Lisätietoja

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167

kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089

kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353

kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

Valtionavun hakeminen vuodelle 2019 sekä liikuntapaikkojen perustamishankkeiden ilmoittaminen opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitussuunnitelmaan vuosille 2020-2023

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki hakee valtionapua vuodelle 2019 Pohjanlammen koulun lähiliikuntapaikan rakentamisen loppuun saattamiseen sekä toisena kohteena Viitaniemen liikuntapuiston katsomo- ja huoltorakennuskokonaisuuden rakentamisen aloittamiseen.

Liikuntalain mukaisesti valtion talousarvioon otetaan vuosittain määräraha avustusten myöntämiseksi liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeisiin. Avustuksella tuetaan erityisesti kunnalle liikuntalaissa määrättyä tehtävää luoda edellytyksiä asukkaidensa liikunnalle rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian yhtymävaltuuston kokous 14.12.2018

Gradian yhtymävaltuuston kokous pidetään perjantaina 14.12.2018.

Esityslista on luettavissa koulutuskuntayhtymän sivuilla osoitteessa: http://kuntatoimisto.jao.fi/ktweb/

Kaupunginhallitus päätti antaa kaupungin edustajille ohjeeksi, että kuntayhtymän hallituksen ehdotukset hyväksytään.

Päivitetty hankintaohje tulee voimaan 1.1.2019

Kaupungin oma hankintaohje on luonteeltaan hankintalakia täydentävä toiminnallinen ohje, minkä lisäksi siinä määritellään kaupungin ohjeistus pienhankintojen osalta. Pienhankinnoiksi lasketaan hankintalain kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat, joihin ei sovelleta hankintalakia.

Päivityksen myötä pienhankintojen kilpailuttamiseen määritellään erillinen raja rakennusurakoita, sosiaali- ja terveyspalveluita, hankintalain mukaisissa muissa erityisissä palveluita sekä käyttöoikeussopimuksia koskevissa hankinnoissa 60.000 euroon. Näissä hankintalajeissa kansallinen kynnysarvo on 150.000-500.000 euroa.

Tavara- ja palveluhankintojen osalta ilmoittaminen olisi edelleen pakollista kaikissa 20.000 euron ylittävissä hankinnoissa.

Hankintapäätöksen raja säilyy 20.000 eurossa kaikkien hankintalajien osalta, jolloin turvataan hankintojen läpinäkyvyys.

Pienhankintojen pakollisen kilpailuttamisen alle jäävien hankintojen (20.000 euroa/60.000 euroa) osalta ohjeistusta on tarkennettu niin, että hankinnat tulisi kilpailuttaa, mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • markkinoilla on useampia yrityksiä/toimijoita, jotka voisivat tarjota hankinnan kohteena olevaa palvelua/tuotetta ja paikallista potentiaalia hankinnan suorittamiselle ja
  • kilpailutus on suhteellisuusperiaatteen mukaisesti järkevää: kilpailutuksella saatu hyöty arvioidaan perustellusti suuremmaksi kuin siitä aiheutuva työmäärä
  • eikä mikään pienhankintojen suorahankintaperusteista täyty

Lisäksi päivitetyssä ohjeessa on nostettu esiin suorahankintaperusteita, jolloin pienhankintoja voi tehdä myös ilman kilpailuttamista, mikäli ohjeen edellytykset täyttyvät. Hankintalain mukaisia suorahankintaperusteita voidaan hyödyntää myös pienhankintoja tehtäessä, minkä lisäksi ohje mahdollistaa joustavamman menettelyn pilotti- tai kokeiluluontoisissa pienhankinnoissa. Jo vuonna 2017 voimaan tulleessa hankintaohjeessa suorahankinta on määritetty mahdolliseksi tilanteissa, joissa on kyse erityiseen osaamiseen perustuvasta asiantuntijapalvelun pienhankinnasta. Tämä peruste säilyy myös uudessa ohjeessa.

Hankintaohjetta on täydennetty kaupunkistrategian mukaisesti Vastuullisen hankintojen osalta.

  • Kappaleeseen 2.3.lisättiin kappale resurssiviisaudesta hankinnoissa ja Jyväskylän kaupungin sitoumuksista.
  • Kappaleeseen 2.3.1 lisättiin maininta Luomu-merkistä.
  • Kappaleen 2.3.2 otsikko muutettiin sosiaalisesti vastuullisista hankinnoista eettisiksi hankinnoiksi.
  • Kappaleeseen 2.3.2 lisättiin osio sosiaalisesti vastuullisista hankinnoista.
  • Kappaleeseen 2.3.2 lisättiin osio eläinten oikeuksista.

Kaupunginhallitus päätti

  • hyväksyä päivitetyn hankintaohjeen siten, että se tulee voimaan 1.1.2019 alkaen ja
  • valtuuttaa kilpailuttamispalvelut päivittämään hankintaohjeen verkko-osoitteet ja linkit.

Esityslistan julkinen versio on luettavissa pöytäkirjan julkaisuun saakka kaupungin verkkosivuilla yksittäisinä asioina ja koosteena: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=7425