Jyväskylän kaupunginhallituksen kokouksen päätöksiä 17.12.2018

Lisätietoja

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

Jyväskylän kaupunki osallistuu sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaan Keski-Suomessa

Kaupunginhallitus päätti, että Jyväskylän kaupunki liittyy mukaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja KL-Kuntahankintojen hankintakonsortioon sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankkimiseksi perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon järjestelmien osalta.
Jyväskylän kaupunki valtuuttaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja KL Kuntahankinnat Oy:n toteuttamaan hankintaprosessin Jyväskylän kaupungille perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon järjestelmien osalta osana kokonaisvaltaista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmähankintaa.
Perusterveydenhuollon tietojärjestelmähankintakustannukset tulee sisältyä jo varattuun määrärahaan Sairaala Novan investointiosuudessa. Sosiaalihuollon tietojärjestelmähankintaan sitoudutaan ehdollisesti. Jyväskylän kaupungin osalta sosiaalihuollon tietojärjestelmähankinta edellyttää kaupunginvaltuuston päätöstä hankintaan varattavasta määrärahasta.

Taustayhteenveto:
Jyväskylän nykyinen terveydenhuollon potilasjärjestelmä on tulossa elinkaarensa päähän. Myös sosiaalihuollon järjestelmät tulee uudistaa lähivuosina. Hankinta ei siten liity pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistustyöhön vaan on työkalu toimivien peruspalveluiden varmistamiseksi jyväskyläläisille.
Uusi järjestelmä mahdollistaa sosiaali- ja terveyspalveluiden tiedonkulun parantamisen ja on investointi potilas- ja asiakasturvallisuuteen, tietojen sujuvaan liikkumiseen sekä integroituihin hoitopolkuihin ja palveluihin.

Perusterveydenhuollon järjestelmän investointikustannukset on huomioitu jo uuden sairaalan (Sairaala Nova) investointipäätöksissä. Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä saadun arvioin mukaisesti sosiaalihuollon investointikustannukset (noin 9,1 miljoonaa euroa) tulevat jaksottumaan neljälle vuodelle aikaisintaan vuodesta 2020 lähtien. Järjestelmien käyttökustannusten arvioidaan pysyvän nykytasolla. Investointiosuuteen tulee varautua Jyväskylän kaupungin talousarviossa. Hankintakonsortioon liittymiseksi annetaan liittymissitoumus KL-Kuntahankinnat Oy:lle ja Jyväskylän kaupunkia konsortiossa edustaa Keski-Suomen
sairaanhoitopiiri.

Kaupunginhallituksen muita päätöksiä 17.12.2018

- hyväksyi luonnoksen konsernihallinnon tarkistetuksi toimintasäännöksi ja määräsi sen tulemaan voimaan 1.1.2019 lukien.
- päätti perustaa hankintapäällikön viran 1.1.2019 alkaen
- hyväksyi Jyväskylän kaupungin työterveyspalvelujen järjestämisen ja palvelusopimuksen Työterveys Aalto Oy:n kanssa ja valtuutti kaupungin henkilöstöjohtajan allekirjoittamaan palvelusopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia korjauksia. Liikelaitosten osalta päätökset työterveyden toimintasuunnitelmasta tekevät liikelaitosjohtajat.

Esityslistan julkinen versio on pöytäkirjan julkaisuun saakka luettavissa myös kaupungin sivuilta osoitteesta
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=7457

Asiasanat: