Toimialajohtaja Kati Kallimon virantoimitusvelvollisuuden muutos 1.6.2019 alkaen

Kaupunginhallitus päätti perusturvan toimialajohtaja Kati Kallimon virantoimitusvelvollisuuden muutoksesta 1.6.2019 alkaen toistaiseksi siten, että toimialajohtajan tehtäväalueeseen ei kuulu avoterveydenhuollon palvelujohtajan virkatehtävät.

Kaupunginhallitus päätti muutetun esityksen mukaisesti, että toimialajohtaja Kati Kallimon kokonaispalkka on 1.6.2019 alkaen 8 219,45 euroa.

Kutsuntalautakunnan jäsenten nimeäminen

Asevelvollisten kutsunnat järjestetään Jyväskylässä 28.10.-1.11. ja 4.-8.11.2019. Asevelvollisten lukumäärä Jyväskylässä edellyttää kahden kutsuntalautakunnan asettamista.

Lautakunnan jäsenillä tulisi olla kokemusta ja näkemystä sosiaalitoimesta sekä nuorison parissa toimimisesta. Kutsunnoissa noudatetaan nuorisolain etsivän nuorisotyön periaatteita, joiden mukaan nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot on tietojen salassapidon estämättä luovutettava nuoren kotikunnalle.

Kaupunginhallitus valitsi kutsuntalautakuntaan vuosiksi 2019 ja 2020  jäseniksi Sari Laineen ja Mikko Tenhusen ja heille varajäseniksi Erkki Savolaisen, Pertti Sarjan, Seppo Nykäsen ja Teemu Torssosen.

Mosaiikki ry:n oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätökseen 20/2019

Työllisyyspalvelujen kielteisestä elinkeinojohtajan tekemästä toiminta-avustuspäätöksestä Mosaiikki ry:lle on saapunut kaupunginhallitukselle oikaisuvaatimus 28.3.2019.

Vuonna 2019 toiminta-avustuksiin on budjetoitu 660 000 euroa. Avustushakemuksia jättiin hakuaikana 8.1.-31.1.2019 yhteensä 19 kpl ja saapuneiden avustustenhakemusten yhteenlaskettu summa oli 1 070 349 euroa.

Avustuspäätöksiä valmisteltaessa on otettu huomioon sekä hakemusasiakirjojen perustelut että mahdolliset aiemmat kokemukset yhdistysten toiminnan laajuudesta ja vaikuttavuudesta. Mosaiikki ry tekee ansiokasta työtä erityisesti venäjänkielisten työnhakijoiden työllisyyden edistämiseksi, kuten oikaisuvaatimuksessa olevat raportit ja toimintoihin osallistuneiden palautteet osoittavat. Jyväskylän kaupungin työllisyyspalveluiden työnhakija-asiakkaiden työllistämisen ja työllistymisen edistämisen kannalta toiminnan laajuus ja vaikuttavuus ei kuitenkaan ole niin merkittävää, että sen tukeminen toiminta-avustuksella olisi tarkoituksen mukaista. Työllistymisiä voidaan tukea Jyväskylä-lisällä ja kuntouttavan työtoiminnan toteuttamista ohjauspalkkiolla samaan tapaan, kuten lukuisia muita vastaavia yhdistyksiä.

Kaupunginhallitus päätti hylätä toiminta-avustuspäätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen. Kielteinen avustuspäätös ei perustu virheellisiin tietoihin vaan se perustuu kokonaisarviointiin toiminnan laajuuden ja vaikuttavuuden suhteen.

Tiedonantotilaisuuden järjestäminen kaupunginvaltuustolle Hippos2020-hankkeen ajankohtaisista asioista

Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi ja päätti järjestää tiedonantotilaisuuden valtuustolle Hippos2020-hankkeen ajankohtaisista asioista valtuuston kokouksen 13.5.2019 jälkeen.

Kaupunginjohtajan palkan tarkistaminen 1.4.2019 alkaen

Kaupunginhallitus päätti tarkistaa kaupunginjohtajan palkkaa 1.4.2019 alkaen 700 eurolla.
Kaupunginjohtajan palkka on 1.4.2019 alkaen on 13 029,18 euroa. Palkan lisäksi tulevat luontoisedut autoetu 825 euroa ja matkapuhelinetu 20 euroa.
Kaupunginjohtajan 8 vuoden määräaikainen virkasuhde on alkanut  1.5.2015, minkä jälkeen palkkaa ei ole tarkistettu. Päätös syntyi äänin 10-2-1 poissa.

Esityslista liitteineen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.ht...

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

Asiasanat: