Lisätietoja

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

Hankintaohjeen päivitys

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Jyväskylän kaupungin tavoitteet hallitusohjelmaan 2019-2023

Kevään eduskuntavaalit käydään 14.4.2019. Vaalien jälkeen maan hallituksen muodostavat puolueet hyväksyvät hallitusohjelman 2019-2023. Hallitusohjelmaan vaikuttaminen on Jyväskylän kaupungin edunvalvonnan näkökulmasta merkityksellinen asia, sillä hallitusohjelma on keskeisin vaalikauden valtion politiikkaa ohjaava toimintasuunnitelma.

Jyväskylän kaupungin tavoitteet hallitusohjelmaan perustuvat kaupungin edunvalvonnallisiin painopisteisiin ja kaupunginvaltuuston 12.11.2018 pidetyn seminaarin työryhmätyöskentelyn tuloksiin. Asiakirjassa kuvatut tavoitteet ovat luonteeltaan ja mittaluokaltaan hallitusohjelmatasoisia.

Kaupungin tavoitteet hallitusohjelmaan liittyvät seuraaviin teemoihin:

  1. Kasvavat kaupungit tarvitsevat erityisaseman kuntapolitiikassa
  2. Saavutettavuus on merkittävä kilpailukyvyn osatekijä
  3. MAL-sopimukset vastaavat kasvavien kaupunkiseutujen erityishaasteisiin
  4. Hippos 2020 on kansallinen liikunnan ja hyvinvoinnin edistämishanke
  5. Jyväskylä on vahva koulutuskaupunki

Jyväskylän kaupungin tavoitteena on nostaa omaa profiiliaan kansallisessa kaupunkipoliittisessa keskustelussa. Nyt hyväksyttävä asiakirja toimii yhtenä työkaluna luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdolle viestiä kaupungin painopisteitä ja tavoitteita ministeriöiden ja poliittisten puolueiden hallitusohjelmien valmistelutyöhön. Tärkeää on se, että kaupungin edunvalvonnallinen ydinviesti on johdonmukainen ja samansuuntainen eri foorumeilla. Yhteinen tavoiteohjelma-asiakirja on edellytys tälle toimintatavalle.

Kaupunginhallitus hyväksyi Jyväskylän kaupungin tavoitteet hallitusohjelmaan 2019-2023.

Lausunto Kuhmoisten kunnan esityksestä maakuntajaon muuttamiseksi

Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa Kuhmoisten kunnan esityksestä maakunnan vaihtamiseksi Keski-Suomesta Pirkanmaan maakuntaan.

Jyväskylän kaupungilla ei ole mitään erityistä huomautettavaa Kuhmoisten kunnan esitykseen maakuntajaon muuttamiseksi.

Kaupunginhallitus päätti antaa valtionvarainministeriölle esityslistan mukaisen lausunnon Kuhmoisten kunnan esityksestä maakuntajaon muuttamiseksi.

Vanhuspalveluiden ikääntyneiden päiväkeskusverkoston päivittäminen 2019

Jyväskylän kaupungin ikääntyneiden päiväkeskusten palveluverkon tulee vastata muuttuviin asiakas- ja palvelutarpeisiin, hyvinvoinnin kehittämisen, kaupunkirakenteen-, lainsäädännön-, palvelujen tuotannon sekä tapojen- ja kustannustavoitteisiin. Palveluverkon tarkastelussa tärkeitä asioita ovat mm. palvelutarve, palvelujen saavutettavuus, ikääntyneiden toimintakyvyn tukemisen sekä palveluiden toteuttamisen ja kehittämisen näkökulma. Jyväskylän edellinen päiväkeskusverkkoselvitys laadittiin vuonna 2015.

Kaupungin hyvinvointisuunnitelmassa päiväkeskustoimintaa kehitetään kohti alueellista hyvinvointi- ja kulttuurikeskustoimintaa. Toiminnan tavoitteena on, että osa päiväkeskuksista ovat alueellisia kohtaamispaikkoja, joissa eri sukupolvet viihtyvät yhdessä. Toimintaa suunnitellaan yhteistyössä kulttuuritoimen ja liikuntatoimen sekä vapaaehtoistyön kanssa.

Ikääntyneiden palveluissa tulee kehittää myös tulevaisuudessa tavoitteellisia ennaltaehkäiseviä palveluja.

Muutos kohti kuntouttavaa päivätoimintaa ja hyvinvointikeskuksia aloitetaan asteittain. Kuntouttavaa päivätoimintaa uudella mallilla pilotoidaan käytännössä Luhtisen päiväkeskuksessa vuoden 2019 alusta. Hyvinvointikeskuksia pilotoidaan Keltinmäessä ja Kankaan Klubilla. Eläkeyhdistykset ovat olleet mukana toiminnan suunnittelussa Klubilla. Tikkakoski ja Kypärämäki toimisivat hyvinvointikeskuksina.

Vuosi 2019 on toiminnan näkökulmasta siirtymäaikaa.

Päiväkeskusten asiakkaiden palvelupäätökset tehdään tulevaisuudessa määräaikaisiksi. Määräaikaisuuden tarkoituksena on terävöittää kuntouttavan päivätoiminnan tavoitteellisuutta ja sitouttaa asiakkaat yhdessä työntekijöiden kanssa asettamaan itselleen tavoitteita.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto perustaa kaupungin keskustaan uuden päiväkeskuksen, johon yhdistetään nykyiset Väinönkadun ja Kyllikin päiväkeskukset lakkauttamalla niiden nykyinen toiminta.

Jyväskylän kaupungin työterveyspalvelujen järjestäminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää seuraavaa:

  • osakkeiden hankintaan vuodelle 2018 varattua määrärahaa korotetaan merkintöjen edellyttämällä määrällä 150 000 eurolla ja
  • Työterveys Aalto -liikelaitos lakkautetaan tilikauden 2018 päättyessä 31.12.2018.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että konsernijaoston päätökset ovat ehdollisia ja ne pannaan täytäntöön, mikäli kaupunginvaltuusto päättää asiasta esitetyn mukaisesti.

Jyväskylä-lisän periaatteet

Kaupunginhallitus hyväksyi Jyväskylä-lisän periaatteet.

Jyväskylä-lisä on kaupungin työnantajille myöntämä tuki pitkäaikaistyöttömien tai muutoin vaikeasti työllistettävien työllistämiseen. Jyväskylä-lisä on kustannustehokas ja vaikuttava tukimuoto, jolla voidaan edistää työttömien työllistämistä. Tukea voidaan myöntää yrityksille, rekisteröidyille yhdistyksille, säätiöille sekä yksityisille työnantajille.

Vuosina 2017 ja 2018 Jyväskylä-lisän myöntämisperiaatteisiin on tehty muutoksia ja ne ovat osoittautuneet tarkoituksenmukaisiksi:

  • Jyväskylä-lisää voidaan myöntää erillisenä lisänä ilman palkkatukea
  • oppisopimuskoulutuksiin Jyväskylä-lisää myönnetään ensimmäisen 6 kk:n ajan 600 e/kk
  • palkkauksen osalta myöntämisehtona on vähintään 1100 €/kk.

Jyväskylän kaupunki on varautunut vuoden 2019 talousarviossa myöntämään 1 036 800 € Jyväskylä-lisää.

Sepänkatu 7 asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Kaavamuutosta hakee Kiinteistö Oy Nisulanportti. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on rakentaa tontille uusi kahdeksankerroksinen asuinkerrostalo. Suunnittelualueen maanomistaja on Kiinteistö Oy Nisulanportti.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/983

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään 14.9.2018 tarkistetussa muodossa.

Joonas Köntän (Kesk.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite Jyväskylän koulujen käytänteiden selvittämisestä seksuaaliseen häirintään puuttumisesta

Joonas Könttä (Kesk.) ja 13 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 26.3.2018 valtuustoaloitteen, jossa he esittävät selvitettäväksi, onko Jyväskylän peruskouluissa sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän alaisissa lukioissa ja ammattioppilaitoksissa kirjattuna käytänteet seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen.

Vastauksessa todetaan mm., että Jyväskylän perusopetuksessa koulujen toimintasuunnitelmiin on kirjattu toimintaohjeet oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Järjestyssäännöt on päivitetty yhteisesti keväällä 2018 (https://peda.net/jyvaskyla/pok/jarjestyssaannot). OPH:n opas seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi on myös otettu käyttöön keväästä 2018 alkaen.

Jyväskylän peruskoulujen toimintaohjeet perustuvat Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelmaan, joka on laadittu vuosille 2017–2020 https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/89085_jyvaskyla_yhdenvertaisuussuunnitelma_2017.pdf. Suunnitelmassa on erikseen kirjattu tavoitteeksi sukupuolisensitiivisyyden edistäminen ja häirintään puuttuminen.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiassa ollaan parhaillaan päivittämässä koko Gradian opiskeluhuoltosuunnitelmaa, jonka liitteenä on myös suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sis. suunnitelman seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisystä ja siihen puuttumisesta.

Kaupunginhallitus päätti saattaa esitetyn selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäväksi.

Kuolinpesän omaisuuden kohdentaminen

Kaupunginhallitus päätti, että Valtiokonttorilta haettava kuolinpesän omaisuus kohdennetaan perusturvan toimialalle ja osoitetaan selviämisasematoimintaan / -palveluihin.

Esityslistan julkinen versio on luettavissa kaupungin verkkosivuilta:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=7368
Esityslista poistetaan verkosta, kun pöytäkirja on julkaistu.