Lisätietoja

valtuuston 1. varapuheenjohtaja Tuulia Kuntsi, p. 050 368 7558

Jyväskylän kaupungin työterveyspalvelujen järjestäminen

Jyväskylän kaupunki perustaa työterveyspalveluja tuottavat yhtiöt Työterveys Aalto Oy:n ja Työterveys Laine Oy:n ja valtuuttaa kaupunginjohtajan toteuttamaan yhtiöiden perustamiseen liittyvät järjestelyt.
-Konsernijaosto hyväksyy Työterveys Aalto Oy:n yhtiöjärjestyksen.
-Konsernijaosto hyväksyy Työterveys Laine Oy:n yhtiöjärjestyksen.
-Konsernijaosto valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään yhtiöiden yhtiöjärjestyksiin teknisluonteisia täydennyksiä ja korjauksia.
-Työterveysyhtiöiden hallituksiin nimetään laskentapäällikkö Vesa Voutilainen, rahoituspäällikkö Jukka Ojalainen ja henkilöstöasiantuntija Mari Nurmiranta.
-Työterveys Aalto -liikelaitoksen toiminta siirretään esittelytekstissä mainituin periaattein liikkeenluovutuksena kyseisiin yhtiöihin. Konsernijaosto valtuuttaa kaupunginjohtajan hyväksymään ja allekirjoittamaan liikkeen luovutukseen liittyvät luovutuskirjat (kauppakirjat).
-Jyväskylän kaupunki merkitsee kyseisten yhtiöiden osakkeita enintään 150 000 euroa vastaavan määrän. Koska Jyväskylän kaupungilla ei ole yhtiöihin siirtyvää apporttiomaisuutta, maksetaan osakemerkintä rahana. Mahdollisesti yhtiöihin myytävästä käyttöomaisuudesta – koneista, laitteista ja kalustosta – laaditaan erillinen sopimus ja kauppakirja. Lisäksi yhtiöihin siirretään henkilöstön lomapalkkavelka per 31.12.2018. KPMG:n elokuussa 2018 päivittämä arvio lomapalkkavelan määrästä on noin 640 000 euroa, joka alustavasti jakaantuu Työterveys Aalto Oy:öön 396 000 euroa ja Työterveys Laine Oy:öön 244 000 euroa. Täsmälliset summat mm. pidettyjen vapaiden perusteella lasketaan siirtohetkellä vuodenvaihteessa.

Kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa:
-osakkeiden hankintaan vuodelle 2018 varattua määrärahaa korotetaan merkintöjen edellyttämällä määrällä 150 000 eurolla ja
-Työterveys Aalto -liikelaitos lakkautetaan tilikauden 2018 päättyessä 31.12.2018.

Vanhuspalveluiden ikääntyneiden päiväkeskusverkoston päivittäminen 2019

Muutos kohti kuntouttavaa päivätoimintaa ja hyvinvointikeskuksia aloitetaan asteittain. Kuntouttavaa päivätoimintaa uudella mallilla pilotoidaan käytännössä Luhtisen päiväkeskuksessa vuoden 2019 alusta. Hyvinvointikeskuksia pilotoidaan Keltinmäessä ja Kankaan Klubilla. Eläkeyhdistykset ovat olleet mukana toiminnan suunnittelussa Klubilla. Tikkakoski ja Kypärämäki toimisivat hyvinvointikeskuksina.
Työ edellyttää myöntämisperusteiden uutta tarkastelua ja tiivistä yhteistyötä palveluliikenteen linjaston suunnittelun kanssa. Vip-Linkkien reitit tarkastetaan, jotta hyvinvointikeskuksiin kulku mahdollistuu paremmin. Lisäksi yhteistyö kulttuuripalveluiden kanssa on jo aloitettu. Järjestötoiminnalla on yksi keskeinen merkitys hyvinvointityössä. Osallisuutta tullaan jatkossa kehittämään monipuolisesti eteenpäin.
Vuosi 2019 on toiminnan näkökulmasta siirtymäaikaa. Tavoitteena on, että nykyisille asiakkaille aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa toiminnan uudesta suuntaamisesta.

Päiväkeskuksen palveluverkko muodostuisi jatkossa seuraavasti:
Kuntouttava päivätoiminta:
Luhtisen, Kortepohjan, Korpilahden, Keljon ja Säynätsalon päiväkeskus.
Hyvinvointikeskukset:
Huhtasuon, Keltinmäen, Kypärämäen, Klubi ja Tikkakosken päiväkeskus.
Integroidut yksiköt, joissa on kumpaakin toimintaa tilojen puitteissa:
Keskustan ja Väkkärän päiväkeskus

Päiväkeskusten asiakkaiden palvelupäätökset tehdään tulevaisuudessa määräaikaisiksi. Määräaikaisuuden tarkoituksena on terävöittää kuntouttavan päivätoiminnan tavoitteellisuutta ja sitouttaa asiakkaat yhdessä työntekijöiden kanssa asettamaan itselleen tavoitteita.

Kaupunginvaltuusto päätti perustaa kaupungin keskustaan uuden päiväkeskuksen, johon yhdistetään nykyiset Väinönkadun ja Kyllikin päiväkeskukset lakkauttamalla niiden nykyinen toiminta.

Sepänkatu 7 asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on rakentaa tontille uusi kahdeksankerroksinen asuinkerrostalo.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla: https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/983

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon 14.9.2018 tarkastetussa muodossa.
Lisäksi valtuusto hyväksyi Jari Collianderin (Kesk) esittämän ponnen: Tiiviissä kaavoituksessa tulisi paremmin huomioida alueella asuvat asukkaat, niin että näkymät asunnoista eivät olisi suoraan naapurikiinteistön seinään, vaan mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi vinottain avointa luontoa/tilaa kohden.

Valtuustoaloitteet

Tapani Mäen (PS) ym. valtuutettujen valtuustoaloite koulurauha-asiamiehen nimittäminen
Tapani Mäki (ps.) sekä kaksi (2) muuta perussuomalaisten kaupunginvaltuutettua ovat jättäneet 12.2.2018 valtuustoaloitteen koulurauha-asiamiehen nimittämisestä Jyväskylän kaupunkiin. Aloitteen mukaan koulurauha-asiamiehelle annettaisiin valtuudet ottaa vastaan ilmoitukset koulukiusaamisesta ja muista vakavasti koulurauhaa häiritsevistä asioista.

Ilona Helteen (Vihr.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite mikromuovista aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi
Ilona Helle (Vihr.) ja 27 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 12.2.2018 valtuustoaloitteen, jossa he ehdottavat, että Jyväskylän kaupunki tarttuu aktiivisesti ja ennakoiden mikromuoveista aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäisemiseen.

Liisa Kuparisen (Vihr.) ym. valtuustoaloite sujuvampia käytäntöjä julkiseen terveydenhuoltoon verkkovälitteistä vastaanottoa hyödyntäen
Liisa Kuparinen (Vihr.) ja 26 muuta allekirjoittanutta ovat jättäneet valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Jyväskylän kaupungin tulisi selvittää perusterveydenhuollon osalta verkkovälitteisten vastaanottopalveluiden tarjoamista asiakkaille.

Joonas Köntän (Kesk.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite Jyväskylän koulujen käytänteiden selvittämisestä seksuaaliseen häirintään puuttumisesta
Joonas Könttä (Kesk.) ja 13 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 26.3.2018 valtuustoaloitteen, jossa he esittävät selvitettäväksi, onko Jyväskylän peruskouluissa sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän alaisissa lukioissa ja ammattioppilaitoksissa kirjattuna käytänteet seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen.

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyt selvitykset tiedoksi ja totesi annetut vastauksen riittäviksi.


Esityslistan julkinen versio on luettavissa pöytäkirjan julkaisuun saakka myös kaupungin verkkosivuilla yksittäisinä asioina ja koosteena
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=7406

Valtuustojen kokousvideot löytyvät täältä:
https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/kaupunginvaltu...

Asiasanat: