Hyppää pääsisältöön
Kuva
Henkilö istuu selin tietokoneella. Kuva Tero Takalo-Eskola
Pääsisältö


Opiskelumahdollisuudet työttömänä jakautuvat yli 25-vuotiaille tarkoitettuihin mahdollisuuksiin ja niihin, jotka on tarkoitettu kaiken ikäisille. Yli 25-vuotias työnhakija voi opiskella päätoimisia, omaehtoisia opintoja työttömyysetuudella tuettuna tiettyjen edellytysten täyttyessä. Jos saat opiskelupaikan, ole ajoissa yhteydessä omavalmentajaasi, sillä päätös opintojen tukemisesta työttömyysetuudella tulee olla tehty pääsääntöisesti ennen opintojen alkamista.

Tutkiessasi eri opiskelumahdollisuuksia tutkintoon tähtäävien koulutusohjelmiin hakuajat kannattaa tarkistaa hyvissä ajoin Opintopolku -verkkopalvelusta.

Myös lyhytkestoiset opinnot ovat mahdollisia yli 25-vuotiaille työhakijoille. Sekä omaehtoisia että lyhytkestoisia opintoja voit opiskella työttömyysetuudella tuettuna, mutta kulukorvausta ei niistä saa. 

Työvoimakoulutukset ovat taas kaiken ikäisille suunnattuja työllistymistä edistäviä työvoimapalveluita, joihin osallistumisesta saa työttömyysetuuden lisäksi kulukorvausta. Hakuajat työvoimakoulutuksiin ovat joustavampia ja niitä käynnistyy ympäri vuoden. Voit opiskella myös lyhytkestoisissa valmennuksissa, jotka keskittyvät työnhakuun ja oman osaamisen tunnistamiseen.

Sivutoimiset opinnot ovat mahdollisia kaiken ikäisille työnhakijoille, kunhan sivutoimisuuden edellytykset täyttyvät.

Ennen opintojen aloittamista 

Kun suunnittelet mitä tahansa opintoja, ota yhteyttä hyvissä ajoin työllisyyspalveluihin. Voit jättää yhteydenottopyynnön omavalmentajallesi Oma asiointi -palvelussa. Omavalmentajasi kanssa voitte pohtia yhdessä opiskelumahdollisuuksiasi.  

Muista, että kaikista opinnoista tulee ilmoittaa omavalmentajalle, joka tekee opinnoista tarvittaessa selvityksen. Selvityspyyntö on sinun etusi, jotta opinnot voivat alkaa. 

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu 

Työttömyysetuudella tuetulla omaehtoisella opiskelulla parannat ammattitaitoasi ja työllistymismahdollisuuksiasi. Hae sinua kiinnostavaan oppilaitokseen ja koulutukseen itsenäisesti, opetuksen järjestää oppilaitos. Jos työllisyyspalvelut katsoo opintosi työttömyysetuudella tuettavaksi, työttömyysetuuden maksaa opintojen aikana joko Kela tai työttömyyskassa. Opintoja voidaan tukea työttömyysetuudella enintään 24 kuukauden ajan.   

 • Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos olet: 
 • ilmoittautunut työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa 
 • vähintään 25-vuotias 
 • kotikuntasi arvion mukaan koulutus on tarpeellinen ja omaehtoinen opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla. 

Millaisiin opintoihin? 

 • Työttömyysetuudella voidaan tukea vain päätoimista opiskelua, joka voi olla: 
 • ammatillisen perustutkinnon;  
 • ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon;  
 • alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelu yliopistossa tai korkeakoulussa. Tai näiden tutkintojen osien suorittaminen 
 • laajuutensa perusteella päätoimiseksi määriteltävät lukio-opinnot 
 • lisä- ja täydennyskoulutusta tai  
 • avointa yliopisto- tai ammattikorkeakouluopetusta 
 • laajuuden perusteella päätoimisiksi määritellyt opinnot, joissa on keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tai 3 opintoviikkoa tai 4,5 osaamispistettä/ opiskelukuukautta kohden tai 25 tuntia viikossa. 
 • Jatkotutkintona suoritettavia lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon johtavia opintoja ei voida tukea työttömyysetuudella. 

Opiskelun kestolle ei ole vaatimuksia. Jos opintojen kesto ylittää 24 kuukauden tukiajan, rahoitat opintojesi loppuajan muulla tavalla, esimerkiksi opintotuella.  

Tuettavasta opiskelusta on aina sovittava ennen opintojen aloittamista. Opintojen tukemisesta voidaan sopia opintojen alkamisen jälkeen vain, jos siihen on painava syy. Tällainen painava syy voi olla esimerkiksi, jos olet aloittanut opinnot työsuhteen tai työnantajan maksaman taloudellisen etuuden jaksotuksen aikana. Jos irtisanoudut työstäsi vain aloittaaksesi opinnot, opintojen tukeminen työttömyysetuudella ei ole mahdollista. 

Täytä lomake KK623 “Perustelut koulutustarpeelle” hyvissä ajoin ja toimita se Työllisyyspalveluille. Pyydä oppilaitosta täyttämään puolestaan lomake KK621 “Koulutuspalvelujen tuottajan selvitys suunnitelluista opinnoista” ja toimittamaan myös se Työllisyyspalveluille. Varaathan Työllisyyspalveluille aikaa asian käsittelyyn kaksi viikkoa. 

Lomake löytyy www.suomi.fi-palvelusta hakusanalla: KK621 liitteet ja lisätietolinkit-otsikon alta: ”Perustelut koulutustarpeelle KK623”

Huomioitavaa opiskelusta työttömyysetuudella

Opintojesi ajalle tehdään uusi työllistymissuunnitelma, jonka mukaan ilmoitat sovitulla tavalla opintojesi etenemisestä. Omaehtoisten opintojen aikana työnhakuvelvollisuus on alennettu. Sinun tulee hakea yhtä työmahdollisuutta kuukaudessa ja raportoida siitä suunnitelmaan opintojen seurannasta ilmoittamisen lisäksi.
Lue lisää Työmarkkinatorilta.

Lyhytkestoinen opiskelu työttömyysetuudella 

Sinulla voi olla myös mahdollisuus opiskella lyhytkestoisia eli kestoltaan enintään kuuden kuukauden pituisia opintoja työttömyysetuudella. Oikeus lyhytkestoisiin opintoihin on kertaluontoinen. Oikeus syntyy uudelleen, kun 26 viikon työssäoloehto on täyttynyt uudelleen ja ansiopäivärahan enimmäisajan laskenta on aloitettu alusta. 

Saat opiskella työttömyysetuudella enintään puoli vuotta jos: 

 • Olet vähintään 25-vuotias 
 • Opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa 
 • Opintojesi tulee edistää työllistymistä. Lakia ei voi soveltaa esimerkiksi selkeästi harrastusluonteisiin opintoihin tai yli kuusi kuukautta kestäviin opintoihin. 
 • Lyhytkestoisten opintojen aikana kulutat ansiopäivärahan enimmäismaksuaikaa normaalisti. Lyhytkestoisista opinnoista ei saa kulukorvausta. 
 • Lyhytkestoisten opintojen aikana olet työtön ja opinnoilla ei ole vaikutusta työnhakuvelvollisuuden määrän. 

Haluatko jatkaa aiemmin kesken jääneet opinnot loppuun? Jos opintojen keskeytymisestä on kulunut vähintään vuosi, lyhytkestoisen opiskelun turvin voi olla mahdollista saattaa opinnot loppuun. 

Sivutoiminen opiskelu työttömyysetuudella 

Työttömällä työnhakijalla on mahdollisuus myös sivutoimiseen opiskeluun. Sivutoiminen opiskelu tarkoittaa sitä, että voit opiskella työttömänä ollessasi sellaisia opintoja, jotka eivät estä sinua hakemasta tai vastaanottamasta työtä. Otathan aina ajoissa yhteyttä omavalmentajaasi, jotta voitte selvittää opintojen vaikutuksen työttömyysetuuteesi. Sinun tulee aina ilmoittaa omavalmentajallesi, jos aloitat mitkä tahansa opinnot työnhakijana ollessasi. 

Sivutoimisina ei pidetä opintoja, joiden tavoitteena on ammattikorkeakoulututkinto, ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai yliopistossa suoritettavan alempi tai ylempi korkeakoulututkinto; ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisia opintoja, joiden tavoitteena on ammatillisen perustutkinnon tai tutkinnon osan, ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen suorittaminen; lukio-opintoja, joiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia (sisäoppilaitoksessa järjestetyt lukio-opinnot katsotaan kuitenkin aina päätoimisiksi) opintoja, jotka ovat oppivelvollisuusiän ylittäneille järjestettyjä perusopetuslain mukaisia opintoja, joiden laajuus on vähintään 22 kurssia lukuvuodessa. 

 Muut kuin yllä listatut opinnot ovat yleensä sivutoimisia, kun opintojen laajuus on: 

 • alle 5 opintopistettä / 3 opintoviikkoa / 4,5 osaamispistettä opiskelukuukaudessa 
 • alle 25 viikkotuntia, jollei sitä ole määritelty opintopisteinä tai -viikkoina tai osaamispisteinä. 

Omavalmentajasi selvittää kanssasi mahdollisuuden suorittaa opintoja sivutoimisesti työnhaun ohessa. Asiasta ei anneta ennakkopäätöstä. Lue lisää opintojen vaikutuksesta työttömyysetuuteen. Sivutoimisesti opiskeleva on työtön eikä näillä opinnoilla ole vaikutusta työnhakuvelvollisuuden määrään.  

Kotoutujan omaehtoinen opiskelu 

Maahanmuuttaja-asiakkaana voit opiskella kotoutumisajan puitteissa maahanmuuttajan omaehtoisia opintoja, jos   

 • sinulla on työ- ja elinkeinotoimiston toteama koulutustarve ja toimisto arvioi, että omaehtoinen opiskelu tukee maahanmuuttajan kotoutumista ja työllistymistä ja 
 • opiskelusta on sovittu kotoutumissuunnitelmassa.  

Omaehtoinen opiskelu on hyödyksi silloin, jos TE-toimisto tai kuntakokeilu ei voi tarjota sinulle opiskelupaikkaa kotoutumiskoulutuksesta tai löydät jonkin muun tarpeisiisi paremmin sopivan koulutuksen. Joskus omaehtoinen opiskelu voi nopeuttaa työllistymistäsi ja kotoutumistasi 

Omaehtoinen opiskelu voi olla  

 • peruskoulun suorittamista, 
 • lukioon valmentavaa tai valmistavaa koulutusta, 
 • ammattiin valmentavaa tai valmistavaa koulutusta, 
 • pätevöitymisopintoja (esimerkiksi lääkärit) tai 
 • suomen tai ruotsin kielen opiskelua. 

Luku- ja kirjoitustaidottomilla voi olla mahdollisuus suorittaa omalla äidinkielellään tapahtuva lyhytkestoinen perehdytyskoulutus suomalaiseen yhteiskuntaan. Opinnoista saa kulukorvausta.

Tutki Työmarkkinatoria

Lisää tietoa opiskelun vaihtoehdoista löydät Työmarkkinatorilta
Omaehtoisista opinnoista voit lukea täältä. (tyomarkkinatori.fi)

Kysy koulutusneuvonnasta - TE-palvelujen valtakunnallinen neuvontapalvelu

p. 0295 020 702
ma-pe klo 9.00–16.15

Jätä yhteydenottopyyntö omavalmentajalle Oma asioinnin kautta.

Lataa lomake KK623 omaehtoisten opiskeluiden tukemiseen.

Mitä lähtisin opiskelemaan?