Perusturvalautakunta päätti selviämisasematoiminnan käynnistämisestä ja palautti Jyväskylän kotouttamisohjelman uudelleen valmisteltavaksi.

Lisätietoja

Heidi Rentola, perusturvalautakunnan puheenjohtaja, p. 0400 537 824
Ulla Kuittu, perusturvan toimialajohtaja, p. 050 353 8310

Kokouksen esityslista ja liitteet 

Perusturvalautakunta päätti selviämisasematoiminnan käynnistämisestä, hyväksyi perusturvan palveluseteleiden sääntökirjan sekä terveydenhuoltolain mukaisen Keski-Suomen järjestämissuunnitelman vuosille 2018–2020. Lautakunta palautti Jyväskylän kotouttamisohjelman vuosille 2017–2020 uudelleen valmisteltavaksi.

Selviämisasematoiminnan käynnistäminen 15.5.2018 alkaen

Perusturvalautakunta päätti, että selviämisasematoiminta käynnistetään 15.5.2018 alkaen. Jyväskylän kaupungin perusturvan toimiala käynnistää selviämisasemapalveluiden ostopalvelun hankinnan lautakunnan valtuuttamana. Palvelu on tarkoitus ostaa kiireperusteisena suorahankintana Jyväskylän Katulähetys ry:ltä 15.5.–31.12.2018. Selviämisasemapalvelut turvataan myös sopimuskauden päättymisen jälkeen kilpailutuksen perusteella. Vakituisen selviämishoitoaseman perustamisen suunnittelu ja järjestäminen etenevät maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun yhteydessä.

Sisä-Suomen poliisilaitos esitti Jyväskylän kaupungille tammikuussa 2018, että kaupunki järjestäisi kiireellisesti väliaikaisen päihtyneiden selviämisaseman ja perustaisi Jyväskylään vakituisen selviämishoitoaseman. Poliisilla ei ole käytettävissä tiloja toiminnan järjestämiseen Jyväskylässä. Vakituisen selviämishoitoaseman saaminen on päihdetyön ja hoitoonohjauksen kannalta tärkeää.

Jyväskylän kaupungilla ei ole selviämisasematoimintaan soveltuvia, välittömästi käyttöön otettavia tiloja eikä toiminnan edellyttämiä henkilöstöresursseja. Toiminnan järjestämisestä on neuvoteltu Jyväskylän Katulähetys ry:n kanssa, joka tuottaa jyväskyläläisille ensisuojapalvelut Kankitiellä. Asian kiireellisyyden vuoksi 10-paikkainen selviämisasematoiminta voidaan toteuttaa pienin lisäjärjestelyin Kankitiellä 15.5.2018 alkaen.

Selviämisaseman palvelu on tarkoitettu vahvasti päihtyneille yli 18-vuotiaille, jotka tarvitsevat turvallisen paikan selviämisen ajaksi. Pääsääntöisesti poliisi tuo selviämisasemalle henkilöt, joita ei voida viedä kotiin ja jotka eivät tarvitse säilöönottoa poliisiasemalla tai terveydenhuollon palveluita. Selviämisaseman toimintaan kuuluu tarjota asiakkaalle palveluohjausta, jossa kartoitetaan henkilön psykososiaalinen tilanne sekä mahdollinen päihdeongelma.

Perusturvan palveluseteleiden sääntökirjan hyväksyminen

Perusturvalautakunta hyväksyi perusturvan toimialan palveluseteleiden sääntökirjan ja sen sisältämät palvelusetelikohtaiset muutokset.

Perusturvan palveluseteleiden yhteinen sääntökirja korvaa aiemmin käytössä olleet erilliset palvelusetelikohtaiset hakemuslomakkeet ja sopimukset. Palveluseteleiden sääntökirjaan on koottu palvelusetelipalveluiden tuottamisen ehdot. Hakeutuessaan palveluntuottajaksi yritys hyväksyy sääntökirjan kokonaisuudessaan.

Keskeiset eri palvelusetelien muutokset ovat, että Jyväskylän kaupunki edellyttää palveluntuottajilta tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden täyttymistä ja Luotettava Kumppani -palveluun liittymistä sekä henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetuksen velvoitteiden huomioimista. Lisäksi säännöllisen kotihoidon, ympärivuorokautisen palveluasumisen ja lyhytaikaisen palveluasumisen palvelusetelien palveluntuottajat velvoitetaan käyttämään samaa potilastietojärjestelmää kuin kaupungin palveluissa. Palveluntuottajan toimipisteen on sijaittava Keski-Suomen alueella.

Kotouttamisohjelma vuosille 2017–2020

Perusturvalautakunta päätti palauttaa uudelleen valmisteltavaksi Jyväskylän kotouttamisohjelman vuosille 2017–2020.

Kotouttamisohjelman luonnos on ollut perusturvalautakunnan lähettämänä lausuntokierrokselle kaupungin muissa lautakunnissa sekä muilla ohjelman viimeistelyn kannalta keskeisillä tahoilla, kuten Keski-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto Wari ry:llä ja Monikulttuurikeskus Gloria ry:llä.

Terveydenhuoltolain mukainen järjestämissuunnitelma

Perusturvalautakunta hyväksyi terveydenhuoltolain mukaisen Keski-Suomen järjestämissuunnitelman vuosille 2018–2020. Perusturvalautakunta antoi lausuntonsa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin pyytämiin järjestämissuunnitelman kohtiin. Lausunto sisältää terveydenhuollon jaoston kommentit, jotka koskevat Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen (Jyte) palveluja.

Terveydenhuoltolain mukaisesti samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelmassa on sovittava muun muassa kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä, päivystys- ja kuvantamispalveluista sekä tarvittavasta yhteistyöstä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken. Parhaillaan suunnitellaan koko Keski-Suomen maakunnan terveydenhuollon järjestämistä osana maakunta- ja sote-uudistusta.

Perusturvalautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen aseman parantamiseksi kaupungin palveluissa

Perusturvalautakunnan antoi Riitta Tynjän ym. valtuutettujen aloitteesta sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen aseman parantamiseksi kaupungin palveluissa lausunnon kaupunginhallitukselle.

Perusturvalautakunnan lausunnossa todetaan muun muassa, että moninaisuuden huomioon ottaminen kuuluu jokaisen perusturvan työntekijän ammattiosaamiseen. Täydennyskoulutuksessa ja asiakkaan kohtaamisessa hyödynnetään kokemusasiantuntijoita ja kokeneita kouluttajia. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kohtaamiseksi perusturvan henkilöstölle kootaan perustietopaketti, jossa kiinnitetään erityisesti huomio peruskäsitteiden hallitsemiseen ja järjestetään kohdennettua koulutusta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyen. Perusturvan palveluissa käytetyt lomakkeet muotoillaan siten, että palvelunkäyttäjän on mahdollista valita itselleen tai tilanteeseen sopiva vaihtoehto. Perusturvan henkilöstö puuttuu kaikenlaiseen syrjintään ja epäasialliseen kohteluun. Vastuu yhdenvertaisuuden edistämiseen, moninaisuuden huomioon ottamiseen sekä toimintamallien ja käytäntöjen kehittämiseen on palvelualueiden johdolla.

Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelman 2017–2020 laatimisen yhteydessä perusturvan toimialan palveluyksiköt ovat laatineet omat suunnitelmansa yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja syrjinnän ehkäisemiseksi.

-----

Lisäksi perusturvalautakunta päätti tuetun kotona asumisen ja ympärivuorokautisen asumisen palvelusetelien sekä hoivan palvelusetelien hintojen muutoksesta vuonna 2018. Lautakunta myönsi Eemeli Rajalalle eron terveydenhuollon jaoston jäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen jaoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi Sami Ropposen.