Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunnan kokouksessa 16. toukokuuta käsiteltiin muun muassa avosairaanhoidon resurssiselvitystä ja johtopäätöksiä.

Avosairaanhoidon resurssiselvitys ja johtopäätökset

Perusturvalautakunta päätti merkitä tiedoksi avosairaanhoidon resurssiselvityksen. Jyväskylän terveysasemien osalta lautakunta päätti selvittää osana talousarviovalmistelua erilaiset palveluntuotantovaihtoehdot, joilla resurssipulaa voidaan terveysasemilla helpottaa. Toimenpiteet vaikutusten ennakkoarviointeineen tuodaan terveydenhuollon jaoston ja perusturvalautakunnan käsiteltäväksi tulevana syksynä talousarvion käsittelyn yhteydessä. Hankasalmen osalta lautakunta päätti käynnistää selvityksen palvelusetelin käyttöönottamiseksi avosairaanhoidossa.

Avosairaanhoidon lääkäri- ja hoitajaresursoinnin selvitys on tehty kevään 2019 aikana. Taustalla on henkilöstön esille tuoma kuormittuneisuus, joka on tullut esille myös Jyväskylän kaupungin henkilöstökyselyssä. Jyväskylän väestömäärä on kasvanut vuodesta 2012 vuoteen 2018 n.10 500 henkilöllä, eikä Jyväskylän avosairaanhoitoon ole viime vuosina lisätty resursseja.

Kartoituksessa selvitettiin myös verrokkikaupunkien resursseja. Kyselyyn vastasivat Oulu, Tampere ja Turku. Lisäksi selvitettiin myös Muuramen resurssointi. Selvityksen perusteella Jyväskylän hoitaja- ja lääkäriresursointi ei huomattavasti poikkea muiden kuntien resursseista. Selvityksen mukaan Jyväskylässä hoitajatyön resurssi on kunnossa ja lähes stabiili, mutta työn kuormitus ja aikataulupaine on kova. Lääkärityön osalta resurssi on vajaa, täyttöaste on tällä hetkellä 78,6 prosenttia. Tampereella lääkärityön täyttöaste on 88,6 prosenttia, Turun 96,4 prosenttia, Oulun 73,3 ja Muuramen 100 prosenttia.  Jyväskylässä lääkärien hartiakuorma on 2172 asukasta/lääkäri, kun se Turussa on 2322,3 ja Tampereella 2307,8 sekä Muuramessa 1944,4 asukasta/lääkäri.

Jyväskylän osalta selvityksen ja ennusteiden perusteella näyttää siltä, että oman palvelutuotannon resurssia olisi tässä vaiheessa perusteltua vahvistaa hoitaja-, lääkäri sekä tukihenkilöstön (esim. osastonsihteeri, lähihoitaja) osalta. Lääkäreiden osalta tämä tarkoittaisi 6,5 henkilötyövuoden, sairaanhoitajien osalta 7 henkilötyövuoden ja tukihenkilöstön osalta 5 henkilötyövuoden lisäystä.

Vanhuspalveluiden keskustaan avatun kuntouttavan päivätoiminnan- ja hyvinvointikeskuksen nimeäminen 1.6.2019 alkaen

Perusturvalautakunta nimesi Jyväskylän kaupungin keskustaan, osoitteeseen Vapaudenkatu 48-50, maaliskuussa avatun kuntouttavan päivätoiminnan- ja hyvinvointikeskuksen Kylätuvaksi (Kylätupa). Nimiehdotuksia kerättiin päiväkeskusten asiakkailta.

Anu Mutkan määrääminen avoimena olevan avoterveydenhuollon palvelujohtajan virkaan ajalle 1.6.2019 - 31.12.2019

Perusturvalautakunta päätti, että palvelujohtaja Anu Mutka määrätään hoitamaan avoterveydenhuollon palvelujohtajan avointa virkaa määräaikaisesti 1.6.2019 – 31.12.2019. Lisäksi lautakunta päätti palvelujohtaja Anu Mutkan kokonaispalkaksi 1.6.2019 alkaen 6 575,56 euroa, joka on vastaava palkka kuin tehtävästä on maksettu aiemminkin.

Palvelujohtaja Päivi Kalilaisen virantoimitusvelvollisuuden muutoksen jatkaminen ajalla 1.6.2019-31.12.2019

Perusturvalautakunta päätti jatkaa palvelujohtaja Päivi Kalilaisen virantoimitusvelvollisuuden muutosta määräaikaisesti 1.6.2019 – 31.12.2019 siten, että hänen tehtäviinsä liitetään edelleen Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen kuntayhteistyön koordinointitehtävät ja terveydenhuollon jaoston esittelijän tehtävät.

Perusturvalautakunnan kokoukset ja iltakoulut ajalla 1.8.–31.12.2019

Perusturvalautakunta päätti syksyn 2019 kokousten ja iltakoulujen ajankohdat. Perusturvalautakunta pitää kokouksensa 22.8., 19.9., 24.10., 14.11. ja 12.12. Lisäksi 19.12. on varakokouspäivä, jolloin kokous voidaan pitää tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta.
Perusturvalautakunnan iltakoulut pidetään 5.9., 3.10., 7.11. ja 28.11. klo 15. Iltakoulujen yhteydessä voidaan pitää tarvittaessa myös kokous. Kokoukset, iltakoulut ja seminaarit pidetään kaupungintalossa. Poikkeuksellisesti niitä voidaan puheenjohtajan kutsusta pitää myös muualla.


Kokouksen esityslista ja liitteet ovat luettavissa pöytäkirjan julkaisuun saakka osoitteessa:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.ht...
Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla keskiviikkona 22.5.2019
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm

Lisätietoja:
Heidi Rentola, perusturvalautakunnan puheenjohtaja, p. 040 0537 824

Ulla Kuittu, perusturvan toimialajohtaja, p. 050 353 8310