Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunta jakoi nuorisotoiminnan avustukset vuodelle 2019 ja antoi lausunnot Kortepohjan päiväkotikoulun ja Keljonkankaan yhtenäiskoulun hankesuunnitelmista ja merkitsi tiedoksi selvityksen Jyväskylän varhaiskasvatuksen palveluverkosta ja sen kehittämisestä 2019–2024..

Lautakunta jakoi 142 000 nuorisotoiminnan avustuksia

Sivistyslautakunta jakoi nuorisotoiminnan avustukset 2019. Avustuksiin käytettävissä ollut 142 000 euroa jaettiin esityksen mukaisesti kokonaisuudessaan. Avustukset on jaettu toiminta-avustuksiin, joita myönnetään yhdistyksen ympärivuotiseen toimintaan sekä kohdeavustuksiin, joita yhdistys, yhteisö, ryhmä tai yksittäinen henkilö voi hakea tiettyyn hakemuksessa esitettyyn tarkoitukseen. 

Toiminta-avustuksen hakijoita oli 43 ja avustusta myönnettiin 42 hakijalle. Avustukset olivat suuruudeltaan 19 000 - 100 euroa. Kymmenen suurinta toiminta-avustusta olivat: Jyväskylän Katulähetys 19 000 €, Jyvässeudun 4H-yhdistys 16 000 €, Jyväskylän Elävän Musiikin yhdistys Jelmu 15 000 €, Jyväskylän Partiolaiset 14 000 €,  JTY:n Nuoret Kotkat 10 400 €, Jyväskylän seudun Nuorisoseura 9 500 €, Nuorten Suomi 0000 €, Jyvälän Setlementti 7000 €, Jyväskylän Vesaiset 5500 €, YAD Youth Against Drugs Jyväskylän paikallisosasto 4 000€. Kaikki avustusten hakijat ja saajat esityslistan liitteessä. http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=115972...

Kohdeavustuksen hakijoita oli 16 ja avustusta myönnettiin 15 hakijalle. Avustukset vaihtelivat suuruudeltaan 2000 ja 200 euron välillä. Avustusta saivat: Kulttuuriyhdistys TUFF tanssi- ja musiikkitapahtumien tuotantoon sekä TUFF-radiotoimintaan 2 000 €, Hear ry radio- ja tapahtumatyöpajatoimintaan 1 200 €, Mielenterveysyhdistys Kello Basement People – Mind the youth 1000 €, Art-Master nuorisoleiriin 600 € sekä nuorisoteatteriprojektiin 600 €, Keski-Suomen afganistanilaiset nuorten leiriin, Paremmin yhdessä kv. lasten ja nuorten leiriin, Sisi Majitu Finland Sisi Majitu –leiriin kukin 600 €, Vesangan Mesikämmenet 500 €, Palokan partiolaiset piirileirin kuljetuksiin, Vaajan Valppaat 85-vuotisjuhlaretkeen, Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistys Kotalampi Rockiin kukin 400 €, Jyväskylän anime- ja mangaseura Tsukiai Kischiconiin 300 €, MLL Tikkakosken yhdistys lastenkonserttiin 250 € ja Jyväskylän Bridgekerho nuorten bridgekurssiin 200 €. Kaikki avustusten hakijat ja saajat esityslistan liitteessä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=115972...

Hankesuunnitelma lautakunnasta eteenpäin: Kortepohjaan uusi päiväkotikoulu ja kirjasto vuonna 2022

Sivistyslautakunta antoi lausunnon Kortepohjan päiväkotikoulun hankesuunnitelmasta esityksen mukaisesti. Sivistyslautakunta puoltaa hankkeen toteuttamista betonirunkoisena ja nopealla aikataululla, jolloin uuteen kouluun voitaisiin päästä tammikuussa 2022. Vaihtoehtoehtona tarkasteltu puurakenteinen rakennus tulisi arvion mukaan kalliimmaksi ja valmistuisi vuoden myöhemmin. 

Uusi kaksikerroksinen päiväkotikoulu rakennetaan nykyisen Kortepohjan koulun tontille. Samoihin tiloihin sijoittuu myös Kortepohjan lähikirjasto. Koulu rakennetaan 500 oppilaalle ja varhaiskasvatuksen hoitopaikkoja tulee 192. Hankkeen huonetilaohjelman hyötyneliömäärä on noin 5 900 m2 ja bruttoala noin 8 000 m2. Rakentamisen ajaksi koulu- ja Jälkkäri-toiminta siirtyvät väistötiloihin Voionmaan kouluun, tämä tapahtuu tavoiteaikataulun mukaan tammikuussa 2020. Ennen väistöä Voionmaan koulun tiloja tullaan remontoimaan. Varhaiskasvatus- ja kirjastopalvelut eivät tarvitse väistötiloja.

Lautakunnalle esiteltiin suunnitelmat sekä betonirakenteisesta että massiivipuurunkoisesta rakennuksesta. Tilapalvelun mukaan betonirunkoisen rakennuksen kustannusarvio on 22 681 000 € (alv 0 %) ja hankkeen hintavaraumaksi esitetään 25 000 000 € (alv 0 %) aikataulu- ja viivästysriskin hallitsemiseksi. 

Massiivipuurunkoisena hankkeen kustannusarvio olisi noin 10 - 20 % korkeampi kuin betonirakenteisen. Lisäksi suunnitteluun ja toteutukseen sekä koulun väistötila-aikaan tulisi varata vähintään vuoden pidempi aika. Selvityksen mukaan myöskään tilojen muunneltavuus ei olisi yhtä laajaa kuin betonirunkoisessa rakennuksessa. 

Koulun vuosivuokra tulee olemaan noin 2 050 000 euroa. Sivistyspalveluiden esittämä kustannusarvio koulun, päiväkodin ja kirjaston irtaimiston sekä toiminnan varustelun hankintaan on 2 100 000 €.

Myös Keljonkankaan yhtenäiskoulun tarkistettu hankesuunnitelma eteenpäin

Lautakunta puoltaa Keljonkankaan yhtenäiskoulun tarkistettua hankesuunnitelmaa. Uusi hankesuunnitelma huomioi noin 80 oppilaan lisätilatarpeen, joka syntyy, kun Säynätsalon alueen 5.- 6. vuosiluokan oppilaat siirtyvät kouluverkkoratkaisun mukaisesti syksyllä 2021 uuteen Keljonkankaan yhtenäiskouluun. Yhtenäiskoulun oppilaskapasiteetti kasvaa aiemman suunnitelman 640 oppilaasta 720 oppilaaseen. 

Keljonkankaan yhtenäiskoulun hyötyneliömäärä kasvaa muutosten myötä 399 neliömetriä. Opetustilojen osuus hyötypinta-alasta on 4 260 m². Hankkeen tavoitehintalaskelman mukainen kokonaislaajuus on 9 817 brm² ja kustannusarvio 25 800 000 €, mikä on noin 2,5 miljoonaa euroa aiempaa hankesuunnitelmaa enemmän. Hankepäätökseen esitetään yhtenäiskoulun hinnaksi 28 000 000 € (alv 0%), jolloin hinnassa huomioidaan myös mahdollinen aikataulu- ja viivästysriski. 

Työt yhtenäiskoulun tontilla ovat jo käynnistyneet tontin raivaamisella. Maarakennustyöt alkavat suunnitelman mukaan toukokuussa 2019 ja uusi koulu aloittaa toimintansa elokuussa 2021.

Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys vuosille 2019–2024

Lautakunta merkitsi tiedoksi selvityksen Jyväskylän varhaiskasvatuksen palveluverkosta ja sen kehittämisestä ja saattaa sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle. Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys laaditaan vuosittain seuraavan viiden vuoden ajanjaksolle yhteistyössä kaupunkirakenteen, Tilapalvelun ja varhaiskasvatuspalvelujen asiantuntijoiden kanssa. 

