Kaupunginjohtajan talousselonteko valtuustolle

Kaupunginjohtaja Koivisto esittää 10.6.2019 kaupunginvaltuustolle selonteon kaupungin taloudellisesta tilanteesta.

Arviointikertomus 2018

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi arviointikertomuksen 2018.

Vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden
myöntäminen tilivelvollisille

Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi.
Kaupunginvaltuusto käsittelee vuoden 2018 tilinpäätöksen 10.6.

Vastuullisen tilintarkastajan raportti tilivuoden 2018 tarkastuksesta ja
tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi yhteenvedon vuoden 2018
tilintarkastuksesta.

Toimialajohtaja Eino Leisimon virantoimitusvelvollisuuden muutos
määräaikaisesti 19.8.2019 - 31.7.2020

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Resurssiviisas Jyväskylä -ohjelma 2040

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy
Resurssiviisas Jyväskylä -ohjelman 2040.

Vuonna 2015 laadittu Jyväskylän resurssiviisaustiekartta on päivitetty ja
laajennettu Resurssiviisas Jyväskylä -ohjelmaksi, joka kokoaa yhteen Jyväskylän kestävään kehitykseen ja resurssiviisauteen liittyvät keskeiset ohjelmat, tiekartat ja sitoumukset.

Resurssiviisas Jyväskylä -ohjelma 2040 kattaa jo mainitun Resurssiviisaustiekartan lisäksi muun muassa Jyväskylän ilmasto-ohjelman, kaupungin ympäristöpolitiikan, hulevesiohjelman, Energiaviisas Jyväskylä -ohjelman, EU:n kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen sekä sen toimenpideohjelman (SECAP) sekä kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) tavoitteet ja toimenpiteet. Erillistä ilmasto-ohjelmaa Jyväskylän kaupungilla ei siis enää ole, mutta Resurssiviisas Jyväskylä -ohjelma kokoaa Jyväskylän osalta yhteen myös ilmastoa koskevat keskeisimmät tavoitteet ja toimenpiteet.

Resurssiviisas Jyväskylä -ohjelmalla kansalliseen ilmastotyöhön

Resurssiviisas Jyväskylä -ohjelma toimii Jyväskylän kaupungin työkaluna
toteuttaa kansallisia ilmastotavoitteita. Ohjelma toteuttaa myös osaltaan
Edelläkävijyydestä kestävää kasvua -kaupunkiohjelman 2018-2022 (TEM) ja Kestävän kaupunkikehitys -ohjelman 2017-2022 (YM) tavoitteita.
Jyväskylän kaupungin tavoitteena on päästä jatkossa MAL -
kaupunkisopimusmenettelyn piiriin. Resurssiviisas Jyväskylä -ohjelma voisi olla MAL -kaupunkisopimuksen yksi keskeinen tavoitesisältö, jota MALsopimuksessa sovituin toimenpitein toteutetaan yhteistyössä valtion ja Jyväskylän kaupunkiseudun kanssa.

Hiilineutraali Jyväskylä 2030

Resurssiviisas Jyväskylä -ohjelmassa kolmen päätavoitteen; jätteettömyys,
päästöttömyys ja ylikulutuksettomuus, saavuttamisvuotta on aikaistettu
aiemmasta kymmenen vuotta, vuoteen 2040 ja samalla kaupungin
hiilineutraaliustavoite on asetettu vuoteen 2030. Hiilineutraalissa kaupungissa loppuosa ilmastopäästöistä, enintään loput kaksikymmentä prosenttia, on kompensoitu eri tavoin.

Ohjelman teemojen visiot on laadittu vuoteen 2040, mutta konkreettisemmat tavoitteet (kolmesta viiteen tavoitetta/teema) ja niiden saavuttamiseksi tehtävät toimenpiteet vuoteen 2030. Toimenpiteitä päivitetään vuosittain niiden etenemisen perusteella. Ohjelmaa päivitetään valtuustokausittain. Ohjelma raportoidaan vuosittain kaupungin resurssiviisausryhmän toimesta johtoryhmälle ja toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston kokous 7.6.2019


Kuntayhtymän yhtymävaltuuston kokous pidetään perjantaina 7.6.2019.
Esityslista on nähtävänä sairaanhoitopiirin internetsivulla:
http://www.ksshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Hallinto/Valtuusto

Kaupunginhallitus antoi kaupungin edustajille ohjeeksi, että maakuntahallituksen ehdotukset hyväksytään.

Keski-Suomen maakuntavaltuuston kokous 7.6.2019

Maakuntavaltuuston esityslista on luettavissa Keski-Suomen liiton verkkosivuilla:
http://keskisuomi.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek_tweb.htm

Kaupungin edustajien kokoonpano maakuntavaltuustossa on nähtävänä Keski-Suomen liiton verkkosivuilla osoitteessa
https://www.keskisuomi.fi/keski-suomen_liitto/organisaatio/maakuntavaltu...

Kaupunginhallitus päätti antaa kaupungin edustajille ohjeeksi, että maakuntahallituksen ehdotukset hyväksytään.

Eteläportin asemakaavan laajennus- ja muutosehdotus


Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan laajennus- ja muutosehdotus hyväksytään 28.5.2019 tarkistetussa muodossa.

Alueella on Moventas Oy:n tuotantolaitos ja Kuusakoski Oy:n metallikierrätyslaitos. Muuten alue on rakentamaton. Aluetta halkoo 110 kV:n voimajohto. Alueelle on toteutettu kestopäällystetyt kadut Eteläportintie ja Härkökuja, jotka on mitoitettu ja rakennettu raskaan liikenteen vaatimusten mukaisiksi. Kaavoitettava alue on pääosin kaupungin omistuksessa.

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutoksella mahdollistetaan työpaikka- ja vapaa-ajantoimintojen sekä tilaa vaativan kaupan sekä vähittäiskaupan suuryksikköjen rakentaminen.
Tarkoitus on, että alueella hyödynnettäisin mahdollisimman paljon aurinko- ja tuulivoimaa. Hulevesien käsittelyssä pyritään luonnonmukaisuuteen.
Eteläportin kehittämisen ja kaavoituksen pohjaksi on laadittu Eteläportin kehittämissuunnitelma.
Eteläportin uuden työpaikka-alueen markkinointilanseeraus tuotiin julkisuuteen 3.10.2018.
Kaavalla muodostetaan virkistysaluetta, työpaikka-alueita, tilaa vievän kaupan alueita ja mahdollisesti myös urheilualue.

Suuruspään asemakaavan laajennus- ja muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään 18.4.2019 tarkistetussa muodossa.

Alueella on nykyisin Keski-Suomen Ensi- ja turvakoti ry:n toimitilat, jotka on tavoitteena siirtää.

Kuokkalan sillan kupeessa sijaitsevaan Suuruspäähän on tavoitteena kaavoittaa kerrostalovaltainen asuinkortteli ensi- ja turvakotitoiminnan siirtyessä toisaalle. Alueelle on järjestetty arkkitehtuurin kutsukilpailu loppuvuodesta 2017. Kilpailun tarkoituksena oli laatia suunnittelualueelle suunnitelma, joka on arkkitehtuuriltaan korkealuokkainen, kaupunkikuvallisesti mielenkiintoinen ja ottaa huomioon alueen maisema- ja luontoarvot. Kilpailun voitti arkkitehtitoimisto OOPEAA:n suunnitelmalla ”Käpälä”, jonka pohjalta asemakaavasuunnittelua on jatkettu (Kilpailun arvostelupöytäkirjaan ja ehdotuksiin voi tutustua tarkemmin osoitteessa:www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/suuruspaa).

Meri Lumelan (vihr.) ym. valtuutettujen valtuustoaloitteeseen liikunta- ja urheiluseurojen tukimuotojen sukupuolivaikutusten arvioinnista

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Jyväskylän kaupunki arvioisi liikunta- ja urheiluseurojen tukimuotojen sukupuolivaikutukset. Liikuntapalveluissa tulee selvittää eri tukimuotojen vaikutukset sukupuolten väliseen tasa-arvoon.

Vastauksessa todetaan, että sukupuolivaikutusten arviointi on tehty kevään 2019 aikana.

Kaupunginhallitus saattaa esitetyn selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.


Esityslista on pöytäkirjan julkaisuun saakka luettavissa myös kaupungin verkkosivuilla http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.ht...

Lisätietoja: 
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

Asiasanat: