Hyppää pääsisältöön
Kuva
TP 2018 - kansikuva, yläkaupungin yö, Tero Takalo-Eskola

Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen sekä arvio tulevasta kehityksestä

Työterveys Aalto -liikelaitos tuottaa työterveyshuollon palveluja kahdentoista kunnan alueella Keski-Suomessa. Kunnat ovat siirtäneet terveydenhuollon kuntayhtymien välityksellä kunnan lakisääteisen työterveyshuoltopalvelujen järjestämisvastuun Työterveys Aallolle ja lisäksi 11 kuntaa on ostanut oman henkilöstönsä työterveyshuoltopalvelut Työterveys Aallolta. Yritys ja organisaatioasiakkaita on 2 600 ja niiden piirissä on 26 500 yksilöasiakasta. Tuotot vuonna 2018 olivat 6,8 M€ ja menot 7,0 M€. Henkilötyövuosia oli 81,5 (TP 2017 86,9). 
  
Tilikauden aikana on keskitytty henkilöstön palveluosaamisen ja tiimien itseohjautuvuuden parantamiseen koulutuskokonaisuuksin. Toukokuussa koko työterveystoiminnalle ja kaikille toimipisteille Työterveys Aalto -liikelaitokselle myönnettiin ISO9001 standardein laatusertifikaatti. Asiakaspalautteiden dokumentointia ja juurisyiden etsintää on kehitetty. Liikelaitoksessa on valmistauduttu yhtiöittämiseen ja kehitetty menetelmiä tietoon pohjautuvaan johtamiseen. Koko henkilöstö on osallistunut aktiivisesti Digiloikkaan, jota on toteutettu ”Digitiekartta vuoteen 2021” mukaisesti ja jonka tuloksena on syntynyt uusia toimintatapoja työterveyshuoltoon.

Työterveys Aalto -liikelaitos lakkautettiin 31.12.2018. Koko toiminta ja henkilöstö jakautuivat liikkeenluovutuksella kahteen yhtiöön. Muutos johtuu kuntalain 150 § muutoksesta 2013. Siirtymäaika toimintojen yhtiöittämiselle päättyi 31.12.2018.

Valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

1. Liikevaihto henkilötyövuotta kohden pysyy vähintään vuoden 2017 tasolla.

Liikevaihto henkilötyövuotta kohden laski vuonna 2018 4,5 %. Lääkärityövoiman niukkuus, jota ei rekrytoinnein saatu korjattua on suurin yksittäinen syy tulokseen. Tulosta edelliseen vuoteen verrattuna heikensivät myös  Jyväskylän kaupungille annettu alennus työterveyshuollon kustannuksista sekä kolme isoa koulutusprojektia.


2. Sujuva, säännöllinen työkykypoliklinikkatoiminta on käytössä kaikissa Työterveys Aallon tiimeissä. Tällöin työkykyselvitykset tehdään viiveettä ja läpimenoaika on mahdollisimman lyhyt.

Työkykypoliklinikkatoiminta on käytössä moniammatillisissa tiimeissä. Osassa tiimejä lääkäri-vaje on hidastanut tätä toimintaa.

 

Työterveys Aalto -liikelaitoksen talousarvion toteutumisvertailu

1 000 euroaTA 2018MuutoksetTA/M 2018ToteumaPoikkeama
       
TULOSLASKELMA     
Toimintatulot8 150,00,08 150,06 798,2-1 351,8
Toimintamenot-8 300,0-36,2-8 336,2-7 043,31 292,9
Toimintakate-150,0-36,2-186,2-245,2-59,0
Rahoitustulot ja -menot     
Muut rahoitustulot0,00,00,00,30,3
Muut rahoitusmenot0,00,00,00,00,0
Vuosikate-150,0-36,2-186,2-244,9-58,7
Tilikauden tulos-150,0-36,2-186,2-244,9-58,7
Tilikauden ylijäämä/alijäämä (sitova)-150,0-36,2-186,2-244,9-58,7
       
RAHOITUSLASKELMA     
Toiminnan rahavirta-150,0-36,2-186,2-244,9-58,7
Investointien rahavirta0,00,00,00,00,0
Rahoituksen rahavirta0,00,00,0-244,9-244,9
Rahavarojen muutos-150,0-36,2-186,20,0186,2
       

Työterveys Aalto -liikelaitoksen toiminta oli vuonna 2018 toiminnallisesti strategian mukaista. Tarvittavat hankinnat ja kehittämistoimet toteutettiin tulorahoituksella. Talousarvio oli laadittu 150 000 euroa alijäämäiseksi. Tulos oli 244 883 euroa alijäämäinen. Tulokseen vaikutti Jyväskylän kaupungin saama alennus työterveyshuollon kustannuksista.

 

Työterveys Aalto -liikelaitoksen tuloslaskelma
  
   1.1.-31.12.2018  1.1.-31.12.2017
       
Liikevaihto 6 523 164,74  7 320 232,29
Liiketoiminnan muut tuotot 275 014,62  276 511,99
Materiaalit ja palvelut     
Aineet, tarvikkeet ja tavarat     
Ostot tilikauden aikana-178 729,70  -195 564,97 
Palvelujen ostot-1 894 502,16-2 073 231,86 -2 210 670,97-2 406 235,94
Henkilöstökulut     
Palkat ja palkkiot-3 463 555,68  -3 444 171,17 
Henkilösivukulut     
Eläkekulut-642 971,16  -615 089,58 
Muut henkilösivukulut-148 257,65-4 254 784,49 -165 290,22-4 224 550,97
Liiketoiminnan muut kulut -715 323,38  -667 504,19
Liikeylijäämä (-alijäämä) -245 160,37  298 453,18
Rahoitustuotot ja -kulut     
Muut rahoitustuotot289,17  551,70 
Muut rahoituskulut-11,47277,70 -43,93507,77
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä -244 882,67  298 960,95
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia -244 882,67  298 960,95
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -244 882,67  298 960,95
       
Tuloslaskelman tunnusluvut     
Sijoitetun pääoman tuotto, % -16,6 %  17,4 %
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 0,0 %  0,0 %
Voitto, % -3,8 %  4,1 %
       
 Työterveys Aalto -liikelaitoksen rahoituslaskelma
  
  1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017   
Toiminnan rahavirta      
Liikeylijäämä (-alijäämä)-245 160,37 298 453,18   
Rahoitustuotot ja -kulut277,70 507,77   
  -244 882,67 298 960,95   
Toiminnan ja investointien rahavirta-244 882,67 298 960,95   
        
Rahoituksen rahavirta      
Oman pääoman muutokset      
Muut maksuvalmiuden muutokset      
Saamisten muutos kunnalta268 349,12 -330 675,54   
Saamisten muutos muilta3 635,47 151 285,91   
Korottomien velkojen muutokset kunnalta0,00 0,00   
Korottomien velkojen muutos muilta-27 101,92 -119 571,32   
Rahoituksen rahavirta244 882,67 -298 960,95   
        
Rahavarojen muutos0,00 0,00   
        
Rahavarojen muutos      
Rahavarat 31.12.0,00 0,00   
Rahavarat 1.1.0,00 0,00   
  0,00 0,00   
        
Rahoituslaskelman tunnusluvut      
Toiminnan ja investointien rahavirran 1 478 154,9 1 723 037,6   
kertymä 5 vuodelta, €      
Investointien tulosrahoitus, %0 % 0 %   
        
Työterveys Aalto -liikelaitoksen tase
  
VASTAAVAA 31.12.2018  31.12.2017
VAIHTUVAT VASTAAVAT     
Saamiset     
Pitkäaikaiset saamiset     
Siirtosaamiset0,00  0,00 
Lyhytaikaiset saamiset     
Myyntisaamiset313 071,05  367 966,10 
Saamiset kunnalta2 156 815,88  2 425 165,00 
Muut saamiset45 299,49  3 234,80 
Siirtosaamiset27 568,792 542 755,21 18 373,902 814 739,80
       
VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 542 755,21  2 814 739,80
       
VASTATTAVAA     
OMA PÄÄOMA     
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)1 723 037,57  1 424 076,62
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -244 882,67  298 960,95
       
VIERAS PÄÄOMA     
Lyhytaikainen     
Ostovelat293 154,59  291 353,57 
Muut velat111 090,74  75 514,32 
Siirtovelat660 354,981 064 600,31 724 834,341 091 702,23
       
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 542 755,21  2 814 739,80
       
       
Taseen tunnusluvut     
Omavaraisuusaste, % 58,1 %  61,2 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 15,7 %  14,4 %
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa1 478,2  1 723,0
       

Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 

Liikelaitos esittää, että tilikauden alijäämä 244 882,67 euroa, siirretään taseeseen oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämään. Tilikauden 2018 päättyessä Työterveys Aalto -liikelaitoksen kumulatiivinen ylijäämä eli oma pääoma on 1 478 154,90 euroa.