Lisätietoja

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

Saarenmaan koulun lakkauttaminen

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen, jonka mukaan Saarenmaan koulun jatkosta päätetään, kun parhaillaan tekeillä oleva perusopetuksen palveluverkkoselvitys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa keväällä 2019.

- Palveluverkkoselvityksen osana päivitetään kaupunginvaltuuston 22.4.2013 hyväksymät pienten koulujen kriteerit. Saarenmaan koulun tilanne arvioidaan suhteessa päivitettyihin kriteereihin, ajantasaiseen palveluverkkoon ja mahdollisuuksiin toteuttaa uutta opetussuunnitelmaa. Aikataulumuutos tarkoittaa käytännössä sitä, että Saarenmaan koulun toiminta jatkuu lukuvuonna 2019-2020, sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela.

Keljonkankaan yhtenäiskoulun perustaminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Keljonkankaan yhtenäiskoulu perustetaan.

Keljonkankaan alueella on tarve monitoiminnalliselle yhtenäiskoulurakennukselle, jossa toimisivat perusopetuksen vuosiluokat 5 - 9, nuorisotilat sekä kirjasto. Oppimisympäristöt suunnitellaan 650 - 720 oppilaan tarpeisiin huomioiden myös lähellä sijaitsevan nykyisen Keljonkankaan koulun oppilaiden tarpeet esim. kirjaston hyödyntämisessä sekä tilojen toiminta kuntalaisten kohtaamis- ja kokoontumispaikkana. Perusopetuksen, nuorisotilan ja kirjaston saumaton yhteistoiminnallisuus huomioidaan rakennuksen suunnittelussa. Kouluun suunnitellaan myös luokkatilat ns. yksilöllisen pienryhmäopetuksen (YPR) oppilaille. Valmistuessaan monitoiminnallinen yksikkö palvelee erityisesti keljonkankaalaisia ja säynätsalolaisia perusopetusikäisiä ja nuoria sekä alueen muita asukkaita mm. uudenaikaisten kirjastopalvelujen myötä. Keljonkankaan yhtenäiskoulun valmistumisella on vaikutus myös esim. Kilpisen yhtenäiskoulun oppilaksiottoalueeseen.

Pupuhuhdan koulun lakkauttaminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Pupuhuhdan päiväkoti-koulu lakkautetaan 1.8.2019 alkaen.

Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen perusteella on käynnistetty nykyisen Pupuhuhdan päiväkoti–koulun ja Kangasvuoren päiväkodin toimintojen yhdistämisen selvitystyö. Selvitystyön tuloksena on päätetty yhdistää Pupuhuhdan päiväkoti-koulu, Kangasvuoren päiväkoti ja Mansikkakujan puistorakennuksen kerhot. Toiminnot siirretään uudisrakennuksena toteutettavaan ja toimintansa 1.8.2019 aloittavaan Kangasvuoren päiväkoti–kouluun (sivistyslautakunta 24.2.2016/§ 16). Uusi päiväkoti-koulu sijoittuu osoitteeseen Kangasvuorentie 12, 40320 Jyväskylä.

Lukuvuonna 2019-2020 Kangasvuoren päiväkoti-kouluun siirtyvät Pupuhuhdan päiväkoti-koulun 1-4 vuosiluokkien oppilaat. Vuosiluokkien 5-6 oppilaat siirtyvät Huhtasuon yhtenäiskouluun. Kouluun perustetaan kaksi ensimmäistä luokkaa. Toisen luokan opetusryhmiä syntyy myös kaksi, joista toinen on Huhtasuon yhtenäiskoulussa väistötiloissa lukuvuoden 2018-2019 opiskellut opetusryhmä. Kolmannen ja neljännen luokan opetusryhmiä syntyy yksi kumpaakin. Lukuvuonna 2020-2021 Kangasvuoren päiväkoti-koulu on 2-sarjainen 1-3 vuosiluokkien koulu.

Ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan ajalla 23.1.-7.2.2019. Perheet saavat ennen haun käynnistymistä kotiin kirjeen, jossa ohjeistetaan tarkemmin ilmoittautumiskäytänteistä ja koulun valinnasta. Huhtasuon alueella perheiden valittavana on jatkossa kaksi koulua; Huhtasuon yhtenäiskoulu ja Kangasvuoren päiväkoti-koulu.

Vaalipäivän äänestyspaikat, yleiset ennakkoäänestyspaikat laitosäänestyspaikat eduskuntavaaleissa 2019 ja europarlamenttivaaleissa 2019

Kaupunginhallitus määräsi eduskuntavaalien 2019 ja europarlamenttivaalien 2019 äänestyspaikat.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että europarlamenttivaaleihin 2019 päätetyt yleiset ennakkoäänestyspaikat toimivat myös maakuntavaalien äänestyspaikkoina europarlamenttivaalien 2019 yhteydessä, mikäli hallituksen esitys sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöstä hyväksytään siinä aikataulussa, jonka hallitus on vastineessaan eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 17.8.2018 antanut, jolloin maakuntavaalit toimitetaan europarlamenttivaalien 2019 kanssa samanaikaisesti (vaalipäivä 26.5.2019).

Hallintosäännön tarkistaminen

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy tarkistetun hallintosäännön ja määrää, että se tulee voimaan 1.3.2019 alkaen.

Hankintajohtajan viran lakkauttaminen

Kaupunginhallitus päätti lakkauttaa hankintajohtajan viran tarpeettomana.

Valtuustoaloitteet

- Pirita Wahlstedt-Niskasen (Kok.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite leikkipuiston rakentaminen ydinkeskustaan
- Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite Jyväskylästä puurakentamisenpääkaupunki
- Jaakko Selinin (Kok.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite raideliikenteen ja kevyen liikenteen risteyskohtien turvallisuutta on parannettava
- Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite Jyväskylän kaupunki tulee tarjoamaan työtä projekteissaan työkykyisille pitkäaikaistyöttömille

Kaupunginhallitus saattaa esitetyt selvitykset tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.

Eron myöntäminen Sanna Jylängille sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja uuden varajäsenen valitseminen sivistyslautakuntaan

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Sanna Jylängille eron sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.


Kaupunginhallituksen esityslista poistuu, kun pöytäkirja liitteineen julkaistaan samassa osoitteessa:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.ht...

Asiasanat: