Rakennus- ja ympäristöjaoston kokouksessa 10.4.2018 käsiteltiin muun muassa lausuntoja asemakaavan muutosehdotuksista.

Jaostolla ei huomautettavaa Kirkkokatu 14:ää ja 16:ta sekä puistoaluetta koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta

Rakennus- ja ympäristöjaostolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta, joka koskee Tikkakoskella osoitteissa Kirkkokatu 14 ja 16 sijaitsevia tontteja sekä niiden viereistä puistoaluetta. Kaupunkirakennelautakunta oli pyytänyt jaostolta lausunnon asiasta.

Asemakaavan tavoite on mahdollistaa vanhusten palveluasumisrakentaminen Tikkakosken keskusta-alueelle palvelujen läheisyyteen ja muuttaa pieni puistoalue taajamarakennetta ja katunäkymää täydentävästi pientalotontiksi. 

Kaupunkirakennelautakunnalle lausunto Kanavuoren varikkoalueetta koskevasta asemakaavan laajennus- ja muutosehdotuksesta

Rakennus- ja ympäristöjaosto antoi kaupunkirakennelautakunnalle lausunnon Kanavuoren varikkoaluetta koskevasta asemakaavan laajennus- ja muutosehdotuksesta. Asemakaavan tavoitteena on kehittää aluetta yritystoiminta-alueena ja turvata maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristökohteet ja luonnonympäristö.

Jaosto toteaa lausunnossaan, että kaavaehdotuksessa on onnistuttu hyvin turvaamaan viereisen Natura 2000 -alueen luontoarvot sijoittamalla laajat luonnonsuojelu- ja virkistysalueet Natura-alueeseen rajautuen.

Luonnonsuojelualueen sisään jää kuitenkin pienvarastojen alue huoltoteineen, ja alueelle on kaavaehdotuksessa määrätty maankäyttö- ja rakennuslain mukainen ehdoton rakentamisrajoitus ja toimenpiderajoitus. Kaavamääräyksen mukaan alueen maaperä, puusto ja kasvillisuus tulee säilyttää luonnontilassa. Rakennus- ja ympäristöjaosto esittää kaavaa täsmennettävän siltä osin, onko varastot tarkoitus purkaa luonnonsuojelualueeksi osoitetulta alueelta jollain aikavälillä ja mahdollistavatko kaavamääräykset varastojen käytön ja huollon vaatimat toimet.

Pilaantuneiden maa-alueiden osalta rakennus- ja ympäristöjaosto toteaa, että luonnonsuojelualueen osalta kaavassa esitetty pilaantuneen maan puhdistus- ja kunnostusvelvoite ja alueen kasvillisuuden, puuston ja maaperän luonnontilassa säilyttämisvelvoite voivat olla ristiriidassa, jos pilaantuneita maita on tarpeen luonnonsuojelualueelta vielä puhdistaa.

Suojaviheralueen osalta kaavaselostuksessa mainitaan, että suojaviheralueella on luonnonsuojelulain mukainen suojeltu liito-oravan reviiri ja että asemakaavamääräyksen mukaan alueella tulee säilyttää sen luontainen puusto, mutta kyseessä oleva määräys puuttuu kaavamääräyksestä. Rakennus- ja ympäristöjaosto esittää kaavamääräyksen täsmentämistä puuston käsittelyn osalta, jos tällä alueella on edelleen merkitystä liito-oravan elinympäristönä.

Rakennus- ja ympäristöjaostolla ei ole muilta osin huomauttamista Kanavuoren varikkoalueen asemakaavan laajennuksesta ja muutoksesta.

Luhangan kunnan ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta lausunto

Luhangan kunnan rakennuslautakunta on pyytänyt Jyväskylän rakennus- ja ympäristöjaostolta lausuntoa luonnoksesta Luhangan kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi ja niiden perusteluiksi. Jaosto päätti esittää lausunnossaan Luhangan rakennuslautakunnalle, että pohjavesialueiden harmaiden vesien puhdistusvaatimusta lievennetään ja että meluilmoitusten osalta asfalttiasemat poistetaan meluilmoitusvelvollisuudesta. Ongelmajäte-sana muutetaan vaaralliseksi jätteeksi. Muilta osin jaostolla ei ole huomauttamista ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta.

Jyväskylän ja Luhangan ympäristönsuojelumääräykset ovat sisällöltään samankaltaiset, eikä määräyksissä ole ristiriitaa toisiinsa nähden. Kummatkin määräykset on laadittu siten, että ne ottavat huomioon oman kunnan paikallisolosuhteet, josta syystä ne eroavat hieman toisistaan.

Oy Eurobella Ab:lle maa-aines- ja ympäristölupa Tiituspohjaan

Rakennus- ja ympäristöjaosto päätti myöntää Oy Eurobella Ab:lle maa-aines- ja ympäristöluvan soran ja kalliokiven ottoon, louhintaan ja kiviaineksen murskaukseen Tiituspohjaan Keskiranta-tilalle. Toiminta sijoittuu kahdelle, toisistaan noin 200 metrin etäisyydellä olevalle osa-alueelle Majaperäntien pohjois- ja eteläpuolelle noin 100 metriä Majajärvestä länteen. Kyseessä on uusi ottoalue.

Lupaa myönnettiin 10 vuodeksi 2,85 hehtaarin suuruiselle alueelle. Kokonaisottomäärä on 190 000 kuutiometriä, josta kallion osuus on enintään 90 000 kuutiometriä ja soran osuus enintään 100 000 kuutiometriä.

Palin Granit Oy:lle maa-aines- ja ympäristölupa Levaniemen louhimolle

Rakennus- ja ympäristöjaosto päätti myöntää Palin Granit Oy:lle maa-aines- ja ympäristöluvan 10 vuoden ajalle rakennuskiven ottoon ja louhintaan Korpilahdella sijaitsevalle Levaniemen louhimolle.

Toiminnassa oleva ottoalue sijaitsee noin 10 kilometriä Korpilahden taajaman lounaispuolella Ruotsulan kylän Levaniemi-tilalla. Ottamisalueen pinta-ala on noin 6 hehtaaria ja kokonaisottomäärä 200 000 kuutiometriä.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.ht... (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- rakennus- ja ympäristöjaoston puheenjohtaja Tuija Elina Lindström, p. 040 937 8772, tuija.lindstrom[at]jkl.fi
- ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen, p. 014 266 5166, paivi.pietarinen[at]jkl.fi