Kaupunginvaltuusto hyväksyi Hippos 2020 -hankkeen käynnistämisen

Hippos 2020 -hankkeen tavoitteena on olla kansainvälisesti ainutlaatuinen keskittymä, joka yhdistää liikunnan, urheilun, hyvinvoinnin, terveyden edistämisen ja tutkimuksen sekä näiden alojen teknologisen tuotekehityksen tiiviiksi kokonaisuudeksi. Hippos 2020 palvelee liikunnan, urheilun ja vapaa-ajan käyttäjien tarpeita sekä lisäksi tarjoaa korkealaatuiset puitteet liikunnan tutkimukselle. Hippos toteuttaa vahvasti Jyväskylän kaupungin strategian Hyvinvoivat ja osallistuvat asukkaat ja Liikuntapääkaupunki -teemoja.

Kaupunginvaltuusto päätti:
1. hankkeen käynnistämisestä investorikonsortio Lehto-Fennian kanssa
2. hyväksyä pääperiaatteet seuraavista sopimuksista ja suunnitelmista
- Hipposhankkeen yhtiörakenne
- Kiinteistö Ky Hippoksen yhtiösopimus
- Kiinteistö Ky Hippoksen osakassopimus
- Konsessiosopimus
- Puitesopimus
- Huonetilaohjelman luonnoksen ja luonnos kustannusarvioista
- Arvio vaikutus kaupungin talouteen 8.5.2018
3. mennä äänettömäksi yhtiömieheksi Kiinteistö Ky Hippokseen ja antaa 28 MEUR:n suuruisen sijoitussitoumuksen Kiinteistö Ky Hippokselle myöhemmin talousarvioissa tarkentuvan vaiheistuksen mukaisesti. Lisäksi kaupunki
sijoittaa enintään 6 MEUR:a liikuntapuiston rakentamista varten myöhemmin päätettävän suunnitelman mukaisesti. Sijoitus voidaan tehdä lisäämällä kiinteistö Ky Hippokselle annettavaa sijoitussitoumuksen määrää.
4. myydä liitekartan mukainen Hippoksen alueen kiinteistökokonaisuus (Jäähalli 179-6-120-1 ja -2, Hipposhalli 179-6-120-15-1, Monitoimitalo 179-6-120-9-1) Kiinteistö Ky Hippokselle tai sen osoittamalle taholle 5 MEUR:lla.
5. myydä Kiinteistö Ky Hippokselle tai sen osoittamalle taholle Hippoksen muut tontit seuraavan hintaan: Liikuntarakennusoikeuden hinta on 55 euroa / k-m2, liike-, palvelu-, hotelli-, majoitus-, tutkimus- ja toimistorakennusoikeuden hinta on 250 euroa / k-m2, pysäköintirakennusoikeuden hinta on 20 euroa / k-m2.
6. myydä investorikonsortio Lehto-Fennialle omaan tai perustettavien yhtiöiden lukuun asuntorakentamisoikeutta 30 000 k-m2, josta osa sijaitsee Hippoksella, osa Kivelänrannassa ja osa vielä määrittelemättömällä alueelle
kaupunkirakennelautakunnan myöhemmin päättämällä hinnalla. Hippoksen alueen asuinrakennusoikeuden hinta on (ALY-1) 300 euroa / k-m2 ja Kivelänrannan asuntorakennusoikeuden hinta on (AK) 380 euroa / k-m2.
7. tekee päätöksen ostaa liikuntavuoroja 5,5 MEUR:lla +indeksikorotus 20 vuoden ajan liitteenä olevan sopimusluonnoksen periaatteilla.
8. valtuuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään tarvittavat, lopulliset sopimukset pääperiaatteiden mukaisesti.
9. lisäksi kaupunginvaltuusto toteaa, että kaupungin osallistuminen hankkeeseen ei muodosta EU:n valtiontukisääntelyn tarkoittamaa valtiontukea, koska kaupunki osallistuu hankkeeseen markkinaehtoisena toimijana tasapuolisin ehdoin tavoitteena urheilun ja liikunnan edistäminen liikuntalain mukaisesti.

Ennen päätöstä Jukka Hämäläinen (SDP) esitti Jarno Kemiläisen (SDP) kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Äänin 63-4-0-0 asian käsittelyä jatkettiin.
Jukka Hämäläinen esitti Jarno Kemiläisen kannattamana asian jättämistä pöydälle. Äänin 63-2-0-2 asian käsittelyä jatkettiin.
Valtuutettu Petteri Muotka (KD) Miia Puolimatkan (KD) kannattamana, että kaupunginvaltuusto tekee päätöksen ostaa liikuntavuoroja 5 miljoonalla eurolla +indeksikorotus 20 vuoden ajan. Äänin 60-5-2-0 pohjaesitys eteni käsittelyyn.
Valtuutettu Teemu Torssonen (PS) esitti Tapani Mäen (PS) kannattamana, että Hippos2020-hanke hylätään ja tämän sijaan Hippoksen rakennukset peruskorjataan. Äänin 63-2-2-0 kaupunginhallituksen esityksestä tuli valtuuston päätös.
Päätökseen eriävän mielipiteensä jättivät Jukka Hämäläinen ja Teemu Torssonen.

Hippos2020-hankkeen käynnistämisestä laajempi tiedote viestin lopussa.

Varajäsenen valitseminen Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon

Kaupunginvaltuusto valitsi Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon uudeksi varajäseneksi Juha Paanasen jäljellä olevaksi yhtymävaltuuston toimikaudeksi.

Eron myöntäminen Mimmi Pietiläiselle sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja uuden varajäsenen valitseminen sivistyslautakuntaan

Kaupunginvaltuusto myönsi Mimmi Pietiläiselle eron sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävästä.
Kaupunginvaltuusto valitsi sivistyslautakuntaan uudeksi varajäseneksi Ritva Nykäsen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Varajäsenen valitseminen Keski-Suomen Pelastuslaitos-liikelaitoksen johtokuntaan

Kaupunginvaltuusto valitsi Keski-Suomen Pelastuslaitos –liikelaitoksen johtokunnan uudeksi varajäseneksi maakuntahallituksen esityksen mukaisesti Jorma Potin johtokunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Eron myöntäminen Kauko Tuupaiselle keskusvaalilautakunnan 3. varajäsenen tehtävästä

Kaupunginvaltuusto myönsi Kauko Tuupaiselle eron keskusvaalilautakunnan 3. varajäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi Erkki Snellmanin lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.


Lisätietoja:
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen, puh. 0400937580

Jyväskylään Pohjoismaissa ainutlaatuinen liikunta-, urheilu-, terveys- ja hyvinvointihanke Hippos2020

Jyväskylän kaupunginvaltuusto näytti tänään vihreää valoa Hippos2020-hankkeelle, josta tulee valmistuessaan Pohjoismaiden merkittävin liikunnan, urheilun ja huippu-urheilun, terveydenedistämisen sekä hyvinvoinnin ja tapahtumien keskus. Jyväskylän Hippos2020 yhdistää myös liikunnan tutkimuksen ja teknologisen tuotekehityksen kansainvälisesti merkittäväksi kokonaisuudeksi. Hankkeen budjetti on noin 220-250 miljoonaa euroa, josta lähes 90 % on yksityistä rahoitusta. Hankkeen kokonaislaajuus on noin 160 000 bruttoneliömetriä.

Nopeimmillaan Hippos2020 voisi valmistua vuonna 2022. Rakentaminen vaatii hankkeen vaiheistamista, sillä kaikki alueen nykyiset rakennukset uusinta toimistorakennusta lukuun ottamatta puretaan uuden tieltä. Valmistuessaan Hippos tulee olemaan liikuntapääkaupunki Jyväskylän keskeinen vetovoimatekijä. Rakentamisen aloittaminen alkuvuodesta 2019 edellyttää valtuuston päätöksen lisäksi investorikonsortio Lehto-Fennian myönteisiä päätöksiä syksyn kuluessa.

Hippos2020-hankkeen toteutuessa alueen nykyiset liikuntatilat kaksinkertaistuvat ja tilojen käyttö tehostuu. Hippoksen alueella toimii yli 100 seuraa ja Jyväskylän Urheiluakatemia. Tavoitteena on Pohjoismaissa ainutlaatuinen urheilu-, liikunta ja hyvinvointiosaamisen keskittymä, jonka vetovoiman uskotaan houkuttelevan Hippoksen alueelle 3-5 miljoonaa käyntikertaa vuodessa.

- Hippos-hanke vahvistaa entisestään Jyväskylän asemaa yhtenä Pohjoismaiden johtavista liikuntakaupungeista, iloitsee valtuuston päätöksestä Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto.

Hippoksen alueelle rakentuu suunnitelman mukaan monitoimiareena urheilu- ja viihdetapahtumille sekä kolmiratainen harjoitusjäähalli, sisäliikuntakeskus yli 20:lle lajiperheelle kamppailulajeista palloiluun ja yleisurheiluun, jalkapallostadion sekä voimistelutalo, aktivoiva liikuntapuisto kaiken ikäisille kuntoilijoille sekä jäädytettävät ja lämmitettävät ulkokentät. Lisäksi alueelle on suunniteltu tutkimus-, majoitus-, kauppa- ja toimistotiloja. Hankkeen havainne- ja pohjakuviin voi tutustua osoitteessa: http://hippos2020.fi/fi/info/galleria/

Ainutlaatuinen liikuntarakentamisen rahoitusmalli

Hippos2020-hankkeessa on erityistä uudenlainen rahoitusmalli, jossa verovaroja käytetään sama määrä kuin nykytilojen peruskorjaus edellyttäisi, mutta silti liikuntatilat kaksinkertaistuvat.

Jyväskylän kaupunki on hankkeessa vähemmistöosakas. Kaupunki tekee Kiinteistö Ky Hippokseen noin 34 M€:n oman pääoman ehtoisen sijoituksen ja on näin ollen vähemmistöosakas yhtiössä noin 30-40 %:n osuudella. Kaupungin lopullisen omistusosuuden tarkka prosenttiosuus määräytyy myöhemmin ja on suhteessa oman pääoman sijoitusten kokonaismäärään. Kaupungin sijoitus muodostuu nykyisten Hippoksen rakennusten korjausvelkaa vastaavasta 23 M€:sta, joka sijoitetaan hankkeeseen vaiheittain vuosien 2018-2022 aikana, Monitoimitalon, Hippos-hallin ja jäähallin tonttien myynnistä saatavasta 5 M€:sta. Lisäksi kaupunki sijoittaa yhtiöön enintään 6 M€ hankkeen viimeisessä vaiheessa suunniteltavan ja toteutettavan liikuntapuiston toteuttamiseksi. Sopimukseen kuuluu myös alueen liikuntavuorojen osto 5,5 M€:lla (+indeksikorotus) vuosittain 20 vuoden ajan, ensimmäisestä täydestä käyttöönottovuodesta alkaen. Kaupungin arvioidaan saavan rakennusoikeuksista noin 22 M€:n tuoton, tuloja sekä sijoittamalleen pääomalle että kiinteistöveroa arviolta 3,0 M€/vuosi.

Muut investorit sijoittavat yhtiöön arviolta 50-60 M€ oman pääoman ehtoista pääomaa. Uusia investoreita voi tulla mukaan hankkeeseen. Loput noin 50-60 % rahoituksesta on lainarahoitusta, jossa lainanottajana on joko Kiinteistö Ky Hippos, tai keskinäiset kiinteistöyhtiöt.

- Hippos2020-hanke on ainutlaatuinen julkisen ja yksityisen tahon yhteistyömalli. Jyväskylän kaupungin vahva liikuntalupauksen täyttäminen luo tässä hankkeessa vakaan perustuoton sijoittajille, ja vahvistaa samalla Jyväskylän poikkeuksellista asemaa liikunta- ja terveysalojen yliopistokaupunkina. Tämä hanke tuo samalla lisäarvoa niin koulutukseen, tutkimukseen, liikuntaan kuin toimisto- ja kaupallisiin mahdollisuuksiin, kertoo Lehto Groupin johtaja Timo Reiniluoto.

Rakennusvaiheen verotuottojen arvioidaan olevan Jyväskylälle 14 M€, valtiolle 22 M€,. Rakentamisen työllisyysvaikutus on arvioitu olevan 2000 htv ja valmistuttuaan Hippoksen on arvioitu työllistävän yli 1000 ihmistä päivittäin.

Hippokselle suunnitellut tilat ja monet mahdollisuudet

Hippos2020 synnyttää Jyväskylään urheilun, liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ekosysteemin, joka yhdistää liikkumisen, valmentamisen, tutkimuksen, koulutuksen sekä liikuntaliiketoimialan ja hyvinvointialan yritykset. Urheilun ja liikunnan lisäksi alue tarjoaa upeat puitteet erilaisille tapahtumille. Hippokselle rakennetaan myös kauppa-, ravintola ja majoituspalveluja, jotka tukevat vierailijoiden viihtymisen lisäksi alueen asukkaiden arkea. Lisäksi Jyväskylän keskustan palvelut ovat kävelyetäisyydellä.

Jyväskylän ehdoton kilpailuetu on myös tiedon osaamispääoma eli Jyväskylän yliopisto ja liikuntatieteellinen tiedekunta, KIHU – Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, LIKES – Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö, JAMK – Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Master Olympic Training Center eli Huippu-urheilun kansainvälinen kaupunkivalmennuskeskus.

Hippos2020-hanke kattaa koko Hippoksen nykyisen alueen. Alueelle rakennetaan suunnitelman mukaan uutta tilaa n. 160 000 brm2, joista liikuntatilat ovat noin 120 000 brm2. Alueelle rakentuvat tilat ovat:

- Uusi monitoimiareena ja harjoitusjäähalli jäälajeille: 31 000 brm2, katsomopaikkoja noin 6500 ja tapahtumissa noin 8000.
- Areenakeskus: 31 000 brm2
- Uusi sisäliikuntakeskus yli 20:lle lajille kamppailulajeista palloiluun ja yleisurheiluun, jossa noin 3000 katsojan MID-areena: 53 000 brm2
- Voimistelutalo: 6 000 brm2
- Jalkapallostadion, jonka katsomokapasiteetti on noin 5000 katsojaa: 17 000 brm2
- Pysäköintitalo: 21 000 brm2
- Pysäköintipaikat: 1500 paikkaa
- Polkupyöräpysäköinti: 690 paikkaa

Suorituspaikat ja yleisökapasiteetti mahdollistaisivat esimerkiksi jääkiekon MM-kisojen lohkoisännyyden (haku 2022), uinnin, kamppailulajien, salibandyn ja voimistelun arvokisat sekä useiden lajien maaottelut ja SM-kisat. Hippos2020 voi toimia myös erinomaisena tapahtumakeskuksena sekä suurille urheilu- ja liikuntatapahtumille että viihdetapahtumille.

Tiloihin on suunniteltu muun muassa jalkapallon, autourheilun ja eSportin valmennuskeskukset sekä Jyväskylän urheiluakatemian valmennuskeskus yli 800 urheilijalle ja kymmenille lajeille. Kansainväliseen kaupunkivalmennuskeskukseen tulisivat yleisurheilu, voimistelu, palloilulajit, kamppailulajit, eSport ja autourheilu. Tiloja on suunniteltu myös jääkiekon testi- ja mittauskaukalolle, laukaisu- ja luisteluvalmennukselle sekä monipuoliselle Training Room –konseptille, joka mahdollistaa eri lajien optimaalisen palautumisen toteuttamisen ja tutkimisen. Ulkoalueille tulisivat lisäksi aktivoiva liikuntapuisto kaiken ikäisille kuntoilijoille sekä jäädytettävät ja lämmitettävät ulkokentät.

Areenakeskus sisältää kaupalliset tilat, muun muassa toimisto- ja laboratoriotilat, päivittäistavarakauppa, ravintolat ja erikoisliikkeet. Hankkeen viereiselle tontille on suunniteltu majoitus- ja asuntorakentamista.

Lisätietoja:
- Hippos2020-hankkeen kokonaisuuteen voi tutustua osoitteessa http://hippos2020.fi/fi/
- Kuvapankkista voi noutaa PES ARKKITEHDIT Oy:n kuvia (Hippos2020: etuaukio, viistokuva etelästä ja viistokuva pohjoisesta ja rakennusten kerrospohjapiirrokset): http://hippos2020.fi/fi/info/galleria/
- Usein kysytyt kysymykset vastauksineen: http://hippos2020.fi/fi/faq/
- http://www.jyvaskyla.fi/ajankohtaista/arkisto/1/0/99754

Lisätietoja antavat:
Jyväskylän kaupunki, kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501
Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö Kari Halinen, p. 014 266 7285
Lehto Group Oyj, johtaja, liiketoiminnan tukipalvelut, Timo Reiniluoto, p. 040 5501656
Fennia Varainhoito Oy, kiinteistötoiminnan johtaja, Timo Rantala, p. 040 5287141