Jyväskylän kaupungin osallistuminen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaan Keski-Suomessa

Kaupunginvaltuusto päätti, että Jyväskylän kaupunki liittyy mukaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja KL-Kuntahankintojen hankintakonsortioon sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankkimiseksi perusterveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin.
Mikäli hankinnan kustannukset nousevat ennakoidusta merkittävästi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tulee keskeyttää hankintamenettely. Hankinta ja sopimuskauden aikainen yhteistyö ja vastuut tulee järjestää sillä tavoin, että kukin osapuoli kantaa omat riskinsä toiminnan ja talouden vastuista.

Valtuutettu Teemu Torssonen (PS) esitti, että Jyväskylän kaupunki ei lähde mukaan hankintakonsortioon, vaan järjestää itse asiakas- ja potilastietojärjestelmän uudistuksen. Esitys raukesi kannattamattomana.

Perusopetuksen palveluverkkoprosessin kehittäminen ja palveluverkkosuunnitelma 2019

Kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa:
-perusopetuksen palveluverkkoa kehitetään esityslistalla esitettyjen periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti
-kaupunginvaltuuston 22.4.2013 hyväksymät pienten koulujen kriteerit kumotaan
-Keljonkankaan yhtenäiskoulun hankesuunnitelma ja kapasiteetti tarkistetaan kouluun Säynätsalon alueelta ohjautuvien 5.–6. -luokkalaisten vuoksi
-Säynätsalon varhaiskasvatusikäisille ja 1.−4. -luokkalaisille tutkitaan tilaratkaisuna kahta päiväkotikoulua
Kaupunginhallituksen päätösehdotukseen lisättiin äänestyksen jälkeen lause: Vuoden 2020 loppuun mennessä päätetään, mikä tai mitkä seuraavista varhaiskasvatuksen ja/tai perusopetuksen talonrakennusinvestoinneista toteutetaan massiivipuurakenteisena.

Ennen päätöstä valtuutettu Ilona Helle (VIHR) esitti useiden ryhmien ja valtuutettujen kannattamana, että kaupunginhallituksen päätösehdotukseen lisätään lause: Vuoden 2020 loppuun mennessä päätetään, mikä tai mitkä seuraavista varhaiskasvatuksen ja/tai perusopetuksen talonrakennusinvestoinneista toteutetaan massiivipuurakenteisena.

Valtuutettu Kirsi Knuuttila (KESK) esitti Heidi Rentolan (KESK) kannattamana asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi.
Äänestyksen (54-12-0-1) jälkeen asian käsittelyä jatkettiin.

Äänestyksen (12-54-0-1) jälkeen kaupunginvaltuusto hyväksyi muutosesityksen, että kaupunginhallituksen päätösehdotukseen lisätään lause: Vuoden 2020 loppuun mennessä päätetään, mikä tai mitkä seuraavista varhaiskasvatuksen ja/tai perusopetuksen talonrakennusinvestoinneista toteutetaan massiivipuurakenteisena.

Keljonkankaan yhtenäiskoulun tarkistettu hankesuunnitelma

Kaupunginvaltuusto päätti, että Keljonkankaan yhtenäiskoulun tarkistettu hankesuunnitelma sekä hankepäätöksen kattohinta 28 000 000 € (alv 0 %) hyväksytään aikataulu- ja viivästysriskin hallitsemiseksi.

Kortepohjan päiväkotikoulun hankesuunnitelma

Kaupunginvaltuusto päätti, että Kortepohjan päiväkotikoulun hankesuunnitelma hyväksytään betonirakenteisena ja hankepäätös tehdään 25,0 M€:n kattohinnalle.

Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys vuosille 2019 – 2024

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi selvityksen Jyväskylän varhaiskasvatuksen palveluverkosta ja sen kehittämisestä.
Päätökseen lisättiin äänestyksen jälkeen lause: Vuoden 2020 loppuun mennessä päätetään, mikä tai mitkä seuraavista varhaiskasvatuksen ja/tai perusopetuksen talonrakennusinvestoinneista toteutetaan massiivipuurakenteisena.

Valtuutettu Ilona Helle (VIHR) esitti Ahti Ruoppilan (SDP) kannattamana, että kaupunginhallituksen päätösehdotukseen lisätään lause: Vuoden 2020 loppuun mennessä päätetään, mikä tai mitkä seuraavista varhaiskasvatuksen ja/tai perusopetuksen talonrakennusinvestoinneista toteutetaan massiivipuurakenteisena.
Äänin 12-54-0-1 muutosesitys tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Jyväskylän kaupungin tilintarkastuspalvelujen optiovuosien käyttö

Kaupunginvaltuusto päätti, että valtuuston päätöksen 11.12.2017 § 152 ja 1.3.2018 allekirjoitetun kaupungin ja BDO Audiator Oy:n ja BDO Oy:n tilintarkastussopimusta jatketaan optiovuosille 2020 ja 2021.
Päätöksen kaupungin tytäryhteisöjen tilintarkastajista tekee kukin yhteisö itsenäisesti BDO Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti.

Kaupunginvaltuuston kokoukset 1.8.-31.12.2019

Kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa:
-Valtuuston kokoukset pidetään maanantaisin kello 18.00 seuraavina päivinä: 19.8., 30.9., 28.10., 25.11. ja 9.12.
-Valtuuston seminaari pidetään maanantaina 7.10. kello 17.00. Seminaarin yhteydessä on mahdollista pitää myös ylimääräinen kokous, jos puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.
-Valtuuston puheenjohtajan kutsusta kokous tai seminaari voi alkaa myös muuna kellonaikana. Ylimääräisiä kokouksia ja seminaareja pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.
-Kokoukset ja seminaarit pidetään kaupungintalossa. Poikkeuksellisesti kokous tai seminaari voidaan puheenjohtajan kutsusta pitää myös muualla.

Matleena Käpin (Vas.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite terveellisempiä ja ympäristöystävällisempiä valintoja Kylän Kattauksen tarjontaan

Matleena Käppi (Vas.) ja 7 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 26.11.2018 valtuustoaloitteen, jossa he esittävät, että Kylän Kattaus –liikelaitoksessa luodaan suunnitelma lihan ja maitotuotteiden käytön puolittamisesta ja korvaamisesta vastaavan hintaisilla kasvipohjaisilla vaihtoehdoilla vuoteen 2025 mennessä.

Vastauksessa todetaan mm., että Kylän Kattaus on vähentänyt erityisesti punaisen lihan käyttöä ja lisännyt kasviksia tavoitteellisesti jo vuodesta 2010 lähtien. Kylän Kattaus valmistelee parhaillaan ruokastrategiaa, jossa määritellään elintarvikkeiden hankintojen vastuullisuuskriteerit. Kylän Kattauksessa laaditaan vuoden 2019 aikana suunnitelma, jossa täsmennetään kasvisperäisten tuotteiden käyttöä lisääviä toimenpiteitä.

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja totesi valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.

Ennen päätöstä Matleena Käppi (VAS) esitti Paul Abbeyn (VAS) kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Äänestyksen 44-20-2-1 jälkeen valtuusto hyväksyi hallituksen päätösesityksen.

Eron myöntäminen Mauno Vanhalalle luottamustehtävistä

Kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa:
1.Kaupunginvaltuusto myöntää Mauno Vanhalalle eron valtuutetun tehtävästä ja totesi, että hänen tilalleen uudeksi varsinaiseksi valtuutetuksi nousee perussuomalaisten valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Toimi Kankaanniemi valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
2.Kaupunginvaltuusto myönsi Mauno Vanhalalle eron perusturvalautakunnan jäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen Tapani Mäen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
3.Kaupunginvaltuusto myönsi Mauno Vanhalalle eron Keski-Suomen maakuntavaltuuston varajäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen Toimi Kankaanniemen maakuntavaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Eron myöntäminen Bella Forsgrénille (Vihr.) kaupunginhallituksen jäsenen tehtävästä

Kaupunginvaltuusto myönsi Bella Forsgrénille eron kaupunginhallituksen jäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen Touko Aallon kaupunginhallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.


Esityslistan julkinen versio on luettavissa pöytäkirjan julkaisuun saakka myös kaupungin verkkosivuilla yksittäisinä asioina ja koosteena http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.ht...

Lisätietoja:
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen,
044 284 8504, 0400 937 580

Asiasanat: