Rakennus- ja ympäristöjaoston kokouksessa 9.10.2018 käsiteltiin muun muassa lupainsinöörin viran perustamista rakentaminen ja ympäristö -palvelualueelle.

Lisätietoja:

- rakennus- ja ympäristöjaoston puheenjohtaja Tuija Elina Lindström, p. 040 937 8772, tuija.lindstrom[at]jkl.fi
- ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen, p. 014 266 5166, paivi.pietarinen[at]jkl.fi
 

Lupainsinöörin virka rakentaminen ja ympäristö -palvelualueelle 1.11.2018 alkaen

Rakennus- ja ympäristöjaosto päätti esittää kaupunkirakennelautakunnalle, että se päättää perustaa lupainsinöörin viran kaupunkirakenteen rakentaminen ja ympäristö -palvelualueelle rakennusvalvonnan palveluyksikköön 1.11.2018 alkaen.

Rakentaminen ja ympäristö -palvelualueella rakennusvalvonnan -palveluyksikössä tehdään toimenpide- ja rakennuslupapäätöksiä sekä ennakko-ohjataan luvan hakijoita niin kaupunkikuvallisissa kuin rakentamismääräyksiin liittyvissä asioissa. Päätösten tekeminen on julkisen vallan käyttöä ja siten tehtävän hoitaminen edellyttää virkasuhdetta.

Ohjauksen ja neuvonnan tehostamiseksi sekä päätösten sujuvoittamiseksi on tarkoituksenmukaista perustaa lupainsinöörin virka. Perustettavan uuden lupainsinöörin viran erityistehtävänä on energia-asiantuntijan tehtävät, asiakkaiden ohjaus ja neuvonta niin uudisrakentamisessa kuin rakennusten peruskorjaushankkeissa sekä näihin liittyvien lupien valmistelu ja päätöksen teko. Virka on henkilösuunnitelman mukainen ja tästä aihetuvat kustannukset on otettu huomioon talousarviossa.

Virkaan valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa (AMK-tutkinto tai sitä ylempi korkeakoulututkinto) ja erityisosaamista talotekniikasta ja perehtyneisyyttä energiatehokkuutta koskeviin asetuksiin.

Altek Aluetekniikka -liikelaitokselle ympäristölupa Soidinmäen maankaatopaikalle

Rakennus- ja ympäristöjaosto myönsi Jyväskylän kaupungin Altek Aluetekniikka -liikelaitokselle ympäristöluvan Soidenmäen maankaatopaikan perustamiselle Jyväskylän Keljoon Korkialan tilalle osoitteessa Ronsuntaipaleentie 204. Samalla myönnettiin lupa aloittaa toiminta ennen kuin päätös on lainvoimainen.

Alue sijoittuu Mustankorkean jätteenkäsittelykeskuksen viereen. Hakemuksen mukaan alueelle läjitetään noin 115 000 tonnia pilaantumattomia ylijäämämaita Jyväskylän kaupungin työmailta. Täyttö tapahtuu 2,8 hehtaarin alueella. Lupa myönnettiin toistaiseksi voimassa olevaksi.

Leustun Kaivu Ky:lle maa-aines- ja ympäristölupa Vesankaan

Rakennus- ja ympäristöjaosto päätti äänin 4–3 myöntää Leustun Kaivu Ky:lle maa-aines- ja ympäristöluvan 10 vuoden ajalle kallion ottoon, kiviaineksen murskaukseen sekä pilaantumattomien kaivumaiden vastaanottoon maisemointitarkoituksessa.

Toiminta sijoittuu Vesankaan Uussipilä-tilalle. Kyseessä on uusi toiminta, joka sijaitsee Kinnasvuoren ja Suolijärven ja Suolijoen välissä noin 500 metriä Kolujärvestä kaakkoon. Suunnitelma-alue suojavyöhykkeineen rajautuu idässä Suolijokeen.

Suunnitelma-alueen pinta-ala on noin 27,2 hehtaaria ja siitä varsinaista kaivualuetta on 5,46 hehtaaria. Kokonaisottomäärä on 390 000 kuutiometriä. Maisemointiin on tarkoitus käyttää enintään 47 500 kuutiometriä muualta tuotavia pilaantumattomia kaivumaita.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Esityslista ja pöytäkirja

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea pöytäkirjan julkaisuun saakka osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=7087. Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.