Lisätietoja

  • kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
  • kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, 045 2668089 
  • kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, 050 5120353
  • kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

Arviointikertomus 2017

Tarkastuslautakunta on painottanut valtuustokauden ensimmäisessä arvioinnistaan kaupungin talouden tasapainoisuuden saavuttamista. Huomiota on kiinnitetty erityisesti tuottavuustavoitteisiin, investointeihin ja tilatarpeisiin. Yksityiskohtaisemmin toimintaa on arvioitu vanhus-, mielenterveys- ja päihdepalveluiden osalta.

Kaupunginhallitus on hankkinut selvitykset vuoden 2017 arviointikertomuksessa esitettyihin johtopäätöksiin, kysymyksiin ja kehittämisehdotuksiin.

Kaupunginhallitus päätti antaa kaupunginvaltuustolle vuoden 2017 arviointikertomuksessa esitettyihin johtopäätöksiin, kysymyksiin ja kehittämisehdotuksiin liitteessä esitetyt selvitykset.

Länsi-Palokan osayleiskaava/pohjoisosa

Suunnittelun tarkoituksena on laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava ohjaamaan alueen asemakaavoitusta ja muuta maankäyttöä.
Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/994

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Länsi-Palokan osayleiskaava hyväksytään 31.5.2018 tarkistetussa muodossaan. Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että asia lähetetään tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle.

Tourujoen kunnostuksen yleissuunnitelma

Jyväskylän keskustassa sijaitseva noin 2,7 kilometrin mittainen Tourujoki on tarkoitus kunnostaa luonnonmukaiseksi virtavesiuomaksi. Tämän myötä Kankaalla sijaitseva vesivoimalaitos lakkautetaan ja yläpuolisten järvien säännöstely puretaan. Suunnittelun käynnistäjänä on kaupunginvaltuuston tekemä päätös vuodelta 2015, jolloin valtuusto hyväksyi Tourujoen kehittämissuunnitelman. Kunnostuksen tavoitteena on kalan nousun ja lisääntymisen mahdollistamisen lisäksi edistää koko Tourujoen alueen virkistyskäyttöä mm. reittiverkostoa kehittämällä. Maiseman ja kulttuuriympäristön erityispiirteet huomioidaan ja vesivoimahistorian pääpiirteet säilytetään.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Tourujoen yleissuunnitelman.

Tourujoki II asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Tourujoen kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet alueella. Asemakaavatyön yhteydessä määritellään myös suojeltujen vesivoimalaitoksen, muuntamorakennuksen ja Valkoisen talon uudet käyttötarkoitukset sekä asemakaavalla suojeltavien kanava- ja patorakenteiden osat.

Kaavaan liittyvä aineisto on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/967

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon 25.7.2018 tarkistetussa muodossa.

Lausunto asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja liikenne- ja viestintäministeriön luonnoksesta asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta.

Lausunnossa todetaan mm. että kaupungin ja koko maakunnan saavutettavuuden parantamiseksi tulisi Orivesi–Jyväskylä väli kunnostaa ja rakentaa kaksoisraide, jotta matka-aika Jyväskylästä Tampereelle lyhenisi yhteen tuntiin. Kaksoisraide lisäisi rataosuuden kapasiteettia ja toimintavarmuutta tavara- ja henkilöjunaliikenteen kasvulle.

Kaupunginhallitus päätti antaa liikenne- ja viestintäministeriölle edellä esitetyn lausunnon luonnoksesta asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta.

Kuokkalan yhtenäiskoulun muutostöiden hankesuunnitelma

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kuokkalan yhtenäiskoulun hankesuunnitelman 28.9.2015. Hankesuunnitelma sisälsi kesällä 2018 valmistuneen laajennusosan Pohjanlammen koulun ja Kuokkalan koulun välille, parhaillaan käynnissä olevan Pohjanlammen koulun peruskorjauksen sekä Kuokkalan koulun osalta pieniä toiminnallisia muutostöitä. Hankesuunnitelma ei kuitenkaan sisältänyt vuonna 1994 valmistuneen Kuokkalan koulun (yläkoulu) pinta-alaltaan noin 5 650 m2 peruskorjausta.

Kuokkalan yhtenäiskoulun tulisi muodostaa yhtenäinen, uuden opetussuunnitelman sekä myös uusien oppimisympäristöjen mukainen kokonaisuus. Kuokkalan koulua tulee kehittää osana yhtenäiskoulua pääosin yläkoulun tarpeisiin.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Kuokkalan koulun muutostöiden hankesuunnitelman ja sen kustannukset 6 333 000 € (alv 0 %) hintatasossa 91.5/7.2018.

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyynnön kohteena olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta ja samalla laki olisi tiedonhallintaa koskeva yleislaki. Lain tarkoituksena on edistää viranomaisten tiedonhallinnan laatua, tietoturvallisuutta sekä tietoaineistojen vastuullista hyödyntämistä. Lailla pyritään edistämään myös julkisuusperiaatteen toteuttamista viranomaisten tietoaineistojen hallinnassa sekä kansalliseen kulttuuriperintöön liittyvien viranomaisten tietoaineistojen ja arkistojen muodostamisessa.

Kumottavaksi tulisi arkistolaki, laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta sekä kumottavaksi tai muutettavaksi eräitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain, sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnasta annetun lain sekä eräiden muiden lakien säännöksiä.

Vastauksessa todetaan mm. että lainsäädännön toimeenpano aiheuttaa tarpeen sekä taloudelliselle että henkilöstölliselle lisäresurssoinnille. Työtä ei ole mahdollista toteuttaa olemassa olevin voimavaroin. 

Lakiesitys vaatii vielä työstämistä niin kielellisesti kuin terminologian yhdenmukaisuudessa. Lisäksi todetaan, että lain toimeenpanoon tarvitaan valtakunnallista julkishallinnon yhteistyötä, ohjeistusta ja koulutusta. Myös siirtymäaika on liian kunnianhimoinen käytännön toimeenpanon näkökulmasta.

Kaupunginhallitus päätti antaa valtiovarainministeriölle esitetyn lausunnon luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Jyväskylän kaupungin esitykset Keski-Suomen liiton toiminnan kehittämiseksi vv. 2019-2020

Kaupungin vastaus sisältää Keski-Suomen liiton toimintaan liittyvät asiat, joilla on kaupungille strategista merkitystä. Siinä käsitellään mm. alue- ja kaupunkipolitiikkaa, saavutettavuutta, ilmastonmuutoksen torjuntaan ja kiertotalouden edistämiseen liittyviä toimia, hyvinvointia ja liikuntaa kaupunkistrategian näkökulmasta, kaupunkikehityshankkeita ja matkailun edistämistä. Hyvinvointi ja matkailu ovat maakuntaohjelman kärkialoja; niiden osalta esitetään konkreettisia toimia. Saavuttavuuden parantaminen edellyttää laajaa, yhteistä vaikuttamistyötä, jota varten ehdotetaan vaikuttamissuunnitelman laatimista. Hippos2020-hankkeen eteenpäin viemiselle ja matkailun kansainvälisen markkinoinnin kehittämishankkeelle toivotaan maakuntaliiton tukea. Vastaukseen sisältyy myös kannanotto Keski-Suomen liiton talouteen vuosina 2019–2020. Sen mukaan liiton tulee toteuttaa voimassa olevassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2018-2020 maakuntavaltuustossa päätetty kuntayhtymän varallisuuden palauttaminen kunnille ja ottaa se huomioon kuntien maksuosuuksissa. Vuoden 2019 talousarvion osana tulee esittää suunnitelma liiton varallisuuden realisoinnista. Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu tulee tehdä valtiolta saatavan erillisrahoituksen turvin. Kaupunginhallitus vastaa omistajaohjauksen toimivallan käyttämisestä.

 

Kaupunginhallitus päätti antaa Keski-Suomen liittoon liitteenä olevan luonnoksen mukaisen vastauksen siten, että vastauksen Tapahtumat, kulttuuri ja matkailu -kappaleen kolmas lause muutettiin kuulumaan seuraavaksi:

 

”Vireillä oleva laaja Päijänteen biosfääristatus ja LAKELAND-hankeyhteistyö vahvistavat osaltaan matkailun kehittämisresursseja erityisesti kansainvälisessä matkailumarkkinoinnissa.”

 

Omistajaohjauksen päätösvallan delegoiminen perusturvan toimialajohtajalta konsernijaostolle Monetra Oy:n ja Monetra Keski-Suomi Oy:n osalta

Konsernijaosto päätti 8.8.2018/39 kaupungin talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestämisestä. Päätöksen mukaisesti kaupunki menee osakkaaksi ja asiakkaaksi Monetra-konserniin.

Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen mukaisesti siirtää Monetra Oy:n, Monetra Keski-Suomi Oy:n ja Monetra Oulu Oy:n omistajaohjauksen päätösvallan konsernijaostolle.

Jäsenen nimeäminen Schildtin rahaston toimikuntaan toimikaudeksi 2018-2021

Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahaston nimikkorahastona toimivan Schildtin rahaston tarkoituksena on tukea ja edistää Jyväskylän yliopiston ja muiden Keski-Suomessa sijaitsevien tutkimuslaitosten tutkimus- ja opetustoimintaa. Rahasto toteuttaa tarkoitustaan jakamalla vähintään joka kolmas vuosi Schildtin palkinnon.

Kaupunginhallitus nimesi Tony Melvillen Jyväskylän kaupungin edustajaksi Schildtin rahaston toimikuntaan toimikaudeksi 2018-2021.

Kaupunginhallituksen esityslista 24.4.2018: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=7012

Asiasanat: 
Kaupunginosa: