaltuusto myönsi Petri Neittaanmäelle eron valtuutetun tehtävästä ja totesi, että hänen tilalleen uudeksi varsinaiseksi valtuutetuksi nousee keskustan valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Eino Lahtinen valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
2.Kaupunginvaltuusto myönsi Petri Neittaanmäelle eron kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan jäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen uudeksi jäseneksi Eino Lahtisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.


Lisätietoja:
valtuuston puheenjohtajina toimineet
Riitta Mäkinen, p. 044 284 8504
Tuulia Kuntsi, p. 050 368 7558

Asiasanat: