Valtuuston esityslista liitteineen

http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=7096

Lisätietoja

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 0400 937 580

Arviointikertomus 2017

Tarkastuslautakunta on painottanut valtuustokauden ensimmäisessä arvioinnistaan kaupungin talouden tasapainoisuuden saavuttamista. Huomiota on kiinnitetty erityisesti tuottavuustavoitteisiin, investointeihin ja tilatarpeisiin. Yksityiskohtaisemmin toimintaa on arvioitu vanhus-, mielenterveys- ja päihdepalveluiden osalta.

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi kaupunginhallituksen antamat vastaukset
arviointikertomuksessa esitettyihin johtopäätöksiin, kysymyksiin ja kehittämisehdotuksiin.

Arviointikertomus:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1075332&version=1

Tourujoen kunnostuksen yleissuunnitelma

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Tourujoen yleissuunnitelman. Jyväskylän keskustassa sijaitseva noin 2,7 kilometrin mittainen Tourujoki on tarkoitus kunnostaa luonnonmukaiseksi virtavesiuomaksi. Kunnostuksen tavoitteena on kalan nousun ja lisääntymisen mahdollistamisen lisäksi edistää koko Tourujoen alueen virkistyskäyttöä mm. reittiverkostoa kehittämällä. Maiseman ja kulttuuriympäristön erityispiirteet huomioidaan ja vesivoimahistorian pääpiirteet säilytetään.

Tourujoki II asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon 25.7.2018 tarkistetussa muodossa.

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Tourujoen kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet alueella. Asemakaavatyön yhteydessä määritellään myös suojeltujen vesivoimalaitoksen, muuntamorakennuksen ja Valkoisen talon uudet käyttötarkoitukset sekä asemakaavalla suojeltavien kanava- ja patorakenteiden osat.

Kaavaan liittyvä aineisto on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/967

Länsi-Palokan osayleiskaava/pohjoisosa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Länsi-Palokan osayleiskaavan/pohjoisosa 31.5.2018 tarkistetussa muodossaan.

Alkuperäinen nähtävillä ollut laaja noin 16 km2 suuruinen kaava-alue jaettiin Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunnon pohjalta kahteen osaan.
Kaavaan liittyvää aineistoa: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/994

Mauno Vanhalan (Kesk. sit.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite sosiaalisesti vähempiosaisten huomioiminen päätöksenteossa

Mauno Vanhala ja 43 muuta valtuutettua ovat tehneet 30.10.2017 valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Jyväskylän kaupunki arvioi jatkossa päätöksenteossaan erikseen ja kirjaa päätökseen sen, kuinka päätös kohtelee heikompiosaisia.

Vastauksessa todetaan mm., että Jyväskylän kaupunki on tehnyt ja tekee jatkossakin määrätietoisesti työtä heikompiosaisten huomioimiseksi päätöksenteossa. Nuorisovaltuusto, vammais- ja vanhusneuvostot sekä eri palveluiden asiakasraadit varmistavat sen, että myös vähempiosaisia kuullaan päätöksiä valmisteltaessa ja tehtäessä. Palvelujen kohdentaminen sekä palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden varmistaminen lisäävät kaikki osaltaan asukkaiden yhdenvertaisuutta.

Mauno Vanhala (Kesk, sit.) esitti Heidi Rentolan (Kesk) kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Äänin 36-30-1-0 kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja totesi annetun vastauksen riittäväksi.

Asiasanat: 
Kaupunginosa: