Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunta 24.1.2019 kokouksessaan päätti perustaa kaksi virkaa ja esittää kaupunginhallitukselle uuden jäsenen nimeämistä veteraaniasiain neuvottelukuntaan.

Vanhuspalveluihin valvontakoordinaattorin virka

Perusturvalauta päätti perustaa Jyväskylän kaupungin vanhuspalveluihin valvontakoordinaattorin viran 1.3.2019 alkaen.

Tällä hetkellä vanhuspalveluiden valvonta- ja ostopalvelutiimissä työskentelee kolme valvontakoordinaattoria. Valvontaan liittyvät tehtävät ovat lisääntyneet viime vuosina, erityisesti palvelusetelitoiminnan kasvun myötä.

Valvonta perustuu lakiin yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011), minkä mukaan kunnan toimielimen tehtävänä on ohjata ja valvoa alueellaan tuotettuja yksityisiä sosiaalipalveluja sekä tehdä yhteistyötä aluehallintoviraston kanssa. Valvontatiimi valvoo myös Jyväskylän kaupungin vanhuspalveluiden omaa palvelutuotantoa.

Valvontakoordinaattorin tehtävänä on palveluiden valvonta, palveluntuottajien kanssa tehtävä yhteistyö, uusien palveluntuottajien hyväksymisprosessiin osallistuminen sekä palvelujen hankinnat yhteistyössä kilpailuttamispalveluiden ja palveluyksiköiden kanssa sekä sopimusten seuranta.

Viran perustamisen kustannukset on huomioitu perusturvan toimialan vuoden 2019 talousarviossa.

Vanhuspalveluihin sosiaalityöntekijän virka

Perusturvalautakunta päätti perustaa vanhuspalveluihin sosiaalityöntekijän viran 1.3.2019 alkaen.

Asiakkaiden elämäntilanteiden monimutkaistuminen, asiakasohjauksen ja asiakkaiden palvelutarpeen arviointien lisääntyminen lisää gerontologisen sosiaalityön tarvetta vanhuspalveluissa.

Sosiaalityöntekijä tulee toimimaan Jyväskylän kaupungin vanhuspalveluiden Oiva-keskuksen keskitetyn asiakasohjaustiimin sosiaalityön asiantuntijana erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden omatyöntekijänä. Erityistä tukea tarvitsevan asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin tekijän tulee sosiaalihuoltolain mukaan olla sosiaalityöntekijä. Tällä hetkellä Oiva-keskuksessa on yksi sosiaalityöntekijän virka.

Gerontologisen sosiaalityön asiakkaat ovat erityisen tuen tarpeessa olevia asiakkaita, joilla ikääntymisen lisäksi on turvattomuuteen, yksinäisyyteen, kaltoinkohteluun, päihteiden käyttöön tai elämänhallintaan liittyviä haasteita. Gerontologisen sosiaalityön erityspiirteitä ovat muistisairauksiin ja somaattisiin sairauksiin liittyvä erityisosaaminen, päihteiden käytön vaikutukset ikääntyessä, omaishoitoon liittyvä perhedynamiikka ja erilaisten menetysten käsittely.

Viran perustamisen kustannukset katetaan vuoden 2019 talousarvion käyttötaloudesta.

Veteraaniasiain neuvottelukuntaan uudeksi jäseneksi esitetään Anna-Liisa Heiskalaa

Perusturvalautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Pirkko Soidinmäelle myönnetään ero veteraaniasiain neuvottelukunnan asiantuntijajäsenyydestä, ja päätti esittää hänen tilalleen uudeksi OIVA-keskuksen asiantuntijajäseneksi palveluesimies Anna-Liisa Heiskalaa. Pirkko Soidinmäki on itse pyytänyt eroa tehtävästä.

Kokouksen esityslista ja liitteet ovat luettavissa pöytäkirjan julkaisuun saakka osoitteessa:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=7617

Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.
Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla keskiviikkona 30.1.2019.
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm

Lisätietoja:
Mauno Vanhala, kokouksen puheenjohtaja, p. 040 359 2137
Ulla Kuittu, perusturvan toimialajohtaja, p. 050 353 8310