Lisätietoja

- kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 266 8089
- kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

Kaupunginhallituksen esityslista

Jyväskylän kaupungin osallistuminen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaan Keski-Suomessa

Kaupunginjohtaja poisti asian esityslistalta. Tavoitteena on tuoda asia päätöksentekoon toukokuun loppuun mennessä.

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle kunnallisvalitusta koskevassa asiassa (Hippos2020)

Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen on jätetty kunnallisvalitus kaupunginvaltuuston päätöksestä 4.2.2019, jolla valtuusto täsmensi valtuuston Hippos 2020 periaatepäätöstä. Valituksenalaisena päätöksenä on vain kaupunginvaltuuston päätös 4.2.2019/1, ei jo lainvoimainen Hippos2020-hankkeen käynnistämistä koskeva kaupunginvaltuuston päätös 28.5.2018/39 tai muu Hippos-hanketta koskeva kaupungin aikaisempi päätöksenteko.

Jyväskylän kaupunki vaatii hylkäämään valituksen kokonaisuudessaan perusteettomana.

Valituksen liitteessä on valittajien toimesta esitetty Hippos2020-hanketta koskevia lukuisia lähtötieto- ja asiavirheitä. Tästä syystä kaupunginhallitus liittää hallinto-oikeudelle annettavaan lausuntoon päätösliitteen mukaisen vastineen, jossa virheellisiä lähtötietoja ja väärinymmärryksiä on korjattu ja kommentoitu.

Kaupunginhallitus päätti

 • antaa hallinto-oikeudelle esitetyn mukaisen lausunnon ja vaatia hallinto-oikeutta hylkäämään sekä valituksen että valittajien oikeudenkäyntikuluvaatimuksen perusteettomina;
 • vaatia, että hallinto-oikeus määrää valittajat yhteisvastuullisesti korvaamaan kaupungin oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti hallinto-oikeudelle myöhemmin esitettävän kuluerittelyn mukaisesti viivästyskorkoineen siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut päivästä, jona hallinto-oikeuden päätös on ollut asianosaisten saatavissa; sekä
 • vastustaa valituksessa esitettyä vaatimusta päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämisestä perusteettomana. Kaupunginvaltuuston valituksenalainen päätös on kuntalain 143 §:n pääsäännön mukaisesti täytäntöönpantavissa, koska valitus ei siinä esitetyt valitusperusteet huomioon ottaen käy hyödyttömäksi.

Perusopetuksen palveluverkkoprosessin kehittäminen ja palveluverkkosuunnitelma 2019

Tavoitteena on parempi palvelukysynnän ennustaminen ja palvelutarjonnan arviointi tulevalle viiden vuoden ajanjaksolle, jotta toimenpide- ja kehitysohjelma perusopetuksen palvelukapasiteetin mitoittamisesta voidaan toteuttaa.
Rullaavalla, vuosittain päivitettävällä selvitys- ja suunnitteluprosessilla palvelutarpeen muutoksiin ja myös yksiköihin liittyviin muutos- ja uudisrakennussuunnittelun vaatimuksiin pystytään vastaamaan paremmin.

Perusopetuksen palveluverkkosuunnitelma ohjaa osaltaan kaupungin talonrakennuksen investointiohjelmaa sekä oppimisympäristöjen kehittämisen ratkaisuja. Vuoden 2019 tavoitteina ovat erityisesti:

 • perusopetuksen järjestämisen strategisten ja laadullisten tavoitteiden määrittely
 • perusopetuksen käytössä olevien kiinteistöjen laskennallisen kapasiteetin alustava arviointi

Tulevien vuosien tavoitteena on teknisen ja toiminnallisen kapasiteetin määrittäminen palveluverkkosuunnitelman ohjaavien yksiköiden sijoittelu- ja mitoitustekijöiden perusteella sekä kapasiteetin kehittäminen ja sopeuttaminen tarvetta vastaavaksi.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättää seuraavaa:

 • perusopetuksen palveluverkkoa kehitetään esitettyjen periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti
 • kaupunginvaltuuston 22.4.2013 hyväksymät pienten koulujen kriteerit kumotaan
 • Keljonkankaan yhtenäiskoulun hankesuunnitelma ja kapasiteetti tarkistetaan kouluun Säynätsalon alueelta ohjautuvien 5.–6. -luokkalaisten vuoksi
 • Säynätsalon varhaiskasvatusikäisille ja 1.−4. -luokkalaisille tutkitaan tilaratkaisuna kahta päiväkotikoulua

Lausunto Kuhmoisten kunnan esityksestä maakuntajaon muuttamiseksi

Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa Kuhmoisten kunnan esityksestä maakunnan vaihtamiseksi Keski-Suomesta Pirkanmaan maakuntaan.

Kaupunginhallitus totesi, että Jyväskylän kaupungilla ei ole mitään olennaista huomautettavaa Kuhmoisten kunnan esitykseen maakuntajaon muuttamiseksi. Kaupunginhallitus päättää antaa Valtionvarainministeriölle edellä esitetyn lausunnon.

Lausunto valtioneuvoston asetukseen sisäasioiden rahastoista tehtäviksi muutoksiksi

Jyväskylän kaupunki pitää hallinnon yksinkertaistamista henkilökustannusten osalta Euroopan unionin sisäasioiden rahastoista rahoitetuissa hankkeissa ja toiminnoissa hyödyllisenä uudistuksena. Sitä edistävät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön ovat tervetulleita.

Kaupunginhallitus päätti antaa edellä olevan lausunnon.

Toimialajohtaja Kati Kallimon virantoimitusvelvollisuuden muutos 1.6.2019 alkaen

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Valmistelussa vertaillaan toimialajohtajien tehtävänkuvia ja palkkausta, myös vertailukaupungeista.

Kaupunginhallituksen kokoukset 1.8.-31.12.2019

Kaupunginhallitus päättää kokousaikataulunsa 1.8.-31.12.2019 seuraavasti:

 • Kaupunginhallituksen kokoukset/iltakoulut pidetään 5.8.2019 alkaen maanantaisin kello 14.00 alkaen. Kokouksia/iltakouluja ei pidetä syyslomaviikolla (viikko 42) eikä kaupunginhallituksen seminaaripäivänä (23.9). Ylimääräisiä kokouksia/iltakouluja voidaan pitää puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.
 • Kaupunginhallituksen talousarvion valmisteluun liittyvä seminaari pidetään 7.-8.11. (torstai-perjantai).
 • Kaupunginhallitus pitää seminaarin 23.9. klo 12-16. Ylimääräisiä seminaareja pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.
 • Kokoukset/iltakoulut ja seminaarit pidetään kaupungintalossa. Poikkeuksellisesti niitä voidaan puheenjohtajan kutsusta pitää myös muualla.

Kaupunginvaltuuston kokoukset 1.8.-31.12.2019

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

 • Valtuuston kokoukset pidetään maanantaisin kello 18.00 seuraavina päivinä: 19.8., 30.9., 28.10., 25.11. ja 9.12.
 • Valtuuston seminaari pidetään maanantaina 7.10. kello 17.00. Seminaarin yhteydessä on mahdollista pitää myös ylimääräinen kokous, jos puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.
 • Valtuuston puheenjohtajan kutsusta kokous tai seminaari voi alkaa myös muuna kellonaikana. Ylimääräisiä kokouksia ja seminaareja pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.
 • Kokoukset ja seminaarit pidetään kaupungintalossa. Poikkeuksellisesti kokous tai seminaari voidaan puheenjohtajan kutsusta pitää myös muualla.

Tiedonantotilaisuuden järjestäminen kaupunginvaltuustolle Hippos2020-hankkeen ajankohtaisista asioista

Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi ja päätti järjestää tiedonantotilaisuuden valtuustolle Hippos2020-hankkeen ajankohtaisista asioista valtuuston kokouksen 29.4.2019 jälkeen.