Esityslista on luettavissa kaupungin verkkosivulta yksittäisinä asioina ja koosteena http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6796.

Lisätietoja

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 0400 937 580

Jyväskylän kaupungin talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen hyväksyttiin

Osana sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua käynnistivät Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Keski-Suomen maakuntavalmistelu yhteisen selvityksen talous- ja palkkahallinnon palvelujen järjestämisestä.
Selvityksen tavoitteena on ollut yhteisen yhtiön muodostaminen valtakunnallisen toimijan kanssa, moderneja järjestelmiä ja talous- ja henkilöstöhallinnon erityisosaamista hyödyntäen. Neuvotteluja käytiin vuonna 2017 kolmen valtakunnallisen toimijan kanssa ja kahden kanssa laadittiin esiselvitykset.
Esiselvityksen pohjalta työryhmä päätti yksimielisesti ehdottaa valmistelun jatkamista Oulun kaupungin tytäryhtiö Monetra Oy:n kanssa. Kaupunki on keväällä 2016 ulkoistanut Keski-Suomen Tulkkikeskuksen toiminnot Monetra Oy:lle ja on siten Monetran pienosakas.

Monetra Keski-Suomi Oy:n omistajat tulevat olemaan Monetra Oy 51 %, Jyväskylän kaupunki 31 % ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 18 %. Myös alueyhtiö perustetaan kesän 2018 aikana ja sen on tarkoitus aloittaa palvelutuotanto 1.1.2019.

Kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa:
· Osakkeiden hankintaan vuodelle 2018 varattua 200 000 euron määrärahaa korotetaan 300 000 eurolla yhteensä 500 000 euroon.
· Talouskeskus-liikelaitos lakkautetaan tilikauden 2018 päättyessä 31.12.2018.

Hyvinvointikertomus 2017 (hyvinvointisuunnitelman 2017-2020 seuranta) merkittiin tiedoksi

Kaupunginvaltuusto merkitsi asian tiedoksi.

Kaupunginvaltuustolle on laadittava kerran valtuustokaudessa laajempi hyvinvointikertomus, joka sisältää hyvinvointisuunnitelman.

Tämän vuosittaisen raportin ensisijaisena tarkoituksena on seurata vuosille 2017–2020 tehtyyn hyvinvointisuunnitelmaan kirjattujen toimenpiteiden käynnistymistä ja etenemistä.

Yleisesti voidaan todeta, että lähes kaikki hyvinvointisuunnitelmaan kirjatut toimenpiteet ovat käynnistyneet. Keskeisinä toimenpiteinä voidaan mainita nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelujen kehittämisprosessi, jossa tavoitteena on luoda yhteinen, kynnyksetön toimintakulttuuri, jossa nuorten kohtaaminen ja osallisuus toteutuu. Palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta pyritään parantamaan tuomalla palveluja saman katon alle, laajentamalla palveluaikoja ja jalkautumalla sinne, missä nuoret liikkuvat. Nuorten palveluihin kuten nuorisovastaanottoon, Nuorten aikuisten palvelukeskukseen, Ohjaamoon ja koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon on myös lisätty henkilöresursseja.

Osallisuutta on vahvistettu mm. asiakasraati- ja vertaistoimintaa vahvistamalla sekä kokemusasiantuntijatoimintaa lisäämällä. Päätöksentekoon liittyen vaikutusten ennakkoarviointeja on ryhdytty tekemään ja vuoropuhelua asukkaiden ja päätöksentekijöiden kanssa on lisätty esim. päättäjien iltakahvitilaisuuksissa. Toiminnan kehittäminen jatkuu myös hankkeiden ja ohjelmien kautta kuten liikkuva koulu ja varhaiskasvatus, Kouta-hanke, Liikunta laturi ja Liikunta veturi –toiminta, Kukoistava kotihoito, KymppiR 2018 -ohjelma, AVOin kaupunkiympäristö Jyväskylässä, Jyväskylän kaupungin lähiliikuntapaikkaohjelma, osallisuusohjelma ja kotouttamisohjelma. Toiminnan etenemistä seurataan vuosittain ja toiminnan vaikutuksia arvioidaan valtuustokausittain.

Keljonkankaan yhtenäiskoulun hankesuunnitelma hyväksyttiin

Uuteen Keljonkankaan yhtenäiskouluun sijoittuu vuosiluokat 5-9, nuorisotilat, kaupunginkirjaston Keljonkankaan toimipiste sekä oppilas- ja hammashuolto. Opetusta järjestetään noin 640 oppilaalle. Rakennuksessa työskentelee noin 75 henkilöä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Keljonkankaan yhtenäiskoulun hankesuunnitelman 4.6.2018 ja sen kustannusarvion 23 290 000 € (alv 0 %) hintatasossa 91,2/6.2018.

Vapaudenkatu 79 asemakaavan muutos hyväksyttiin

Kaavamuutos mahdollistaa keskustassa sijaitsevan tontin täydennysrakentamisen ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen suojelun. Kaavassa kokeillaan autopaikkojen määrän vähentämistä yhteiskäyttöautoilua hyödyntämällä.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/977.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen 7.2.2018 tarkistetussa muodossa.

Eron myöntäminen Juhana Lallille käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja uuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuusto myönsi Juhana Lallille eron käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen lautamieheksi Leevi Naparin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Antti Törmälän (Vihr.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite hyvinvoivat kylät edellyttävät toimivia kulkuyhteyksiä – myös pohjoiseen Jyväskylään

Valtuustoaloitteen jättämisen (30.10.2017) jälkeen tilanne on muuttunut Kirri - Tikkakoski moottoritien rakentamispäätöksen vuoksi. Valtatien 4 parantaminen moottoritienä kyseisellä osuudella toteutetaan uuteen maastokäytävään ja nykyinen nelostie jää moottoritien rinnakkaistieksi.

Tiesuunnitelmaan voi tutustua internetissä osoitteessa http://www.suunnitelma.info/kirri-tikkakoski/

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja totesi valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.

Eron myöntäminen Mika Rantalalle sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja uuden varajäsenen valitseminen sivistyslautakuntaan

Kaupunginvaltuusto päätti ottaa asian pöydältä kiireellisenä käsiteltäväksi kokouksessaan 20.8.2018. Kaupunginvaltuusto myönsi Mika Rantalalle eron sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi Eetu Heiskan lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kaupunginosa: