Lisätietoja

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

Vuoden 2019 talousarvio sekä taloussuunnitelma vuosille 2019-2021

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
1.Valtuusto hyväksyy vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019–2021 talous- suunnitelman siihen liittyvine tavoitteineen, yleis- ja erityisperusteluineen sekä sitovuus- ja toimintaohjeineen kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisena.
2.Valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ottamaan vuonna 2019 lyhytaikaista luottoa maksuvalmiuden ylläpitämiseen enintään 140 miljoonan euron määrään saakka.

Hallintosäännön tarkistaminen

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy tarkistetun hallintosäännön liitteineen siten, että se tulee voimaan 1.1.2019 alkaen. Poikkeuksena on tiejaostoa koskeva muutos, jonka osalta hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2020 alkaen.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää kumota 1.1.2019 alkaen kaupunginhallituksen päätöksen 26.3.2018/55 toimivallan siirtämisestä kaupunginhallituksen alaisille viranhaltijoille sidosyksikköhankinnoissa. Kaupunginhallitus toteaa, että kumoamispäätös on ehdollinen ja raukeaa, mikäli kaupunginvaltuusto päättää asiasta toisin hallintosäännön tarkistamisen yhteydessä.

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi kuntalain muuttamisesta (mm. erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn perusteet)

Kaupunginhallitus päätti antaa valtiovarainministeriölle päätösliitteen mukaiset vastaukset lausuntonaan luonnokseksi hallituksen esitykseksi kuntalain muuttamisesta.

Lausunnon antaminen valtatien 4 yleissuunnitelmasta Vaajakosken kohdalla, Jyväskylä

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki antaa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle valtatien 4 yleissuunnitelmasta seuraavan lausunnon:
Kaupungilla ei ole lisättävää tämän nähtävillä olon vuoksi aiemmin (15.9.2014/254) antamaansa lausuntoon ja se puoltaa valtatie 4 yleissuunnitelman hyväksymistä, vaikka yleissuunnitelma on osin vastoin voimassa olevia asemakaavoja.

Suopursutien päiväkodin asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä (Keljonkangas)

Kaavamuutoksella mahdollistetaan yksityisen päiväkodin rakentaminen Keljonkankaan ja Sääksvuoren alueiden asukkaiden kasvaviin tarpeisiin. Tarkoitus on, että päiväkoti rakennettaisiin ilmasto- ja sisäilmaystävälliseksi koetusta massiivipuusta eli hirrestä. Lisäksi mahdollistetaan kaksikerroksisen pienkerrostalon tai rivitalon rakentaminen. Tällä tavoin monipuolistetaan omakotivaltaisten Kaijanlammen ja Sääksvuoren asuntotarjontaa.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1009

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon tontille 21-103-13 13.9.2018 tarkistetussa muodossa.

Edustajien nimeäminen Jyväskylän seudun joukkoliikenteen kehittämisohjelman ohjausryhmään

Jyväskylän seudun joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen on käynnistämässä joukkoliikenteen kehittämisohjelman laadintaa. Joukkoliikenteen kehittämisohjelman on määrä valmistua huhtikuussa 2019. Kehittämisohjelma toimii joukkoliikenteen kehittämisen suunnannäyttäjänä vuoteen 2030 asti.

Kaupunginhallitus nimesi Eila Tiaisen, Antti Törmälän ja Johanna Karjulan edustajiksi Jyväskylän seudun joukkoliikenteen kehittämisohjelman ohjausryhmään.

Tapani Mäen (PS) ym. valtuutettujen valtuustoaloite koulurauha-asiamiehen nimittäminen

Tapani Mäki (ps.) sekä kaksi (2) muuta perussuomalaisten kaupunginvaltuutettua ovat jättäneet 12.2.2018 valtuustoaloitteen koulurauha-asiamiehen nimittämisestä Jyväskylän kaupunkiin. Aloitteen mukaan koulurauha-asiamiehelle annettaisiin valtuudet ottaa vastaan ilmoitukset koulukiusaamisesta ja muista vakavasti koulurauhaa häiritsevistä asioista. Koulurauha-asiamies olisi aloitteen mukaan koko sivistystoimen yhteinen, eikä olisi sidoksissa yksittäiseen kouluun tai oppilaitokseen. Asiamies voisi olla joko päätoiminen tai sivutoiminen tai se voisi olla yhdistettynä kaupungin sivistystoimen muuhun virkaan.

