Esityslista on luettavissa pöytäkirjan julkaisuun saakka myös kaupungin verkkosivuilla yksittäisinä asioina ja koosteena
 

Lisätietoja

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504

Vuoden 2019 talousarvio sekä taloussuunnitelma vuosille 2019-2021

Laajan keskustelun ja kahden äänestyksen jälkeen kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion kaupunginhallituksen esityksen mukaisena.

Liitteenä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumelan puheenvuoro ennen talousarvion käsittelyä.

Katja Isomöttönen (KOK) esitti Marika Visakorven (KD) kannattamana seuraavaa: Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisesta luovutaan porrastetusti vuoteen 2021 mennessä siten, että vuonna 2019 luovutaan 4-5 -vuotiaiden osalta, vuonna 2020 2-3 -vuotiaiden osalta, vuonna 2021 alle 2-vuotiaiden osalta.

Johanna Karjula (KESK) esitti Heidi Rentola (KESK) kannattamana seuraavaa: Kirjaus Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisen poistosta poistetaan ja lause korvataan seuraavalla lauseella. Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisesta luovutaan asteittain ikäluokka kerrallaan niin, että vuonna 2019 siitä luovutaan 4-5 vuotiaiden osalta, vuonna 2020 2-3 vuotiaiden osalta ja vuonna 2021 siitä luovutaan kokonaan. Jäljelle jäävät määrärahat kohdennetaan perusopetuksen kolmiportaiseen tukeen.

Äänestyksen jälkeen äänin 16-12-39 tyhjää Katja Isomöttösen tekemä muutosehdotus jatkoi äänestykseen kaupunginhallituksen esityksen kanssa. Äänin 45-22 kaupunginhallituksen esityksestä tuli kaupunginvaltuuston päätös.

Kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa:
1.Valtuusto hyväksyy vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019–2021 taloussuunnitelman siihen liittyvine tavoitteineen, yleis- ja erityisperusteluineen sekä sitovuus- ja toimintaohjeineen kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisena.
2.Valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ottamaan vuonna 2019 lyhytaikaista luottoa maksuvalmiuden ylläpitämiseen enintään 140 miljoonan euron määrään saakka.

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti myös ponnen: Lisäksi alkuvuodesta 2019 tehdään selvitys kaupungin sisäisen ja ulkoisen tarkastustoiminnan kokonaisresursseista, niiden kohdentumisesta ja lisätarpeista. Selvityksen perusteella päätetään mahdollisista lisäresursseista ja niiden jakautumisesta.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite Waltti- järjestelmän edut Korpilahden asiointiautoliikenteessä

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ja 48 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 30.10.2017 valtuustoaloitteen, jossa he ehdottavat Waltti-järjestelmän etujen käyttöönottoa Korpilahden alueen asiointiliikenteessä samoin kuin Jyväskylässä on.

Vastauksessa todetaan, että Korpilahden asiointiliikenteen kustannukset vuonna 2017 olivat 60 000 euroa, joten asiakashintojen mahdollinen laskeminen lisää kustannuksia 12,5 – 18%. Kun kyseessä on takseilla ajettava liikenne, on asiakashinnoittelu pidettävä yksinkertaisena ja selkeänä, koska Waltin käyttäjäryhmien mukainen jaottelu ja hinnoittelu ei mahdollista takseissa olevilla autolaitteilla. Toisaalta erillisen lippu-ja maksujärjestelmän perustaminen ei näin vähäiseen liikenteeseen ole järkevää. Parhaiten tämä toteutuisi kiinteähintaisella hinnoittelulla vaikkakin se lisää sopimusliikennekustannuksia.
Kaupunkirakennelautakunta päättää asiasta vuoden 2019 talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

Raisa Ojaluodon (Vihr.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite liukuesteet kenkiin yli 70-vuotiaille

Raisa Ojaluoto (Vihr.) ja 50 muuta valtuutettua ovat tehneet 11.12.2017 valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Jyväskylän kaupunki tarjoaa maksutta yli 70-vuotiaille asukkailleen jalkapohjan alle laitettavat liukuesteet. Aloitteessa vedotaan kaatumistapaturmien aiheuttamiin kustannuksiin ja kaatumisesta tuleviin vammoihin.

Vastauksessa todetaan, että vanhuspalveluiden tai avoterveydenhuollon palvelualueiden talousarviossa ei ole varattu määrärahoja liukuesteiden hankintaan vuonna 2018. Vastaavalla tavalla myöskään henkilöresurssia ei ole varattu liukuesteiden hankintaprosessiin, jakeluun tai käytön opastukseen. Talousarviokehyksen 2019 puitteissa ei ole mahdollisuutta esittää liukuesteiden hankintaa yli 70 vuotiaille. Liukuesteiden käytön vaikuttavuudesta ei ole tällä hetkellä saatavissa kattavaa ja luotettavaa seurantatietoa. Nastakenkien voidaan arvioida ehkäisevän liukastumisia liukuesteitä tehokkaammin. Liukuesteiden hankinta kaikille yli 70 vuotiaille ei ole Jyväskylän kaupungin perusturvan toimialan taloudellisen tilanteen näkökulmasta tarkoituksenmukaista.

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.

Vihreän liiton valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite asiakasmitoitus Jyväskylän lastensuojelun sosiaalityöhön

Vihreän liiton valtuustoryhmä ym. valtuutetut ovat tehneet 12.2.2018 valtuustoaloitteen, jonka on allekirjoittanut 23 valtuutettua. Valtuustoaloitteessa esitetään, että Jyväskylän kaupungin sosiaalipalveluissa rajoitetaan lastensuojelun sosiaalityön asiakasmäärää enintään 30 lapseen yhtä työntekijää kohden.

Vastauksessa todetaan, että sosiaalipalveluiden talousarviossa ei ole varattu määrärahaa lastensuojelun henkilöstöresurssin lisäämiseen vuonna 2018. Talousarviokehys 2019 ei myöskään mahdollista henkilöstöresurssin lisäämistä.

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

Tapani Mäen (Ps.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite kotihoidon ja kotikäyntejä tekevän hoitohenkilöstön vapauttamiseksi pysäköintimaksuista

Tapani Mäki ja 26 muuta valtuutettua ovat tehneet aloitteen 24.4.2018 Jyväskylän kaupungin kotihoidon työntekijöiden vapauttamiseksi pysäköintimaksuista työtehtäviä suorittaessaan.

Vastauksessa todetaan, että Jyväskylän kaupunki ei voi vapauttaa kotihoidon työntekijöiden pysäköintiä kokonaisuudessaan. Yksittäisille käyttäjäryhmille ei voida myöntää poikkeuksia liikennesääntöjen noudattamiseen. Kaupunki voi itse vaikuttaa ainoastaan yleisten katu- ja pysäköintialueiden pysäköintijärjestelyihin. Taloyhtiöiden linjauksiin ja järjestelyihin pysäköinnin osalta kaupungin ei ole mahdollista puuttua, mutta kotihoito voi tehdä yleistä vaikuttamistyötä. Työntekijöitä muistutetaan oikeudesta periä korvausta työnantajalta tositteellisista pysäköintimaksuista.

EasyPark tai ParkMan sovelluksen käyttöönottoa ja kustannuksia ja käytön laajentuessa kilpailuttamista on selvitettävä tarkemmin. Esimerkiksi EasyPark tai ParkMan –käytännön tuomia kustannusvaikutuksia on vaikea arvioida etukäteen, koska kaikki kotihoidon työntekijät eivät ole anoneet pysäköintikustannuksia. Vanhuspalveluissa käynnistetään kuitenkin seuranta puolen vuoden ajaksi, josta saadaan tarkat laskelmat syntyvistä kustannuksista. Vuoden 2019 talousarviokehyksessä ei mahdollista lisäkustannusten kasvua pysäköintimaksuihin, mutta mahdollisen uuden toimintamallin mahdollisuudet selvitetään vuoden 2020 talousarvion valmistelun yhteydessä.

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

Ari-Pekka Liukkosen (Vihr.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite Jyväskylän uimahallien saamisesta tehokkaammin kaupunkilaisten käyttöön

Ari-Pekka Liukkonen on tehnyt valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että kaupunki selvittää uimahallien (AaltoAlvari ja Wellamo) vuosihuoltojen porrastamista ja viikonloppujen aukioloaikoja ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta Jyväskylän uimahallit olisivat nykyistä tehokkaammin kaupunkilaisten käytössä.

Vastauksessa todetaan, että liikuntapalveluissa valmistellaan parhaillaan Wellamon kassa- ja kahviotoimintojen uudelleenorganisointia sekä tarkastellaan viikonlopun aukioloaikoja. Tässä yhteydessä on luonnollista kokeilla seuravuoroja ja yleensäkin nostaa seurojen roolia uimahallin käytössä. Näiden kokemusten pohjalta voidaan sitten myös tarkastella viikonloppujen aukioloaikoja sekä seuravuoroja myös AaltoAlvaria koskien.

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

Sinuhe Wallinheimon (Kok.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite Matti Nykäsen patsaan suunnittelun selvittämiseksi

Sinuhe Wallinheimo (Kok.) ym. valtuutetut ovat tehneet valtuustoaloitteen Matti Nykäsen patsaan suunnittelun selvittämiseksi.
Aloitteessa todetaan mm. se, että Suomen täytettyä 100 vuotta olisi hyvä muistaa myös menestyneitä urheilijoita. Perusteluina mainitaan myös, että hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella Matti Nykänen –patsas voisi todennäköisesti olla turistinähtävyys ja matkailuvaltti ja näin nostaa Jyväskylän imagoa liikunta- ja urheilukaupunkina.

Kuluvan vuoden helmikuussa Matti Nykäsen mäki valaistiin väliaikaisesti ja samalla tämä kokeilu toimi testivalaistuksena pysyvälle toteutukselle. Liikuntapalvelut esittää omassa talousarviossaan pysyvän valaistuksen rahoitusta ensi vuodelle. Näin voitaisiin valon kaupungin hengessä kunnioittaa suurhyppääjää Jyväskylälle ominaisella tavalla.
Matti Nykäsen -mäki on myös kesällä suosittu vierailukohde, sillä mäen näkötorni ja mäen juurella sijaitseva Mäkikahvio ovat kahtena kesänä olleet avoinna yleisölle. Liikuntapalvelut esittää, että Matti Nykäsen saavutuksia kunnioitetaan kaupungissa valaisemalla hänen mukaansa nimetty mäki pysyvästi ensi vuodesta alkaen.

Kaupunginvaltuusto merkitsi edellä esitetyn selvityksen tiedoksi ja toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

Hallintosäännön tarkistaminen

Hallintosäännössä määrätään kunnan eri viranomaisten toimivallan jaosta ja tehtävistä. Valtuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa ja tekee toimivallan siirtoa koskevat päätökset aina hallintosäännöllä.

Muutoksia hallintosääntöön tehdään mm. siksi, että  Talouskeskus-liikelaitoksen toiminta siirtyy Monetra Keski-Suomi Oy:öön ja uusi yksityistielaki tulee voimaan 1.1.2019 ja kuntien tielautakuntien tehtävät siirretään yksityistietoimituksissa pääasiassa Maanmittauslaitoksen hoidettaviksi. Tähän liittyen hallintosäännöstä poistetaan merkinnät tiejaostosta, siten että siltä osin hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2020.
Hallintosääntöön on tehty myös useita tarkistuksia ja muutoksia.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tarkistetun hallintosäännön liitteineen siten, että se tulee voimaan 1.1.2019 alkaen. Poikkeuksena on tiejaostoa koskeva muutos, jonka osalta hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2020 alkaen.

Suopursutien päiväkodin asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä (Keljonkangas)

Kaavamuutoksella mahdollistetaan yksityisen päiväkodin rakentaminen Keljonkankaan ja Sääksvuoren alueiden asukkaiden kasvaviin tarpeisiin. Tarkoitus on, että päiväkoti rakennettaisiin ilmasto- ja sisäilmaystävälliseksi koetusta massiivipuusta eli hirrestä. Lisäksi mahdollistetaan kaksikerroksisen pienkerrostalon tai rivitalon rakentaminen. Tällä tavoin monipuolistetaan omakotivaltaisten Kaijanlammen ja Sääksvuoren asuntotarjontaa.

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa viisiryhmäisen päiväkodin (96 lasta) rakentaminen piha-alueineen ja talousrakennuksineen. Asemakaavalla on tarkoitus muodostaa tontti, jolle saa rakentaa yksikerroksisen hirsi- tai massiivipuurakenteisen päiväkodin. Sen lisäksi tarkoitus on muodostaa tontti kaksikerroksiselle ympäristöönsä sopivalle pienkerros- tai rivitalolle.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1009

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon tontille 21-103-13 13.9.2018 tarkistetussa muodossa.