Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunta hyväksyi yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirjan, esittää budjettiylitykseen lisämäärärahaa, vastasi valtuustoaloitteeseen koulurauha-asiamiehestä ja hyväksyi A1-englannin opetussuunnitelman ensimmäiselle luokalle.

Varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen tarvitaan vielä tälle vuodelle lisää rahaa

Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kasvun ja oppimisen vuoden 2018 määrärahan menoarviota korotetaan 2 700 000 euroa. Lisäksi kasvun ja oppisen yksiköille kohdistetaan työehtosopimuksen kertaerä 804 700 euroa. Muutoksen jälkeen määrärahan toimintakate on –199 953 400 euroa.
2,7 miljoonan ylitys muodostuu seuraavasti: hankkeiden omarahoitusosuuksien arvioitu 300 000 euron vaje, varhaiskasvatuksen henkilömenojen ennakoitu ylitys 100 000 euroa, yksityisten päiväkotien lapsimäärä on lisääntynyt ja palvelusetelimenot ylittyvät 800 000 euroa, perusopetuksen henkilömenojen ennakoidaan ylittyvän 400 000 euroa, Ict-käyttömaksujen ja leasingvuokrien 500 000 euroa ja kuljetuskustannusten 600 000 euroa.

Lautakunta hyväksyi Jyväskylän yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirjan

Sivistyslautakunta hyväksyi Jyväskylän yksityisen varhaiskasvatuksen palvelustelipalvelujen sääntökirjan. Sääntökirja toimii menettelytapaohjeena yksityisen varhaiskasvatuksen järjestämiselle palvelusetelipalveluna Jyväskylässä. 
Sääntökirjan yleiseen osaan on kirjattu lainsäädäntö ja käsitteiden määrittely, palveluntuottajan hyväksymisen edellytykset ja palvelukokonaisuuden vaatimukset, palveluseteliasiakkuuteen liittyvät asiat sekä Jyväskylän kaupungin velvoitteet. 
Erityiseen osaan on määritelty Jyväskylän yksityisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja kerhotoiminnan palvelutason vaatimukset, lapsen oppimisen ja kehityksen tuen käytännöt, palveluseteliin oikeutetut asiakkaat, palvelusetelin arvon ja palveluiden hinnoittelu. Erityiseen osaan on lisäksi kuvattu palveluntuottajan valitsemiseen ja palvelusetelin hakemiseen liittyvät prosessit, palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus, palvelun laadun seuranta sekä prosesseihin liittyvät tietojärjestelmät. Sääntökirjaan on liitetty Jyväskylän yksityisten perhepäivähoitajien oman lapsen palvelurahan myöntämisen perusteet.
Sääntökirjan laatimisen yhteydessä uudistetaan myös Jyväskylän yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelun tuottajahakemus, josta palvelusetelipalveluntuottajan hyväksymisen ehdot ja edellytykset on siirretty sääntökirjaan.

Sivistyslautakunnan päätöksen jälkeen palveluntuottajilla on 60 päivää aikaa tutustua sääntökirjaan. Hyväksyttyään sääntökirjan ehdot, edellytykset ja vaatimukset palveluntuottajat sitoutuvat noudattamaan niitä allekirjoittamalla uuden palvelusetelituottajahakemuksen. Palveluntuottajille järjestetään mahdollisimman pian tiedotustilaisuus, jossa käydään läpi sääntökirja ja siihen liittyvät jatkoprosessit.

Sääntökirja http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1108566&version=1   (HUOM! tämä linkki toimii pöytäkirjan julkaisuun 1.11. saakka, jonka jälkeen sääntökirja löytyy varhaiskasvatuksen nettisivuilta).

Sivistyslautakunnan vastaus valtuustoaloitteeseen koulurauha-asiamiehestä

Sivistyslautakunta antoi vastauksen valtuustoaloitteeseen koulurauha-asiamiehen nimittämisestä Jyväskylän kaupunkiin ja ehdottaa kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.
Aloitteessa esitetään muun muassa, että koulurauha-asiamiehellä olisi valtuudet ottaa vastaan ilmoitukset koulukiusaamisesta ja muista vakavasti koulurauhaa häiritsevistä asioista ja hänelle annettaisiin riittävät valtuudet selvittää tapahtumat itsenäisesti salassapito- ja muut säädökset huomioon ottaen. Lisäksi koulurauha-asiamiehelle olisi annettava valtuudet ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin kiusaamistapausten johdosta ja hän voisi saattaa vakavat tapaukset ao. lautakunnan tai muden tarvittavien viranomaisten tietoon toimenpiteitä varten.
Vastauksessa todetaan muun muassa, että perusopetuslain mukaan oppilaan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (POL 29 § ja 48 d §) kattaa sekä psyykkisen että fyysisen turvallisuuden. Säädökset asettavat opetuksen järjestäjälle velvollisuuden toimia siten, että oikeus toteutuu. Opetuksen järjestäjän on säännösten perusteella toimittava aktiivisesti esimerkiksi koulukiusaamisen ehkäisemiseksi. Jyväskylän kaupunki on tehnyt pitäjänteistä työtä mahdollistaakseen lain toteutumisen. Kaupungissa on laadittu suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä osana lautakunnan hyväksymää opetussuunnitelmaa. Menetelmät ja toimintaohjeet on kirjattu myös koulujen oppilashuoltosuunnitelmiin, joita päivitetään vuosittain. 
Turvallista opiskeluympäristöä koskevat säännökset edellyttävät myös, että kouluilla on voimassaolevat järjestyssäännöt. Jyväskylän sivistyslautakunta on 22.8.2018 päättänyt perusopetuksen koulujen yhteisistä järjestyssäännöistä.
Kaikki kouluyhteisön jäsenet ovat velvoitettuja toimimaan annettujen säädösten, suunnitelmien ja toimintaohjeiden mukaisesti. Perusopetuslain mukaan koulun toiminnasta vastaa rehtori, jolla on kokonaisvastuu mm. turvallisen opiskeluympäristön toteutumisesta johtamassaan koulussa. Kiusaamis- ja työrauhatapauksiin voidaan puuttua perusopetuslaissa säädetyin kurinpitotoimin, ja toimivalta näiden käyttämiseen on rehtorilla ja/tai opettajalla (poikkeuksena määräaikainen erottaminen, jossa toimivalta on toimielimellä). Perusopetuslaissa säädettyä toimivaltaa ei voi siirtää koulurauha-asiamiehen kaltaiselle ulkopuoliselle toimijalle.

Lautakunta hyväksyi englannin kielen A1-oppimäärän opetussuunnitelman ensimmäiselle luokalle

Sivistyslautakunta hyväksyi englannin kielen A1-oppimäärän opetussuunnitelman 1. luokalle. Jyväskylän kaupungissa on menossa kokeilu, jossa A1-kielen valikoimaa on laajennettu vuosina 2017- 2020 kokeiluluontoisesti koskemaan englannin, ruotsin, saksan ja venäjän kieliä.  Mukana kokeilussa on 11 koulua. Kokeilun ensimmäisenä vuonna synty saksan kielen ryhmä A1-oppimäärään. Kokeilua muutettiin keväällä 2018 siten, että myös englannin pystyi aloittamaan A1-kielenä jo ensimmäiseltä vuosiluokalta. 1.8.2018 aloitti 24 ryhmää englannin kielen ja 1 ryhmä saksan kielen A1-oppimääränä.
Saksan kielen osalta A1-kielen ensimmäisen vuosiluokan opetussuunnitelma hyväksyttiin 25.10.2017 ja nyt, kun kielikokeilua laajennettiin, lautakunta hyväksyi myös englannin kielen A1-oppimäärän opetussuunnitelman ensimmäiselle luokalle. Opetussuunnitelma löytyy internetistä osoitteesta: https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku13/13-4_oppiainee....

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa pöytäkirjan julkaisuun saakka tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=7175. Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 1.11.2018. Jyväskylän kaupungin verkkosivuille osoitteeseen: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.  
                                                                     

Lisätietoja: 
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Irina Tuokko, p. 050 308 5946
- perusopetuksen palvelujohtaja Sami Lahti, p. 014 266 4985