Rakennus- ja ympäristöjaoston kokouksessa 13.2.2018 käsiteltiin muun muassa maa-aines- ja ympäristölupahakemuksia.

Lisätietoja

- rakennus- ja ympäristöjaoston puheenjohtaja Tuija Elina Lindström, p. 040 937 8772, tuija.lindstrom[at]jkl.fi
- ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen, p. 014 266 5166, paivi.pietarinen[at]jkl.fi

Maa-aineslupa Korpilahdelle

Rakennus- ja ympäristöjaosto myönsi Arto ja Riitta Laitiselle maa-ainesluvan kalliokiven ottamiseen 15 vuoden ajalle Jyväskylän Korpilahdella tilalla Yläkorpi. Tila sijaitsee noin neljä kilometriä Korpilahden taajamasta pohjoiseen. Kyseessä on olemassa oleva ottamisalue, jolla on toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa louhintaan ja murskaukseen. Ottoalue on noin kaksi hehtaaria ja kokonaisottomäärä 238 000 kiintokuutiometriä.

Lupa-aika alkaa 16.6.2019. Toiminnalla on myös 12.6.2009 annettu toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa kalliokiven louhintaan ja murskaukseen.

Altek Aluetekniikka -liikelaitokselle maa-aines- ja ympäristölupa

Rakennus- ja ympäristöjaosto myönsi Jyväskylän kaupungin Altek Aluetekniikka -liikelaitokselle maa-aines- ja ympäristöluvan kalliokiven ottoon, louhintaan ja murskaukseen tilalle Korkiala. Samalla myönnettiin lupa aloittaa toiminta ennen luvan lainvoimaisuutta.

Alue sijaitsee Mustankorkean jäteaseman välittömässä läheisyydessä noin 300 metriä Soidenlammen itäpuolella. Tarkoituksena on syventää vanhaa kallionottoaluetta ja laajentaa ottamisaluetta vanhasta rintauksesta etelään päin.

Lupa myönnettiin 10 vuoden ajalle 415 000 kuutiometrin ottamiseen 5,1 hehtaarin suuruiselta alueelta. Louhintaa ja murskausta ei saa tehdä 1.6.–15.8. välisenä aikana, viikonloppuisin ja arkipyhinä.

Destia Oy:lle maa-aines- ja ympäristölupa

Rakennus- ja ympäristöjaosto myönsi maa-aines- ja ympäristöluvan Destia Oy:lle 10 vuodeksi 7 hehtaarin suuruiselle alueelle tilalle Riukumäen kallioalue. Lisäksi myönnettiin lupa aloittaa toiminta ennen kuin päätös on lainvoimainen.

Destia Oy haki maa-aineslain lupaa kalliokiven ottoon, kiven louhintaan ja murskaukseen sekä pilaantumattomien maa- ja kiviainesten vastaanottoon, varastointiin ja käsittelyyn. Toiminta-alue sijaitsee Soimavuoren ja Riukumäen välissä, olemassa olevalla kallionlouhinta-alueella noin 600 metriä Kuukanpääntien eteläpuolella.

Myönnetty kokonaisottomäärä on 500 000 kuutiometriä. Pilaantumattomia kaivumaita vastaanotetaan vuosittain enintään 45 000 tonnia. Kalliokiven louhintaa ja murskausta tai alueelle muualta tuotujen maa-ainesten käsittelyä murskaamalla ei saa tehdä 15.6.–15.8. välisenä aikana, viikonloppuisin ja arkipyhinä. Louhintaa ja murskausta saa tehdä enintään 8 kuukautta vuosittain.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6163 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).

Kaupunginosa: