Hyppää pääsisältöön
Kuva
TP 2018 - kansikuva, yläkaupungin yö, Tero Takalo-Eskola

Rahoituslaskelmaan kootaan kaikki rahan lähteet ja rahan käyttö. Rahoituslaskelma kuvaa kirjattujen liiketapahtumien vaikutusta kunnan rahavaroihin eli rahoituslaskelma kertoo, lisääntyivätkö vai vähenivätkö kunnan rahavarat tilikauden aikana. Tuloslaskelman tavoin rahoituslaskelma sisältää ainoastaan ulkoiset erät, jotka ovat syntyneet kaupungin kannalta ulkopuolisiin yksiköihin nähden.

 

RAHOITUSLASKELMA 20142015201620172018Muutos 2017-2018
(milj. euroa)      euroa%
Vuosikate 39,640,859,367,149,0-18,1-26,9 %
Satunnaiset erät 0,00,00,00,00,00,0 -
Tulorahoituksen korjauserät -11,5-12,3-16,4-18,8-16,52,3-12,4 %
Toiminnan rahavirta 28,128,542,948,332,6-15,7-32,6 %
Investointimenot -40,4-107,3-43,8-53,2-67,5-14,326,9 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,61,10,51,41,70,318,8 %
Pysyvien vastaavien höydykkeiden luovutustulot 12,515,318,523,818,4-5,4-22,8 %
Investointien rahavirta -27,3-91,0-24,9-27,9-47,4-19,569,8 %
Toiminnan ja investointien rahavirta 0,8-62,418,020,4-14,8-35,2-172,7 %
         
Rahoituksen rahavirta        
Antolainauksen muutokset 0,462,21,70,22,11,9923,3 %
Antolainasaamisten lisäykset -0,1-0,2-0,2-0,2-0,3-0,131,3 %
Antolainasaamisten vähennykset 0,562,51,90,42,42,0487,5 %
Lainakannan muutokset 9,1-3,8-9,2-27,3-24,72,6-9,5 %
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 30,025,00,030,020,0-10,0-33,3 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -23,8-28,5-19,7-74,9-26,348,6-64,9 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos 2,9-0,310,517,6-18,4-36,0-204,7 %
Oman pääoman muutokset 0,00,00,00,00,00,0 -
Muut maksuvalmiuden muutokset -5,76,52,212,414,11,814,4 %
Rahoituksen rahavirta 3,964,9-5,3-14,7-8,56,3-42,6 %
         
Rahavarojen muutos 4,72,412,75,7-23,3-29,0-510,1 %
Rahavarat 31.12. 9,211,624,330,06,7-23,3-77,6 %
Rahavarat 1.1. 4,59,211,624,330,05,723,3 %
         
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT        
Investointien tulorahoitus, % 99,5 %38,4 %136,8 %129,6 %74,5 %  
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä (ed. 5 v) -253,4-285,7-201,4-96,3-38,058,2 
Lainanhoitokate 1,51,42,60,91,7  
Kassan riittävyys, pv 4,04,510,011,72,7  
Asukasmäärä 135 780137 368138 850140 188141 4141 2260,9 %

Toimintakertomuksen tunnuslukulaskennassa on käytetty Jyväskylän asukasmääränä vuoden 2018 osalta Tilastokeskuksen ennakkotietoa ja
vuoden 2017 osalta virallista asukaslukua. Vuoden 2017 osalta tunnuslukulaskenta poikkeaa siten vuoden 2017 tilinpäätöksessä esitetystä,
jossa asukaslukuna on käytetty ennakkotietoa.

Investoinnit

Investointien tulorahoitus, %
= 100 x Vuosikate / Investointien omahankintameno
Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, joka on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien myynnillä, lainoilla ja rahavarojen määrää vähentämällä. Investointien tulorahoitus-% oli vuonna 2018 74,5 %, eli tulorahoitus ei riittänyt kattamaan kaupungin investointien omahankintamenoa kokonaisuudessaan.  

 

Kuva


Toiminnan ja investointien rahavirtojen kertymä viideltä vuodelta
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta on tunnusluku, jonka positiivinen (ylijäämäinen) määrä kertoo, kuinka paljon rahavirrasta jää lainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. Negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä tai ottamalla lisää lainaa. Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen osuutta pidemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. 

Eliminoidusta rahoituslaskelmasta laskettu toiminnan ja investointien rahavirtojen kertymä viideltä viime vuodelta on 31.12.2018 yhteensä -38,0 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden rahavirtojen kertymä oli -96,3 miljoonaa euroa. Investointien omarahoitusosuuskertymä parani 58,2 miljoonaa euroa.

Lainanhoito

Lainanhoitokate
 = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)
Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Tunnusluvun arviointiasteikko on seuraava:

•    Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun lainanhoitokate on suurempi kuin 2.
•    Kunnan lainanhoitokyky on tyydyttävä, kun lainanhoitokate on 1 – 2.
•    Kunnan lainanhoitokyky on heikko, kun lainanhoitokate on pienempi kuin 1.

Jyväskylän kaupungin lainanhoitokate oli 1,7, kun se edellisenä vuonna oli 0,9. 

Maksuvalmius

Kassan riittävyys (pv)
= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella
Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Kassan riittävyys 31.12.2018 oli 2,7 päivää. Kassan riittävyys lyheni edelliseen vuoteen verrattuna 9,1 päivää rahavarojen vähentymisen johdosta.

Tilinpäätöksessä 2018 varsinaisen toiminnan rahavirta oli 32,6 milj. euroa, joka on 15,7 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2017. Investointien tulorahoitusprosentti oli 74,5 prosenttia ja se heikkeni vuoteen 2017 (129,6 %) verrattuna. 

Investointimenot olivat vuonna 2018 yhteensä 67,5 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 14,3 milj. euroa (26,9 %). Vuoden 2018 investoinneista 33,9 milj. euroa oli Tilapalvelun talonrakennusinvestointeja. Suurimmat talonrakennushankkeet tilivuonna 2018 olivat Kangasvuoren päiväkotikoulu (7,3 milj. euroa), Kuokkalan yhtenäiskoulu (6,4 milj. euroa), Keski-Suomen museon peruskorjaus (5,8 milj. euroa) sekä Savulahden päiväkotikoulu (5,0 milj. euroa).

Yhdyskuntatekniikkaan investoitiin 19,4 milj. euroa, josta 17,1 milj. euroa katupalveluihin, 2,1 milj. euroa viherpalveluihin ja 0,2 milj. euroa satamapalveluihin. Urheilu- ja retkeilyalueisiin investoitiin 1,5 milj. euroa. Maa- ja vesialueiden hankintoihin 6,4 milj. euroa ja irtaimeen käyttöomaisuuteen investoitiin 4,6 milj. euroa. 

Keski-Suomen pelastuslaitos investoi 1,3 milj. euroa, Altek Aluetekniikka -liikelaitos 0,2 milj. euroa. Rahoitusosuuksia investointimenoihin saatiin 1,7 milj. euroa. 

Vuoden 2018 investoinnit
  
INVESTOINNIT 2018
   
Kunnallistekniikka, katupalvelut 17 107
Kangasvuoren päiväkotikoulu, uudisrakennus 7 309
Kuokkalan yhtenäiskoulu 6 437
Maa- ja vesialueet 6 411
Keski-Suomen museon peruskorjaus 5 808
Savulahden päiväkotikoulu, uudisrakennus 5 037
Irtain käyttöomaisuus 4 608
Kunnallistekniikka, viherpalvelut 2 072
Sisäilmakorjaukset 1 998
Korpilahden päiväkoti, uudisrakennus 1 801
Tekniset ja toiminnalliset korjaus- ja muutostyöt 1 553
Urheilu- ja retkeilyalueet 1 477
Keski-Suomen pelastuslaitos 1 318
Koulujen toiminnalliset muutokset 1 053
   
   
Voionmaan koulun osto 861
Palokan TA:n 1. krs muutostyöt 550
Keljonkankaan yhtenäiskoulu, uudisrakennus 501
Kuokkalan koulun väistötila 397
Rakentajantalon muutostyöt 307
Kunnallistekniikka, satamapalvelut 240
Altek Aluetekniikka 235
Tikkakosken koulun ruokasalin lattian korjaus 212
Osakkeet ja osuudet  151
Vesangan koulun laajennus 58
Yhteensä 67 500

 

Kaupungin oman taseen lisäksi vuonna 2018 toteutettiin yhteensä 9,7 miljoonan euron investoinnit muiden yhteisöjen taseeseen. Hankkeet kasvattavat kaupungin käyttömenoja vuokrasopimusten mukaisilla summilla.

 

Kaupungin merkittävimmät vuokrahankkeet 2014 alkaen, Investointiarviot*      
          
KohdeVuokranantajaVuokra-aika1 000 €201120142015201620172018
Huhtasuon koulukeskus, elinkaarihankeKoy Huhtasuon kk2013…35 500 11 3086 380   
Huhtasuon hoivakoti**JVA2016-203111 040  7 0404 000  
Kynnystien palvelukoti ja vuokra-asunnot**JVA2016-20413 500  2 0001 500  
Lahjaharjuntien palvelukoti**JVA2016-20412 600  1 4001 200  
Keh.vammaisten palvelukoti, Ahokoti**JVA2017-20421 700   1 500200 
Kankaan vanhusten hoivakoti**JVA2018-20487 500   1 5004 5001 500
Vaajakosken terveysasema ja palveluas.**JVA2019-204811 700    5 5006 200
Mankolan yhtenäiskoulun laaj. ja muutostyötEF2019-20386 900     2 000
Yhteensä  80 440011 30816 8209 70010 2009 700
 * Investointiarviot ovat viitteellisiä, eikä kaikissa vuokrahankkeissa käsitellä tarkkaa investointiarvoa lainkaan.   
 ** Palvelutaloissa asukkaat maksavat huoneistoistaan vuokraa.        

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot olivat 18,4 milj. euroa. Suurin osa eli 16,2 milj. euroa kertyi maakaupoista.  Maan myyntivoitot olivat 14,9 milj. euroa ja ne toteutuivat 1,9 milj. euroa muutettua talousarviota parempana.  Myydyn omaisuuden tasearvo oli kokonaisuudessaan 2,3 milj. euroa ja omaisuuden myyntien tulosvaikutus oli 16,2 milj. euroa. Liitetiedoissa on tarkempi erittely omaisuuden myyntivoitoista ja -tappioista. 

Kaupungin myöntämien antolainojen määrä pieneni 0,3 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 26,3 milj. euroa ja lyhytaikaiset lainat vähenivät 18,4 milj. eurolla. Kaupungin lainakanta pieneni 24,7 milj. euroa. Oman pääoman muutoksia ei ollut vuonna 2018. 

Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta oli 14,8 milj. euroa ja rahoitustoiminnan rahavirta oli -8,5 milj. euroa. Kaupungin rahavarat pienenivät 23,3 milj. euroa. Vuoden 2018 lopussa kaupungin rahavarat olivat 6,7 milj. euroa.

 

Tulorahoituksen korjauserät:    
      
 KaupunkiTilapalveluPelastuslaitosAltekYhteensä
Myyntivoitot, käyttötalous-15 269,8-766,2-51,4-14,9-16 102,3
Tulojen korjauserät-15 269,8-766,2-51,4-14,9-16 102,3
      
Myyntitappiot, käyttötalous-16,6-161,40,00,0-178,0
Pakolliset varaukset536,90,00,00,0536,9
Menojen korjauserät520,4-161,40,00,0358,9
YHTEENSÄ-15 790,2-604,7-51,4-14,9-16 461,2
Asiasanat: