Sivistyslautakunta jakoi muun muassa nuorisotoiminnan avustuksia, päätti keväällä hakuun tulevista opettajien, rehtoreiden ja palvelujohtajien tehtävistä, esittää ruotsinkielisen yhtenäiskoulun perustamista Kuokkalan koulun yhteyteen ja merkitsi tiedoksi ensi lukukauden resurssivalmistelun tilanteen.

Lisätietoja

Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Irina Tuokko, p. 044 979 1901
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033

Lautakunta myönsi 140 000 euroa avustuksia nuorisotoimintaan

Sivistyslautakunta päätti esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti myöntää nuorisotoiminnan avustukset 2018 liitteiden mukaisesti ja varmistaa jatkossa nuorisovaltuuston mukanaolon avustusten valmisteluprosessissa.

Nuorisotoiminnan avustuksiin on käytettävissä 142 400 euroa, josta esitetään nyt jaettavaksi 140 700 euroa. Syksyn kohdeavustuksiin jäi jaettavaksi 1 700 euroa. Avustukset on jaettu toiminta-avustuksiin, joita myönnetään yhdistyksen ympärivuotiseen toimintaan sekä kohdeavustuksiin, joita yhdistys, yhteisö, ryhmä tai yksittäinen henkilö voi hakea tiettyyn hakemuksessa esitettyyn tarkoitukseen.

Toiminta-avustuksen hakijoita oli 46 ja avustusta myönnettiin 42 hakijalle. Avustukset vaihtelivat suuruudeltaan 20 000 ja 200 euron välillä. Kymmenen suurinta toiminta-avustusta olivat: 20 000 € Jyväskylän Katulähetys; 15 000 € Jyväskylän Partiolaiset, Jyväskylän Elävän Musiikin yhdistys Jelmu ja Jyvässeudun 4H-yhdistys; 10 000 € JTY:n Nuoret Kotkat, Jyväskylän seudun Nuorisoseura ja Nuorten Keski-Suomi; 8000 € Jyvälän Setlementti; 5000 € Jyväskylän Vesaiset; 4000 € YAD Youth Against Drugs Jyväskylän paikallisosasto. Kaikki avustusten hakijat ja saajat esityslistan liitteessä. http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1041169&version=1

Kohdeavustuksen hakijoita oli 16 ja avustusta myönnettiin 15 hakijalle. Avustukset vaihtelivat suuruudeltaan 3000 ja 200 euron välillä. Avustusta saivat: 3000 € Jyväskylän Seta nuorisotoimintaan; 1 500 € Mielenterveysyhdistys Kello Mind the Rock –bändiprojektiin; 1000 € Äijälän vammaisten tuki lasten luonto- ja perinneleiriin, Hear ry radio- ja tapahtumatyöpajatoimintaan, Jyväskylän Feniks nuorten viikonloppuleireihin ja Kulttuuriyhdistys TUFF tanssitapahtumien tuotantoon; 500 € Äijälän vammaisten tuki kansainväliseen vapaaehtoistyön leiriin, Art-Master nuorisoleiriin, Keski-Suomen afganistanilaiset nuorten leiriin, Paremmin yhdessä lasten ja nuorten leiriin sekä Sisi Majitu Finland Sisi Majitu –leiriin; 400 € saivat Palokan partiolaiset kesäleiriin; 300 € Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistys Kotalampi Rockiin ja 200 € Kansallinen Lastenliitto – Jyväskylän paikallisyhdistys lastenviikon tapahtumaan sekä MLL Tikkakosken yhdistys juhlavuoden discoon. Kaikki avustusten hakijat ja saajat esityslistan liitteessä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1041175&version=1.

Oppilasmäärän kasvu tuo haasteita opetusresurssisuunnitteluun, nykytasolla pyritään jatkamaan

Lautakunta merkitsi tiedoksi opetusresurssisuunnittelun tilanteen, lisäksi lautakunta katsoo, että lähivuosien talousarviovalmistelussa vuosiluokilla 1-6 keskimääräistä ryhmäkokotavoitetta tulee pienentää nykyisestä tasosta. Vuoden 2018 talousarvion valmisteluvaiheessa kasvavaan oppilasmäärään ja palvelutarpeiden muutoksiin varauduttiin lisäämällä määrärahaa 300 000 euroa nykytasoon nähden. Lisäksi syksyllä 2017 määrärahaa korotettiin 2 300 000 eurolla.

Jyväskylän kaupungin perusopetuksen oppilasmäärä on ensi syksynä arvion mukaan 12 260 oppilasta, mikä on noin 250 enemmän kuin nyt. Talousarvion tavoitteiden mukaisesti opetusresursseja jaettaessa päädytään siihen, että aloittavia ensimmäisiä luokkia on yksi vähemmän kuin kuluvana lukuvuonna, eli 65. Kaikkiaan opetusryhmiä on kuitenkin 13 enemmän. 1-6 luokilla on seitsemän opetusryhmää enemmän ja luokilla 7-9 neljä. Myös vammaisopetukseen tulee kaksi uutta autismiopetuksen ryhmää. Lisäksi maahanmuuttajaopetuksessa varaudutaan viiteen valmistavan opetuksen ryhmään, tämä määrä varmistuu kesän 2018 aikana.

Oppilaat saavat ensi lukuvuonna lähes saman verran opetusta kuin kuluvana vuonna, nyt 1,66 -> ensi lukuvuonna 1,63 tuntia/oppilas. Luokilla 1-6 laskennalliset ryhmäkoot eivät kasva nykyisestä, tavoite on 19,4 oppilasta/ryhmä ja luokilla 7-9 ryhmäkoko kasvaa maltillisesti 17,1 oppilaasta 18,1 oppilaaseen/ryhmä. Ryhmäkokokeskiarvoon lasketaan ns. perusluokat, erilaisin opetusjärjestelyin muodostetut valinnaisaineryhmät sekä jakotunnein jaetut opetusryhmät.

Oppilassijoittelua, perusopetusryhmien määrää ja resurssien jaon periaatteita on käsitelty yhdessä rehtoreiden kanssa ja resurssivalmistelua toimialan johtoryhmässä. Rehtoreiden kanssa tullaan kevään aikana käsittelemään opetusresurssia ja koulujen resurssienkäyttötapoja yhdenvertaisuuden, resurssien käytön läpinäkyvyyden ja osaamisen jakamisen näkökulmasta.

Hakuun useita kymmeniä opettajan virkoja ja tehtäviä sekä neljä rehtorin virkaa

Sivistyslautakunta merkitsi tiedoksi ensi lukuvuoden virkasuunnittelutilanteen ja perusti sekä lakkautti virkoja sen mukaisesti. Hakuun tulee 26 opetuksen virkaa: 4 rehtoria, 8 lehtoria, 7 luokanopettajaa, 4 erityisluokanopettajaa ja 3 erityisopettajaa. Toistaiseksi otettavia tuntiopettajia tarvitaan 14 ja määräaikaisia tuntiopettajia parikymmentä. Haussa on myös 13 määräaikaista oman äidinkielen tuntiopettajaa. Sijaisuuksia ja määräaikaisuuksia on tiedossa 19 kappaletta, mutta näiden suhteen tilanne elää lukuvuoden suunnittelun edetessä. Opettajien rekrytointi alkaa torstaina 29.3. hakuilmoitukset tulevat osoitteeseen: http://www.jyvaskyla.fi/rekrytointi/avoimet_tyopaikat, hakuaikaa on 11.4. saakka.

Varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen haetaan kahta palvelujohtajaa

Lautakunta julisti haettavaksi perusopetuksen palvelujohtajan sekä varhaiskasvatuksen palvelujohtajan virat. Varhaiskasvatuksessa palvelujohtaja on tarkoitus valita toukokuun 2018 loppuun mennessä ja virka täytetään 1.8.2018 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Perusopetuksen palvelujohtajan virka on avoinna 1.8.2018 alkaen.

Palvelujohtajien virkoihin on kelpoisuusehtona soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perusopetuksen palvelujohtajan virassa myös opetushallinnon tutkinto tai muu vastaava opetushallinnon pätevyys. Varhaiskasvatuksessa virkaan valittavalta edellytetään kokemusta vaativista varhaiskasvatuksen johtamistehtävistä vähintään päiväkotiyksikkötasolla ja perusopetuksessa kokemusta opetuksen johtamistehtävästä vähintään kouluyksikkötasolla. Virkojen menestyksellinen hoitaminen edellyttää erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja yhteistyökykyä, kokemusta innovatiivisesta palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta sekä taloudellisesti tuloksellisesta toimintatavasta. Lisäksi virkaan valitulta edellytetään itsenäistä päätöksentekokykyä ja vastuun kantamista johtamisroolissa sekä hyvää paineensietokykyä.

Lautakunta esittää Jyväskylään perustettavaksi ruotsinkielistä yhtenäiskoulua

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kuokkalan yhtenäiskoulun yhteyteen perustetaan 1.8.2018 alkaen hallinnollisesti ruotsinkielinen yhtenäiskoulu. Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti koulun nimi päätetään kevään 2018 aikana. Koulun opetussuunnitelma on ruotsinkielinen. Rehtori voi olla sama kuin suomenkielisessä koulussa, jos hänellä on molemmissa kielissä erinomaiset kielitaidot ja hän on suorittanut virallisen kielikokeen.

Koulun perustamista esitetään, koska kevään 2017 lukuvuosiarvioinnin yhteydessä selvisi, että suomenkielisessä koulussa äidinkielen ja kirjallisuuden oppimääräksi ei voi kirjata ruotsia, vaikka oppilaat ovat sitä äidinkielenään opiskelleet. Tämä on mahdollista ainoastaan ruotsinkielissä kouluissa. Opetushallitus ei ole myöskään listannut www-sivullaan Jyväskylää ruotsinkielistä perusopetusta antavaksi opetuksenjärjestäjäksi, vaikka Kuokkalan yhtenäiskoulussa on järjestetty ruotsinkielistä perusopetusta luokilla 1-9 vuodesta 2003 alkaen.

Jyväskylän ruotsinkielisessä yhtenäiskoulussa opiskellaan äidinkielenä ruotsin kieli ja kirjallisuus –oppimäärää ja ensimmäisenä vieraana kielenä suomea. Koulussa on opetussuunnitelman mukaisesti edelleen mahdollista antaa laajamittaista suomenkielistä kielirikasteista opetusta, kuten Kuokkalan yhtenäiskoulussa on tähänkin asti annettu. Jo aiemmin 30.3.2016 kokouksessa sivistyslautakunta on hyväksynyt ruotsinkielisen opinpolun kehittämissuunnitelman vuosille 2016-2020.

Savulahden päiväkoti-koulun perustaminen

Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se perustaa Savulahden päiväkoti-koulun. Valtuusto perustaa uudet kouluyksiköt. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt rakentamisen hankesuunnitelman 27.11.2017 ja päiväkoti-koulun on suunniteltu aloittavan toimintansa syksyllä 2019.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6445 Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 5.4.2018 Jyväskylän kaupungin verkkosivuille osoitteeseen: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.

Asiasanat: