Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan- ja ensihoidon tehtävät lisääntyivät selvästi edellisvuodesta. Hälytystehtäviä oli pelastustoiminnassa 814 kpl ja ensihoidossa 1430 kpl enemmän kuin vuonna 2017.

Lisätietoja

Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoimen tehtävistä vuodelta 2018 antaa pelastuspäällikkö Risto Helminen (050 373 3200) ja ensihoitotehtävistä ensihoitopäällikkö

Mika Orrensuo (040 832 1510) sekä valvontatehtävistä riskienhallintapäällikkö Jouni Nurminen (0500 542 113).

 

Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin vuoden 2018 aikana 5 686 (4 872) kertaa sammutus-, pelastus-, vahingontorjunta- ja tarkastustehtäviin. Suluissa on kerrottu vuoden 2017 vastaavat tiedot. Tulipaloihin kohdistuvia hälytystehtäviä oli 805 kpl (588). Paloissa menehtyi neljä henkilöä ja loukkaantuneita oli yhteensä 31 henkilöä.

Rakennuspaloissa 128 kpl (122) ja rakennuspalovaaroissa 184 (174) kirjattiin yhteensä noin13 miljoonan euron vahingot. Kertomusvuonna oli myös normaalia enemmän suurpaloja: Kuhmoisissa paloi konehalli, Kyyjärvellä teollisuuskiinteistö, Pihtiputaalla navettarakennus, Jyväskylässä pienkerrostalo, kauppakeskus ja kiviveistämö, Laukaalla hakemurskain ja Jämsässä rivitalo

Lämmin ja kuiva kesä loi otolliset olosuhteet maastopaloille, joita kirjattiin 243 kpl (103). Maastoa paloi kuitenkin ”vain” n. 60 hehtaaria, joka on maastopalojen lukumäärään nähden varsin kohtuullinen luku.

Vaikka kertomusvuonna selvittiin isoilta myrskyiltä, kirjattiin vahingontorjuntatehtäviä silti 493 kpl. Onneksi usein selvittiin myös pelkällä tarkastuskäynnillä. Tarkastustehtävien (paloilmoitin, -varoitin ja muita tarkastustehtäviä) kirjattiin yhteensä 1656 kpl. Keski- Suomen maakunnan ulkopuolella oleville pelastustoimen alueille suoritettiin 75 tehtävää ja vastaavasti saimme naapuriapua muilta maakunnilta 80 kertaa.

Pelastuslaitoksen tietoon tulleet liikenneonnettomuudet lisääntyvät vuosi vuodelta. Liikenneonnettomuuksia kirjattiin 955 (893). Viime vuosien haasteelliset keliolosuhteet ja kasvavat liikennemäärät ovat osaltaan vaikuttaneet negatiivisesti onnettomuuskehitykseen. Liikenneonnettomuustehtävissä toimivan henkilöstön työturvallisuus on valitettavasti samalla hieman heikentynyt. Tämä johtunee ihmisten välinpitämättömyyden lisääntymisestä liikenteessä.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen ensihoitotehtävät ovat lisääntyneet tasaisesti vuosittain valtakunnallisen trendin mukaisesti. Keski-Suomen pelastuslaitoksen ensihoitopalvelun ambulanssit hälytettiin vuoden 2018 aikana 29 867 (28 437) kertaa ensihoitotehtävälle.

Vuoden 2018 ensihoitotehtävistä kiireellisiä A- ja B-kiireellisyysluokan hälytyksiä oli yhteensä 10 272

Ensihoitopalveluihin kuuluvia ensivastetehtäviä oli 994 tehtävää vuonna 2018. Ensivasteella tarkoitetaan hätätilapotilaan luokse lähetettävää lähintä mahdollista pelastustoimen yksikköä, joka kykenee aloittamaan välittömät henkeä pelastavat toimenpiteet, arvioimaan potilaan tilaa ja antamaan raportin tilanteesta ensihoitoyksikölle.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan tehtävät onnettomuustyyppeineen 2013-2018

Onnettomuustyyppi (ensisijainen)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Tulipalot

707

759

637

646

587

812

Rakennuspalo

119

131

107

131

122

128

Rakennuspalovaara

189

199

200

191

173

187

Maastopalo

152

192

91

102

103

243

Liikennevälinepalo

113

106

125

120

105

133

Muu tulipalo

134

131

114

102

84

121

Muut onnettomuudet

1 759

1 633

1 996

1 876

1 562

1885

Liikenneonnettomuus

727

810

764

798

893

958

Öljyvahinko

135

136

166

136

159

169

Vaarallisten aineiden onnettomuus

20

19

19

25

7

19

Räjähdys/räjähdysvaara

3

0

1

0

3

2

Sortuma/sortumavaara

3

1

3

2

0

10

Ihmisen pelastaminen

164

152

165

143

122

138

Eläimen pelastaminen

78

97

78

84

77

95

Vahingontorjuntatehtävä

629

418

800

688

301

494

Tarkastustehtävät

1 329

1 433

1 294

1 585

1 394

1656

Autom. paloilmoittimen tarkastus-

/varmistustehtävä

778

738

764

842

770

774

Palovaroittimen tarkastus-

/varmistustehtävä

99

174

102

202

179

250

Muu tarkastus-/varmistustehtävä

452

521

428

541

445

632

Muiden viranomaisten tukeminen

2 121

1 590

1 414

1 297

1 329

1333

Ensivastetehtävä

1 862

1 380

1 152

1 036

1010

994

Avunantotehtävä

190

153

195

196

244

280

Virka-aputehtävä

69

57

67

65

75

59

       

Yhteensä

5 916

5 415

5 341

5 404

4872

5686

Taulukon huomautukset: Keltaiset ovat välisummarivejä niiden alapuolisista tiedoista.

Pelastuslaitoksen valvontatehtävät

Pelastuslaitoksen vuosittain suoritettavien valvontatehtävien toteuttaminen on perustuttava riskien arviointiin. Keski-Suomen pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman mukaisesti yleisiä ja muita palotarkastuksia suoritettiin tavoitteiden mukaisesti yhteensä 2306 kpl.

Asuin- ja vapaa-ajan rakennusten osalta ensisijainen valvontamenetelmä oli kohteiden haltijoiden suorittama paloturvallisuuden itsearviointi. Valvontalomakkeita lähetettiin 15 077 kpl, joista palautui kaikkiaan 70 %.

Turvallisuuskoulutusta ja muita turvallisuuteen liittyvää neuvontaa annettiin vuoden 2018 aikana yhteensä 61 796 henkilölle kaikkiaan 709 eri tilaisuudessa.

Turvallisuusviesti ntätilaisuuksien määrä ja niihin osallistuneiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta. Toteuma vuonna 2018 oli 22 % väestöstä. Erilaisia koulutus- ja turvallisuusviestintätilaisuuksia järjestettiin mm. paloasemilla, oppilaitoksissa, messu- ja muiden yleisötapahtumien yhteydessä.