MAL-sopimusmenettelyn laajentaminen Jyväskylän kaupunkiseudulle

MAL-sopimusmenettelyyn mukaan pääseminen on yksi Jyväskylän kaupungin edunvalvontasuunnitelman kärki. Kansallisen kaupunkipolitiikan yksi muoto on MAL-sopimusmenettely, jossa Suomen suurimpien kaupunkiseutujen ja valtion kesken sovitetaan yhteen kaupunkiseutujen tärkeimpiä maankäyttöön, asumiseen ja liikenteen järjestämiseen liittyviä kysymyksiä.

Sopimuksissa voi lisäksi olla palveluihin ja elinvoiman edistämiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. MAL-sopimusmenettelyn tarkoituksena on vahvistaa kaupunkiseudun kuntien välistä yhteistyötä ja toisaalta syventää kaupunkiseudun ja valtion kumppanuutta.

Tyypillisesti sopimukset sisältävät tavoitetoimia, jotka liittyvät joukkoliikenteeseen, maankäyttöön ja asuntotuotantoon, asemanseutujen ja ratapihojen kehittämiseen, lentoliikenteen kehittämiseen, valtion maanteiden ja ratayhteyksien kehittämiseen, digitaalisien sovellusten hyödyntämiseen, ilmastokysymyksiin yms.

MAL-sopimukset koskevat tällä hetkellä pääkaupunkiseudun lisäksi Turun, Tampereen ja Oulun kaupunkiseutuja. Nykyiset MAL-sopimukset päättyvät vuoden 2019 lopussa. Sopimusmenettelyn jatko ja mahdollinen laajentaminen linjataan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa.

Jyväskylän, Hankasalmen, Laukaan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan, Uuraisten ja Äänekosken yhteistyönä on valmisteltu sopimus, joka ilmaisee Jyväskylän kaupunkiseudun kuntien yhteisen tahtotilan ja valmiuden MAL-sopimusmenettelyyn liittymisestä, mikäli valtio päättää laajentaa menettelyä Jyväskylän seudulle. Hyväksymisen jälkeen sopimus toimitetaan hallitusneuvottelujen osapuolille. Samalla käynnistetään maankäyttöä, asumista ja liikennejärjestelyjä koskevien sisältökysymysten kartoitus kuntien yhteistyönä. Työn lopputuloksena on tarkoitus laatia yhteistyössä ministeriöiden kanssa Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-aiesopimus.

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösliitteenä olevan sopimuksen ja valtuuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sen.

Tietoturva– ja tietosuojapolitiikka

Jyväskylän kaupungin tietoturva- ja tietosuojapolitiikka ohjaa tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää toimintaa sekä yhdistää sen kiinteäksi osaksi kokonaisturvallisuutta. Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka on tehty vastaamaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaista linjaa. Jyväskylän kaupunkikonsernin tietoturvaa ja tietosuojaa koskevan politiikan sekä siihen kohdistuvat muutokset hyväksyy Jyväskylän kaupunginhallitus. Tietoturvan ja tietosuojan ohjeet ja niitä koskevat muutokset hyväksyy tietoturvan ja tietosuojan työryhmä.

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösliitteen mukaisen tietoturva- ja tietosuojapolitiikan noudatettavaksi kaupunkikonsernin toimialoilla, liikelaitoksissa ja tytäryhtiöissä.

Yrityspalvelusetelin myöntämisperiaatteet

Yrityspalveluseteli toimii kaupungin elinkeinopolitiikan välineenä tarjoten nopean ja ketterän toimintamallin kaupungin yritysten kehittämistarpeisiin. Yrityspalvelusetelillä aktivoidaan yrityksiä pitkäjänteiseen kehittämistyöhön ja edistetään yksityisten yrityspalvelumarkkinoiden kehittymistä.

Yrityspalvelusetelin vaikutuksia arvioidaan mm. asiakaspalautteella sekä yritysten pitkäjänteisellä seurannalla.

Yrityspalvelusetelin myöntämiseksi kaupunki noudattaa seuraavia periaatteita:

  1. Yrityspalveluseteli on tarkoitettu pk-yritykselle, jolla on kotipaikka tai kiinteä toimipiste Jyväskylän kaupungissa.
  2. Yrityspalveluseteli voidaan myöntää liiketoimintaa harjoittavalle pk-yritykselle yrityksen yhtiömuodosta tai iästä riippumatta.
  3. Yrityspalvelusetelillä rahoitetaan kehittämistoimenpiteitä, joilla tarkoitetaan yritykseen pitkäkestoisesti vaikuttavia, strategisesti merkittäviä ja yrityksen toiminnan uudistamista tukevia toimia.
  4. Asiakasyrityksellä tulee olla edellytykset kokoaikaiseen, jatkuvaan ja kannattavaan liiketoimintaan.
  5. Asiakasyrityksellä on oltava halukkuus kasvaa ja/tai kansainvälistyä sekä uskottava suunnitelma kasvun toteuttamiseksi.
  6. Yrityspalvelusetelihakemuksessa tulee olla kuvattuna selkeä ja perusteltu tarve yrityspalvelusetelillä rahoitettavien ja yrityksen kasvusuunnitelmaa tukevien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Yrityspalvelusetelien myöntäminen toteutetaan erillisinä hakuaikajaksoina, joita järjestetään 1–2 kertaa vuodessa. Eri hakuaikoina yrityspalvelusetelin painopistettä voidaan kohdistaa kehittämisteemojen ja yrityksen elinkaaren vaiheen perusteella. Kevään 2019 hakukierroksella kehittämisteemoina ovat myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, kansainvälistymisen tukeminen sekä yrityksen strategia ja johtaminen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esitetyt yrityspalvelusetelin myöntämisperiaatteet.

Konsernihallinnon toimintasäännön tarkistaminen

Konsernihallinnon toimintasääntöä on tarkistettu kaupunginhallituksen päätöksellä 17.12.2018/254. Tarkistus liittyi pääosin vuoden 2019 talousarviopäätöksenteon yhteydessä konsernihallinnon organisaatiorakenteeseen liittyneisiin muutoksiin,

Kaupunginhallitus hyväksyy päätösliitteenä olevan luonnoksen konsernihallinnon tarkistetuksi toimintasäännöksi ja määrää sen tulemaan voimaan 1.4.2019 alkaen.

Omistajaohjauksen toimivallan käyttäminen

Omistajaohjauksen toimivallan käyttämiseen kuuluu keskeisesti kaupungin omistajaedun ja -intressin valvominen yhteisössä sekä ohjeiden antaminen yhteisöjen hallintoelimissä kaupunkia edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Keskeinen omistajaohjaukseen liittyvä tehtävä on edustajien nimeäminen ja ohjeistaminen yhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaaviin kokouksiin.

Kaupunginhallitus päätti omistajaohjauksen toimivallan käyttämisestä kuntayhtymissä sekä tytär-, osakkuus- ja muissa yhteisöissä päätösliitteen mukaisesti. Kaupunginhallitus määräsi päätöksen noudatettavaksi heti päätöksen hyväksymisen jälkeen.

Kaupunginhallituksen edustajien nimeäminen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntaneuvotteluihin vuonna 2019

Kaupunginhallitus nimesi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntaneuvotteluihin vuodeksi 2019 edustajikseen kaupunginhallituksen puheenjohtajat Meri Lumelan, Juha Suonperän ja Eila Tiaisen.

Matleena Käpin (Vas.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite terveellisempiä ja ympäristöystävällisempiä valintoja Kylän Kattauksen tarjontaan

Matleena Käppi (Vas.) ja 7 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 26.11.2018 valtuustoaloitteen, jossa he esittävät, että Kylän Kattaus –liikelaitoksessa luodaan suunnitelma lihan ja maitotuotteiden käytön puolittamisesta ja korvaamisesta vastaavan hintaisilla kasvipohjaisilla vaihtoehdoilla vuoteen 2025 mennessä. Aloitteessa todetaan, että tämä tukisi kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti resurssiviisautta sekä asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Aloitteessa viitataan ravitsemussuosituksiin (Evira, Terveyttä ruoasta, suomalaiset ravitsemussuosituksen 2014), joiden mukaan moni-puolinen kasvis- ja vegaaniruokavalio sopii kaikenikäisille. Kasvisruoan lisääminen joukkoruokailussa olisi näin elintasosairauksia ehkäisevä toimenpide ja tuottaisi myöhemmin säästöjä terveyden-huoltomenoissa.

Vastauksessa todetaan mm. että
Kylän Kattaus edistää valtuustoaloitteen ja valtuuston hyväksymän resurssiviisausohjelman mukaisia tavoitteita siten, että maitoa ja lihaa korvaavien kasvipohjaisten tuotteiden kehittymistä seurataan aktiivisesti niin ravintosisällön kuin hinnan suhteen ja edetään kohti kasvisten ja kasvisproteiinin käytön lisäämistä. Tuotekehityksessä painopisteenä on uusien proteiinilähteiden kokeilu ja reseptiikan kehittäminen. Lihan käyttöä vähennetään pyrkien siihen, että käytetty liha ja maito ovat lähellä tuotettua. Muutokset tehdään asiakkaiden kanssa neuvotellen ja eri asiakasryhmien tarpeet huomioon ottaen. Kylän Kattauksessa laaditaan vuoden 2019 aikana suunnitelma, jossa täsmennetään kasvisperäisten tuotteiden käyttöä lisääviä toimenpiteitä. Suunnitelma liitetään sekä valmisteilla olevaan ruokastrategiaan, että osaksi vuosittain määriteltäviä strategisia resurssiviisausohjelmaan liittyviä toimenpiteitä.

Kaupunginhallitus saattaa  esitetyn selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.

Esityslista liitteineen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=7921

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501