Rakennus- ja ympäristöjaoston kokouksessa 13.3.2018 käsiteltiin muun muassa lausuntoa Keljonkankaan yhtenäiskoulun asemakaavan muutosehdotuksesta.

Lisätietoja

  • rakennus- ja ympäristöjaoston puheenjohtaja Tuija Elina Lindström, p. 040 937 8772, tuija.lindstrom[at]jkl.fi
  • ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen, p. 014 266 5166, paivi.pietarinen[at]jkl.fi

Kaupunkirakennelautakunnalle lausunto Keljonkatu 28:n asemakaavan muutosehdotuksesta

Rakennus- ja ympäristöjaosto päätti antaa kaupunkirakennelautakunnalle lausunnon Keljonkatu 28:aa koskevan lausunnon. Lausunnossaan rakennus- ja ympäristöjaosto totesi, että rakennettavan kerrostalon kulkuyhteys sen käyttöön varatulle pysäköintialueelle kadun yli on vaarallinen ja että turvallisuuden parantamista katurakenteilla olisi syytä tutkia esimerkiksi keskikorokkeen ja hidastetöyssyillä varustetun suojatien avulla.

Kaavamuutosalueella on yksi rakennus, entinen Keljon seurakuntakeskus. Alue rajautuu pohjoisessa Keljon vanhainkodin korttelialueeseen ja Mattilankadun pientaloalueen eteläpäähän, kaakossa Keuruun rataan ja lounaassa luonnontilaiseen puistoalueeseen. Alueen sisään jää pala Keljonkatua ja rata-aluetta.

Asemakaavan tavoite on mahdollistaa Keljonkadun ympäristöön ja rakennuskantaan soveltuva ja kaupunkikuvaa eheyttävä asuinkerrostalorakentaminen.

Jaostolla ei huomautettavaa Keljonkankaan yhtenäiskoulun asemakaavan muutosehdotuksesta

Rakennus- ja ympäristöjaosto päätti antaa kaupunkirakennelautakunnalle lausunnon Keljonkankaan yhtenäiskoulun asemakaavan muutosehdotuksesta. Jaosto totesi, että sillä ei ole asiassa huomautettavaa.

Asemakaavan tavoite on mahdollistaa muun muassa yhtenäiskoulun rakentaminen alueelle. Kaavamuutos myös mahdollistaa alueen luontoarvojen säilymisen nykyistä asemakaavaa merkittävästi paremmin.

Alue sijoittuu Keljonkankaan keskustaan ja se rajautuu pohjoisessa rakentamattomiin teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueisiin, idässä rivitalo- ja kerrostalokorttelialueisiin, etelässä liike- ja palvelurakennusten korttelialueisiin ja parhaillaan rakennettaviin kerrostalokortteleihin sekä lännessä valtatie 9:än. Alueen sisään jää jakso Eteläväylää ja Kaijanlammentietä.

Kaupunkirakennelautakunnalle lausunto Tourujoki II -asemakaavan muutosehdotuksesta

Rakennus- ja ympäristöjaosto päätti antaa kaupunkirakennelautakunnalle lausunnon Tourujoki II -asemakaavan muutosehdotuksesta.

Rakennus- ja ympäristöjaosto toteaa lausunnossaan, että kaavaehdotuksessa on hyvin onnistuttu yhteen sovittamaan kalastolliset ja vesiensuojelulliset tavoitteet yhdessä kulttuurihistoriallisten arvojen kanssa. Keskustoimintojen korttelialueen kaavamääräykseen tulee lisätä keltanokitkerön säilymistä turvaava kaavamerkintä. Jaostolla ei ole muilta osin huomauttamista Tourujoki II -asemakaavan muutoksesta.

Asemakaavan keskeisenä tarkoituksena on mahdollistaa Tourujoen kehittäminen virtavesikohteena ja arvokkaiden kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen.

FSP Finnish Steel Painting Oy:n Jyskän pintakäsittelylaitokselle ympäristölupa

Rakennus- ja ympäristöjaosto myönsi FSP Finnish Steel Painting Oy:n Jyskän pintakäsittelylaitokselle ympäristöluvan.

FSP Finnish Steel Painting Oy haki ympäristölupaa Jyskässä Valmetintie 11:ssä sijaitsevalle pintakäsittelylaitokselle. Kyseessä ovat asiakkaan tuotantolaitoksen tunnelitiloihin sijoittuvat sinkkifosfatointilinja ja maalauslinja. Vastaavaa toimintaa on ollut luolastossa aiemminkin eri toimijalla. Käytettävien pintakäsittelyaltaiden yhteenlaskettu tilavuus on 14,3 kuutiometriä.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6248 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).

Kaupunginosa: