Lisätietoja

lautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, puh. 040 747 8231
toimialajohtaja Erja Saarivaara, puh. 050 63971

Lupainsinöörin viran perustaminen kaupunkirakenteen rakentaminen ja ympäristö -palvelualueelle 1.11.2018 alkaen

Kaupunkirakennelautakunta päätti perustaa lupainsinöörin viran kaupunkirakenteen rakentaminen ja ympäristö -palvelualueelle rakennusvalvonnan palveluyksikköön 1.11.2018 alkaen.

Ohjauksen ja neuvonnan tehostamiseksi sekä päätösten sujuvoittamiseksi on tarkoituksenmukaista perustaa lupainsinöörin virka. Perustettavan uuden lupainsinöörin viran erityistehtävänä on energia-asiantuntijan tehtävät, ohjata ja neuvoa asiakkaita niin uudisrakentamisessa kuin rakennusten peruskorjaushankkeissa sekä näihin liittyvien lupien valmistelu ja päätöksen teko.

Kauppahallirakennuksen ostaminen Moneta Kiinteistöt Oy:ltä, Lyseonkatu 2, Keskusta

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Jyväskylän kaupunki ostaa vuokratontilla 179-2-19-4 sijaitsevan Kauppahallirakennuksen Moneta Kiinteistöt Oy:ltä 1,35 miljoonan euron kauppahintaan ja valtuuttaa tontit ja maanhallinta –yksikön neuvottelemaan kauppakirjaan ja kauppaan liittyvistä tarkemmista ehdoista.

Lyseon korttelin kehittäminen on yksi Jyväskylän keskustan kehittämisen kärkihankkeista ja merkittävä asumispainotteinen täydennysrakennuskohde. Aluetta on tarkoitus kehittää asumisen, liike- ja toimitilarakentamisen alueena. Vanha Lyseon päärakennus säilytetään historiallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaana tunnisterakennuksena.

Jyväskylän kaupunki ja Moneta Kiinteistöt Oy ovat neuvotelleet vuokratontilla sijaitsevan rakennuksen kaupasta. Tontilla sijaitsee 1988 valmistunut kauppahallirakennus ja sen hankkiminen kaupungille mahdollistaa asuntorakentamisen kokonaisvaltaisen kehittämisen ja toteuttamisen Lyseonkadun varteen sekä nykyisten maanalaisten autohallirakenteiden peruskorjauksen ja kansipihan rakentamisen korttelin sisälle.

Kauppahallirakennuksen hankkiminen mahdollistaa alueen suunnittelun toimivaksi kokonaisuudeksi ja alueesta myöhemmin saatavat tontinmyyntitulot tulevat kattamaan nyt tehtäväksi esitettävän kaupan aiheuttamat kustannukset. Asumisen lisääminen keskeiselle paikalle Harjun viereen edistää Jyväskylän keskustan elinvoimaa.

Pysäköinnin hallinta ja asemakaavojen pysäköintinormit Jyväskylässä

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi pysäköinnin hallintamallin ja uudet asemakaavojen pysäköintinormit 15.8.2018 tarkistetussa muodossa.

Pysäköinnin hallinta on osa ennakoivaa, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä kaupunkisuunnittelua sekä tavoitteellista kaupunkikehitystä elinvoimasta ja kilpailukyvystä huolehtien.

Keskeisiä toimenpiteitä ovat:
1.Asemakaavojen pysäköintipaikkanormit määritetään yhdyskuntarakenteen erilaiset liikkumisen vyöhykkeet huomioon ottaen.
2.Pysäköintipaikkanormeja kevennetään. Pysäköinnin järjestämisen vastuuta ja tarveharkintaa siirretään toteuttajille ja käyttäjille.
3.Keskustassa pysäköinnin painopistettä siirretään yleisiin pysäköintilaitoksiin.
4.Pysäköintiä tehostetaan muun muassa hyödyntämällä pysäköintilaitoksia, kannustamalla kiinteistöjä nimeämättömien autopaikkojen vuorottaiskäyttöön ja kehittämällä koko keskustan kattava pysäköintipörssi.
5.Yleisiä pysäköintilaitoksia, niiden palveluita ja markkinointia kehitetään kokonaisuutena.
6. Keskustan kadunvarsipysäköintiä kehitetään palvelemaan erityisesti lyhytaikaisia ostos- ja asiointikäyntejä.
7.Edistetään liikkumisen uusia palveluja kuten yhteiskäyttöautoilua.

Asemakaavojen pysäköintinormeja on tarkennettu Hippoksen erityisalueen rajauksen osalta sisällyttäen siihen myös Seminaarinmäen kampusalueen. Suojeltujen kulttuuriympäristöjen alueilla (lailla suojellut ja RKY-alueet) pysäköinnin mitoituksen tapauskohtaisuuden tulkintaa on tarkennettu siten, että edelletyt pysäköintiratkaisut eivät saa heikentää kulttuuriympäristön arvoja ja niiden säilymistä. Yhteiskäyttöauton osalta mitoitusta on tarkennettu seuraavasti: Asuntorakentamisen yhteydessä yhteiskäyttöautolle tontilta varatulla pysäköintipaikalla voi korvata 5 autopaikkaa tai ydinkeskustassa vaihtoehtoisesti yhden pysäköintilaitoksesta lunastettavan kaavavelvoitepaikan. Yhteiskäyttöautoille varatauilla pysäköintipaikoilla saa vähentää enintään 30 % asemakaavan edellyttämistä autopaikoista, kuitenkin aina vähintään 5 autopaikkaa.

Ilona Helteen (Vihr.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite mikromuovista aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi

Ilona Helle (Vihr.) ja 27 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 12.2.2018 valtuustoaloitteen, jossa he ehdottavat, että Jyväskylän kaupunki tarttuu aktiivisesti ja ennakoiden mikromuoveista aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäisemiseen.

Kaupunkirakennelautakunta päätti saattaa esitetyn vastauksen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.

Vastauksessa on tuotu esille mm. seuraavia asioita: Jyväskylässä on käynnissä useita hulevesien hallintaan keskittyviä projekteja, joissa kokeillaan uusia hulevesien puhdistusmenetelmiä.
Käynnistymässä on myös yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa selvitys jäteveden ja jätevesilietteen mikromuovipitoisuuksista (2018-2019). Muovipakkausten keräyksestä ja kierrätyksestä vastaa Rinki Oy, jolla on 15 keräyspistettä Jyväskylän alueella. Mustankorkea Oy tulee laajentamaan muovinkeräystä kokeiluluonteisesti halukkaisiin taloyhtiöihin ja selvittää muovinkeräysastioiden lisäämistä osaan ekopisteistä muovinkeräysverkoston tihentämiseksi. Kun palvelu- ja tavarahankintoja kilpailutetaan, ympäristönäkökohdat huomioidaan aina mahdollisuuksien mukaan.

Maankäyttösopimuksen tekeminen tonttien 179-70-337-3 ja 4 omistajan kanssa, Vaajakoski

Kaupunkirakennelautakunta päätti hyväksyä Jyväskylän kaupungin sekä tonttien 179-70-337-3 ja 4 omistajan kesken solmitun maankäyttösopimuksen.

Kaupungin ja yksityisen maanomistajan kanssa on neuvoteltu maankäyttösopimus, jossa sovitaan vireillä olevan asemakaavan toteuttamisesta sopimusalueella sekä sen vaikutusalueella. Maankäyttösopimuksen mukaisesti maanomistaja osallistuu sopimusalueen yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin maksamalla maankäyttösopimusmaksua 62 500 euroa.

Savulahti II asemakaavan laajennus ja muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa asemakaavaluonnoksen maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n sekä –asetuksen 30 §:n säännösten mukaisesti nähtäville, jotta osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiasta.

Kaavan tavoitteena on uuden asunto- ja rakennustyypeiltään monipuolisen asuinalueen rakentaminen noin 700-800 asukkaalle Palokkaan Savulahden alueelle. Jyväskylän kaavoitusohjelman mukaisen kaavan on tarkoitus valmistua kevään 2019 aikana.

Tavoitteena on muodostaa omaleimainen asuinympäristö vaativaan rinnemaastoon osaksi laajempaa Länsi-Palokan sekä pohjoisen Tuomiojärven asuinaluekokonaisuutta ja varmistaa kaupungin kerros-, rivi- ja pientalotonttivarantoa yhdyskuntarakenteen kannalta hyvälle paikalle (palvelut, joukkoliikenne).
Alue sijaitsee Länsi-Palokassa Elovainion ja Ruokkeentien välissä ja on kooltaan noin 42 hehtaaria. Maa on pääosin kaupungin omistuksessa.

Oikaisuvaatimus suunnittelutarveratkaisuun 2018-920 (Oravasaari)

Kaupunkirakennelautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen suunnittelutarveratkaisussa ja esitetyin perustein ja pysyttää suunnittelutarveratkaisun 2018-920 sellaisenaan.

Jyväskylän kaupungin yleiskaavapäällikkö on antanut 3.9.2018 kielteisen suunnittelutarveratkaisun 2018-920 koskien rakennuspaikkaa kiinteistöllä 179-409-5-75. Hankkeessa on ollut kyse omakotitalon (100 k-m2) ja autotallin (60 k-m2) rakentamisesta. Suunnittelutarveratkaisu 2018-920 on päätöksen liitteenä. Oikaisuvaatimuksessa haetaan päätöksen kumoamista ja uudelleen käsittelyä.

Jorma Holmstedt (Kesk) esitti oikaisuvaatimuksen hyväksymistä. Esitys raukesi kannattamattomana. Holmstedt jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Poikkeamispäätös 179-2018-715, (Hupeli)

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi hakemuksen liitteenä olevan poikkeamispäätösehdotuksen mukaisesti.

Lupaa haetaan 48 m korkean ristikkomaston rakentamiseksi Hupeliin asemakaavan mukaiselle VP (puisto) alueelle, josta hanke poikkeaa.
Hanke on tarpeellinen, jotta uudet langattomat telepalvelut saadaan myös alueen kiinteistöjen sisätiloihin.

Poikkeamispäätös 179-2018-1019 (Kangasvuori)

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi hakemuksen liitteenä olevan poikkeamispäätösehdotuksen mukaisesti.

Lupaa haetaan kohteessa sijaitsevassa kerrostalossa olevien asuntojen määrä kasvattamista jakamalla isoimpia asuntoja kahdeksi.

Hankkeen johdosta haetaan poikkeamista voimassa olevan asemakaava määräyksen mukaisesta asuntojen keskipinta-alasta.

Esityslista:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=7153