Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunta päätti palauttaa nuorisotoiminnan avustukset uudelleen valmisteltavaksi ja linjasi kouluverkon kehittämissuuntaa kaupunginhallituksen ja -valtuuston jatkokäsittelyyn. Virkasuunnittelun mukaan opetuksessa tulee hakuun yli 100 opettajan tehtävää tai sijaisuutta ja opetusresurssisuunnittelun mukaan ensi vuonna aloittaa 66 eppuluokkaa.

Lautakunta palautti nuorisotoiminnan avustukset uudelleen valmisteltavaksi

Lautakunta päätti palauttaa nuorisotoiminnan avustukset yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi ja edellyttää, että valmistelussa kuullaan nuorisovaltuustoa viime vuonna tehdyn lautakunnan päätöksen mukaisesti. Lautakuntaan tuodussa esityksessä nuorisovaltuustoa ei oltu huomioitu avustuspäätösten valmistelussa lautakunnan edellyttämällä tavalla. Asia oli huomattu liian myöhään ja valmistelijat olivat keskustelleet asiasta nuorisovaltuuston kanssa. Asian palauttaminen uudelleen valmisteluun ja nuorisovaltuuston osallistaminen oli sekä lautakunnan, valmistelijoiden että nuorisovaltuuston yhteinen tahto.

Jyväskylän perusopetukseen haetaan kevään aikana yli 100 opettajaa

Sivistyslautakunta merkitsi tiedoksi ensi lukuvuoden virkasuunnittelutilanteen ja perusti sekä lakkautti virkoja esitysten mukaisesti. 14.3. päivätyn tilanteen mukaan hakuun tulee yli kuusikymmentä vakituista opettajan tehtävää sekä viitisenkymmentä sijaisuutta ja määräaikaisuutta. Tehtäviin rekrytointi alkaa vaiheittain torstaina 28.3. alkaen ja hakuilmoitukset tulevat osoitteeseen: http://www.jyvaskyla.fi/rekrytointi.

Perusopetuksen palveluverkkosuunnittelu ja kehittäminen vuonna 2019

Sivistyslautakunta esittää perusopetuksen palveluverkon kehittämisen periaatteet ja tavoitteet kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle ja samalla, että valtuuston vuonna 2013 hyväksymät pienten koulujen kriteerit kumotaan. Lisäksi lautakunta esittää, että Keljonkankaan yhtenäiskoulun hankesuunnitelmaa ja kapasiteettia tarkistetaan niin, että Säynätsalon 5.-6. -luokkalaiset siirtyvät uuteen Keljonkankaan kouluun syksyllä 2021 ja Säynätsaloon tutkitaan tilaratkaisuna kahta päiväkotikoulua varhaiskasvatusikäisille ja 1.−4. -luokkalaisille, toista Säynätsalon saarelle ja toista joko Lehtisaareen tai Muuratsaloon.

Perusopetuksen palveluverkkosuunnitelma ohjaa osaltaan kaupungin talonrakennuksen investointiohjelmaa sekä oppimisympäristöjen kehittämisen ratkaisuja. Vuoden 2019 tavoitteina ovat erityisesti perusopetuksen järjestämisen strategisten ja laadullisten tavoitteiden määrittely ja perusopetuksen käytössä olevien kiinteistöjen laskennallisen kapasiteetin alustava arviointi.

Palvelut toteutetaan lähikouluperiaate ja sivistyslautakunnan hyväksymät oppilaaksioton perusteet huomioiden ja palveluverkko järjestetään kokonaistaloudellisesti, toiminnallisesti ja laadullisesti optimoiden. Kouluyksiköiden sijoittumista ja tilojen mitoitusta ohjaavat lähikouluperiaate, perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet sekä säädetty tuntijako, oppiaineiden opetuksen vaatimukset tiloille, opetusryhmien muodostaminen, säädökset oppilaiden koulupäivän kestosta sekä oppimisen tuen järjestäminen kolmiportaisen tuen periaatteen mukaisesti.

7-15-vuotiaiden määrän arvioidaan kasvavan Keljonkankaan, Läntisen Palokan ja keskustan alueilla vielä muutaman vuoden. Alakouluikäisten määrä on kääntymässä jo laskuun, mutta yläkouluikäisten määrän arvioidaan kasvavan vuoteen 2025 asti. Muilla alueilla lasten määrän arvioidaan laskevan. Koulujen kapasiteettia ja perusopetuspalvelujen kysyntää on arvioitu alueellisesti eteläisellä, pohjoisella, läntisellä ja itäisellä perusopetusalueella. Kapasiteetti määritellään laskennallisina perusopetusryhminä, joissa on 25 oppilasta. Selvityksen perusteella vuosiluokkien 1-6 arvioidut oppilasmäärät jäävät tulevina vuosina alle koulujen kapasiteetin ja vuosiluokkien 7−9 kapasiteetti on tehokkaassa käytössä. Tällä hetkellä palveluverkko muodostuu 27 hallinnollisesta perusopetuksen yksiköstä ja 38 toimipaikasta.

Selvityksen mukaan jo suunnitellut ja rakenteilla olevat kouluratkaisut vastaavat tulevina vuosina kapasiteetti- tai peruskorjaustarpeisiin. Kohteet ovat Savulahden päiväkotikoulu ja Mankolan koulun laajennus Länsi-Palokassa, Kortepohjan koulun korvaava uudishanke Kortepohjassa, Vesanka-talon laajennus Vesanka-Kuohu-Tikkala-alueella, Kuokkalan koulun laajennus- ja muutostyöt Kuokkalassa, Kangasvuoren päiväkotikoulun uudishanke Huhtasuon alueella, Keljonkankaan yhtenäiskoulu Keljonkankaalla sekä Säynätsalon koulutilojen järjestäminen Säynätsalossa.

Ensi syksynä aloittamassa 66 eppuluokkaa

Lautakunta merkitsi tiedoksi opetusresurssisuunnittelun tilanteen, lukuvuoden 2019-2020 suunnitteluprosessi etenee siten, että lautakunnan päätöksen jälkeen tarkennetaan kouluyksikkökohtaiset resurssit. Aloittavista uusista 1. ja 7. luokkien oppilaista tehdään päätökset kouluittain 4.4.2019.

Jyväskylän kaupungin perusopetuksen oppilasmäärä on ensi syksynä arviolta 12 360 oppilasta. Aloittavia 1. luokkia on alustavan tiedon mukaan laskennallisesti 66. Kuluvana lukuvuonna luku oli 65. Luokilla 1-6 perusopetusryhmien määrä kasvaa arviolta yhdellä. Luokilla 7-9 perusopetusryhmien määrä kasvaa arviolta kahdeksalla, koska seitsemännelle vuosiluokalle siirtyvien oppilaiden ikäryhmä on perusopetuksen päättäneitä suurempi. Tulevinakin vuosina oppilasmäärä kasvaa vuosiluokilla 7-9. Maahanmuuttajaopetuksessa jatkaa edelleen viisi valmistavan opetuksen ryhmää.

Perusopetuksen opetustuntien oppilaskohtainen vertailuluku on vuosiluokilla 1-9 vähintään 1,62 tuntia/oppilas. Lisäksi tavoitteiksi on kirjattu ryhmäkokokeskiarvot luokilla 1-6 enintään 19,4 oppilasta ja luokilla 7-9 enintään 18,1 oppilasta. Ryhmäkokokeskiarvokaava huomioi ns. perusluokat ja erilaisin opetusjärjestelyin muodostetut valinnaisaineryhmät sekä jakotunnein jaetut opetusryhmät.

Edustajat Jyväskylän kesäyliopisto ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen

Sivistyslautakunta nimesi kaupungin edustajaksi Jyväskylän kesäyliopisto ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen Tuija Rasisen ja varalle Sami Lahden, sekä antoi heille seuraavat ohjeet: Vuoden 2018 toimintakertomus hyväksytään, tilinpäätös vahvistetaan ja hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus.


Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa pöytäkirjan julkaisuun saakka tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=7947  . Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 4.4.2019. Jyväskylän kaupungin verkkosivuille osoitteeseen: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.  

Lisätietoja:

Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Irina Tuokko, p. 050 308 5946
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033