Jyväskylän kaupunki on käynnistänyt yhdessä Koskienergia Oy:n kanssa esiselvityksen Autiojoen ennallistamiseen liittyen.

Päätöksenteon tueksi tehtävässä esiselvityksessä kartoitetaan mahdollisuutta lisätä Autiojoen monimuotoisuutta ja kalojen lisääntymisalueita sekä kalojen luonnonmukaisten vaellusreittien rakentamista patojen ohi tai niiden tilalle. Selvityksellä kartoitetaan myös ennallistamisen edellyttämiä toimenpiteitä, niiden vaikutuksia sekä toimenpiteistä syntyviä kustannuksia. Vaikutuksia tarkastellaan koko Tourujoen valuma-alueelle, erityisesti osana kokonaisuutta, johon kuuluu myös Tourujoen kunnostaminen kalojen nousun mahdollistavaksi uomaksi.

– Olemme kartoittaneet kaikki vesivoimalaitoksemme sähköntuotannon ja ympäristön kannalta. Puuppolan voimalaitoksen yläpuolinen Autiojoki nousi esiin virtavesialueena, jossa saataisiin helposti huomattava parannus virtavesieliöstön elinolosuhteisiin. Olemme seuranneet Tourujoen kunnostuksen etenemistä ja Autiojoki täydentäisi tuon kunnostuksen juuri oikea aikaisesti isoksi kokonaisuudeksi, sanoo Koskienergia Oy:n toimitusjohtaja Hannu Ruotsalainen.

Autiojoki sijaitsee noin 10 kilometriä Tourujoesta pohjoiseen. Autiojoen eteläpäässä sijaitseva voimalaitos estää järvitaimenen vaelluksen jokeen, jonka on arvioitu tarjoavan runsaasti hyviä taimenen kutupaikkoja. Joessa sijaitsee kolme kalojen vaellusestettä: Autiojoen yläosalla sijaitseva Luonetjärven säännöstelypato, alakosken niskalla sijaitseva pohjapatorakennelma aukkoineen ja Puuppolan vesivoimalaitoksen yhteydessä oleva voimalaitospato.

– Esimerkiksi Luonetjärven luusuaan suunniteltaisiin säännöstelypadon tilalle pohjapato, joka pitää järven pinnan luonnollisella tasolla, ja säännöstely Luonetjärvellä poistuisi. Alakosken niskalla sijaitsevan pohjapadon rakennetta tutkitaan siten, että se mahdollistaisi kalojen nousun Ala-Myllylampeen. Lisäksi tutkitaan Puuppolan voimalaitospadon korvaamista kalatiemahdollisuudella, kertoo ympäristönsuojelupäällikkö Pasi Huotari Jyväskylän kaupungilta.

Autiojoen ennallistamisen esiselvitys on osa ympäristöministeriön rahoittamaa vesien- ja merenhoidon kärkihanketta, jonka tavoitteena on Tourujoen valuma-alueen vesien hyvän tilan saavuttaminen. Esiselvitys valmistuu vuoden 2018 lopussa ja sen jälkeen arvioidaan Autiojoen kunnostussuunnitelman toteutusmahdollisuuksia Koskienergia Oy:n ja Jyväskylän kaupungin kanssa.