Perusturvalautakunnan kokouksessa käsiteltiin muun muassa vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun ja vammaisten hoitoavun järjestämistä palvelusetelillä.

Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunnan kokouksessa 22. toukokuuta käsiteltiin muun muassa vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun ja vammaisten hoitoavun järjestämistä palvelusetelillä.

Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun järjestäminen palvelusetelillä 1.7.2019 alkaen

Perusturvalautakunta päätti ottaa käyttöön vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun palvelusetelin 1.7.2019 alkaen. Lisäksi perusturvalautakunta hyväksyi vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun palvelusetelin setelikohtaisen sääntökirjan ja palvelusetelien arvot.

Vammaispalvelulain mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaista apua, jos henkilö sitä vammansa tai sairautensa vuoksi välttämättä tarvitsee. Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Henkilökohtaisen avun palvelusetelissä on kaksi tasoa: henkilökohtainen apu ja ammatillinen henkilökohtainen apu. Henkilökohtainen apu tarkoittaa asiakkaan avustamista hänen päivittäisissä toimissaan, kuten liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, vaate- ja ruokahuollossa, kodin siisteydestä huolehtimisessa ja asioinnissa. Henkilökohtainen apu sisältää myös ne lääkinnälliset hoitotoimenpiteet, jotka asiakas tekisi itse, mikäli hänellä ei olisi sairaudesta tai vammasta johtuvia toimintarajoitteita. Ammatillisella henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan edellä mainittujen tehtävien lisäksi tehtäviä, joihin liittyy palveluntuottajan työntekijän itsenäistä vastuuta henkilökohtaisen avun suunnittelemisesta ja toteuttamisesta sekä erikseen määritelty vastuu asiakkaan turvallisen lääkehoidon toteuttamisesta.

Henkilökohtaisen avun arvo eli palveluntuottajan tuottamasta palvelusta maksettava tuntihinta on arkipäivinä klo 6-18 välisenä aikana tuotetusta palvelusta 25 euroa tunnilta, arkisin klo 18-21 tuotetusta palvelusta 28,75 euroa tunnilta, lauantaisin klo 6-20 tuotetusta 31,25 euroa tunnilta, yöajalla klo 21-06 tuotetusta palvelusta 32,50 euroa tunnilta sekä lauantaisin klo 20-24 ja sunnuntaitunneilta 50 euroa tunnilta.

Ammatillisen henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvo on arkisin klo 6-18 välisenä aikana tuotetusta palvelusta 32 euroa tunnilta, arkisin klo 18-21 tuotetusta palvelusta 36,80 euroa tunnilta, lauantaisin klo 6-20 tuotetusta palvelusta 40 euroa tunnilta, yöajalta klo 21-6 tuotetusta palvelusta 41,60 euroa tunnilta sekä lauantaisin klo 20-24 ja sunnuntaitunneilta 64 euroa tunnilta.

Asiakkaalle palvelu on maksutonta.

Henkilökohtaisen avun palveluseteliä on esitelty vammaisneuvoston kokouksessa 19.3.2019 ja vammaisneuvosto on antanut lausunnon 17.5.2019. Henkilökohtaisen avun palvelusetelin valmistelun aikana on järjestetty kaksi avointa tuottajatilaisuutta.

Jyväskylän kaupunki vastaa palvelusetelin myöntämisestä. Palvelusetelin myöntäminen perustuu asiakkaan toimintakyvystä ja palveluntarpeesta tehtyyn arvioon. Asiakkaan yksilöllinen tuen ja avustamisen tarve kirjataan palvelusuunnitelmaan.

Palveluseteli on yksi vaihtoehto, jolla kaupunki järjestää palveluja asukkailleen. Sen lisäksi kaupunki tuottaa itse palveluja ja ostaa niitä yksityisiltä palveluntuottajilta ja yhteisöiltä. Palveluseteli lisää asiakkaan valinnanvapautta.

Vammaisten hoitoavun järjestäminen palvelusetelillä 1.7.2019 alkaen

Perusturvalautakunta päätti ottaa käyttöön vammaisten hoitoavun palvelusetelin 1.7.2019 alkaen. Lisäksi perusturvalautakunta hyväksyi vammaisten hoitoavun palvelusetelin sääntökirjan osaksi perusturvan palvelusetelien sääntökirjaa ja palvelusetelin arvon.

Vammaisten hoitoavulla tarkoitetaan kotipalvelunomaista ohjauksen, hoidon ja hoivan palvelua, jolla vastataan lapsen tai nuoren vammaisuudesta johtuvaan tarpeeseen. Vammaisten hoitoapu on hoitoa, ohjausta ja hoivaa, johon ei voida vastata ensisijaisilla palveluilla, eli sosiaalihuoltolain, varhaiskasvatuslain, perusopetuslain tai muilla vammaispalvelulain palveluilla. Hoitoavun asiakkaana on kehitysvammainen tai autismikirjon lapsi tai nuori.

Palvelusetelille on määritelty tuntiarvo, joka kattaa palveluntuottajalle palvelun toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset. Palvelun hinta on sama kuin palvelusetelin arvo, eikä asiakkaalle muodostu omavastuuosuutta. Palvelusetelin hinta on 32 euroa tunnilta arkisin klo 6-18 välisenä aika tuotetusta palvelusta, 36,80 euroa tunnilta arkisin klo 18-21 tuotetusta palvelusta, 40 euroa tunnilta lauantaisin klo 6-20 tuotetusta palvelusta, 41,60 euroa tunnilta yöajalla klo 21-6 tuotetusta palvelusta ja 64 euroa tunnilta lauantaisin klo 20-24 ja sunnuntaitunneilta. Asiakkaalle palvelu on maksutonta.

Palveluseteli on yksi vaihtoehto, jolla kaupunki järjestää palveluja asukkailleen. Sen lisäksi kaupunki tuottaa itse palveluja ja ostaa niitä yksityisiltä palveluntuottajilta ja yhteisöiltä.

Vammaisten hoitoavun palveluseteliä on esitelty vammaisneuvoston kokouksessa 19.3.2019 ja vammaisneuvosto on antanut lausunnon 17.5.2019. Vammaisten hoitoavun palvelusetelin valmistelun aikana on järjestetty kaksi avointa tuottajatilaisuutta.

Jyväskylän kaupunki vastaa palvelusetelin myöntämisestä. Palvelusetelin myöntäminen perustuu asiakkaan toimintakyvystä ja palveluntarpeesta tehtyyn arvioon ja perheen yksilölliseen kokonaistilanteeseen. Asiakkaan yksilöllinen tuen ja avustamisen tarve sekä perheen tilanne kokonaisuutena kirjataan palvelusuunnitelmaan.

Neuvonta- ja terapiapalveluiden palvelusetelin palvelusetelikohtaisen osion muutokset

Perusturvalautakunta hyväksyi neuvonta- ja terapiapalveluiden setelikohtaisen osan muutokset. Neuvonta- ja terapiapalveluiden palvelusetelikohtaiseen osioon on lisätty uudeksi myönnettäväksi setelituotteeksi perheasioidensovittelu. Perheasiainsovittelu kohdentuu perheisiin, joilla on alaikäisiä lapsia. Perheasiainsovittelua voidaan tarjota tilanteessa, jossa perheet miettivät avio- ja avoeroa, tekevät erojärjestelyjä tai kun lasta koskevat sopimukset tai päätökset eivät toimi. Tavoitteena on auttaa puolisoita selkiyttämään tilannetta ja löytämään lasta koskevia ratkaisuja.

Palveluseteli voidaan myöntää palveluohjauksen/palveluarvioinnin perusteella viranhaltijapäätöksellä jyväskyläläisille lapsiperheille. Palveluseteli on vaihtoehto Jyväskylän kaupungin itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle. Perheasiainsovittelun palvelusetelin arvo on 97,50 euroa 90 minuuttia. Asiakkaalle palvelu on maksutonta.

Perheasiainsovittelua toteuttavalta henkilöltä edellytetään psykologin tai sosiaalityöntekijän tai muuta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Lisäksi sovittelijana toimivalla henkilöllä tulee olla kokemusta perheneuvonta- tai perheoikeudellisesta työstä tai lastensuojelusta sekä riittävää täydentävää sovittelukoulutusta ja/tai riittäväksi katsottavaa kokemusta sovittelijana toimimisesta. Aluehallintovirastolta tulee olla voimassa oleva lupa toimia sovittelijana.

Palveluseteli on vaihtoehto Jyväskylän kaupungin itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle.

Perusturvan palveluseteleiden sääntökirjan yleisen osan muutosten hyväksyminen

Perusturvalautakunta hyväksyi perusturvan toimialan palveluseteleiden sääntökirjaan tehdyt muutokset. Palveluseteleiden sääntökirjan yleiseen osaan on päivitetty tulkkipalveluiden käyttöön liittyvää ohjeistusta, sekä poistettu maininta sääntökirjan muuttamisesta asiakasseteleiden sääntökirjaksi valinnanvapauslainsäädännön tullessa
voimaan. Sääntökirjamuutokset päivitetään Perusturvan palveluseteleiden sääntökirjaan.

Asia sosiaalihuoltolain mukaisesta tuetun asumisen järjestämisestä (§ 40) poistettiin listalta.

Kokouksen esityslista ja liitteet ovat luettavissa pöytäkirjan julkaisuun saakka osoitteessa:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=8222
Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla keskiviikkona 29.5.2019 http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm

Lisätietoja:
Heidi Rentola, perusturvalautakunnan puheenjohtaja, p. 040 0537 824
Ulla Kuittu, perusturvan toimialajohtaja, p. 050 353 8310