Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluiden, Gradia Jyväskylän ja Jyväskylän kristillisen opiston laajan ESR-hankkeen, Kasvun maisema -hankkeen toinen toimintavuosi on osoittanut, että hyvää tulosta hankkeessa tehdään edelleen. Lisäksi ensimmäisen vuoden tulokset nuorten tukemisessa ovat olleet varsin pysyviä.

Lisätietoja: 
hankepäällikkö Marja-Sisko Kataikko, puh. 014 266 8707
hankekoordinaattori Taneli Vuojus, puh. 014 266 8060

Oppilaitosyhteistyössä toteutettavaan hankkeeseen on tähän mennessä osallistunut yli 600 nuorta, joista noin puolet on ollut mukana hankkeen pitkäkestoisessa valmennustoiminnassa ja toinen puoli peruskouluilla lyhytkestoisemmin toteutetuissa ryhmissä. 2,7 milj. euron ja 17 työntekijän hanke päättyy 30.4.2020.

Gradia Jyväskylän apua arjen kysymyksiin ja tukea opintoihin tarjoavaan Vivo-valmennukseen on tähän mennessä osallistunut noin 200 nuorta. Nuorten opinnot ovat olleet ennen val-mennusryhmään tuloa syystä tai toisesta keskeytymässä. Keskimäärin kolmen kuukauden valmennusjakson jälkeen noin 85 % osallistuneista nuorista on sijoittunut takaisin opintoihin tai muuten positiivisesti. Vuoden seurannassa noin puolet valmennukseen osallistuneista on jatkanut edelleen opintojaan tai on jo valmistunut. Muita keskeisiä sijoittumiskohteita vuoden seurannassa ovat olleet kuntoutus sekä armeija tai äitiysloma. Niiden nuorten määrä, jotka eivät ole pystyneet kiinnittymään valmennuksenkaan jälkeen opintoihin tai muuhun ohjattuun toimintaan on noin 17 % kaikista valmennettavista.

Jyväskylän kaupungin ja Gradia Jyväskylän yhdessä toteuttaman Työelämävalmennuksen tavoitteena on auttaa tuen tarpeessa, lähellä valmistumista, olevaa nuorta saamaan opintonsa ja työelämäjaksonsa päätök-seen, sekä auttaa häntä työllistymään valmistumisen jälkeen. Hankkeen aikana valmennuksessa on ollut noin 70 nuorta. Valmennusjakson päättäneistä valtaosa on valmistunut ja monet myös työllistyneet ”oikeisiin töihin”. 

Jyväskylän kaupungin perusopetuksen kanssa yhteistyötä tekevällä Ysiplus-pajalla Mataralla kuusi nuorta sai yhdeksännen luokan jälkeen kesken jääneet peruskouluopintonsa päätökseen. Perusopetuksen yhteydessä työskentelee myös toiminnallisuuteen ja elämyspedagogiikkaan perustuva Toiminnallinen perusopetuksen paja, Topo. Topo on toiminut kuluvana lukuvuonna viidellä eri peruskoululla kanssa tarjoten perusopetuksen päättävän luokan nuorille mahdollisuuksia toiminnalliseen, kokemukselliseen oppimiseen yhteistyössä opettajien kanssa. Tavoitteena on liittyä erityisesti perusopetuksen uuden opetussuunnitelman läpäisyteemoihin.

Jyväskylän kristillisen opiston osatoteutuksessa, Arjen taidot -pajassa, on hankkeen aikana ollut mukana 50 nuorta. Arjen taidot -paja toimii opiston asuntolan yhteydessä ja auttaa nimensä mukaisesti nuoria arjen asioissa ryhmä- ja yksilövalmennuksen keinoin. Opiston osatoteutukseen liittyy myös nuorten tuetun asumisen mahdollisuuksien kehittäminen yhdessä eri toimijoiden kanssa hankkeen aikana. Tuetun asumisen tai asumisvalmennuksen tarjonnan kehittäminen monipuolisemmaksi tulevaisuudessa on Jyväskylässä tärkeää.

Hankkeen kaikissa toiminnoissa on ollut mahdollista käyttää myös ostopalveluja nuorten ongelmien selvittämiseen. Tukipalveluiden käyttö on tuottanut tietoa siitä, minkälaisissa ongelmissa nuoret ovat jääneet ilman apua. Ylivoimaisesti suurimman ryhmän muodostavat erilaiset neuropsykiatriset ongelmat, jotka ovat jääneet varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa jostakin syystä huomaamatta. Tämänkaltaiset ongelmat ovat usein myös nuorten mielenterveyspulmien ja päihdeongelmien taustalla, siksikin niiden löytäminen ja asianmukainen tuki ongelmiin on tärkeää.

Hankkeen toiminta tuen tarpeessa olevien nuorten kanssa nostaa esille monia nuorten elämään liittyviä kysymyksiä ja problematiikkaa. Osa ongelmista johtuu siitä, että eri organisaatioiden välisessä yhteistyössä on kehitettävää. Näitä kysymyksiä on hankkeessa nostettu keskusteluun yhteistyöverkostojen kanssa ja sen kautta pyritty kehittämään myös eri toimijoiden ja organisaatioiden yhteistyötä ja toimintamalleja nuorten parhaaksi. 

Hankkeen jäljellä olevalla viimeisellä toimintakaudella hankkeessa kehitettyjä valmennusmalleja pyritään vakiinnuttamaan.