Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 6.2.2018 käsiteltiin muun muassa Keljonkankaan yhtenäiskoulun asemakaavan muutosehdotusta.

Lisätietoja

- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231, ahti.ruoppila[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

Keljonkankaan yhtenäiskoulun asemakaavan muutosehdotus nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta merkitsi tiedokseen Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunnan, sivistyslautakunnan ja kaupunginhallituksen lausunnot ja päätti asettaa Keljonkankaan yhtenäiskoulun asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän tonttijaon julkisesti nähtäville. Lautakunta päätti pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta asianmukaiset viranomaislausunnot. Lautakunta päätti myös, että mikäli muistutuksia ei jätetä, eivätkä asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset edellytä uudelleen nähtäville asettamista, se esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus sekä siihen liittyvä tonttijako hyväksytään. Kaavamuutos mahdollistaa uuden yhtenäiskoulun rakentamisen Keljonkankaalle Kolmiokorttelin alueelle.

Lisäksi kaupunkirakennelautakunta edellyttää, että tulevissa Jyväskylän kaupungin rakennushankkeissa puurakentamisen mahdollisuus selvitetään jo suunnitteluvaiheessa. Lisäksi kaupunkirakennelautakunta esittää että Jyväskylän kaupungin seuraavan koulu/päiväkotihankkeen osalta valmistellaan myös puurakennusvaihtoehto, joka sisältää myös hirsivaihtoehdon.

Tourujoki II -asemakaavan muutosehdotus nähtäville

Lautakunta päätti asettaa Tourujoki II -asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon julkisesti nähtäville ja pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta asianmukaiset viranomaislausunnot. Lisäksi lautakunta päätti, että mikäli muistutuksia ei jätetä eivätkä asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset edellytä uudelleen nähtäville asettamista, se esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään.

Päätös tehtiin muutetun päätösesityksen pohjalta - siinä VL-kaavamerkintä muutettiin VL-1-merkinnäksi, jonka sisältö on seuraava: ”Lähivirkistysalue, joka tulee säilyttää luontoarvoiltaan mahdollisimman monimuotoisena viheryhteytenä. Alueella ovat sallittuja Tourujoen kunnostuksen mahdollisesti vaatimat toimenpiteet.”

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Tourujoen kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet alueella. Asemakaavatyön yhteydessä määritellään myös suojeltujen vesivoimalaitoksen, muuntamorakennuksen ja Valkoisen talon uudet käyttötarkoitukset sekä asemakaavalla suojeltavien kanava- ja patorakenteiden osat. Muutosalueesta osa kuuluu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen Kankaan paperitehtaan tehdasalueeseen.

Tikanranta I -asemakaavan laajennus ja muutosehdotus nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Tikanranta I -asemakaavan laajennus- ja muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon julkisesti nähtäville ja pyytää asemakaavan laajennus- ja muutosehdotuksesta asianmukaiset viranomaislausunnot. Lisäksi lautakunta päätti, että mikäli muistutuksia ei jätetä, eivätkä asemakaavan laajennus- ja muutosehdotukseen tehdyt muutokset edellytä uudelleen nähtäville asettamista, se esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan laajennus- ja muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään. Kaavalla mahdollistetaan kerros- ja rivitalopainotteisen täydennysrakentamiskohteen toteuttaminen Päijänteen rantamaisemiin Tikan ja Ristikiven alueelle.

Harjutien ja Vaajakummun koulun ympäristön asemakaavan muutos hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyy Harjutien ja Vaajakummun koulun ympäristön asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon 22.1.2018 tarkistetussa muodossa. Tavoitteena on luoda edellytykset kaupunkikuvallisesti viihtyisään ja pienimittakaavaiseen asuinympäristöön, jossa on sekä historiallista kerroksellisuutta että palveluiden läheisyyden vetovoimaa.

Sopimusluonnos hyötykeräyspisteiden paikkojen vuokraamisesta Mustankorkea Oy:lle kaupungin yleisiltä alueilta hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta päätti antaa kaupungininsinöörille oikeudet neuvotella lautakunnalle esitellyn luonnoksen mukainen sopimus hyötykeräyspisteiden paikkojen vuokraamiseksi Mustankorkea Oy:lle kaupungin yleisiltä alueilta.

Mustankorkea Oy vastaa jätteiden hyötykeräyksen järjestämisestä Jyväskylän kaupungin alueella. Kaupungin alueilla olevat keräyspisteet siirtyivät Mustankorkean hallintaan vuoden 2017 alussa, jolloin oli sovittu lyhytaikaisella sopimuksella paikkojen vuokraamisesta ja perittävästä vuokrasta. Keräysverkoston laajuuteen tai sijoitteluun ei ole tarpeen tehdä suurempia muutoksia, joten on tarkoituksenmukaista sopia pisteiden sijoittamisesta toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella.

Vaajakosken alueiden Jyskä, Savonmäki ja Wesmanninmäki kadunpitopäätös ja väylien luovuttaminen yleiseen käyttöön

Kaupunkirakennelautakunta teki maankäyttö- ja rakennuslaissa määrätyn kadunpitopäätöksen joukolle Jyskässä, Savonmäessä ja Wesmanninmäessä sijaitseville väylille, jotka luovutetaan samalla yleiseen käyttöön. Samalla vahvistettiin väylille esitetyt kiireellisyysluokitukset. Päätös annetaan tiedoksi kiinteistöjen omistajille tai haltijoille. Kadunpitopäätös muuttaa kunnossa- ja puhtaanapitovastuiden jakautumista kunnan ja kiinteistön välillä.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6146 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).