Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunta muun muassa hyväksyi Väristys ry:n ostopalvelusopimuksen ja korotti perhepäivähoidon kustannuskorvausta, merkitsi tiedoksi toiminta- ja talousraportin ja päätti hankintojen uudelleenbudjetoinnista.

Viime vuoden talousarvio ylittyi 1,9 miljoonaa euroa

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi kasvun ja oppimisen palvelujen toiminta- ja talousraportin vuodelta 2018. Toiminta ylitti talousarvion viime vuonna 1,9 miljoonalla eurolla. Vuoden 2018 toimintakate oli noin 202 miljoonaa euroa ja talousarvion toteumaprosentti oli 101,0 %.

Perusopetuksessa ylitys oli 1 372 000 euroa, varhaiskasvatuksessa 494 100 euroa ja yhteiset palvelut ja hallinto ylitti budjetin 31 400 eurolla.

Varhaiskasvatuksessa tuotot ylittivät suunnitellun 90 300 eurolla, mutta henkilöstömenot ylittyivät noin 590.000 euroa ja vuokrakulut noin 320.000 euroa. Syntynyttä vajetta helpotti se, että lasten kotihoidon tuki alittui noin 324.000 euroa ja yksityisen perhepäivähoidon palvelurahan menot noin 59.400 euroa.

Perusopetuksen palvelualueen kokonaisuuteen kuuluvat perusopetuksen koulut, aamu- ja iltapäivätoiminta, oppilashuolto, nuorisopalvelut sekä näiden yhteiset palvelut. Näiden yhteenlasketut toimintatuotot ylittivät talousarvion noin 1,7 miljoonaa euroa ja toimintakulut noin 3,1 miljoonalla euroa. Tuottoja tuli enemmän muun muassa nuorisopalvelujen toimintaan saaduista avustuksista ja muista toimintatuotoista sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksutulojen kasvusta. 

Perusopetuksen henkilöstökulut toteutuivat lomapalkkajaksotuksesta aiheutuvaa menolisäystä lukuun ottamatta lähes budjetoidusti, mutta palvelujen ostot, kuten kuljetuspalvelut ja majoitus- ja ravitsemispalvelut sekä palvelut valtion erityiskouluilta ylittivät talousarvion. Myös muun muassa sijoitettujen jyväskyläläisoppilaista muille kunnille maksettavat kustannukset ylittivät asetetun talousarvion.

Lautakunta päätti hankintojen uudelleenbudjetoinnista

Lautakunta päätti, että viime vuonna varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen irtaimen käyttöomaisuuden hankinnoista käyttämättä jääneistä 514 022 eurosta uudelleenbudjetoidaan 284 000 euroa tälle vuodelle. Summasta ohjataan Kangasvuoren päiväkoti-koulun kalustukseen 115 000 euroa, Savulahden päiväkoti-koulun kalustukseen 55 000 euroa sekä Mankolan yhtenäiskoulun kalustukseen 49 000 euroa. Ohjelmoinnin ja robotiikan tarvikkeisiin ohjataan 50 000 euroa ja liikkuvan nuorisotyön kaluste- ja välinehankintoihin 15 000 euroa.

Lautakunta korotti perhepäivähoidon kustannuskorvausta 

Lautakunta päätti, että vuoden 2019 perhepäivähoidon kustannuskorvaukset aterioista ja erityisruokavalioista pysyvät ennallaan ja muuta kustannuskorvausta korotetaan kahdella sentillä 1,83 euroon/lapsi/päivä. Korotus tulee voimaan takautuvasti 1.1.2019 alkaen. 

Ateriakorvauksia ei Jyväskylässä nyt muutettu, sillä kaupunki maksaa jo nyt kustannuskorvausta välipaloista kaksi senttiä ja lounaasta neljä-kuusi senttiä Kuntaliiton suositusta enemmän. Jyväskylässä alle kouluikäisen lapsen aamupalasta, välipalasta tai iltapalasta korvaus on 0,75 € ja kouluikäisellä 0,97 € Lounaasta tai päivällisestä korvaus on alle kouluikäisestä lapsesta 1,77 ja kouluikäisestä lapsesta 2,31 päivässä. Lisäksi Jyväskylässä maksetaan erityisruokavaliosta 10-30% suuruinen lisä erityisruokavalioista riippuen.

Kulttuurista nuorisotyötä tekevän Väristyksen kanssa 80 000 euron ostopalvelusopimus

Sivistyslautakunta hyväksyi 80 000 euron suuruisen, kulttuurista nuorisotyötä koskevan ostopalvelusopimuksen Kulttuuriyhdistys Väristys ry:n kanssa. Sopimuksen arvoa nostettiin tänä vuonna 10 000 eurolla. Korotuksen perusteena on kulujen nousu, jotta palvelun taso ja laatu saadaan pidettyä riittävällä tasolla. Aiempi hinnan tarkistus on tehty vuonna 2014.

Kulttuuriyhdistys Väristys ry tukee ja tuottaa nuorten ryhmien toimintaa nuorisopalvelujen osoittamissa tiloissa sekä muualla Jyväskylän kaupungin alueella. Väristys käynnistää ja osallistuu hankkeisiin, joihin sillä on myös mahdollisuus hakea ulkopuolista rahoitusta. Jyväskylän kaupungilla on ollut sopimus kulttuurisen nuorisotyön tuottamisesta Väristyksen kanssa vuodesta 2000 lähtien.

Lisäksi sivistyslautakunta nimesi vuodeksi 2019 Kulttuuriyhdistys Väristys ry:n ohjausryhmään edustajikseen Jamaica Hakkaraisen ja Jasmine Revon.

Selvitys sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta

Sivistyslautakunta antoi selvityksen vuoden 2018 sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta kaupunginhallitukselle. Kasvun ja oppimisen johdon näkemyksen mukaan sisäinen valvonta ja riskienhallinta tuottavat kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lakien ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä.

Toimintaa on kehitetty vuosittaisesta seurannasta jatkuvaan seurantaan, mutta resurssi jatkuvaan sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan on edelleen vähäinen. Myös esimiestyön sekä muiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kannalta keskeisten tukipalvelujen resurssit ovat niukat.

Kasvussa ja oppimisessa tunnistetut merkittävimmät riskit vuonna 2018 liittyivät palvelujen järjestämisen turvallisuuteen, lakisääteisten palvelujen järjestämisen vaarantumiseen varhaiskasvatuksessa ja oppilas- ja opiskeluhuollossa sekä hallinnon resurssien niukkuuteen. 

Riskeihin varauduttiin nostamalla henkilöstön valmiutta toimia uhkatilanteissa, kiinnittämällä huomiota työskentelyolosuhteisiin ja ohjeistuksiin työskenneltäessä yksin sekä päivittämällä turvajärjestelmiä ja hankkimalla uusia turvalaitteita. Lakisääteisten palvelujen järjestämisen riskeihin reagoitiin järjestämällä lisätiloja ja rekrytoimalla lisää työvoimaa.

Vuonna 2018 ei noussut esille varsinaisia yllättäviä riskejä, joskin varhaiskasvatuspaikkojen kysynnän lisääntyminen tapahtui niin nopeasti, että siihen ei ehditty varautua talousarviossa.

Varhaiskasvatuspalvelujen menettely JHL:n poliittisen lakon aikana 22.-23.10.2018

Sivistyslautakunta antoi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle selvityksen ruokapalvelujen järjestämisestä varhaiskasvatuksessa JHL:n poliittisen lakon aikana 22.-23.10.2018. Aluehallintovirasto on pyytänyt selvitystä sinne saapuneen ilmoituksen perusteella, jonka mukaan varhaiskasvatuspalvelut eivät olleet tarjoilleet lapsille lakisääteisiä aterioita JHL:n lakon aikana 22–23.10.2018. 

Selvityksessä todetaan muun muassa, että Jyväskylän kaupunki tiedostaa varhaiskasvatuslain velvoittavuuden päivittäisistä lämpimistä aterioista. Kaupunki teki parhaansa ruokapalvelujen järjestämiseksi ja esimerkiksi pyrki turvaamaan erityisesti varhaiskasvatuksessa olevien pienimpien lasten ruokailun. Tavanomaista kevyempi ruokailu järjestettiin kaikissa päiväkodeissa. Ruokailu ei korvannut ateriaa, vaan täydensi kotoa tuotuja eväitä ja oli erityisesti tarkoitettu lapsille, joilla ei jostain syystä eväitä mukanaan ollut. Ateria ei ollut lakkopäivinä täysipainoinen, mutta kaikille lapsille oli tarjolla ruokaa energiantarpeen täyttämiseksi.

Jyväskylässä on kunnallisia päiväkoteja 53 ja lisäksi kerhot. Lapsia oli näissä palveluissa lokakuussa 2018 noin 5400. Kylän Kattauksen kanssa sovittiin, että päiväkodeissa on tarjolla jogurttia, juurespaloja, hedelmiä, mehukeittoa, leikkelettä, näkkileipää ja levitettä. Ilman eväitä tuleville pienimmille vauva- ja taaperoikäisille järjestettiin pilttisoseita tai vastaavaa tarvikkeiden saatavuuden mukaan. Tällä varauduttiin mahdollisesti ilman eväitä saapuvien lasten ruokahuoltoon ja täydentämään myös muiden lasten eväitä. Tapiolan ympäri vuorokauden auki olevan päiväkodin keittiöön järjestettiin työntekijä, joka huolehti yli normaalipäivän hoidossa oleville lapsille lämmintä ruokaa saatavilla olevien tarvikkeiden mukaisesti. Jyväskylän kaupungin Kylän Kattaus -ruokapalvelussa oli lakkopäivinä töissä lasten ja nuorten ruokailun järjestämisessä vain noin 10 henkilöä, jotka keskittyivät tilapäisen ruokailun järjestämiseen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yksiköissä.

Lasten huoltajille lähetettiin ensimmäinen viesti Daisy-mobiilisovelluksen kautta 17.10., jossa kerrottiin tulevista lakkopäivistä ja että tuolloin ei ole tavanomaista päiväkotiruokailua, vaan huoltajien tulisi varautua varustamaan lapset lakkopäiviin omin eväin. Tietoa lakosta ja sen vaikutuksista päiväkotien ruokailuun päivitettiin myös Jyväskylän kaupungin nettisivuille (etusivu ja varhaiskasvatuksen sivut), Jyväskylän kaupungin sosiaalisen median tileille (Twitter ja Facebook) sekä varhaiskasvatuksen että Kylän Kattauksen Facebook-tileille. Torstaina 18.10.2018 huoltajille lähetettiin toinen Daisy-viesti, jossa eväsruokailua ohjeistettiin tarkemmin (esimerkiksi mitä lapsille voisi laittaa evääksi ja miten eväät kannattaisi pakata). 

Lisäksi varhaiskasvatuksen hallinto tiedotti päiväkoteja sisäisin tiedottein lakon aiheuttamista järjestelyistä, jotta toiminta lakkopäivien aikana sujuisi mahdollisimman tavanomaisesti. Lisätietoja sekä vastauksia huoltajien esittämiin kysymyksiin annettiin myös puhelimitse.

Kaupungin nettisivuilla olevia uutisia täydennettiin lakkotilanteen ja varautumisjärjestelyjen edetessä. Tiedote JHL:n lakon 22.-23.10. vaikutuksista Jyväskylän kaupungin ruokapalveluihin käännätettiin kuudelle kielelle (englanti, saksa, venäjä, ruotsi, arabia ja dari/persia). Asiasta tiedotettiin eri kielillä mm. kaupungin tileillä Facebookissa ja Twitterissä sekä varhaiskasvatuksen Facebookissa. Kieliversiot löytyivät myös kaupungin nettisivuilta. Sosiaalisen median kanavien päivityksiä täydennettiin ja niissä vastattiin aikaisemmissa päivityksissä esille tulleisiin kysymyksiin.

Jyväskylän kaupunki pahoittelee lakosta asiakkaille aiheutunutta haittaa.


Kokouksen esityslista ja liitteet

Myös muut kokouksen asiat päätettiin esitysten mukaisesti. Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa pöytäkirjan julkaisuun saakka tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=7762 . Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 28.2.2019. Jyväskylän kaupungin verkkosivuille osoitteeseen: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.  
                                                                     

Lisätietoja: 
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Irina Tuokko, p. 050 308 5946
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033