Vastauksessa todetaan mm., että koulut tekevät laajaa yhteistyötä eri tahojen kanssa kiusaamisen ehkäisemiseksi. Esimerkiksi Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän nuorisovaltuuston, Jyväskylän vanhempainfoorumin sekä Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kanssa on järjestetty 17.4.2018 kiusaamisen ennaltaehkäisemiseen ja siihen puuttumiseen liittyvä yhteistyöfoorumi. Kaikki Jyväskylän kaupungin yläkouluikäiset oppilaat pääsevät vuoden 2018 aikana seuraamaan koulukiusaamista käsittelevää Luuseri –teatteriesitystä Jyväskylän kaupunginteatteriin. Kiusaamisasioiden selvittelyyn voidaan ottaa tarvittaessa mukaan myös Keski-Suomen Sovittelutoimisto.

Kaupunginhallitus päätti saattaa esitetyn selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

Liisa Kuparisen (Vihr.) ym. valtuustoaloite sujuvampia käytäntöjä julkiseen terveydenhuoltoon verkkovälitteistä vastaanottoa hyödyntäen

Liisa Kuparinen (Vihr.) ja 26 muuta allekirjoittanutta ovat jättäneet valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Jyväskylän kaupungin tulisi selvittää perusterveydenhuollon osalta verkkovälitteisten vastaanottopalveluiden tarjoamista asiakkaille.
Aloitteessa todetaan myös, että verkkovälitteisen vastaanoton tarjoaminen voisi vähentää tarpeettomia vastaanottokäyntejä ja vapauttaa tältä osin terveydenhuollon kuormittuneita resursseja muuhun jonossa olevaan työhön.

Vastauksessa todetaan mm., että avoterveydenhuollon palvelualueella kaikkia palveluyksiköitä on kannustettu palvelutuotannon kehittämiseen ja sähköisten palvelukanavien käyttöönottoon mahdollisuuksien mukaan. Valtuustoaloitteessa viitataan pääosin avosairaanhoidon palveluihin. Etävastaanottoa on kokeiltu hoitajan ja lääkärin välisessä konsultaatiossa, mutta sille ei kokeilun aikana vielä löytynyt selkeää käyttökohdetta. Avosairaanhoidon palveluyksikössä on kehittämistoiminnan yhteydessä jo nostettu esiin mahdollinen kokeilu terveydenhuollon ammattilaisen (lääkäri tai sairaanhoitaja) ja potilaan väliseen etävastaanottoon.

Avosairaanhoidon henkilöstö suhtautuu myönteisesti vastaanottotoiminnan kehittämiseen ja etävastaanoton käyttöönottoon. Avosairaanhoidon toimintaprosesseja ollaan uudistamassa muutoinkin ja ottamassa käyttöön myös muita omahoitoon liittyviä sähköisiä palveluita. Avosairaanhoidolle talousarviossa osoitettu kehys ei mahdollista valtuustoaloitteessa ehdotettua sähköisten palveluiden laajempaa käyttöönottoa.

Kaupunginhallitus päätti saattaa esitetyn selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

Ilona Helteen (Vihr.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite mikromuovista aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi

Ilona Helle (Vihr.) ja 27 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 12.2.2018 valtuustoaloitteen, jossa he ehdottavat, että Jyväskylän kaupunki tarttuu aktiivisesti ja ennakoiden mikromuoveista aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäisemiseen.

Vastauksessa todetaan mm., että Jyväskylässä on käynnissä tai käynnistymässä useita toimenpiteitä, joilla muun ohessa vähennetään hule- ja jätevesistä vesistöihin päätyvää mikromuovikuormaa.

Kaupunginhallitus päätti saattaa esitetyn selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

Esityslistan julkinen versio on pöytäkirjan julkaisuun saakka luettavissa myös kaupungin sivuilta osoitteesta
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=7264