Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katutyö
Pääsisältö

Sijoitettaessa rakenteita tai laitteita Jyväskylän kaupungin hallinnoimille alueille edellytetään hakijalta aina maanomistajan lupaa. Tätä lupaa kutsutaan Jyväskylässä sijoituspaikkaluvaksi. 

Jyväskylän kaupungin Kaupunkirakenteen toimialan liikenne- ja viheralueet palveluyksikkö käsittelee maanalaisten laitteiden ja rakenteiden sekä maanpäällisten rakenteiden sijoitusluvat. 

Kadulle tai muulle yleiselle alueelle, sekä asemakaava-alueen ulkopuolisille alueille sijoitettavien johtojen ja muiden maanalaisten rakenteiden sekä niihin liittyvien maanpäällisten rakenteiden sekä yleiselle alueelle ulottuvien portaiden, invaluiskien ja vastaavien rakennelmien sijoittamisluvat haetaan Liikenne- ja viheralueiden palvelualueelta, lupa on maksuton. Hakemus tulee tehdä riittävän ajoissa, eikä sijoittamistyötä saa aloittaa ennen kuin sijoituspaikkalupa ja siinä haettavaksi määrätty katutyölupa on myönnetty. Hakijan tulee varautua noin kahden viikon käsittelyaikaan, joka loma-aikaan voi olla tätä pidempi. 

  Kaupunki asettaa lupapäätöksessä ehtoja, jotka sitovat luvan saajaa.  
    
  Sijoituslupa voidaan myöntää toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräaikaiseksi. 
   
  Sijoituspaikkalupaa haetaan kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta https://s-asiointi.jkl.fi/ePermit

  Sijoituspaikkalupahakemukseen on liitettävä suunnitelmakartta, jonka pohjana on oltava ajantasainen kunnan pohjakartta, mittakaava 1:500 tai tarkempi. Kartasta on selkeästi käytävä ilmi, mitä rakenteita ja mihin on tarkoitus sijoittaa. Tarvittaessa suunnitelmaan on korostettava kiinteistörajat, sekä rakenteet, joihin lupaa haetaan. Maanpäällisten rakenteiden osalta tulee lisäksi toimittaa kuvat, joista selviää mm. mitat ja väritys. Erikseen vaadittaessa on esittävä tarkemmat suunnitelmat ja rakennedetaljit kaupungin vaatimusten mukaisesti.   
    
  Sijoittamispaikkaluvan hakijan tehtäviin kuuluu johdon, laitteen tai rakenteen sijoittamispaikkaan liittyvä selvitystyö mm. maanomistus, kaavatilanne, suojelualueet, johtotietojen selvittäminen ja puiden kartoitus.  

  Valtakirja

  Mikäli hakija ei ole laitteen tai rakenteen omistaja, tulee hakemukseen liittää valtakirja. Valtakirjan voi tehdä valmiille pohjalle: Valtakirja katutyö- tai sijoituspaikkaluvan hakemista varten (pdf).

  • Valtakirjan voi täyttää joko käsin tai Adobe Acrobat Reader-ohjelmalla
  • Valtuuttaja ja valtuutettu allekirjoittavat valtakirjan
  • Valtuutettu liittää skannatun valtakirjan sähköiseen katutyölupahakemukseen

  Valtakirja voi olla myös vapaamuotoinen, kunhan siitä selviää:

  • kuka valtuuttaa yritys ja luonnollinen henkilö
  • kenet valtuutetaan yritys ja luonnollinen henkilö
  • mihin tehtävään valtuutus annetaan
  • aika, paikka, allekirjoitus
  • nimen selvennykset

  Muuta sijoituspaikkaluvan hakemiseen liittyvää

  Katutyöilmoituksen liitteineen voi jättää yhtä aikaa sijoituspaikkalupahakemuksen kanssa.

  Sijoituspaikkalupaa ei tarvita 

  • johdon, kaapelin tai muun laitteen korjaamiseen  
  • kaapelin sijoittamiseen olemassa olevaan putkivaraukseen 
  • putkessa olevan kaapelin uusimiseen 
  • kiinteistön sähkö-, tele-, kaukolämpö- tai vesihuoltoliittymän toteuttamiseen, mikäli liittymä toteutetaan kiinteistön rajan välittömässä läheisyydessä (maksimissaan viisi metriä tontin rajalta mitattuna).  

  Rakennusvalvontaviranomaisen myöntämän rakennus- tai toimenpideluvan mukaisen ajoneuvoliittymän rakentamiseen ei tarvitse hakea sijoituspaikka- tai katutyölupaa. 

  Sijoittaminen yksityisille teille

  Järjestäytyneiden yksityisteiden osalta sijoituspaikkaluvat myöntää tiekunta. Mikäli yksityistie ei ole järjestäytynyt vastaa jokainen maanomistaja sijoitusluvasta oman maansa osalta. Yksityisteiden toimitsijamiesten yhteystiedot voi kysyä maanmittauslaitokselta.

  Yksityistieasiat maanmittauslaitoksen sivuilla

  Sijoittaminen vesialueille

  Vesi-, viemäri- ja voimajohdon, tietoliikennekaapelin tai muun vaikutuksiltaan näihin rinnastuvan johdon asentamisesta valtaväylän (mm. joet, vesistökapeikot, salmet) ja puron alitse on ilmoitettava alueelliselle ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle 60 vuorokautta ennen toimenpiteen aloittamista.

  Hankkeesta vastaavalla on vesilain nojalla oikeus sijoittaa edellä mainittu johto/kaapeli toisenkin vesialueelle, jos sen sijoittaminen ei edellytä lupaa 3 luvun 2 §:n nojalla, sijoittamisesta ei määrätä ympäristönsuojelulain nojalla tai sijoittamisesta ei aiheudu vähäistä suurempaa haittaa alueen omistajalle. Vaikutuksiltaan näihin rinnastettavana johtona ei pidetä vesistöön lämmönkeruutarkoituksessa upotettavaa johtoa.

  Ilmoituksen tekeminen on maksutonta. Ilmoituksen saatuaan ELY-keskus joko ohjaa ilmoittajaa hakemaan vesilain mukaista lupaa mahdollisten haitallisten vaikutusten perusteella tai antaa mahdollisia reunaehtoja hankkeen toteuttamiselle.

  Järjestäytyneiden jakokuntien osalta maanomistajia edustaa jakokunta, joka käsittelee ja myöntää sijoituspaikkaluvan Mikäli vesialue ei ole järjestäytynyt vastaa jokainen vesialueen omistaja sijoitusluvasta oman alueensa osalta. Jakokuntien  yhteystiedot voi kysyä maanmittauslaitokselta.

  Yhteiset alueet maanmittauslaitoksen sivuilla

  Lisätietoja
  https://www.ymparisto.fi/fi-fi/vesi/vesien_kaytto/pienet_vesirakennustyot

  Piensolutukiasemien sijoittaminen 

  Piensoluasemien sijoittaminen kaupungin hallinnoimiin rakenteisiin tai kiinteistöihin.  

  Tälle sivulle tuodaan Viestinnän palvelulain (917/2014,SVPL) 229§:n muutokseen perustuvat piensolutukiasemien sijoitusehdot vuoden 2021 loppuun mennessä. Piensolutukiasemalla tarkoitetaan laajakaistaiset mobiiliyhteydet tai langattoman lähiverkon yhteydet  mahdollistavaa langattoman lähiverkon laitetta tai matkaviestinverkon lyhyellä  kantamalla toimivaa laitetta. 

  Lisätietoja Jyväskylän Kaupungin kiinteistöjen osalta (etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi): 

  • Kaupungin hallinnoimat kiinteistöt Kiinteistöpäällikkö Petteri Kontro 
  • Kaupungin kiinteistöille asennetavat mastot maankäyttöinsinööri Ulla Nyqvist 
  • Kaupungin hallinnoimat muut rakenteet vastaava katumestari Jukka Piispanen tai katupäällikkö Tuula Smolander. 

  Tarkemmat ohjeet ja ehdot sijoituspaikkalupaan liittyvien suunnitelmien laatimisesta löytyvät Jyväskylän kaupungin katu- ja sijoituspaikkalupia täydentävät ohjeet ja ehdot 1.1.2021 -asiakirjasta (pdf)

  Asiasanat:  
  vesijohto
  viemäri
  kaapeli
  johto
  perustus