Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kuntien yhteinen joukkoliikennejaosto kokoontui torstaina 29.11. Laukaassa.

Joukkoliikennejaoston kokoukset 2019

Joukkoliikennejaosto päätti pitää kokouksensa 1.1.- 30.6.2019 torstaisin alkaen klo 16.30. Kokouspäivät ovat 21.2., 25.4. ja 23.5. Ylimääräisiä kokouksia pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti Jyväskylän kaupungin kaupunkirakenteen toimitiloissa Kivääritehtaalla (osoite Kivääritehtaankatu 6, 4. kerros). Sovittaessa kokous voidaan pitää muussakin tilassa.


Joukkoliikenteen aiesopimus vuosille 2019–2020

Joukkoliikennejaosto hyväksyi esitetyn aiesopimuksen, valtuutti palvelupäällikön tekemään sopimukseen osapuolten hyväksymiä tarkennuksia sekä allekirjoittamaan sopimuksen.

Joukkoliikenteen aiesopimus on asiakirja, joka koskee joukkoliikenteen kehittämistä ja valtionrahoitusta. Vuosien 2019–20 aiesopimukseen kirjataan keskeiset valtakunnalliset ja kaupunkiseudun kehittämishankkeet sekä valtionrahoituksen periaatteet tuleville vuosille. Aiesopimus tehdään kaikkien keskisuuriin lukeutuvien kaupunkiseutujen kanssa ja sopimuksessa on osioita, jotka ovat kaupunkiseutujen kesken yhteneviä. Kaupunkiseutua koskevat kuvaukset, rahoitustiedot ja kehittämissuunnitelmat laaditaan kaupunkikohtaisina. Solmittavan aiesopimuksen osapuolia ovat Liikennevirasto, Jyväskylän kaupunki sekä Keski-Suomen ELY-keskus.

Aiesopimus liittyy myös joukkoliikenteen valtionavustuksen myöntämiseen: valtionavustuksen myöntämisen ehtona on, että kaupunkiseutu on laatinut aiesopimuksen siitä, miten aikoo kehittää joukkoliikennettä. Valtion vuoden 2019 talousarvioesityksessä keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen valtionavustukseen on varattu yhteensä 8,125 miljoonaa euroa. Summa on sama kuin vuodelle 2018 varattu valtionavustus eli 1 164 000 euroa.


Waltti-kausilipputuotteiden hinnat 1.1.2019 alkaen

Joukkoliikennejaosto hyväksyi esitetyt kausilippujen hinnoittelumuutokset ja määräsi ne tulemaan voimaan 1.1.2019. Jyväskylän kaupunginhallitus on talousarvion käsittelyn yhteydessä lisännyt Jyväskylän osuutena joukkoliikenteen vuoden 2019 talousarvioon 200 000 euroa lisärahoitusta Waltti-lipputuotteiden hintojen alentamiseen. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti myös Laukaa ja Muurame lisäävät omaa osuuttaan. Kuntien yhteinen lisärahoitus lippujen hintojen alentamiseen on 215 800 euroa. Lippuhintojen alentamiseen vuodelle 2019 myönnetty lisämääräraha ohjataan kokonaisuudessaan kausilippujen hinnanalennuksiin. Joukkoliikenteen järjestäjälle on tätä ennen tullut runsaasti palautetta kausilippujen hinnoista. Palautteissa kausilippujen hintoja on pidetty selkeästi muiden kaupunkiseutujen vastaavia hintoja kalliimpina.

Jyväskylän seudun joukkoliikenteen Waltti-kausilipputuotteiden hinnoittelun muuttamisessa suurimmat alennukset kohdistuvat lasten kausilipputuotteisiin (alennus 22–24 %). Alennus nuorten ja opiskelijoiden kausilipputuotteiden hinnoissa on 13–15 % ja aikuisten vastaavissa tuotteissa 7–10 %. Nuorten ja opiskelijoiden lippuhinnoittelun muutoksen myötä on tarkistettava myös Kelan tukeman opiskelijalipun hinnoittelua, jotta Kelan etuuteen oikeutetut opiskelijat jatkossakin ostaisivat ensisijaisesti tuetun lipputuotteen. Tällä hetkellä Kelan etuuteen oikeutetut opiskelijat maksavat 30 päivän lipputuotteesta 43 euroa, jatkossa 40 euroa. 65 vuotta täyttäneiden kausilippuhinnoittelu olisi jatkossa sama kuin nuorten ja opiskelijoiden. Tähän mennessä 65 vuotta täyttäneet ovat maksaneet kausilipusta aikuisten ikäryhmän mukaisen hinnan. Muihin paikallisliikenteen lipputuotteisiin tai etuuskäytänteisiin ei tehdä tässä vaiheessa muutoksia.

Asiakastulojen vähennyksiksi arvioidaan lyhyellä aikavälillä 211 200 euroa (lasten kausilipuissa 40 400 euroa, nuorison ja opiskelijoiden kausilipuissa 95 600 euroa, aikuisten ja 65 vuotta täyttäneiden kausilipuissa 75 200 euroa).  Jos matkustus ei lisääntyisi hinnanalennusten seurauksena, vähentävä vaikutus asiakastuloihin on 350 000 euroa. Tehtyjen selvitysten perusteella voidaan kuitenkin arvioida hinnanalennusten lisäävän kausilipun käyttöä. HSL:n selvityksen perusteella on pystytty arvioimaan käyttäjäryhmäkohtainen, hinnanalennuksesta johtuva myynnin kasvu. Näiden perusteella kausilippujen käytön arvioidaan kasvavan hinnanalennusten ansiosta lastenlipuissa 8,5 %, nuorten ja opiskelijoiden lipuissa 5,3 % ja aikuisten lipuissa 3,4 %. Kokonaisuudessaan kausilippujen käytön arvioidaan kasvavan 4,9 %, jolloin asiakastulojen vähenemisen arvioidaan lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna jäävän 211 200 euroon, pidemmällä aikavälillä 89 500 euroon.


Waltin mobiilipalvelut ja tapahtumalippu

Joukkoliikennejaosto hyväksyi tarjouksen Waltti-mobiilipalveluiden toteuttamisesta ja valtuutti palvelupäällikön tekemään päätetyn vaihtoehdon (hinnoitteluvaihtoehto 1) pohjalta sopimuksen Waltin mobiili- ja tapahtumalippusovelluksesta. Tavoiteaikataulu mobiilipalvelujen ja tapahtumalipun käyttöönotolle on helmikuussa 2019. Waltin mobiilipalvelujen käyttöönotto ei suoraan vaikuta nykyisin käytössä oleviin Jyväskylän seudun joukkoliikenteen mobiilipalveluihin, vaan ne säilyvät rinnalla.

Joukkoliikenteen lippujärjestelmissä edetään kohti tunnistepohjaista järjestelmää, jossa kaikki tieto sijaitsee taustajärjestelmässä, ei enää matkakortille tallennettuna. Tunnistepohjainen järjestelmä helpottaa asiakkuuksien hallintaa, tuo asiakkaiden hyödynnettäväksi uusia lippuvaihtoehtoja, nopeuttaa palveluja ja mahdollistaa esimerkiksi joukkoliikennepalvelujen yhdistämisen erilaisiin tapahtumiin.

Waltti-mobiilipalvelut on tunnistepohjaisen lippujärjestelmän päälle rakennettu myynti- ja viestintäratkaisu, joka on ensimmäinen askel tunnistepohjaiseen lippujärjestelmään siirtymisessä. Palvelut toteutetaan muuhun Waltin palvelurakenteeseen integroitavana lisäpalveluna. Mobiilipalvelujen toteutuksessa hyödynnetään niin Waltin tunnistepohjaista taustajärjestelmää kuin Waltin verkkokaupan taustalla olevia asiakasrekisteritoimintoja sekä viranomaisille tarjottavia seurantanäkymiä.

Waltin mobiililippuun voidaan matkustusoikeuksien myymisen (kerta-, päivä- tai kausilipputuotteita) lisäksi tuottaa joukkoliikenteen tiedotteita, jotka asiakas näkee omalta mobiililaitteeltaan. Myös reittiopaspalvelu liitetään samaan sovellukseen. Sovellukseen tulevat myöhemmin tarjolle myös kaikkien niiden toimijoiden liput, jotka ovat ottaneet käyttöön Waltin mobiilipalvelut. Näin edistetään joukkoliikennepalvelujen käyttöä myös kaupunkiseutujen kesken.

Waltin mobiilipalvelut tukeutuvat Waltin tunnistepohjaiseen taustajärjestelmään sekä sen tuote- ja matkatilihallintaan. Tunnistepohjainen järjestelmä hyödyntää normaaleja Waltin tuotehallintoja, joten toimivaltainen viranomainen pystyy hallinnoimaan kaikkia lipputuotteitaan yhdestä paikasta. Tunnistepohjaisuuteen sisältyy myös tekninen rajapinta, joka mahdollistaa kolmansien osapuolten liittymisen ja mahdollisuuden myydä vastaavia lipputuotteita, joita on Jyväskylän omissa mobiilipalveluissa.

Osa tunnistepohjaista Waltin toteutuskokonaisuutta on myös ratkaisu, joka mahdollistaa aiempaa helpomman tavan tehdä yhteistyötä tapahtumajärjestäjien kanssa. Toteutus mahdollistaa paitsi joukkoliikenteen järjestäjälle tapahtumakohtaisten matkatunnisteiden generoimisen, myös suoran mahdollisuuden matkustaa tapahtumalipulla joukkoliikenteessä.


Paikallisliikenteen mobiililippujen myynti avoimien rajapintojen kautta

Joukkoliikennejaosto hyväksyi esitetyn sopimusluonnoksen ja valtuutti palvelupäällikkö Kari Strömin allekirjoittamaan sopimuksen mobiililipun laajennuksen pilotoinnista. Laki liikenteen palveluista velvoittaa viranomaisia avaamaan liikkumispalvelujen ja yhdistämispalvelujen tarjoajille pääsyn lippu- ja maksujärjestelmänsä myyntirajapintaan. Rajapinnan kautta tulee voida ilman käyttöä rajoittavia ehtoja vähintään hankkia perushintaisia, kertamatkahintaisia lipputuotteita.

Jyväskylän seudulliselle joukkoliikenteen viranomaiselle on tarjottu mahdollisuutta pilotoida Waltin myyntirajapintoja mobiililipun kautta ja tuoda samalla lisävaihtoehtoja mobiililipun tarjontaan. Avointen rajapintojen hyödyntäminen avaisi samalla Waltin toteuttaman lippu- ja maksurajapinnan muille, ulkopuolisille tahoille. Lisäksi se toisi viranomaiselle mobiililipun myyntitiedot sekä seurannan ja lippujen validoinnin osana Waltti-lippu- ja maksujärjestelmää. Jyväskylän seudun joukkoliikenteen nykyistä PayIQ:n toteuttamaa mobiililippua on myyty, seurattu ja validoitu Waltti lippu- ja maksujärjestelmän ulkopuolella.

Rajapintojen avauksessa pilotoidaan lippu- ja maksurajapinnan toimivuutta. Lisäksi kokeillaan erilaisia vaihtoehtoja olemassa olevien lipputuotteiden rinnalla. Tarkoituksena on kokeilla muun muassa erilaisia, tunnistepohjaiseen lippujärjestelmään sopivia lipputuotteita ja hinnoittelumalleja. Pilotti luo myös pohjan sopimusmallille jota Jyväskylän seudun joukkoliikenne käyttää muidenkin vastaavien kaltaisten MaaS-operaattoreiden kanssa. Pilotissa toteuttavana osapuolena on Kyyti.

Asiakashinnoittelussa pilotoidaan ns. gapping-mallia, jossa kolmen päivittäisen matkan jälkeen asiakasta ei veloiteta saman päivän aikana tehdyistä lisämatkoista. Sopimuskumppani maksaa samaan rajaan saakka matkoista sopimuksessa sovitun hinnoittelun mukaisesti. Maksujen transaktiokulut kuuluvat sopimuskumppanille. Palvelusta ei myöskään veloiteta erillisiä palvelumaksuja, vaan ne on huomioitu sopimushinnoittelussa. sopimuskumppani maksaa myydyistä tuotteista sopimuksen mukaisen hinnan Jyväskylän seudun joukkoliikenteelle. Asiakkaalta veloitettu hinta ei saa olla korkeampi kuin joukkoliikennejaoston hyväksymä mobiililipun asiakashinta.

Pilotti on suunniteltu käynnistettäväksi, kun mobiililipun koneellisen luennan mahdollistavat laitteet on saatu asennettua autoihin. Arvioitu aloitusajankohta on 1.1.2019. Pilottiajan sopimus on toistaiseksi voimassa oleva, mutta se tuodaan uuteen tarkasteluun syksyllä 2019. Sopimuksenteon yhteydessä sovitaan myös tietosuoja-asioista.

 

Päätökset tehtiin päätösesitysten mukaisina lukuun ottamatta asiaa numero 27 (Joukkoliikennejaoston kokoukset 2019), josta päätös tehtiin korjatun päätösesityksen mukaisena. Esityslista liitteineen löytyy osoitteesta http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=7375.

Joukkoliikennejaosto kokoontuu päättämänsä aikataulun mukaisesti seuraavan kerran 21.2.2019.


Lisätietoja:
– Joukkoliikennejaoston puheenjohtaja Tom Nevanpää, p. 050 586 0368, tom.nevanpaa[at]jkl.fi
– Palvelupäällikkö Kari Ström, p. 014 266 5139, kari.strom[at]jkl.fi