Hyppää pääsisältöön
Kuva
TP 2018 - kansikuva, yläkaupungin yö, Tero Takalo-Eskola
TASE   
       
Vastaavaa (milj. euroa)20172018 Vastattavaa (milj. euroa)20172018
       
PYSYVÄT VASTAAVAT914,5926,6 OMA PÄÄOMA474,2474,6
Aineettomat hyödykkeet8,27,3 Peruspääoma423,2423,2
Aineettomat oikeudet2,72,6 Muut omat rahastot0,40,4
Muut pitkävaikutteiset menot5,54,7 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)36,850,7
    Tilikauden ylijäämä (alijäämä)13,80,3
Aineelliset hyödykkeet541,6557,2    
Maa- ja vesialueet133,1136,8 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET5,45,1
Rakennukset287,3289,6 VARAUKSET  
Kiinteät rakenteet ja laitteet92,993,8 Poistoero5,45,1
Koneet ja kalusto12,712,5    
Muut aineelliset hyödykkeet0,00,0 PAKOLLISET VARAUKSET1,20,7
Ennakkomaksut ja keskene. hank.15,524,6 Eläkevaraukset0,40,3
    Muut pakolliset varaukset0,90,3
Sijoitukset364,7362,1    
Osakkeet ja osuudet203,1202,6 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT1,92,0
Joukkovelkakirjalainasaamiset150,0150,0 Valtion toimeksiannot0,00,0
Muut lainasaamiset11,08,9 Lahjoitusrahastojen pääomat1,51,6
Muut saamiset0,70,6 Muut toimeksiantojen pääomat0,40,5
       
TOIMEKSIANTOJEN VARAT0,20,2 VIERAS PÄÄOMA496,3483,1
Valtion toimeksiannot0,00,0 Pitkäaikainen249,7242,5
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet0,20,2 Joukkovelkakirjalainat30,030,0
    Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta219,6212,4
VAIHTUVAT VASTAAVAT64,438,8 Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat0,00,0
Vaihto-omaisuus1,60,9 Siirtovelat0,10,1
Aineet ja tarvikkeet1,00,9    
Muu vaihto-omaisuus0,60,0 Lyhytaikainen246,6240,6
    Joukkovelkakirjalainat0,00,0
Saamiset32,731,2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta25,826,7
Pitkäaikaiset saamiset1,41,4 Lainat muilta luotonantajilta90,572,1
Myyntisaamiset1,31,3 Saadut ennakot13,114,0
Muut saamiset0,20,2 Ostovelat65,067,8
Lyhytaikaiset saamiset31,329,7 Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat5,56,9
Myyntisaamiset16,215,1 Siirtovelat46,753,1
Lainasaamiset0,00,0    
Muut saamiset4,85,7    
Siirtosaamiset10,38,9    
       
Rahat ja pankkisaamiset30,06,7    
       
VASTAAVAA YHTEENSÄ979,2965,6 VASTATTAVAA YHTEENSÄ979,2965,6
       
TASEEN TUNNUSLUVUT      
Omavaraisuusaste, %    49,7 %50,4 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %    56,1 %54,4 %
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, %   73,5 %71,8 %
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €    50 64751 010
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas    361361
Lainakanta 31.12., 1000 €    365 845341 143
Lainakanta 31.12., €/asukas    2 6102 412
Lainasaamiset, 1000 €    160 966158 852
Asukasmäärä    140 188141 414

Toimintakertomuksen tunnuslukulaskennassa on käytetty Jyväskylän asukasmääränä vuoden 2018 osalta Tilastokeskuksen ennakkotietoa ja
vuoden 2017 osalta virallista asukaslukua. Vuoden 2017 osalta tunnuslukulaskenta poikkeaa siten vuoden 2017 tilinpäätöksessä esitetystä,
jossa asukaslukuna on käytetty ennakkotietoa.

 

Kaupungin taseen loppusumma oli 965,6 milj. euroa ja se pieneni edelliseen vuoteen verrattuna 13,6 milj. euroa rahavarojen vähentyessä.

Siirtovelat olivat 53,1 milj. euroa ja ne lisääntyivät edellisestä vuodesta 6,4 milj. euroa. Siirtovelkojen suurin erä on henkilöstön jaksotettu lomapalkkavaraus, joka oli 31.12.2018 yhteensä 40,8 milj. euroa ja se kasvoi edellisestä vuodesta 2,1 milj. euroa. 

Kaupungin kertynyt ylijäämä oli 51,0 milj. euroa ja asukasta kohden laskettuna ylijäämä oli 361 euroa. Kaupungin lainakanta oli 341,1 milj. euroa ja lainakanta pieneni 24,7 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Lainat asukasta kohden olivat 2 412 euroa ja lainakanta asukasta kohden pieneni 197 euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Tilivuoden 2018 aikana kaupungin omavaraisuusaste nousi 0,8 prosenttiyksikköä. Suhteellinen velkaantuneisuus laski 1,7 prosenttiyksikköä edellisvuodesta.

Taseen tunnusluvut

Omavaraisuusaste, %
= 100 x (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadut ennakot) 
Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Jyväskylän kaupungin omavaraisuusaste oli 50,4 prosenttia. Omavaraisuusaste nousi 0,8 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta.

Suhteellinen velkaantuneisuus, %
 = 100 x (Vieras pääoma – Saadut ennakot) / Käyttötulot
Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Jyväskylän suhteellinen velkaisuus vuonna 2018 oli 54,4 prosenttia. Tunnusluku parani 1,7 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta.

Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista 
= 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot + Vuokravastuut) /Käyttötulot 
Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun, silloin kun vieraaseen pääomaan rinnastetaan myös vuokravastuut. Tunnusluvun osoittajaan merkitään tarkasteluvuoden tilinpäätöksen koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakkomaksuilla. Lisäksi osoittajaan merkitään liitetieto-ohjeen mukaisesti liitetiedoissa esitetyt vuokravastuut ja leasingvastuut. Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista.
 
Tunnusluku ottaa paremmin huomioon erilaisilla malleilla, kuten rahoitusleasingsopimuksilla rahoitetut hankkeet, jotka eivät näy velkana kunnan taseessa.

Jyväskylän kaupungin velkojen ja vastuiden määrä oli 619,5 miljoonaa euroa ja käyttötuloja kertyi 862,8 miljoonaa euroa. Velkojen ja vastuiden määrä pieneni edellisvuodesta 13,3 miljoonaa euroa ja käyttötuloja kertyi 1,3 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän. Vuonna 2018 velkojen ja vastuiden määrä käyttötuloista oli 71,8 %, vuonna 2017 vastaava tunnusluku oli 73,5 %.

Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista  
   
milj. euroaTP 2017TP 2018
   
Vieras pääoma496,3483,1
Saadut ennakot -13,1-14,0
Vuokravastuut142,5137,4
Leasingvastuut7,012,9
Velat ja vastuut632,8619,5
   
Toimintatuotot173,7175,5
Verotulot514,4513,8
Valtionosuudet173,3173,5
Käyttötulot861,4862,8
   
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, %73,5 %71,8 %

Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €
= Edellisten kausien ylijäämä + Tilikauden ylijäämä
Tunnusluku osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyt ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyt alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina. Kaupungin taseen ylijäämien kertymä on 51,0 milj. euroa. 

Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas
= (Edellisten kausien ylijäämä + Tilikauden ylijäämä) / Asukasmäärä
Tunnusluku osoittaa kertyneen yli-/alijäämän asukasta kohden tilinpäätösvuoden päättymispäivänä. Taseen ylijäämien kertymä oli 361 euroa/asukas ja asukaskohtainen ylijäämäkertymä pysyi edellisvuoden tasolla.

Lainakanta 31.12.
 = Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)
Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Kaupungin lainakanta oli 341,1 milj. euroa. Lainakanta pieneni 24,7 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

 

Kuva

 

Kuva

 

Lainat euroa/asukas
 = Lainakanta 31.12. / Asukasmäärä
Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla kunnan lainakanta tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella asukasluvulla. Kaupungin lainakanta oli 2 412 euroa/asukas ja kaupungin lainat asukasta kohden pienenivät 197 euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

 

Kuva

 

Lainasaamiset 31.12. 
= Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset
Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen. Lainasaamiset olivat 158,9 milj. euroa. Lainasaamiset vähenivät 2,1 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. 
 

 

 


 

Asiasanat: