Hyppää pääsisältöön
Kuva
TP 2018 - kansikuva, yläkaupungin yö, Tero Takalo-Eskola

Kasvun ja oppimisen palvelut

1 000 euroaAlkuperäinen Talousarvio- TalousarvioToteumaPoikkeama
talousarviomuutoksetmuutosten                          
           jälkeen     
      
Yhteiset palvelut ja hallinto     
Toimintatulot1 332,60,01 332,61 582,2249,6
Toimintamenot-6 314,5-722,3-7 036,8-7 317,8-281,0
Toimintakate-4 981,9-722,3-5 704,2-5 735,6-31,4
      
Varhaiskasvatus     
Toimintatulot6 914,90,06 914,97 005,290,3
Toimintamenot-79 607,2-1 206,6-80 813,8-81 398,1-584,4
Toimintakate-72 692,3-1 206,6-73 898,9-74 393,0-494,1
      
Perusopetus     
Toimintatulot2 959,6-2,72 956,94 695,11 738,2
Toimintamenot-121 704,3-1 603,0-123 307,3-126 423,9-3 116,6
Toimintakate-118 744,7-1 605,7-120 350,4-121 728,8-1 378,4
      
Kasvun ja oppimisen palvelut yhteensä     
Toimintatulot11 207,1-2,711 204,413 282,52 078,1
Toimintamenot-207 626,0-3 531,8-211 157,8-215 139,8-3 982,0
Toimintakate (sitova)-196 418,9-3 534,5-199 953,4-201 857,3-1 903,9

 

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut

1 000 euroaAlkuperäinen Talousarvio- TalousarvioToteumaPoikkeama
talousarviomuutoksetmuutosten                          
           jälkeen     
      
Hallinto- ja kulttuuripalvelut     
Toimintatulot194,50,0194,5243,448,9
Toimintamenot-3 563,440,4-3 523,0-3 666,8-143,8
Toimintakate-3 368,940,4-3 328,5-3 423,4-94,9
      
Jyväskylän kansalaisopisto     
Toimintatulot1 507,00,01 507,01 554,747,7
Toimintamenot-4 532,3-11,1-4 543,4-4 508,534,9
Toimintakate-3 025,3-11,1-3 036,4-2 953,882,6
      
Kirjastot     
Toimintatulot508,30,0508,3498,0-10,3
Toimintamenot-8 619,7-61,1-8 680,9-8 615,165,8
Toimintakate-8 111,4-61,1-8 172,6-8 117,155,5
      
Museot     
Toimintatulot333,90,0333,9541,0207,1
Toimintamenot-4 501,7-19,8-4 521,5-4 690,6-169,1
Toimintakate-4 167,8-19,8-4 187,6-4 149,638,0
      
Liikunta     
Toimintatulot5 096,8-400,04 696,85 218,7521,9
Toimintamenot-18 651,0-77,6-18 728,6-19 297,5-569,0
Toimintakate-13 554,2-477,6-14 031,8-14 078,8-47,0
      
Jyväskylän Sinfonia     
Toimintatulot342,50,0342,5476,7134,2
Toimintamenot-2 989,4-30,1-3 019,5-3 116,5-96,9
Toimintakate-2 646,9-30,1-2 677,0-2 639,737,3
      
Jyväskylän kaupunginteatteri     
Toimintatulot1 230,60,01 230,61 453,4222,8
Toimintamenot-5 514,1-20,3-5 534,4-5 695,5-161,1
Toimintakate-4 283,5-20,3-4 303,8-4 242,061,8
      
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut yhteensä     
Toimintatulot9 213,6-400,08 813,69 986,01 172,4
Toimintamenot-48 371,6-179,6-48 551,2-49 590,4-1 039,2
Toimintakate (sitova)-39 158,0-579,6-39 737,6-39 604,4133,2

Merkittävät poikkeamat tilinpäätösvuoden talousarvioon 

Kasvun ja oppimisen yhteiset palvelut ja hallinto 

Talousarvio ylittyi toimintakatteen osalta noin 31 000 euroa talousarvioon verrattuna, kun toimintatuotot ylittivät suunnitellun noin 250 000 eurolla ja toimintakulut ylittivät talousarvion noin 281 000 eurolla. 

Toimialan yhteiset palvelut ja hallinto ylitti talousarvion noin 72 000 eurolla toimintakatteen osalta. Budjetoimattomia tuloja kertyi noin 36 000 euroa. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen Ict-käyttömaksuihin ja -leasing-vuokriin haettiin vuodelle 2018 lisätalousarvio 500 000 euroa, mutta toteuma jäi noin 100 000 euroa arvioitua pienemmäksi. Palvelujen ostot kaikkineen alittuivat noin 135 000 euroa. Henkilöstökulut ylittyivät noin 235 000 euroa. Osa palveluohjaus- ja kehittämisyksikköön palvelujen ostoiksi suunniteltuja kouluttajamenoja toteutui henkilöstökuluina. Talousarvion henkilöstömenoihin ei oltu suunniteltu esimerkiksi pedagogisen ICT-suunnittelijan, pedagogisen asiantuntijan tai oppimisen tuen asiantuntijan rekrytointeja.  

Perusopetuksen hankkeiden talousarvio ylittyi toimintakatteen osalta noin 80 000 euroa. Hankkeiden omarahoitusosuuksiin haettiin vuodelle 2018 lisätalousarvio 300 000 euroa, kun alkuperäisessä talousarviossa ei pystytty edelleenkään varaamaan hankkeille riittävää omarahoitusosuutta. Hankkeiden toimintatuotot jäivät noin 185 000 euroa ja toimintakulut noin 106 000 euroa suunniteltua pienemmiksi. Hankkeiden rahoitusehdoissa määritellään tarkasti, mihin avustusta saa käyttää ja kuinka suuri omavastuuosuus täytyy olla. Omarahoitusosuudet ovat yleensä 30–50 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Hankerahoitus tulee pääsääntöisesti OKM:ltä, OPH:lta ja AVI:lta haettavista avustusrahoituksista. Rahoituksilla tuetaan koulutuspoliittisten linjausten toimeenpanoa, opetuksen ja koulutuksen kehittämistä sekä tasa-arvoisuuden toteutumista koulutuksessa. Toiminnalla pyritään pysyviin rakenteellisiin ja toiminnallisiin muutoksiin. Haettavilla hankerahoituksilla mahdollistetaan valtion linjausten (mm. OPS-uudistus) ja kärkihankkeiden toteutuminen. Haetut hankerahoitukset kohdentuvat uudistusten mukaiseen toimintakulttuurin ja osaamisen kehittämiseen. Hankkeiden tavoitteet tukevat Jyväskylän strategisten tavoitteiden toteutumista.

Konsernihallinnon vyörytyseriä ei ole suunniteltu talousarviolla. Konsernihallinnon vyörytysmenot toteutuivat 277 973 euron suuruisina ja vyörytystulot 398 402 euron suuruisina.

Varhaiskasvatuksen palvelualue

Talousarvio ylittyi suunnitellusta sekä toimintatuottojen että -kulujen osalta. Varhaiskasvatuksen palvelualueen toimintatuotot toteutuivat 90 000 euroa ja toimintakulut 584 000 euroa suurempina kuin talousarviolla suunniteltiin. 

Vuoden 2018 aikana jouduttiin perustamaan uusia varhaiskasvatuspaikkoja ja rekrytoimaan lisää henkilöstöä kasvaneen palveluntarpeen perusteella. Näitä ennakoimattomia tarpeita ei oltu huomioitu vuoden 2018 talousarviosuunnittelussa. Kunnallisten varhaiskasvatuspalvelujen henkilöstömenoihin haettiin vuodelle 2018 lisätalousarvio 100 000 euroa sekä kuljetuskustannuksiin lisätalousarvio 50 000 euroa. 

Henkilöstömenot ylittivät talousarvion noin 590 000 eurolla. Kunnallisten varhaiskasvatuspalvelujen osuus tästä oli noin 40 000 euroa. Toteutuneisiin henkilöstökuluihin sisältyy varhaiskasvatuksen osalta budjetoimaton lomapalkkajaksotuksen muutos noin 333 000 euroa menojen lisäyksenä.

Sisäisten ravitsemuspalveluiden ostot ylittivät suunnitellun noin 280 000 eurolla. Muissa palvelujen ostoissa pysyttiin muutetussa talousarviossa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuivat lisääntyneestä palveluntarpeesta ja kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen liite 5:ttä koskeneista kalustehankinnoista johtuen noin 45 000 euroa suurempina kuin talousarviolla suunniteltiin. Vuoden aikana käyttöönotetut lisätilat aiheuttivat (sisäisten) tilavuokrien talousarvioylityksen, noin 350 000 euroa.

Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelimenoihin haettiin lisätalousarvio 800 000 euroa, kun palvelusetelimenojen ja yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden käytön arvioitiin lisääntyvän suunniteltua enemmän. Palvelusetelimenot toteutuivat lopulta noin 21 000 euroa pienempinä kuin ennakoitiin. Lasten kotihoidon tuki toteutui noin 324 000 euroa pienempänä kuin talousarviolla suunniteltiin. 

Perusopetuksen palvelualue

Talousarvio ylittyi suunnitellusta sekä toimintatuottojen että -kulujen osalta, toimintakatteen ylityksen ollessa 1,4 miljoonaa euroa suurempi talousarvioon verrattuna. Perusopetuksen palvelualueen kokonaisuuteen kuuluvat perusopetuksen koulut, aamu- ja iltapäivätoiminta, oppilashuolto, nuorisopalvelut sekä näiden yhteiset palvelut. 

Palvelualueen toimintatuotot ylittivät talousarvion noin 1,7 miljoonaa euroa. Ylitys koostui suurelta osin nuorisopalvelujen toimintaan saaduista avustuksista ja muista toimintatuotoista, joita ei ole talousarviolla täysimääräisinä huomioitu. Aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksutulot ylittivät talousarvion noin 280 000 eurolla. 

Palvelualueen toimintakulut ylittivät talousarvion noin 3,1 miljoonalla eurolla. 

Perusopetuksen yhteiset palvelut
Osa perusopetuksen yhteisiin suunnitelluista toimintatuloista toteutui perusopetuksen koulujen kustannuspaikoilla ja toimintatuotot alittivat suunnitellun talousarvion noin 180 000 euroa. Toimintakulut puolestaan ylittivät suunnitellun noin 1,1 milj. euroa. 

Henkilöstömenoja lisäävä, talousarviolla huomioimaton erä, perusopetuksen lomapalkkajaksotuksen oikaisu oli tilinpäätösvuonna noin 194 000 euroa. Perusopetuksen sairausvakuutuskorvaukset (menoja pienentävä erä) on talousarviolla suunniteltu perusopetuksen yhteisiin palveluihin 470 600 euroa, mutta toteumatieto viedään kustannuspaikkakohtaisesti oikeille yksiköille. Sairasvakuutuskorvauksia toteutui yhteensä 515 910 euroa.

Valtion erityiskoulujen palvelujen ostot ylittivät talousarvion noin 195 000 eurolla. Jyväskyläläisoppilaiden maksuosuudet muilta kunnilta ylittivät asetetun talousarvion noin 205 000 eurolla. 

Perusopetuksen koulut
Perusopetuksen koulujen henkilöstökulut toteutuivat lisätalousarvion jälkeen lähes suunnitellusti, ylitys lisättyyn talousarvioon nähden oli noin 67 000 euroa. Palvelujen ostot ylittivät talousarvion noin 725 000 euroa. Koulujen matkustus- ja kuljetuspalvelut ylittyivät noin 458 000 euroa lisätalousarviosta huolimatta. Tästä noin 20 000 euroa oli budjetoimatonta, josta on laskutettu muita kuntia. Lisätalousarvio laadittiin riittämättömänä. Majoitus- ja ravitsemispalvelut ylittyivät noin 104.000 euroa. 

Aamu- ja iltapäivätoiminta
Aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuuteen kuuluvat aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkäri sekä vaativaa erityistä tukea tarvitsevien lasten aamu- ja iltapäivätoiminta Vertti. Jälkkäri-toiminnan asiakasmaksutulot ylittivät talousarvion noin 276 000 eurolla. Täysimääräistä toimintamaksua maksavien osuus on lisääntynyt, joka näkyy toimintatuottojen kasvuna. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa 1.4.2018 alkaen otettiin käyttöön toimintamaksun perimättä jättäminen sekä puolitus, mutta talousarviolla huomioitu tulojen vähennys ei toteutunut ennakoidusti. 

Vertti-ryhmien toiminnan toimintakulut ylittivät talousarvion noin 130 000 eurolla. Ylitys aiheutui henkilöstömenojen ja ravitsemuspalveluiden kasvusta. Kuljetuskustannukset ylittyivät lisätalousarviosta huolimatta.

Oppilashuolto
Oppilashuolto alitti talousarvion noin 105 000 eurolla, toimintatulojen ylittäessä talousarvion noin 20 000 euroa ja toimintakulujen alittaessa suunnitellun noin 84 000 euroa. Toimintatuotot koostuivat pääasiassa palvelujen myynnistä muille kunnille. Henkilöstökulut alittivat talousarvion noin 72.000 eurolla, kun tilinpäätösvuodelle koko vuodeksi suunnitellut henkilöstön lisäykset saatiin rekrytoitua vasta kesken vuoden. 

Nuorisopalvelut
Nuorisopalvelujen talousarvio alittui toimintakatteen osalta noin 353 000 euroa. Toimintatuotot ylittivät talousarvion noin 1,5 miljoonalla eurolla ja toimintamenot noin 1,1 miljoonalla eurolla. 

Nuorisopalvelujen toimintaan saatuja avustuksia, hankerahoitusta ja muita toimintatuottoja ei ole talousarviolla täysimääräisinä huomioitu. Avustuksia ja hankerahoitusta saatiin nuorisopalvelujen hankkeisiin, työpajatoimintaan sekä etsivään nuorisotyöhön. Hankkeisiin saatavaa rahoitusta ei ole talousarviolla huomioitu. Kasvun maisema- hankkeen tilikauden 2018 tuloina huomioitiin tilikaudelle kuuluvat tulot, vaikka varsinainen maksatus tapahtuu osittain vuoden 2019 puolella.  

Toimintakulut ylittivät talousarvion noin 1,1 miljoonalla eurolla. Nuorisopalvelujen hankkeisiin ja avustusperusteiseen toimintaan liittyvät toimintakulut eivät ole talousarviolla täysimääräisinä huomioitu. Kasvun maisema -hankkeen toimintakulut on huomioitu talousarviolla omarahoitusosuuden suuruisina, mutta todelliset toimintakulut toteutuivat noin 450 000 euroa suurempina kuin talousarvio. Nuorisopalvelujen muita pienempiä hankkeita ei ole talousarviolla huomioitu. Näistä aiheutuva toimintakulujen ylitys talousarvioon nähden on noin ilman työpajatoimintaa noin 135 000 euroa. Etsivän nuorisotyön osalta talousarvio ylitti toimintakulut noin 200 000 euroa ja työpajatoiminnan toimintakulut ylittivät talousarvion noin 200 000 euroa. 

Liikuntapalvelut 
Jyväskylän liikuntapalvelujen kokonaiskulut ylittyivät 568 954 eurolla suhteessa talousarvioon. Merkittävin tekijä ylitykseen oli Killerin jäähalliin (-494 265 euroa) ja Vehkahalliin (-206 748 euroa) kustannukset, joita ei ollut mukana talousarviossa, mutta ne näkyvät toteutuneissa toimintakuluissa ja -tuloissa. Vastaavasti Killerin jäähalliin ja Vehkahalliin liittyvät tulokertymät näkyvät tilinpäätöksessä kokonaistuottojen merkittävinä ylityksinä. 

Muita kulujen nousuja muodostui erityisesti uimahallien palvelujen ostojen kasvusta (-117 315 euroa) liittyen mm. rakennusten- ja alueiden kunnossapitoon sekä puhtaanapito- ja pesulapalveluihin. 

Liikuntapalvelujen kokonaistuotot ylittyivät noin 523 992 eurolla suhteessa talousarvioon. Uimahallien tulokertymät putosivat edellisvuoteen verrattuna 299 308 euroa. Tämä selittyy mm. että kampanjatuotto oli edellisvuotta pienempi, yhä useampi seniori-ikäinen hankki seniorikortti 65+ -tuotteen normaalien kerta- ja sarjatuotteiden sijaan sekä perheiden käyntimäärät vähenivät. Lisäksi Wellamon asiakasmäärät putosivat 7 075 käyntikerralla, joka vaikutti osaltaan myös tulokertymään. Wellamon suhteen ongelma on se, että kävijämäärä on noussut pysyvästi yli 100 000, mikä on käytettävissä oleviin tiloihin nähden erityisen paljon.

Jyväskylä Sinfonia
Vuoden 2018 tilinpäätöksen ylijäämä on 37 307 euroa. Kokonaiskulut ylittyivät 97 000 euroa suhteessa talousarvioon, mutta myös tuottoja kertyi yhteensä 134 000 euroa tavoitetasoa enemmän. Kumulatiivinen ylijäämä vuoden 2018 lopussa on 278 066 euroa. 

Jyväskylän kaupunginteatteri
Kaupunginteatterin kokonaiskulut ylittyivät 161 000 eurolla suhteessa talousarvioon. Kulujen nousu muodostui palvelujen ostoissa mm. koneiden ja kaluston kunnossapidossa sekä painatus- ja ilmoituspalveluissa ja asiantuntijapalveluissa.

Kaupunginteatterin kokonaistuotot ylittyivät myös yli 220 000 eurolla suhteessa talousarvioon. Pääsylipputuloja tuli ennakoitua enemmän 136 000 euroa ja muut myyntitulot ylittyivät 78 000 euroa. Jyväskylän kaupunginteatteri on ollut ylivuoteisessa nettobudjetoinnissa vuodesta 2009 alkaen. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä kaupunginteatterin kumulatiivinen ylijäämä on 193 385 euroa. 


Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2019 talousarvioon ja arvio tulevasta kehityksestä

Microsoft Office 365 ympäristön palvelut otetaan toimialalla käyttöön kevään 2019 aikana. Koska käyttöönotto aiheuttaa tarpeen uusia henkilökunnan käytössä olevia älypuhelimia, arvioidaan kalustokulujen kasvavan tämän vuoksi. Talousarviolla kalustokulujen kasvua ei ole huomioitu. 

Toimialan yhteiset palvelut ja hallinto

Hankkeiden omavastuuosuuksien arvioidaan olevan vuonna 2019 noin 420 000 euroa, kun omavastuuosuuksiin on varattu talousarviolla menoja noin 310 000 euroa. 

Varhaiskasvatuspalvelut

Vuonna 2019 ennustetaan palvelujen piiriin tulevan 120 uutta lasta ja subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajoituksen purkamisen odotetaan vaikuttavan noin 350 lapsen palveluntarpeeseen laajentavasti. Lapsimäärän ja palveluntarpeen kasvuun on varauduttu vuoden 2019 talousarviossa lisäämällä lakisääteistä henkilöstöresurssia sekä varahenkilöstöä. 

Palokunnanmäelle sijoitetaan viipalerakennus vastaamaan kasvaneeseen palveluntarpeeseen. Kangasvuoren ja Savulahden päiväkotikoulut otetaan käyttöön elokuun 2019 alussa. Uutena esimiesalueena perustetaan Cygnaeuksen päiväkoti, johon liitetään Palokunnanmäelle siirrettävä viipalerakennus. Keljonkankaan, Kauramäen ja Keskustan alueilla aloittaa elokuussa 2019 kolme uutta yksityistä päiväkotia. 

Kylän Kattauksen ravitsemuspalvelujen ostot ylittivät vuonna 2018 talousarvion noin 280 000 eurolla. Vuoden 2019 talousarviolla on pyritty huomioimaan palveluntarpeen kasvu, talousarvion 2019 ollessa noin 75 000 euroa suurempi kuin toteuma vuonna 2018. Lapsimäärässä ja palvelutarpeen laajuudessa tapahtuvat muutokset voivat kuitenkin aiheuttaa ravitsemuspalvelujen suuruuteen muutoksia. 

Perusopetuspalvelut

Perusopetuksen oppilasmäärän odotetaan edelleen kasvavan vuoden 2019 aikana. Vuoden 2019 talousarviossa on oppilasmäärän kasvuun pyritty varautumaan resurssilisäyksellä, mutta kevään ja syksyn 2019 aikana nähdään, onko suunniteltu resurssilisäys ollut riittävä. Alakoulujen oppilaat siirtyvät vähitellen yläkouluihin ja resurssitarve kasvaa tätä myötä edelleen, kun yläkouluoppilaan oppilaskohtaiset kustannukset ovat noin 1,5 kertaa suuremmat kuin alakouluoppilaan.

Perusopetuksen koulujen kuljetuskustannusten ylitys vuonna 2018 lisätalousarviosta huolimatta aiheuttaa paineen myös vuoden 2019 talousarviossa pysymiseen.

Kylän Kattauksen ravitsemuspalvelujen ostot ylittivät talousarvion vuonna 2018 noin 274 000 eurolla. Vuoden 2019 talousarviolla on huomioitu oppilasmäärässä tapahtuvat muutokset arvion mukaisesti, talousarvion 2019 ollessa noin 294 000 euroa suurempi kuin vuoden 2018 toteuma. 

Jyväskylän kansalaisopisto

Valtionosuustuntimäärää joudutaan mahdollisesti edelleen vähentämään vuoden 2018 talousarviosta, koska vos-tuntien vähentämisestä johtuvat henkilöstösäästöt olivat arvioitua pienemmät vuonna 2017. Keinoja henkilöstömenojen vähentämiseen ovat esimerkiksi kurssien vähentäminen, minimiopiskelijamäärien nosto tai lukuvuoden lyhentäminen. On myös otettava huomioon, että ELY-keskus ei arvionsa mukaan tule tekemään työvoimakoulutukseen lisäostoa.

Museopalvelut

Keski-Suomen museo on peruskorjauksen vuoksi kiinni vuoden 2017 alusta lähtien. Peruskorjaus valmistuu kesällä 2019. Museon peruskorjaukseen liittyviin käyttäjän kalustehankintoihin ja uusien perusnäyttelyjen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvä määrärahatarve (irtain käyttöomaisuus) tulee kasvamaan vuoden 2018 tasosta vuonna 2019, jolloin tiloja peruskorjauksen valmistuttua päästään kalustamaan ja perusnäyttelyä rakentamaan. Keskusarkiston kasvavan tilatarpeen vuoksi Keski-Suomen museo tarvitsee korvaavan säilytystilan. Tämä ja Keski-Suomen museon museorakennuksen käyttöönotto peruskorjauksen valmistuttua nostavat vuokrakustannuksia vuonna 2019.

Liikuntapalvelut 

Liikuntapalvelujen tulokertymä korjaantui loppuvuoden mittaan parempaan suuntaan, mutta vaatii edelleen toimenpiteitä päästäkseen aikaisempien vuosien sekä nykyisen talousarvion vaatimalle tulotavoitetasolle. 

Liikuntapalvelujen kassatoimintojen prosessien yhtenäistäminen on aloitettu ja jatketaan vuonna 2019. Liikuntapalveluissa toteutettiin sisäinen tarkastus uimahallien kassatyöskentelyssä ja rahankäsittelyssä ilmenneiden epäkohtien johdosta ja tehtiin tarvittavia korjaavia toimenpiteitä ja henkilöstömuutoksia. Korjaavien toimenpiteiden toteuttamista myös muihin toimipisteisiin jatketaan vuonna 2019.

Käyttömenojen hallinta vuoden 2019 osalta tulee edelleen vaatimaan esimiehiltä tarkkaa taloudensuunnittelua ja tiukkaa talouskuria. Lisäksi talousarviossa pysyminen edellyttää noin 400 000 euroa sopeuttamistoimenpiteitä tälle vuodelle.

Jyväskylä Sinfonia

Jyväskylä Sinfonia jatkaa toiminnan kehittämistä ylivuotisella budjetoinnilla. Vuoden 2018 irtaimen käyttöomaisuuden investointimäärärahasta 8 000 euroa siirrettiin vuodelle 2019. Lähivuosina useat muusikkokunnassa tapahtuvat eläköitymiset asettavat suuria paineita osaavan työvoiman rekrytoimisen onnistumiselle, mihin työskentelyolosuhteet ja toimitilakysymykset osaltaan merkittävästi vaikuttavat. Tällä on myös suora vaikutus yksikön talouteen, koska soittajiston kokoonpanoa joudutaan konserttitoiminnan turvaamiseksi tarvittaessa täydentämään taloudellisesti kuormittavilla sijaisuusjärjestelyillä.