Hyppää pääsisältöön
Kuva
Henkilö kirjoittaa kynällä paperiin. Toinen henkilö istuu vastapäätä. Kuva Tero Takalo-Eskola
Pääsisältö

Työllisyyspalvelujen avustuksia (150 000 €) myönnetään yhdistyksille ja säätiöille toiminta-avustuksena palvelujen kehittämiseen ja lisäämiseen sekä työllisyyttä edistävien hankkeiden kustannuksiin. 

Avustusta voidaan myöntää rekisteröidylle yhdistykselle ja säätiölle, jonka toimintaan keskeisesti sisältyy työllistymisen edistäminen. Jyväskylän kaupungin strategian mukaisesti avustuksilla halutaan tukea jyväskyläläisten työnhakijoiden osallisuutta ja edistää yhdenvertaisuutta työllisyydenhoidon keinoin.

Avustuksia yhdistyksille ja säätiöille myönnettäessä tuetaan myös kestävää kehitystä, resurssiviisautta ja kiertotaloutta sekä edistetään kulttuurista moninaisuutta. 

Hakuajat vuonna 2023

Avustusten hakuaika on 9.-31.1.2023.

Työllisyyspalvelujen toiminnan kehittämisavustukset ovat harkinnanvaraisia; avustuspäätökseen sisältyy aina sekä tarkoituksenmukaisuus- että tarveharkintaa ja päätökset tehdään viranhaltijapäätöksinä.  

Mikäli toiminnan kehittämisavustusten määrärahaa jää kevään päätösten jälkeen jakamatta, työllisyyspalvelujen avustusta voi hakea myöhemmin 31.8.2023 saakka. 

Lisätietoja: Avustusneuvonta 9.-31.1.2023 p. 050 517 3490 arkipäivisin klo 9-15, sähköposti: avustukset@jyvaskyla.fiwww.jyvaskyla.fi/avustukset 

Avustuksen myöntämisen periaatteet 

 • Avustuksella tuotetun palvelun tulee konkreettisesti edistää työllistymistä tai yrittäjyyttä.
 • Avustukset kohdennetaan erityisesti nuorille ja maahanmuuttaneille suunnattuihin työllistymistä edistäviin palveluihin.
 • Avustus kohdennetaan työttömille työnhakijoille tarjottavien palvelujen kehittämiseen 
 • Hakijan kotikaupungin on oltava Jyväskylä. 
 • Avustusta voi hakea rekisteröitynyt yhdistys tai säätiö. 
 • Hakijalta edellytetään omarahoitusosuutta tai muuta aktiivista panostusta avustuksen kohteena olevan toiminnan toteuttamisessa, mikä tulee ilmaista hakemuksessa 
 • Hakemus on jätettävä sähköiseen järjestelmään määräaikaan mennessä, myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. 
 • Avustukset ovat vuosisidonnaisia eli avustus on käytettävä myöntämisvuoden aikana. 
 • Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty 
 • Avustuksen myöntäjällä on oikeus tarvittaessa tarkastuttaa avustuksen saaneen yhdistyksen tilit.  Avustuksen myöntäjä voi periä myönnetyn avustuksen takaisin, jos avustuksen saaja ei noudata annettuja ohjeita. 

Hakemuksen liitteet 

Hakemukseen on liitettävä sähköisesti järjestelmässä: 

 • varsinainen avustushakemus, josta ilmenee avustuksen käyttötarkoitus 
 • toimintasuunnitelma, joka sisältää talousarvion 
 • edellisen toimintakauden toimintakertomus, joka sisältää tilintarkastus- tai toiminnantarkastusdokumentin 
 • ko. liitteet on toimitettava hakemuksen jättämisen yhteydessä tai viimeistään ensimmäisen maksatushakemuksen yhteydessä  

Avustuksia ei myönnetä 

 • tapahtumiin ja hankkeisiin, jotka tuottavat voittoa tai joiden tarkoitus on liiketaloudellinen toiminta 
 • investointeihin ja kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan 
 • kaupalliseen kustannus- ja julkaisutoimintaan 
 • apurahoina ja stipendeinä edelleen jaettaviksi 
 • peruskoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja opinnäytetöiden tekemiseen 
 • opinto- ja virkistysmatkoihin, avustusta ei myöskään pääsääntöisesti myönnetä ulkomaille suuntautuvan matkan kustannuksiin 
 • alkoholi-, elintarvike- ja ruokailukustannuksiin 

Työllisyyspalveluiden avustusten päätöksenteko 

Avustuspäätöksen tekee Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden elinkeinojohtaja. 

Päätöksestä ilmoittaminen: 

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse. Myönnetty avustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman. 

Avustuksen käytön raportointi:  

Raportointimenettelystä sovitaan päätöksenteon yhteydessä.