Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunta päätti muun muassa esiopetuksen uudet paikalliset linjaukset, esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle Saarenmaan koulun ja Pupuhuhdan päiväkoti-koulun lakkauttamista sekä Keljonkankaan yhtenäiskoulun perustamista. Lautakunta myös hyväksyi kasvun ja oppimisen palvelujen käyttösuunnitelman vuodelle 2019.

Lautakunta hyväksyi Jyväskylän esiopetuksen uudet linjaukset

Sivistyslautakunta hyväksyi Jyväskylän esiopetuksen linjaukset, jotka astuvat voimaan 1.1.2019 alkaen. Linjaukset otetaan huomioon esiopetuksen paikallisen opetussuunnitelman päivityksessä kevään 2019 aikana ja henkilökuntaa perehdytetään linjauksiin alueellisissa esiopetusiltapäivissä tammi-helmikuussa 2019.

Esiopetusta ohjaavien lakien ja opetussuunnitelman perusteiden sekä paikallisen esiopetussuunnitelman ja yksiköiden toimintasuunnitelmien lisäksi tarvitaan paikallisia linjauksia varmistamaan Jyväskylän strategisten tavoitteiden sekä paikallisten esiopetuksen painotusten toteutuminen.

Linjauksessa on muun muassa esiopetuksen järjestämiseen liittyviä käytäntöjä. Esiopetuksen päivittäinen aika vaihtelee Jyväskylässä yksiköittäin ollen joko klo 8.30–12.30 tai klo 9.00–13.00. Vuorohoitoa tarjoavissa päiväkodeissa esiopetusta järjestetään lasten hoitoaikojen mukaisesti. Lapsen esiopetuspaikka järjestetään lähialueperiaatteen mukaisesti mahdollisimman läheltä kotia. Esiopetuspaikaksi osoitetaan päiväkoti, jonne ei kaupungille synny kuljetuksen järjestämisvelvoitetta. Esiopetukseen osallistuva oppilas on kuitenkin oikeutettu maksuttomaan kuljetukseen, jos matkan pituus yhteen suuntaan ylittää 5 km, ellei tien vaarallisuus tai oppilaan terveys muuta edellytä.

Pelkkään esiopetukseen osallistuva lapsi voi kulkea itsenäisesti esiopetusmatkat. Itsenäisestä kulkemisesta täytetään lomake päiväkodin johtajan ja huoltajan allekirjoittamana. Esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatukseen osallistuva lapsi sen sijaan on päiväkotiin tuotaessa huoltajansa vastuulla, kunnes päiväkodin henkilökunta on vastaanottanut hänet. Varhaiskasvatuksesta haettaessa lapsi on henkilökunnan vastuulla, kunnes huoltaja tai täysi-ikäinen henkilö on hänet vastaanottanut. Lapsen voi kuitenkin luovuttaa myös 15 vuotta täyttäneelle henkilölle. Päiväkodin johtaja tekee asiasta päätöksen. Vastuu lapsen turvallisuudesta on valtuutuksen antaneella huoltajalla.  

Tiettyä koulua ei luvata lapselle esiopetuksen alkaessa, vaan lapselle osoitetaan koulupaikka jossain lähialueen kouluista. Koulupolulla ei tarkoiteta tiettyä koulua, vaan siirtymistä esiopetuksesta lähialueen kouluihin.

Linjaukset ovat kokonaisuudessaan luettavissa kokouksen pöytäkirjan hyväksymiseen saakka esityslistan liitteenä http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1132585&version=1 ja päätöksen tultua voimaan varhaiskasvatuksen nettisivuilta: https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus

Lautakunta esittää Saarenmaan koulun lakkauttamista 1.8.2019

Sivistyslautakunta päätti äänestyksen jälkeen äänin 9-4 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Saarenmaan koulu lakkautetaan 1.8.2019 alkaen. Kolme jätti asiaan eriävän mielipiteen. Päätös on perusopetuksessa ja Tilapalvelussa valmistellun esityksen mukainen, valmistelua on tehty keväästä asti, ensimmäisen kerran asiaa käsiteltiin lautakunnassa huhtikuussa. 25.4.2018 lautakunta päätti, että tilanne arvioidaan uudelleen vuoden 2018 loppuun mennessä, kun on saatu lisätietoa Saarenmaan koulurakennuksen kunnosta sekä alueen väestökehityksestä. Lisäselvityksen mukaan Saarenmaan koulu ei ole rakennuksena ajanmukainen ja vaatisi mittavia korjaustöitä. Lisäselvitys ei tuottanut olennaista muutosta kuntoarvioon 6.11.2017 nähden. Lisäksi lisäselvityksessä todetaan, että vaikka suurin osa oppilaista asuu tällä hetkellä alle 5 km:n päässä koulusta, kuljetusoppilaita nykyisistä koululaisista on yli 90 %. Koulun 41 oppilaasta vain kolme ei ole kuljetuksen piirissä. Saarenmaan-Vertaalan kyläyhdistys ry ja Saaremaan koulun vanhempaintoimikunta on tosin jättänyt 9.12. lautakunnalle kannanoton koulun säilyttämisen puolesta.

Jo kevään kokoukseen valmistellussa esityksessä todetaan muun muassa, että Saarenmaan alueen oppilaat mahtuvat läntisen Palokan alueen kouluihin lukuvuodesta 2019-2020 alkaen ja kuljetukset niihin on järjestettävissä järkevästi toiminta ja kustannukset sekä koulumatkojen pituudet ja niihin käytetty aika huomioiden. Ennusteiden mukaan alueen oppilasmäärä on korkeimmillaan hieman nykyistä suurempi 2020-luvun alussa ja lähtee sen jälkeen laskuun. Vuoden 2025 tienoilla oppilasmäärä on hieman alle 30. Ennusteet perustuvat alueella asuvien lasten määrään, eikä niissä ole otettu huomioon hakeutumista muihin kouluihin tai muista kouluista Saarenmaalle. Opetusryhmien muodostamisen kannalta Saarenmaan ikäluokkien koot ovat haasteellisia, koska ikäluokat vaihtelevat tällä hetkellä kahdesta kuuteentoista. Alueen opetusryhmät saadaan muodostettua järkevämmin ja tasakokoisemmiksi, jos Saarenmaan alueen oppilaat ohjataan jo ensimmäiselle luokalle Savulahden kouluun ja sieltä kokonainen luokka siirtyy viidennelle luokalle Mankolan yhtenäiskouluun. Saarenmaan koulun lakkauttamisen säästöpotentiaali on perusopetuksen käyttötaloudessa vuositasolla varovaisesti arvioiden n. 200 000 euroa.

Lautakunta esittää Keljonkankaan yhtenäiskoulun perustamista

Sivistyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, perustaa Keljonkankaan yhtenäiskoulu. Päätös mahdollistaa koulun hallinnon ja toiminnan suunnittelun käynnistämisen. Rakennussuunnittelu on ollut käynnissä jo vuodesta 2017, jolloin lautakunta hyväksyi koulun ensimmäisen hankesuunnitelman. Pariin otteeseen tarkentuneen hankesuunnitelman mukaan uusi 5-9 luokkien yhtenäiskoulu valmistuu lukuvuoden 2021-2022 alkuun mennessä.

Lautakunta esittää Pupuhuhdan päiväkoti-koulun lakkauttamista 1.8.2019

Sivistyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Pupuhuhdan päiväkoti-koulu lakkautetaan 1.8.2019 alkaen. Pupuhuhdan päiväkoti-koulun, Kangasvuoren päiväkodin sekä Mansikkakujan puistorakennuksen kerhojen toiminnot siirretään pääosin 1.8.2019 aloittavaan uuteen Kangasvuoren päiväkoti–kouluun osoitteeseen Kangasvuorentie 12, 40320 Jyväskylä. 

Lukuvuonna 2019-2020 Kangasvuoren päiväkoti-kouluun siirtyvät Pupuhuhdan päiväkoti-koulun 1-4 vuosiluokkien oppilaat. Vuosiluokkien 5-6 oppilaat siirtyvät Huhtasuon yhtenäiskouluun. Kouluun perustetaan kaksi ensimmäistä luokkaa. Toisen luokan opetusryhmiä syntyy myös kaksi, joista toinen on Huhtasuon yhtenäiskoulussa väistötiloissa lukuvuoden 2018-2019 opiskellut opetusryhmä. Kolmannen ja neljännen luokan opetusryhmiä syntyy yksi kumpaakin. Lukuvuonna 2020-2021 Kangasvuoren päiväkoti-koulu on 2-sarjainen 1-3 vuosiluokkien koulu. Neljänneltä luokalta alkaen oppilaat siirtyvät Huhtasuon yhtenäiskoulun oppilaiksi.

Lautakunta hyväksyi kasvun ja oppimisen käyttösuunnitelman

Jatkona kaupunginvaltuuston 26.11. hyväksymälle ensi vuoden talousarviolle, sivistyslautakunta päätti kasvun ja oppimisen palvelujen käyttösuunnitelmasta ja henkilöstösuunnitelmasta, eli kuinka talousarviossa myönnetty määräraha jakautuu ensi vuonna palveluihin. Ensi vuonna varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, oppilashuollon ja iltapäivätoiminnan sekä nuorisopalvelujen yhteenlaskettujen tulojen tulee olla noin 11 miljoonaa ja menot saavat olla noin 224 miljoonaa euroa. Toimintakate jää näin ollen miinukselle noin 213,5 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä saa suunnitelman mukaan kasvaa 192,5 henkilötyövuodella, ollen ensi vuonna 2625 henkilötyövuotta.

Varhaiskasvatuksen palvelualueen tulot ovat noin 6,5 miljoonaa euroa ja menot noin 88 miljoonaa euroa. Tulot pienenevät 440 000 euroa ja menojen kasvuun on budjetoitu noin 8,8 miljoonaa euroa. Palvelujen piiriin arvioidaan tulevan 120 uutta lasta. Noin 80 prosenttia jyväskyläläisistä varhaiskasvatusikäisistä lapsista käyttää varhaiskasvatuspalveluja. Kotihoidontukea maksetaan 23 prosentille. Lisäksi varaudutaan lasten hoitoaikojen laajenemiseen ja palveluntarpeen kasvuun subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen purkamisen myötä. On arvioitu, että noin 350 lapsen palveluntarve laajenee. Elokuussa 2019 otetaan käyttöön uudet Kangasvuoren ja Savulahden päiväkotikoulut. Henkilöstösuunnitelman mukaan henkilöstötyövuodet lisääntyvät 143 htv. Keljonkankaan ja Kauramäen asuinalueilta luovutetaan yksityisille palveluntuottajille ALY-tontit päiväkotien rakentamiseen. Palveluseteleitä ja palvelurahaa myönnetään kysynnän mukaan. Varhaiskasvatuksen tulojen lasku johtuu asiakasmaksulain muutoksista.

Perusopetuksen palvelualueen tulot ovat noin 3 miljoonaa euroa ja menot lähes 129 miljoonaa euroa. Tulot kasvavat 50 000 euroa ja menojen kasvuun on budjetoitu noin 5,3 miljoonaa euroa. Kouluille ohjataan yhteensä noin 3,5 miljoonaa euroa viime vuotta enemmän, perusopetuksen yhteisiin noin 1,1 miljoonaa euroa, nuorisopalvelut 380 000 euroa, oppilashuolto 260 000 euroa ja aamu- ja iltapäivätoiminta noin 60 000 euroa. Henkilöstösuunnitelman mukaan henkilöstötyövuodet lisääntyvät 36 htv.

Vuoden 2018 lopussa peruskouluikäisiä on kaupungin omissa kouluissa arviolta 12 304. Perusopetuksen oppilasmäärän arvioidaan kasvavan noin 190 oppilaalla. Kasvu kohdistuu pääasiassa vuosiluokille 7-9. Talousarviossa on varauduttu opetusryhmien määrän lisääntymiseen (9 perusopetuksen ryhmää sekä 2 autismiopetuksen ryhmää) sekä opetukseen tarvittavien aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden määrän kasvuun. Kuokkalan yhtenäiskoulun peruskorjaus ja rakentaminen sekä Kangasvuoren päiväkotikoulun rakentaminen jatkuu, Savulahden sekä Vesangan päiväkotikoulujen rakentaminen toteutuu hankesuunnitelman mukaisesti. Uuden Savulahden päiväkoti-koulun valmistuessa vuosiluokille 1-6 tulee noin 200 oppilaspaikkaa lisää. Talousarvio 2019 mahdollistaa myös vuosityöaikakokeiluun osallistumisen yhden yhtenäiskoulun osalta.  Peruskoulun opettajan vuosityöaika on kokeilussa vähintään 1 520 tuntia. Koulupäivän arkea ei työaikajärjestelmällä ole tarkoitus muuttaa.

Oppilashuollossa esi- ja perusopetukseen lisätään 2 kuraattoria ja 1 psykologi, toisen asteen koulutukseen lisätään 2 psykologia. Tämän lisäyksen tavoitteena on, että opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluiden saatavuus kouluilla ja oppilaitoksilla paranee ja oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisia aikarajoja kuraattori- ja psykologipalveluihin pääsyssä pystytään paremmin noudattamaan.

Nuorisopalvelujen alueellisessa nuorisotyössä kehitetään erityisesti koulunuorisotyötä Huhtasuolla, Palokassa ja Vaajakoskella. Lisäksi keskustan alueen nuorisotoimintaa vahvistetaan kauppakeskusnuorisotyönä. Ohjaamo-toiminta vakiintui osaksi Jyväskylän kaupungin toimintaa ESR-hankkeen päättymisen jälkeen syksyllä 2018. Vuoden 2019 aikana Ohjaamo-toiminnan kehittämistä jatketaan.

Yhteisten palvelujen ja hallinnon tulot ovat noin 1,3 miljoonaa euroa ja menot 7,5 miljoonaa euroa. Menojen kasvuun on budjetoitu noin 450 000 euroa. Toimialueita palvelevat talouspalvelut siirretään konsernihallinnosta toimialojen puolelle, jolloin varhaiskasvatuksen kuusi asiakasmaksusihteeriä siirtyy palveluohjaus- ja kehittämisyksikön palveluohjausyksikköön ja sivistyksen seitsenhenkinen taloussuunnittelun tiimi siirtyy toimialan yhteisiin palveluihin ja hallintoon. Vastaavasti konsernihallinnon sopimuslaskutuksen määrä näiden talouspalvelujen osalta pienenee. Edelliseen vuoteen verrattuna perusopetuksen yhdelle vuosiluokalle suunnitellaan hankittavaksi henkilökohtaiset päätelaitteet sekä varaudutaan oppilasverkon ylläpito- ja lisenssimaksujen hintojen nousuun, nämä maksetaan yhteisistä palveluista ja hallinnosta.

Vastaus selvityspyyntöön Jyväskylän kaupungin menettelystä JHL:n poliittisen lakon aikana 22.-23.10.2018

Sivistyslautakunta antoi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle selvityksen ruokapalvelujen järjestämisestä JHL:n poliittisen lakon aikana 22.-23.10.2018. Selvitys on kaupungin vastaus kuntalaisen aluehallintovirastolle tekemään kanteluun.

Selvityksessä todetaan muun muassa, että kaupunki tiedostaa perusopetuksen lainsäädännön velvoittavuuden maksuttomista aterioista. Kaupunki teki parhaansa ruokapalvelujen järjestämiseksi ja pyrki turvaamaan erityisesti varhaiskasvatuksessa olevien pienimpien lasten ruokailun. Tavanomaista kevyempi ruokailu järjestettiin myös perusopetuksen yksiköissä. Ruokailu ei korvannut ateriaa, vaan täydensi kotoa tuotuja eväitä ja oli erityisesti tarkoitettu oppilaille, joilla ei ollut eväitä mukanaan. Kaikille lapsille oli tarjolla ruokaa energiantarpeen täyttämiseksi.

Asiasta tiedotettiin Wilma-viesteillä Jyväskylän perusopetuksen oppilaiden huoltajille 17.10. ja 18.10. Viesteissä kerrottiin ettei lakkopäivinä ole tavanomaista kouluruokailua ja ohjeistettiin eväsruokailusta. Viesti laitettiin myös jokaisen koulun kotisivuille. Tietoa lakosta ja sen vaikutuksista päivitettiin myös Jyväskylän kaupungin nettisivuille ja jaettiin Twitterissä ja Facebookissa sekä perusopetuksen että Kylän Kattauksen Facebook-tileillä.

Kaupungin nettisivujen tiedotteita täydennettiin tilanteen edetessä. Tiedote lakon vaikutuksista käännätettiin kuudelle kielelle (englanti, saksa, venäjä, ruotsi, arabia ja dari/persia), ja tietoa jaettiin eri kielillä mm. Facebookissa ja Twitterissä. Käännetyn tiedotteen kieliversiot löytyivät myös kaupungin www-sivuilta.

Kylän Kattauksen ruokapalvelu on varautunut poikkeustilanteisiin, esimerkiksi raaka-aineiden saatavuuteen tai laitteiden toimintaan liittyviin häiriöihin niin, että saatavilla on aina elintarvikkeita 1-2 päivän tarpeisiin. Poliittisen lakon aiheuttamaan laajamittaiseen työvoiman saatavuusongelmaan ei voitu varautua, mutta tulevaisuudessa varautumista pyritään tehostamaan. Kylän Kattaus – ruokapalvelussa oli lakkopäivinä 22.-23.10. töissä lasten ja nuorten ruokailun järjestämisessä vain noin 10 henkilöä, jotka keskittyivät tilapäisen ruokailun järjestämiseen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yksiköissä.

Jyväskylän kaupunki sai lakkopäivinä lukuisia tarjouksia ja ehdotuksia vapaaehtoisvoimin toteutettavasta ruokapalvelusta. Kaupunki arvostaa yhteistyötarjouksia ja auttavaista suhtautumista erityisjärjestelyihin, mutta ei voinut käyttää tässä lakkotilanteessa vapaaehtoisia ruokapalvelujen järjestämiseen muun muassa elintarvikelainsäädännön, hygieniavaatimusten ja lasten erityisruokavalioiden turvallisuuden vuoksi ja siksi, että ruokapalvelulla ei ollut henkilökuntaa koordinoimaan vapaaehtoisia. Jyväskylän kaupunki pahoittelee lakosta asiakkaille aiheutunutta haittaa.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa pöytäkirjan julkaisuun saakka tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=7439. Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina  27.12.2018. Jyväskylän kaupungin verkkosivuille osoitteeseen: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.                                                                    

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Irina Tuokko, p. 050 308 5946
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033