Perusturvalautakunta hyväksyi toimialan käyttösuunnitelman ja asiakasmaksut vuodelle 2019 sekä liikkumista tukevan harkinnanvaraisen vanhusten kuljetuspalvelun myöntämisperusteet vuonna 2019.

Perusturvan toimialan käyttösuunnitelma 2019

Perusturvalautakunta hyväksyi vuoden 2019 käyttösuunnitelman, henkilöstösuunnitelman ja irtaimen käyttöomaisuuden investoinnit päätösliitteiden mukaisesti.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän taloussuunnitelman mukaisesti talousarvion valmistelun lähtökohtana on ollut se, että vuonna 2019 talouden tasapaino säilyy ja vuosikate on edelleen poistojen suuruinen. Perusturvan toimialan osalta tämä edellyttää toimintojen tehostamista, palvelujen tuottamistapojen arviointia sekä tarvittaessa palveluverkon muutoksia.  Perusturvan toimialan yhteenlasketut toimintamenot ovat lähes 447 miljoonaa euroa, toimintatulot 50,6 miljoonaa euroa ja toimintakate 396 miljoonaa euroa. Irtaimen käyttöomaisuuden hankintaan on varattu yhteensä 136 000 euroa. 

Sosiaalipalveluissa nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelujen kehittäminen jatkuu

Nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelujen vahvistaminen lisää yhteistyötä ja kehittää uudenlaista toimintakulttuuria kaupungin palveluyksiköiden ja -alueiden välillä. Nuorten palvelutarpeisiin vastataan esimerkiksi joustavilla työajoilla ja nuorten luo jalkautumalla. Jyväskylän keskustassa käynnistyy päihteitä käyttävien oleskelu- ja toimintatilan toiminta. Talous- ja velkaneuvonta siirtyy valtion toiminnaksi vuoden 2019 alussa. Terveysasemilla tarjotaan sosiaaliohjausta.

Vammaispalveluissa lisätään asiakkaiden osallisuutta

Vammaispalveluissa asiakkaan osallisuutta edistetään henkilökohtaisen budjetoinnin laajentamisella päiväaikaisen toiminnan uusille asiakkaille sekä lisäämällä kehitysvammaisten siirtymistä avotyöstä palkkatyöhön. Osallisuutta edistetään myös selvittämällä sähköisten asiointitapojen, kuten henkilökohtaisen avun sijaismaksajapalvelun käytöllä. Kehitysvammaisten ja autismikirjon henkilöiden asumispalvelujen palveluseteli otetaan käyttöön ja selvitetään mahdollisuudet ostetun henkilökohtaisen avun palveluseteliin.

Vanhuspalvelujen päivätoimintaa uudistetaan

Päiväkeskustoiminta kehittyy kohti kuntouttavaa päivätoimintaa ja osa päiväkeskuksista muuttuu ns. hyvinvointikeskukseksi kaupungin hyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Kotihoidon kotiutustiimiin lisätään neljä sairaanhoitajaa, yksi fysioterapeutti ja viisi lähihoitajaa. Väkkärän palvelukeskus muuttaa Vaajakoskelle valmistuvaan Sampoharjuun, jolloin paikkamäärä kasvaa seitsemällä. Lyhytaikaishoidon yksikkö Akseli ja Elina muuttaa Väinönkadun palvelukeskuksen tiloihin 2019 kevään aikana.

Perheiden ennaltaehkäisevissä palveluissa hyödynnetään myös sähköisiä asiointikanavia

Neuvoloissa säännöllisten synnytysten jälkitarkastukset siirretään lääkäreiltä terveydenhoitajien tehtäväksi. LAPE-hankkeen kanssa uudistettu äitiys- ja lastenneuvolan maakunnallinen perhevalmennus vakiinnutetaan osaksi palvelutoimintaa.

Kouluterveydenhuollossa lisätään työntekijöiden osaamista päihdekysymyksissä ja vahvistetaan maksuttomien mobiilisovellusten käyttöä osana oppilaille suunnattua terveysneuvontaa. Opiskeluterveydenhuollossa otetaan käyttöön sähköinen sukupuolitautien oirearvio ja hoito-ohjeistus. Alle 20-vuotiaiden maksuton ehkäisy vakiinnutetaan osaksi palveluja ja kohdennetaan myös alle 25-vuotiaille, joille on tehty raskauden keskeytys. 

Kotiin ja kouluille vietävään perheohjaukseen lisätään kaksi työntekijää. Lastenvalvojapalveluun lisätään kaksi sosiaalityöntekijä-lastenvalvojaa ja uusina toimintamuotoina otetaan käyttöön sähköinen ajanvaraus, neuvontapalveluiden ajanvaraukseton saatavuus ja digitaalinen etäyhteys.

Avoterveydenhuollossa vastataan palvelujen kysynnän kasvuun

Osa terveysasemien vastaanottopalveluista tuotetaan jatkossa sähköisinä palveluina, kuten oirearvioina, verkkoajanvarauksena sekä omahoito- ja etävastaanottopalveluina. Terveysasemien ajanvarausvastaanottoa laajennetaan niin, että kaikilta terveysasemilta saa virka-ajan ulkopuolisia, kiireettömän ajanvarauksen vastaanottoaikoja lääkärille ja hoitajalle. Keskitetyn kiirevastaanoton palveluaikaa laajennetaan klo 20 saakka. 

Verensokerin seurantamenetelmä FreeStyle Libren jakelua laajennetaan suunnitellusti vuonna 2019. Puheterapian saatavuuden parantamiseksi selvitetään sähköisten palvelujen mahdollisuuksia, kuten etäkuntoutusta omana toiminta tai ostopalveluna. Kasvavaan tähystystutkimus- ja rasitusergonomiatarpeeseen lisätään ostopalveluiden määrää. Palveluissa osallistutaan suolistosyövän seulonnan pilottiin. Kuntoutuspalveluihin rekrytoidaan lasten toimintaterapeutti ja osa-aikainen fysioterapeutti.

Suun terveydenhuollossa otetaan käyttöön palveluseteli vastaamaan lisääntyneeseen kysyntään. Lisäksi rekrytoidaan yksi varahammashoitaja. Suun ehkäisevän terveydenhuollon lisäämiseksi tiivistetään yhteistyötä erityisesti vanhuspalvelujen ja opetustoimen kanssa. Mikäli sote-lainsäädäntö tulee voimaan, sosiaali- ja terveysministeriön myöntämällä hankerahoituksella aloitetaan suun terveydenhuollon valinnanvapauspilotti.

Terveyskeskussairaaloissa vahvistetaan hoitajamitoitusta

Terveyskeskussairaaloiden sairaanhoitajaresurssia lisäämällä porrastetusti vuoden aikana 12 hoitajalla pystytään vastaamaan hoitotyön vaativuuden lisääntymisen tuomiin haasteisiin sekä kehittämään esim. saattohoitoa. Lisäksi hoitajamitoitus nousee samalle tasolle muiden Keski-Suomen vastaavien terveyskeskusosastojen kanssa. Hankasalmen kunnan osalta laskennallinen terveyskeskussairaaloiden käyttö nostetaan 12 sairaansijaan, vastaamaan todellista palvelun käyttöä.

Liikkumista tukeva harkinnanvarainen vanhusten kuljetuspalvelu vuonna 2019

Perusturvalautakunta päätti, että liikkumista tukevaa harkinnanvaraista vanhusten kuljetuspalvelua myönnetään esitetyin perustein. Lisäksi perusturvalautakunta esitti yksimielisen toivomusponnen, että kyseessä on vanhusten näkökulmasta erittäin tärkeä palvelu, johon tulee palata vuoden 2019 aikana ennen vuoden 2020 talousarviovalmistelua.

Sosiaalihuoltolain (1301/2014, 14 § ja 23 §) mukaan kunnallisina sosiaalipalveluina on järjestettävä liikkumista tukevia palveluja henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia, ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi. 

Kuljetuspalvelua käsitellään vanhus- ja vammaisneuvostojen yhteisessä iltakoulussa 13.12.2018. Neuvostojen lausunnot lisättiin pöytäkirjaan.

Perusturvan toimialan asiakasmaksut 1.1.2019 alkaen

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialan asiakasmaksut vuodelle 2019 esityksen mukaisesti. 

Vuodelle 2019 asiakasmaksuihin tehdään tarkennuksia tiettyjen kunnan päätösvallassa olevien palvelumaksujen osalta. Suurin osa muutoksista koskee maksujen sijaan tekstin sanamuotoja. Tilapäisen kotihoidon maksut koskevat jatkossa myös tilapäistä kotisairaanhoitoa. Kotihoidon turvapalvelun maksut nousevat muun muassa paremman tekniikan käyttöönoton myötä, vaihdellen lisälaitteiden kuukausivuokrien kymmenien senttien korotuksesta uuden turvapuhelinmallin alle viiden euron asiakasmaksukorotukseen. Palvelukotien kuukausivuokrat laskevat. Muilta osin maksut ja niiden perusteet säilyvät asetuksen mukaisina.

Asiakasmaksuasetuksessa säädettyjä euromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti, kuten asiakasmaksuista annetun asetuksen 33 a §:ssä on säädetty. Terveydenhuollon jaosto käsitteli asiakasmaksuja kokouksessaan 5.12.2018 ja esitti maksujen hyväksymistä perusturvalautakunnassa.

-----

Perusturvalautakunta hyväksyi lapsiperheiden kotipalvelun tarkennetut myöntämisperusteet ja soveltamisohjeen päätösliitteen mukaisesti 1.1.2019 alkaen, mutta lautakunta edellytti päätösliitteen kappaleeseen 2 muutosta niin, että erityinen perhetilanne voi olla myös perheessä, jossa on vammainen lapsi tai perhe on monikkoperhe.

Lisäksi perusturvalautakunta päätti perustaa sosiaalipäivystysyksikköön sosiaalityöntekijän viran 1.1.2019 alkaen ja sosiaalityöntekijä-lastenvalvojan viran lapsioikeudellisiin palveluihin.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet ovat luettavissa pöytäkirjan julkaisuun saakka tästä linkistä. Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla keskiviikkona 19.12.2018 

Lisätietoja:
Heidi Rentola, perusturvalautakunnan puheenjohtaja, p. 0400 537 824
Ulla Kuittu, perusturvan toimialajohtaja, p. 050 353 8310