Kaupunginhallitus:

Jyväskylän kaupungin lausunto Jyväskylän seudun jätelautakunnan jätetaksaluonnoksesta

Jyväskylän kaupungin sekä Laukaan, Muuramen ja Toivakan kuntien jätehuollon palvelutehtäviä hoitaa kuntien yhteinen operatiivinen jäteyhtiö Mustankorkea Oy. Jätehuollon viranomaistehtävät, muun muassa jätetaksan hyväksyminen, kuuluu Jyväskylän seudun jätelautakunnan toimivaltaan.

Vuoden 2019 jätetaksan on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.

Kaupunginhallitus päättää antaa Jyväskylän seudun jätelautakunnalle esityslistan mukaisen lausunnon uudesta jätetaksaluonnoksesta.

Lausunnossa todetaan mm.
Jyväskylän kaupungin osalta jätehuollon todellinen vuosikustannus nousisi maltillisesti taksarakenneuudistuksen myötä:
Keskimäärin omakotitalon osalta vuosikustannus nousisi 131,53 eurosta 136,34 euroon. Muuramessa, Laukaassa ja Toivakassa keskimääräinen vuosikustannus omakotitalon osalta laskisi kunnasta riippuen noin 15–35 eurolla.
Keskimäärin viiden huoneiston kiinteistön osalta vuosikustannus nousisi 304,46 eurosta 338,44 euroon. Muuramessa, Laukaassa ja Toivakassa keskimääräinen vuosikustannus viiden huoneiston kiinteistön osalta laskisi kunnasta riippuen noin 22–93 eurolla. Keskimäärin 10 huoneiston kiinteistön osalta vuosikustannus nousisi 458,12 eurosta 526,08 euroon. Muuramessa, Laukaassa ja Toivakassa keskimääräinen vuosikustannus 10 huoneiston kiinteistön osalta laskisi kunnasta riippuen noin 14–181 eurolla.
Vapaa-ajan asuntojen osalta keskimääräinen vuosikustannus nousisi Jyväskylässä, Muuramessa ja Laukaassa noin 11–13 euroalla riippuen tyhjennyskerroista. Toivokassa keskimääräinen vuosikustannus vapaa-ajan asuntojen osalta laskisi hieman.

Keski-Suomen eteläisen TYP-verkoston yhteistyösopimuksen hyväksyminen

Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Keuruu, Konnevesi, Kuhmoinen, Laukaa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Saarijärvi, Toivakka, Uurainen, Äänekoski, Keski-Suomen TE-toimisto, Kela ja perusturvaliikelaitos Saarikka ovat tehneet yhteistyösopimuksen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun järjestämiseksi toimialueellaan. Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto on asettanut johtoryhmän toimikaudelle 1.1.2016-31.12.2018. Toimialueesta käytetään nimeä Keski-Suomen eteläinen TYP-verkosto.

Kaupunginhallitus päätti
-hyväksyä sopimusehdotuksen
-nimetä yhteyshenkilöksi sopimukseen liittyvissä asioissa Päivi Pöntisen
-valita johtoryhmän varsinaiseksi jäseneksi työllisyysjohtajan ja hänen varajäsenekseen työllisyyspalvelujen palvelupäällikön.

Ohessa esityslista, joka poistetaan verkosta, kun pöytäkirja on julkaistu.
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.ht...

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501


Kaupunginvaltuusto:

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen esittely

Kaupunginvaltuusto kävi laajan lähetekeskustelun vuoden 2019 talousarviosta.
Lähetekeskustelu, kuten koko valtuuston kokous, on katsottavissa videolta osoitteessa: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/kaupunginvaltu...

Vuoden 2018 talousarviomuutokset (syksy)

Esitettävät vuoden 2018 talousarviomuutokset koostuvat tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän aiheuttamista muutoksista, perusturvan ja sivistyksen toimialojen määrärahan ylityksistä sekä eräistä investointiosan muutoksista.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esitetyt talousarviomuutokset.

Talousarviomuutokset heikentävät vuoden 2018 arvioitua vuosikatetta 11 944 300 euroa, vuosikate on talousarviomuutosten jälkeen 41,3 miljoonaa euroa. Muutokset pienentävät vuoden 2018 arvioitua tilikauden ylijäämää 11.944.300 euroa ja arvioitu tilikauden alijäämä on talousarviomuutosten jälkeen 10,2 miljoonaa euroa. Talousarviomuutokset kasvattavat vuoden 2018 arvioitua rahoitustarvetta 1 998 400 euroa. Muutosten jälkeen lainakannan kasvu vuonna 2018 on yhteensä 35,8 miljoonaa euroa.

Tuloveroprosentin määrääminen vuodeksi 2019

Vuoden 2009 jälkeen Jyväskylä on korottanut tuloveroprosenttiaan kolme kertaa, yhteensä 1,5 prosenttiyksikköä. Vuodesta 2014 lähtien veroprosentti on ollut 20,00 % ja vuonna 2019 se esitetään pidettäväksi ennallaan eli 20,00 prosentissa.

Kaupunginvaltuusto päätti, että vuoden 2019 tuloveroprosentti on 20,00 prosenttia.

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodeksi 2019

Kaupunginvaltuusto päättää, että kaupungin kiinteistöveroprosentit vuodelle 2019 säilytetään kuluvan vuoden 2018 suuruisina ja määrätään seuraavasti:
-yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30
-vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen veroprosentti 0,55
-muuhun kuin vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen veroprosentti 1,55
-voimalaitokseen kuuluvan rakennuksen tai rakennelman veroprosentti 3,10
-rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 4,00.

Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa

Kaupunginvaltuusto päätti, ettei Jyväskylän kaupunki pidätä itsellään toimivaltaa kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina 2019–2021.

Kaupunginvaltuuston kokoukset 1.1.-31.7.2019

Kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa:
-Valtuuston kokoukset pidetään maanantaisin kello 18.00 seuraavina päivinä:
4.2., 18.3., 29.4., 13.5. (kokous pidetään tarvittaessa tai vaihtoehtoisesti seminaari) ja 10.6.
-Valtuuston seminaari pidetään maanantaina 4.3. kello 17.00. Seminaarin yhteydessä on mahdollista pitää myös ylimääräinen kokous (esimerkiksi kaavoitukseen liittyen), jos puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.
-Valtuuston puheenjohtajan kutsusta kokous tai seminaari voi alkaa myös muuna kellonaikana. Ylimääräisiä kokouksia ja seminaareja pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.
-Kokoukset ja seminaarit pidetään kaupungintalossa. Poikkeuksellisesti kokous tai seminaari voidaan puheenjohtajan kutsusta pitää myös muualla.

Sidonnaisuudet

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi päätösliitteissä olevat kuntalain 84 §:n tarkoittamat 5.10.2018 mennessä annetut sidonnaisuudet ja sidonnaisuuksiin liittyvät muutokset ja täydennykset.

Nuuskakuja, asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/982.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon 17.8.2018 tarkistetussa muodossa.

Suunnittelualueelta poistuva musiikin opetustoiminta on tavoitteena siirtää viereiselle, Pitkäkatu 18-22 tontille ja näin ollen alueen kehittäminen on tullut ajankohtaiseksi. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa suunnittelualueelle kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen opiskelija-asuinrakentamisen kokonaisuus.

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite nollatuntisopimukset kuriin Jyväskylän kaupunkikonsernissa

Sosialidemokraattien valtuustoryhmä ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ovat jättäneet valtuustoaloitteen: nollatuntisopimukset kuriin Jyväskylän kaupunkikonsernissa. Valtuustoaloitteessa todetaan, että Jyväskylän kaupunki on strategiansa mukaan esimerkillinen työnantaja, joka kantaa vastuun lakisääteisistä velvollisuuksistaan. Myös kaupungin yhtiöiden tulee kantaa vastuunsa lakisääteisistä velvollisuuksistaan ja kohtuullisista työehdoista osana hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Valtuustoaloitteessa tuodaan esille, että nollatuntisopimukset eivät täytä kohtuullisten työehtojen kriteeriä.

Vastauksessa todetaan mm., että sekä Jyväskylän kaupungin, että tytäryhteisöjen tulee noudattaa vastuullista henkilöstöpolitiikkaa, mihin sisältyy se, että tarkoituksenmukaisissa tehtävissä on oikea määrä osaavaa henkilöstöä ja palvelussuhteen ehdot määritellään vastuullisesti työnlainsäädäntöä ja virka- ja työehtosopimuksia noudattaen. Esimerkiksi kaupungilla tehdään tiivistä yhteistyötä palvelussuhteiden ehtojen määrittelyjen oikeellisuudesta pääluottamusmiesten ja luottamusmiesten kanssa. Lain mukaan työnantajalla on velvollisuus tarjota lisätyötä osa-aikaisille työntekijöille, mikäli tällaista lisätyötä ilmenee.
Työlainsäädäntö lähtee myös siitä, että vaihtelevan työajan sopimuksia ei saa työnantajan aloitteesta sopia, jos työnantajalla on kiinteä työvoiman tarve. Vaihtelevan työaikaehdon alarajaa ei saa sopia todellista työvoimatarvetta pienemmäksi. Palvelussuhteen aikana on huomioitava esimerkiksi se, että jos toteutunut työaika edeltäneiltä kuudelta kuukaudelta osoittaa, ettei sovittu työaika vastaa työnantajan todellista työvoiman tarvetta, työnantajan on työntekijän pyynnöstä neuvoteltava työaikaehdon muuttamisesta vastamaan todellista tarvetta, ellei vähimmäistyöajasta ole alun perin sovittu työntekijän aloitteesta. Myös tämän mukaisesti toimitaan Jyväskylän kaupunkikonsernissa.

Ohessa valtuuston esityslista, joka poistetaan verkosta, kun pöytäkirja on julkaistu.
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.ht...

Lisätietoja:
kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Tuulia Kuntsi, p. 050 368 7558