Palveluverkkoselvityksen mukaan talonrakennuksen investointiohjelmaan vuosille 2020–2024 tarvitaan yhteensä 40,5 milj. euroa. Jo vuodesta 2019 ohjelmassa ovat  Kortepohjan 8,8 M€, Puuppolan 5,5 M€, keskusta-alueen 7,5 M€ ja Pohjanlammen päiväkoti 8,5 M€. Uutena hankkeena esitetään Lehtisaaren/Muuratsalon päiväkotikoulua 5 M€. Vuosille 2023-2024 päiväkoti-investointeja esitetään 7,2 M€, jotka nimetään myöhemmin tarkemman selvityksen jälkeen. Sijainteja tutkitaan myöhempää tarvetta varten myös Halssilassa, Lohikoskella, Palokassa ja Vaajakoskella, joissa päiväkotikiinteistöjä on korvattava 6–10 vuoden sisällä.

Perusteina investointitarpeille ovat muun muassa varhaiskasvatusta koskevat lainsäädännön muutokset, valtakunnalliset selvitykset ja tutkimukset sekä yhteiskunnallinen keskustelu. Ne ohjaavat muutosta, jossa varhaiskasvatukseen osallistuminen kasvaa. Tällä hetkellä varhaiskasvatuspalveluja käyttää Jyväskylässä 76,7 prosenttia 0–6-vuotiaista lapsista, ja jos kerhoja ei lasketa mukaan, 72,3 prosenttia lapsista. Vuoteen 2024 mennessä osallistumisasteen arvioidaan kasvavan 1–2 prosenttia vuodessa. Vaikka syntyvyyden arvioidaan laskevan Suomessa vajaa puoli prosenttia vuosittain vuoteen 2030 mennessä, Jyväskylässä arvio työikäisten määrän vahvasta kasvusta luo koko maan arviota paremmat edellytykset syntyvyyden kasvulle. Kehitys on näkynyt Jyväskylässä koko 2000-luvun. 

Jyväskylässä varhaiskasvatuspalvelujen piiriin osallistuvien lasten määrä on noussut vuodesta 2014 noin 600 lapsella. Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus on kasvattanut päiväkodeissa olevien lasten määrää ja vähentänyt kerhoissa olevien lasten määrää. Kotihoidon tukea käyttävien määrä on vähentynyt vuodesta 2015 noin 530:lla.

Jyväskylän esiopetuksen linjausten mukaisesti lapsen esiopetuspaikka järjestetään lähialueperiaatteen mukaisesti mahdollisimman läheltä kotia. Ne esiopetusikäiset lapset, jotka eivät aiemmin ole mahtuneet kotiosoitteen mukaiseen lähialueen päiväkotiin, pyritään viimeistään esiopetusvuonna sijoittamaan omalle lähialueelle. 

Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus on Jyväskylässä noin 22 prosenttia, osuus kuitenkin vaihtelee alueellisesti 0-37 prosentin välillä. Yksityisen ja kunnallisen palvelujen asiakaskunnat poikkeavat jonkin verran toisistaan ja palvelujen välillä on havaittavissa erilaistumiskehitystä. Ympärivuorokautinen sekä jatketun aukioloajan varhaiskasvatus (vuorohoito) on keskittynyt kunnallisiin päiväkoteihin. Vuorohoitopalveluja käyttää 432 lasta (7,3 %). Varhaiserityiskasvatuksen tukitoimien piirissä on yksityisissä palveluissa 40 lasta (2,3 % lapsista) ja kunnallisissa 474 (8 %) lasta. Asiakasmaksulain mukaista hoitomaksua ei peritä yksityisissä palveluissa 386 lapsesta (22 %) ja vastaavasti kunnallisissa 1 496 lapsesta (25 %). Verkkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon julkisen ja yksityisen palvelutuotannon sopiva suhde. Esimerkiksi yksityisten palvelujen liiallista alueellista keskittymistä tulee hallita yhteistyössä kaupunkisuunnittelun sekä tonttien kaavoituksen ja luovutuksen kanssa.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa pöytäkirjan julkaisuun saakka tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.ht.... Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville  torstaina 2.5.2019. Jyväskylän kaupungin verkkosivuille osoitteeseen: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.  
                                                                     

Lisätietoja: 
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Irina Tuokko, p. 050 308 5946
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033