Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaostolle on toimitettu ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukainen ympäristölupahakemus. Destia Oy hakee ympäristölupaa kalliokiviaineksen sekä kierrätysasfaltin murskaamiseen Jyväskylässä Vt4:n uudella Kirri-Tikkakoski moottoritieosuudella. Murskausta tehdään tiesuunnitelman mukaisissa kahdessa kallioleikkauksessa nykyisen Vt4:n länsipuolella Lintukankaalla ja Sakarinmäessä. Kallioleikkauksista louhittavaa kiviainesta murskataan rintausten edessä liikutettavalla murskausasemalla kaikkiaan noin 1,2 miljoonaa tonnia. Tien rakentamistyöt on juuri aloitettu ja murskaus on tarkoitus aloittaa heinäkuussa 2019. Murskauslupaa haetaan 31.12.2022 saakka. Vuosittain murskataan noin 100 työpäivän ajan ja vuosittain murskattava kivimäärä on keskimäärin 300 00 tonnia. Kaikki murske käytetään uuden moottoritien pohjatöissä. Vanhasta tiepohjasta poistettavaa asfalttia murskataan noin 80 000 tonnia koko toiminta-aikana. Murskausta tehdään arkisin (ma-pe) klo 7-22. Murskauksen ympäristövaikutuksia ovat lähiasutukselle mahdollisesti aiheutuvat melu- ja pölyhaitat. Toiminnalle haetaan samalla lupaa aloittaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa (YSL 199 §).

Ympäristölupahakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa, osoitteessa Kivääritehtaankatu 6, kuulutusajan 15.05.2019 - 13.06.2019.

Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaisesti niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen) on oikeus kirjallisesti tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Rakennus- ja ympäristöjaostolle osoitetut kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava 13.06.2019 mennessä osoitteella Jyväskylän kaupunki, ympäristönsuojelu, PL 233, 40101 Jyväskylä, käyntiosoite Kivääritehtaankatu 6 tai sähköisesti osoitteella petteri.ahonen(at)jyvaskyla.fi. Kirjelmään on liitettävä muistutuksen tai mielipiteen tekijän nimi ja yhteystiedot sekä lupanumero 179-2019-2.

Lisätietoja ympäristölupahakemuksesta ja sen käsittelystä antaa ympäristötarkastaja Petteri Ahonen, puh. 014 2665175, s-posti petteri.ahonen(at)jyvaskyla.fi.

Jyväskylä 15.05.2019

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto

Kaupunginosa: