Hyppää pääsisältöön
Kuva
TP 2018 - kansikuva, yläkaupungin yö, Tero Takalo-Eskola

Tuloslaskelmassa esitetään tilikaudelle kuuluvat tuotot ja kulut. Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, miten tilikaudella syntyneet tuotot riittävät palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Virallisessa tuloslaskelmassa esitetään ulkoiset erät eli tuotot, jotka on saatu kaupungin ulkopuolelta, ja kulut, jotka ovat syntyneet hankinnoista kaupungin ulkopuolelta. Kaupungin sisäiset taloudelliset tapahtumat on laskelmasta eliminoitu. 

  

TULOSLASKELMA20142015201620172018 Muutos 2017-2018 
(milj. euroa)     euroa%
Toimintatuotot172,5175,2187,9173,7175,51,91,1 %
Toimintakulut-772,1-794,7-819,7-801,4-827,1-25,73,2 %
Toimintakate-599,6-619,4-631,8-627,7-651,5-23,83,8 %
Verotulot483,7490,5507,4514,4513,8-0,6-0,1 %
Valtionosuudet145,1157,4176,7173,3173,50,10,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut10,412,47,07,113,46,389,4 %
Korkotuotot12,712,68,98,98,90,00,3 %
Muut rahoitustuotot4,65,93,94,510,66,1135,9 %
Korkokulut-6,7-6,1-5,8-6,2-6,10,1-2,2 %
Muut rahoituskulut-0,2-0,10,0-0,10,00,1-59,0 %
Vuosikate39,640,859,367,149,1-18,0-26,9 %
Poistot ja arvonalentumiset-53,2-54,0-54,9-53,6-49,14,5-8,4 %
Suunnitelman mukaiset poistot-52,8-53,4-53,1-53,6-49,14,5-8,4 %
Arvonalentumiset-0,4-0,6-1,80,00,00,0-
Satunnaiset erät0,00,00,00,00,00,0 -
Tilikauden tulos-13,6-13,24,413,50,0-13,5-100,3 %
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)0,30,30,30,30,30,00,0 %
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)0,00,00,00,00,00,0 -
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)0,00,00,00,00,00,0-6,4 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)-13,3-12,94,813,80,3-13,5-97,8 %
        
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT       
Toimintatuotot/Toimintakulut, %22,3 %22,1 %22,9 %21,7 %21,2 %  
Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset %74,4 %75,5 %108,1 %125,2 %99,9 %  
Vuosikate/Poistonalaiset investoinnit %112,3 %106,5 %157,3 %145,3 %80,7 %  
Vuosikate, Euroa/asukas292297427479347-131,8-27,5 %
Asukasmäärä135 780137 368138 850140 188141 4141 2260,9 %

Toimintakertomuksen tunnuslukulaskennassa on käytetty Jyväskylän asukasmääränä vuoden 2018 osalta Tilastokeskuksen ennakkotietoa ja
vuoden 2017 osalta virallista asukaslukua. Vuoden 2017 osalta tunnuslukulaskenta poikkeaa siten vuoden 2017 tilinpäätöksessä esitetystä,
jossa asukaslukuna on käytetty ennakkotietoa.

 

Tuloslaskelman tunnusluvut

Vuosikate prosenttia poistoista
= 100 x Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset
Tilivuonna 2018 vuosikate kattoi 99,9 prosenttia kokonaispoistoista. Vuonna 2017 vastaava tunnusluku oli 125,2 prosenttia. Tunnusluvun heikkeneminen johtui vuosikatteen laskusta. Poistoihin sisältyy lisäpoistoja 0,3 miljoonaa euroa. 

 

Kuva

Vuosikate euroa/asukas
Vuosikate asukasta kohden oli 347 euroa, kun se vuonna 2017 oli 479 euroa. 

Toimintatuotot olivat vuoden 2018 tilinpäätöksessä 175,5 milj. euroa ja ne kasvoivat 1,9 milj. euroa (1,1 %) vuodesta 2017. Tulolajeittain tarkasteltuna toimintatuotot muodostuvat myyntituotoista 70,0 milj. euroa, maksutuotoista 50,9 milj. euroa, tuista ja avustuksista 18,6 milj. euroa ja muista toimintatuotoista 36,1 milj. euroa. 

Tilivuoden 2018 toimintakulut olivat 827,1 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 25,7 milj. euroa (3,2 %). Toimintakuluista suurin osa oli henkilöstökuluja 340,4 milj. euroa. Henkilöstökulut kasvoivat 13,3 milj. euroa (4,1 %) edellisvuodesta. Palvelujen ostot olivat 351,6 milj. euroa ja ne kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 6,9 milj. euroa (2,0 %). Aine-, tarvike- ja tavarahankintoihin kaupunki käytti 42,5 milj. euroa (kasvua 4,5 % edelliseen vuoteen verrattuna), avustuksiin 61,0 milj. euroa (+2,9 %) ja muihin toimintakuluihin 31,5 milj. euroa (+6,3 %). 

Toimintatuottojen kasvu oli pääasiassa seurausta hulevesimaksutulojen sekä maankäyttösopimusmaksutuottojen kasvusta. Muuttuneen lainsäädännön johdosta kaupunki otti 1.1.2018 alkaen vastuun asemakaava-alueella hulevesien kokonaishallinnasta. Samasta ajankohdasta lukien kaupunki otti käyttöön myös julkisoikeudellisen hulevesimaksun, joka lisäsi kaupungin tuloja 2,5 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Investointihankkeisiin liittyviä maankäyttösopimustuloja kertyi 1,6 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän.

Myös perusturvan toimialan KSLAPE-, KUKO- ja Valinnanvapauskokeilu -hankkeisiin sekä nuorisopalveluiden hankkeisiin, työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön saatiin hankerahoitusta yhteensä noin 1,8 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Tonttien myyntivoitot laskivat puolestaan 2,7 miljoonaa euroa vuodesta 2017.

Toimintakulujen kasvusta 13,3 miljoonaa euroa oli seurausta henkilöstömenojen kasvusta. Kaupungin henkilöstöresursseja lisättiin noin 200 henkilötyövuotta edellisvuodesta, jonka seurauksena henkilöstömenot lisääntyivät noin 7,9 miljoonaa euroa. Henkilöstöä lisättiin erityisesti varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen, yhteensä noin 97 henkilötyövuotta. Henkilöstöresurssia vahvistettiin myös kotihoidossa sekä nuorten ennaltaehkäisevässä päihde- ja mielenterveyspalveluissa.

Tammikuussa 2019 maksettu ja vuoden 2018 kuluksi kirjattu tuloksellisuuteen perustuva kertaerä kasvatti kaupungin henkilöstömenoja 2,1 miljoonaa euroa. Muiden virka- ja/tai työehtosopimuksiin perustuvien sopimuskorotusten vaikutuksesta henkilöstömenot lisääntyivät myös oin 2,1 miljoonaa euroa.

Toimintakulut kasvoivat myös avosairaanhoidon palveluostojen sekä vanhuspalveluiden palveluasumisen ostopalveluiden sekä palvelusetelimenojen seurauksena. Erikoissairaanhoidon kustannukset laskivat puolestaan 5,2 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Myös työmarkkinatuen kuntaosuus pieneni 1,8 miljoonalla eurolla.

Verorahoituksella rahoitettava toimintakate oli tilivuonna 2018 yhteensä -651,5 milj. euroa eli 23,8 milj. euroa (3,8 %) edellisvuotta heikompi. Verotulot ja valtionosuudet laskivat 0,5 milj. euroa edellisestä vuodesta (-0,1 %). 

Kaupungin verotulot olivat vuonna 2018 yhteensä 513,8 milj. euroa ja laskua edelliseen vuoteen oli 0,6 milj. euroa (-0,1 %). Verotulot jakautuvat kunnan tuloveroon 438,8 milj. euroa, kiinteistöveroon 49,0 milj. euroa sekä kaupungin osuuteen yhteisöveron tuotosta 25,9 milj. euroa. Kunnan tuloveron tuotto laski edellisvuodesta 1,4 milj. euroa (-0,3 %) ja osuus yhteisöveron tuotosta 1,1 milj. euroa  (-4,1 %). Kiinteistöveron tuotto kasvoi 1,9 milj. euroa (+ 4,0 %). Veroprosentti pidettiin vuonna 2018 vuoden 2017 tasolla. Valtionosuudet olivat 173,5 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 0,1 milj. euroa (+0,1 %). 

  

Verotulojen muutos 2017-2018    
      
  TPTPMuutos 2017-2018
milj. euroa 20172018euroa%
Ennakonpidätykset 409,9417,98,01,9 %
Tilitykset edelliseltä vuodelta 51,845,9-5,9-11,4 %
Yhteensä 461,7463,82,10,5 %
Maksuunpanotilitys -36,8-47,5-10,729,2 %
Aikaisempien vuosien tilitykset 15,322,57,247,0 %
Kunnallisverot 440,3438,8-1,4-0,3 %
      
Yhteisövero 27,125,9-1,1-4,1 %
      
Kiinteistövero 47,149,01,94,0 %
      
Yhteensä 514,4513,8-0,6-0,1 %

 

Kuva

 

Kuva

 

Kuva

 

Verotulot verolajeittain
Kuva

 

Kuva

 

Kuva

 

 

Vuonna 2018 kaupungille kertyi korkotuottoja 8,9 milj. euroa ja ne pysyivät edellisvuoden tasolla. Muita rahoitustuottoja kaupungille kertyi 10,6 milj. euroa. Muut rahoitustuotot koostuivat suurimmalta osin osinkotuotoista (8,7 milj. euroa) ja takausmaksuista (1,5 milj. euroa) sekä osuus- ja peruspääoman koroista. Osinkotuotoista merkittävimmät olivat Jyväskylän Energia Oy 4,0 milj. euroa, Jykia Oy 3,6 milj. euroa ja Mustankorkea Oy 0,8 milj. euroa

Korkokulut olivat tilivuonna 2018 yhteensä 6,1 milj. euroa ja ne kasvoivat 0,1 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Korkotason nousu ei käynnistynyt talousarvion ennusteiden mukaisesti ja korkotaso pysyi edelleen historiallisen alhaisella tasolla. 

Kaupungin vuosikate oli 49,1 milj. euroa ja se heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna 18,0 milj. euroa (-26,9 %). Vuosikate asukasta kohden oli 347 euroa ja vuosikate kattoi poistoista ja arvonalentumisista 99,9 prosenttia ja poistonalaisista investoinneista 80,7 prosenttia. Tuloslaskelman tunnusluvuilla arvioituna kaupungin tulorahoituksen riittävyys heikkeni hieman vuonna 2018. Koko tarkasteluajanjaksolla 2012–2018 se on ollut heikoin vuonna 2012.

Tilikauden tulos oli 35 700 euroa. Tilikauden ylijäämäksi muodostui poistoeron vähennyksen ja sosiaalisen luototuksen rahaston lisäyksen jälkeen 0,3 milj. euroa.

 

Kuva

 

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista
= 100 x (Toimintatuotot) / (Toimintakulut – Valmistus omaan käyttöön)
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan oli 21,2 prosenttia, eli toimintakuluista reilu viidennes katettiin myynti- ja maksutuloilla. Verotuloilla, valtionosuuksilla ja rahoitustuotoilla jäi rahoitettavaksi 4/5 toimintakuluista. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintatuottojen osuus toimintakuluista laski 0,5 prosenttiyksikköä.

Toimintamenot 2017-2018
    
  TP 2017TP 2018Muutos 2017 - 2018
1 000 euroa   euroa%
      
Konsernihallinto 72 425,571 962,1-463,5-0,6 %
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus 19 489,618 951,4-538,2-2,8 %
Päätöksenteon tuki ja kehittäminen 5 870,76 035,0164,32,8 %
Henkilöstöpalvelut 4 492,54 505,312,80,3 %
Talous 2 221,22 079,5-141,7-6,4 %
Elinkeino ja työllisyys 35 070,934 558,0-512,9-1,5 %
Tietohallinto 5 280,65 832,9552,310,5 %
      
Perusturva 435 846,0446 774,810 928,82,5 %
Perusturva yhteiset 6 567,17 166,3599,19,1 %
Sosiaalipalvelut 84 077,788 440,54 362,75,2 %
Vanhuspalvelut 86 565,989 661,23 095,33,6 %
Perheiden ennalta ehk. sos. ja terv.palvelut 13 808,415 013,51 205,18,7 %
Avoterveydenhuolto 56 721,360 736,84 015,57,1 %
Erikoissairaanhoito 162 437,4159 908,2-2 529,2-1,6 %
Terveyskeskussairaalat 25 668,225 848,4180,20,7 %
      
Kasvun ja oppimisen palvelut 207 006,5215 139,88 133,43,9 %
Kasvun ja oppimisen hallinto ja yht. palvelut 6 869,57 317,8448,36,5 %
Varhaiskasvatuksen palvelualue 77 757,381 398,13 640,94,7 %
Perusopetuksen palvelualue 122 379,7126 423,94 044,23,3 %
      
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 49 602,949 590,4-12,50,0 %
Hallinto- ja kulttuuripalvelut 3 440,63 666,8226,26,6 %
Jyväskylän kansalaisopisto 4 638,24 508,5-129,7-2,8 %
Kirjastot 8 413,98 615,1201,22,4 %
Museot 4 883,24 690,6-192,6-3,9 %
Liikunta 19 439,219 297,5-141,7-0,7 %
Jyväskylä Sinfonia 3 145,23 116,5-28,7-0,9 %
Jyväskylän kaupunginteatteri 5 642,65 695,552,90,9 %
      
Kaupunkirakenne 50 445,454 324,33 878,87,7 %
Asiakaspalvelu ja johdon tuki 2 924,12 956,232,01,1 %
Liikenne- ja viheralueet 37 266,441 047,03 780,510,1 %
Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 5 843,85 843,7-0,10,0 %
Rakentaminen ja ympäristö 4 411,04 477,466,41,5 %
      
YHTEENSÄ 815 326,3837 791,322 465,12,8 %
      
Liikelaitokset 138 383,7143 530,25 146,53,7 %
Tilapalvelu 58 879,658 519,1-360,4-0,6 %
Työterveys Aalto 7 298,37 043,3-255,0-3,5 %
Talouskeskus 5 133,65 232,699,01,9 %
Altek Aluetekniikka 14 167,315 939,11 771,812,5 %
Kylän Kattaus 23 127,624 876,11 748,47,6 %
Keski-Suomen pelastuslaitos 29 777,331 920,02 142,67,2 %
      
KAIKKI YHTEENSÄ 953 710,0981 321,627 611,62,9 %

 

Käyttötalousmenojen muutos 2017 - 2018
       
Konsernihallinto   -463
Henkilöstömenot   776
Elinkeinoyksikkö   765
Työllisyyspalvelujen avustukset  596
Tietohallinto    425
Jyväskylän katulähetys, ruokapankki  177
Konsernihallinnon yhteiset menot  171
Rallin MM-osakilpailu   152
Työmarkkinatuen kuntaosuus   -1793
Työllisyyspalveluiden ostopalvelut  -608
Kankaan alue   -372
Kunnallisverotus   -316
Työterveyshuolto   -256
Jäsenmaksut (Keski-Suomen liitto, Suomen kuntaliitto) -186
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus  -133
Muut toimintamenojen muutokset  139
Perusturva    10 929
Sosiaalipalvelut; henkilöstömenot ja lastensuojelun palvelujen ostot 4 363
Avoterveydenhuolto; Avosairaanhoidon palveluostot ja hoitotarvikeet ja apuvälineet3 976
Vanhuspalvelut; henkilöstömenot, palveluasumisenostot ja palvelusetelimenot sekä omaishoidon tuki3 095
Perheiden ennalta ehkäisevät palvelut; henkilöstölisäykset mm. nuorten palveluihin1 205
Perusturvan yhteiset: Hankemenot  599
Terveyskeskussairaalat; Henkilöstökulut ja ostopalvelut 180
Erikoissairaanhoidon kulut   -2 490
Kasvun ja oppimisen palvelut  8 133
Kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut  2 992
Perusopetuksen koulut   2 115
Varhaiskasvatuksen palveluseteli  1 224
Nuorisopalvelut   725
Lukiokoulutuksen tuki   680
Toimialan yhteiset palvelut ja hallinto  458
Aamu- ja iltapäivätoiminta   303
Oppilashuolto   276
Perusopetuksen hankkeet   125
Valtion erityiskoulut ja muut jyväskyläläisoppilaiden maksuosuudet  103
Muut varhaiskasvatuksen toimintamenot  68
Varhaiskasvatuksen kotihoidon tuki  -356
Yksityisen perhepäivähoidon palveluraha ja eskarilaisten ostopalvelut -287
Konsernihallinnon vyörytykset   -135
Muut perusopetuksen yhteiset palvelut  -158
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut   -12
Kulttuuri- ja hallintopalvelut   226
Kirjastot    201
Teateri    53
Sinfonia    -29
Museot    -193
Liikunta    -142
Kansalaisopisto   -130
Kaupunkirakenne   3 879
Hulevesihallinnan  kustannukset  1 326
Katujen kunnossapito, korjauskohteet  1 201
Joukkoliikenteen kustannukset   1 180
Henkilöstömenot   179
Tarvikehankinnat   -229
Muut menomuutokset   222
Toimintatulot 2017-2018
      
 TP 2017TP 2018Muutos 2017 - 2018
1 000 euroa  euroa%
     
Konsernihallinto17 224,417 918,8694,44,0 %
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus58,3683,9625,61073,5 %
Päätöksenteon tuki ja kehittäminen1 730,41 704,8-25,6-1,5 %
Henkilöstöpalvelut2 715,73 111,9396,214,6 %
Talous1 768,21 680,8-87,4-4,9 %
Elinkeino ja työllisyys4 779,13 977,7-801,5-16,8 %
Tietohallinto6 172,76 759,9587,29,5 %
     
Perusturva54 979,456 506,21 526,82,8 %
Perusturva yhteiset2 162,73 068,5905,841,9 %
Sosiaalipalvelut11 994,412 696,3701,95,9 %
Vanhuspalvelut21 844,421 702,4-142,0-0,7 %
Perheiden ennalta ehk. sos. ja terv.palvelut1 397,11 376,5-20,6-1,5 %
Avoterveydenhuolto12 780,112 747,8-32,2-0,3 %
Erikoissairaanhoito119,579,8-39,7-33,2 %
Terveyskeskussairaalat4 681,34 834,9153,63,3 %
     
Kasvun ja oppimisen palvelut13 189,113 282,593,40,7 %
Kasvun ja oppimisen hallinto ja yht. palvelut1 542,51 582,239,72,6 %
Varhaiskasvatuksen palvelualue7 691,17 005,2-685,9-8,9 %
Perusopetuksen palvelualue3 955,64 695,1739,518,7 %
     
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut10 977,79 986,0-991,6-9,0 %
Hallinto- ja kulttuuripalvelut299,7243,4-56,2-18,8 %
Jyväskylän kansalaisopisto1 640,51 554,7-85,8-5,2 %
Kirjastot599,3498,0-101,3-16,9 %
Museot662,7541,0-121,7-18,4 %
Liikunta5 797,25 218,7-578,5-10,0 %
Jyväskylä Sinfonia539,7476,7-63,0-11,7 %
Jyväskylän kaupunginteatteri1 438,61 453,414,91,0 %
     
Kaupunkirakenne53 215,854 347,31 131,42,1 %
Asiakaspalvelu ja johdon tuki243,2269,326,110,7 %
Liikenne- ja viheralueet21 758,826 118,74 359,920,0 %
Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö27 666,924 724,9-2 942,0-10,6 %
Rakentaminen ja ympäristö3 546,93 234,3-312,6-8,8 %
     
YHTEENSÄ149 586,4152 040,82 454,41,6 %
     
Liikelaitokset176 112,3177 731,01 618,70,9 %
Tilapalvelu94 772,194 757,0-15,10,0 %
Työterveys Aalto7 596,76 798,2-798,6-10,5 %
Talouskeskus5 547,35 414,3-133,0-2,4 %
Altek Aluetekniikka14 085,915 070,7984,87,0 %
Kylän Kattaus23 502,024 380,3878,33,7 %
Keski-Suomen pelastuslaitos30 608,231 310,5702,32,3 %
     
KAIKKI YHTEENSÄ325 698,7329 771,94 073,11,3 %

  

Käyttötaloustulojen muutos 2017 - 2018
       
Konsernihallinto   694
Tietohallinnon tulot   587
Konsernihallinnon sisäinen laskutus  485
Jykesin loppuselvitys   321
Vaalit    242
Kuntouttava työtoiminta   200
Kankaan alueen tulot   -707
Työterveyshuolto   -113
Kehittämis-ja EU-hankkeet   -108
Työllisyyspalveluiden hankkeet  -104
Muut toimintatulojen muutokset  -109
Perusturva    1 527
Perusturvan yhteiset: Hanketulot  906
Sosiaalipalvelut mm. pakolaisten toimeentulotukikorvauksista, valtion korvaamista pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kustannusten korvauksista 702
Terveyskeskussairaaloiden myyntituolot muilta kunnilta 154
Vanhuspalveluiden maksutulojen pieneneminen  -142
Avoterveydenhuollon maksutuotot  -72
Perheiden ennalta ehkäisevät palvelut; muiden kuntien myyntitulot -21
Kasvun ja oppimisen palvelut  93
Nuorisopalvelujen hanke- ja avustusrahoitus  927
Muut varhaiskasvatuksen tulot   146
Perusopetuksen hankkeet   45
Varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksut  -832
Perusopetuksen kotikuntakorvaukset  -95
Muut toimintatulojen muutokset  -97
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut   -992
Teateri    15
Kulttuuri- ja hallintopalvelut   -56
Liikunta, muut liikuntapalvelut   -62
Sinfonia    -63
Kansalaisopisto   -86
Liikunta, uimahallit   -299
Liikunta, sisä- ja jäähallit   -215
Museot    -122
Kirjastot    -101
Kaupunkirakenne   1 131
Hulevesimaksutulot   2 500
Maankäyttösopimusmaksut   1 590
Joukkoliikenteen tulot   414
Maan myyntivoitot   -2 687
Rakennusvalvonnan ja kiinteistönmuodostuksen tulot -465
Muut tulomuutokset   -221
Toimintakete 2017-2018
  
 TP 2017TP 2018Muutos 2017 - 2018
1 000 euroa  euroa%
     
Konsernihallinto55 201,154 043,2-1 157,9-2,1 %
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus19 431,318 267,5-1 163,8-6,0 %
Päätöksenteon tuki ja kehittäminen4 140,24 330,1189,94,6 %
Henkilöstöpalvelut1 776,91 393,5-383,4-21,6 %
Talous453,1398,8-54,3-12,0 %
Elinkeino ja työllisyys30 291,830 580,3288,51,0 %
Tietohallinto-892,1-926,9-34,93,9 %
     
Perusturva380 866,6390 268,69 402,02,5 %
Perusturva yhteiset4 404,44 097,7-306,6-7,0 %
Sosiaalipalvelut72 083,375 744,23 660,85,1 %
Vanhuspalvelut64 721,567 958,83 237,35,0 %
Perheiden ennalta ehk. sos. ja terv.palvelut12 411,313 637,01 225,79,9 %
Avoterveydenhuolto43 941,347 989,04 047,79,2 %
Erikoissairaanhoito162 318,0159 828,4-2 489,5-1,5 %
Terveyskeskussairaalat20 986,921 013,526,60,1 %
     
Kasvun ja oppimisen palvelut193 817,3201 857,38 040,04,1 %
Kasvun ja oppimisen hallinto ja yht. palvelut5 327,15 735,6408,57,7 %
Varhaiskasvatuksen palvelualue70 066,274 393,04 326,86,2 %
Perusopetuksen palvelualue118 424,1121 728,83 304,72,8 %
     
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut38 625,239 604,4979,22,5 %
Hallinto- ja kulttuuripalvelut3 141,03 423,4282,49,0 %
Jyväskylän kansalaisopisto2 997,62 953,8-43,9-1,5 %
Kirjastot7 814,68 117,1302,53,9 %
Museot4 220,64 149,6-71,0-1,7 %
Liikunta13 642,014 078,8436,83,2 %
Jyväskylä Sinfonia2 605,52 639,734,31,3 %
Jyväskylän kaupunginteatteri4 204,04 242,038,00,9 %
     
Kaupunkirakenne-2 770,4-23,02 747,4-99,2 %
Asiakaspalvelu ja johdon tuki2 680,92 686,85,90,2 %
Liikenne- ja viheralueet15 507,614 928,3-579,3-3,7 %
Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö-21 823,1-18 881,22 941,8-13,5 %
Rakentaminen ja ympäristö864,11 243,1379,043,9 %
     
YHTEENSÄ665 739,8685 750,520 010,73,0 %
     
Liikelaitokset-37 728,6-34 200,83 527,8-9,4 %
Tilapalvelu-35 892,6-36 237,9-345,41,0 %
Työterveys Aalto-298,5245,2543,6-182,1 %
Talouskeskus-413,7-181,6232,1-56,1 %
Altek Aluetekniikka81,4868,4787,0967,3 %
Kylän Kattaus-374,3495,7870,1-232,4 %
Keski-Suomen pelastuslaitos-830,9609,51 440,4-173,3 %
     
KAIKKI YHTEENSÄ628 011,2651 549,723 538,53,7 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Asiasanat: