Hallituksen kokouksen pöytäkirja on osoitteessa:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=7000

Lisätietoja

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Leppälahden osayleiskaavaa koskevista valituksista

Jyväskylän kaupunginvaltuusto on 11.6.2018/51 hyväksynyt Leppälahden osayleiskaavan. Kaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Leppälahden osayleiskaavan aineisto on nähtävillä osoitteessa http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/854.

Kaupunginhallitus vaatii, että Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkää yleiskaavasta tehdyt valitukset kokonaisuudessaan perusteettomina. Kaupunginhallitus viittaa valitusten kiistämisen perusteina esitettyyn lausuntoon sekä asiassa aikaisemmin kertyneeseen kaava-aineistoon, sekä erityisesti kaavoittajan muistutuksista antamiin vastauksiin kyseisille valituksen jättäneille kiinteistönomistajille. Kaupunginhallitus vaatii, että hallinto-oikeus kumoaa valituksessa esitetyn oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen kokonaisuudessaan.

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle asemakaavan muutosta koskevassa valitusasiassa (Keljonkatu 28 asemakaavan muutos ja tonttijaon hyväksyminen)

Jyväskylän kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.6.2018/50 hyväksynyt asemakaavan muutosehdotuksen 5. kaupunginosan korttelin 123 tontille 12, korttelin 137 tontille 1 sekä katu- ja liikennealueelle sekä hyväksynyt sitovan tonttijaon asemakaavan yhteydessä tontille 5-137-2. (Keljonkatu 28). Kaupunginvaltuuston päätöksestä on määräajassa jätetty valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Jäsenen nimeäminen veteraaniasiain neuvottelukuntaan

Kaupunginhallitus nimesi veteraaniasiain neuvottelukuntaan Jyväskylän Rintamaveteraanit ry:n esityksen mukaisesti uudeksi jäseneksi Pasi Kapasen.

Mauno Vanhalan (Kesk. sit.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite sosiaalisesti vähempiosaisten huomioiminen päätöksenteossa

Mauno Vanhala ja 43 muuta valtuutettua ovat tehneet 30.10.2017 valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Jyväskylän kaupunki arvioi jatkossa päätöksenteossaan erikseen ja kirjaa päätökseen sen, kuinka päätös kohtelee heikompiosaisia.

Vastauksessa todetaan mm., että kaupunkistrategia ylimpänä kaupungin toimintaa ohjaavana asiakirjana edellyttää asukkaiden yhdenvertaisuuden edistämistä sekä kulttuurisen moninaisuuden huomioimista. Esimerkkinä mainittakoon lapsivaikutusten arviointiprosessi, jonka tuloksena alennettiin iltapäiväkerhotoimintaan osallistuvien vähävaraisten perheiden maksuja. Vähempiosaisten asemaa huomioidaan jo nyt eri tavoin kaupungin palveluiden suunnittelussa ja päätöksenteossa ja asiaa seurataan muun muassa hyvinvointikertomuksen avulla.

Kaupunginhallitus päätti saattaa esitetyn selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

Asiasanat: 
Kaupunginosa: