Hyppää pääsisältöön
Kuva
TP 2018 - kansikuva, yläkaupungin yö, Tero Takalo-Eskola

Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen sekä arvio tulevasta kehityksestä

Talouskeskus-liikelaitos tuottaa palvelukeskusmallin mukaisesti keskitetysti Jyväskylän kaupungin talous- ja henkilöstöhallinnon operatiivisia palveluja sekä niihin liittyviä asiantuntija- ja järjestelmäpalveluja. Talouskeskus-liikelaitoksen asiakkaina vuonna 2018 olivat Jyväskylän kaupunki, sen liikelaitokset ja osa konserniyhtiöistä, Hankasalmen kunta, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. 

Talouskeskus-liikelaitoksen toiminta toteutui toiminnallisesti pääosin suunnitellun mukaisena. Talous- ja palkkahallinnon palveluista myyntilaskutuksen tuotantovolyymi toteutui lähinnä talousarvion ja edellisvuoden tasoisena. Sen sijaan ostolasku- ja palkkapalveluissa sekä matkanhallinnassa volyymit kasvoivat suhteessa sekä budjettiin että edellisvuoteen nähden. 

Liikevaihto pienentyi suunnitellusti, mutta lisäpalvelujen myynnin ansiosta toteutui kuitenkin budjetoitua hieman parempana. Toteutuneet tuotot olivat noin kaksi prosenttia edellisvuoden liikevaihtoa pienempi. 

Peruspalvelutuotannon ohella toimintaa kehitettiin aktiivisesti. Tietojärjestelmien kehittämistyössä toteutuneista kehittämishankkeista merkittävimmät liittyivät palkka- ja HR-toimintojen kehittämiseen, talousraportointiin ja valittujen talousprosessien digitalisointiin sekä tilausjärjestelmän uuden käyttöliittymän käyttöönottoon. Vuonna 2018 panostettiin erityisesti ohjelmistorobotiikan käyttöönottoon ja Tapio-nimen saanut ensimmäinen varsinainen tuotantorobottimme teki vuoden loppuun mennessä jo täyttä työpäivää eri tiimeistä saamiaan tehtäviä. Samalla kehitettiin tekemisen tapaa, sujuvoitettiin prosesseja ja parannettiin laatua. 

Omien toimintaprosessien ja asiakkaalle tarjottavien palveluiden kehittämistä tehtiin aiempien vuosien tapaan ns. pienkehityshankkeina ja osana arkityötä jatkuvan parantamisen merkeissä. Laajemmista kehittämisen asiakokonaisuuksista mainittakoon keväällä voimaan tullut tietosuoja-asetus, valmisteilla oleva Kuntatieto-hanke sekä vuoden 2019 alusta käyttöön otettu tulorekisteri. Resursseiltaan suurin panostus tehtiin kuitenkin yhtiöittämisen valmistelussa. Sitä toteutettiin laajassa yhteistyössä Monetra-konsernin perustajien kanssa sekä alueellisesti Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja sote-maakuntavalmistelun kanssa. Huhtikuussa käynnistyneessä projektissa toteutettiin yhtiöittämisen valmistelut sekä liiketoiminnan ja henkilöstön siirto Monetra Keski-Suomi Oy:öön.

Vakituisen henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 60. Henkilötyövuosien määrä päättyneellä tilikaudella oli 60,6 mikä on hieman yli neljä prosenttia budjetoitua ja samalla myös edellisvuoden toteumaa pienempi. Henkilöstöresurssien väheneminen budjetoitua suurempana johtuu suunniteltua aikaisemmin tapahtuneista eläköitymisistä sekä osa-aikaisuudelle ja toisen työnantajan palvelukseen siirtymisistä.

Tulevan kehityksen arviointi

Talouskeskus-liikelaitoksen toiminta lakkasi 31.12.2018 toiminnan siirtyessä Monetra Keski-Suomi Oy:öön.

Valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 

1. Tavoitteena on alentaa kolmen keskeisimmän palvelutuotteen suoritekohtaisia yksikkökustan-nuksia. Keskimääräiset tavoiteyksikkökustannukset vuodelle 2018 ovat ostolaskut 4,20 eu-roa/suorite, myyntilaskut 2,55 euroa/suorite ja palkkapussi 14,25 euroa/suorite.

Toteutuma:
•    Ostolaskut 3,53 euroa/suorite, tavoite toteutui 
•    Myyntilaskut 2,49 euroa/suorite, tavoite toteutui
•    Palkkapussi 12,88 euroa/suorite, tavoite toteutui 

Tavoitteet toteutuivat kaikkien palvelutuotteiden osalta. Osto-, myyntilasku- ja palkkaprosessit tehostuivat kaikki työhön käytetyllä henkilötyövuosien määrällä mitattuna.


 Talouskeskus-liikelaitoksen talousarvion toteutumisvertailu

1 000 euroaTA 2018MuutoksetTA/M 2018ToteumaPoikkeama
       
TULOSLASKELMA     
Toimintatulot5 333,00,05 333,05 414,381,3
Toimintamenot-5 330,4-30,4-5 360,8-5 232,6128,2
Toimintakate2,6-30,4-27,8181,6209,4
Rahoitustulot ja -menot     
Muut rahoitustulot0,00,00,00,00,0
Muut rahoitusmenot0,00,00,0-0,6-0,6
Vuosikate2,6-30,4-27,8181,1208,9
Poistot-53,30,0-53,3-53,30,0
 Satunnaiset tuotot0,00,00,00,00,0
Tilikauden tulos-50,7-30,4-81,1127,8208,9
Tilikauden ylijäämä/alijäämä (sitova)-50,7-30,4-81,1127,8208,9
       
RAHOITUSLASKELMA     
Toiminnan rahavirta2,6-30,4-27,8181,1208,9
Satunnaiset erät0,00,00,00,00,0
Investointien rahavirta0,00,00,00,00,0
Toiminnan ja investointien rahavirta2,6-30,4-27,8181,1208,9
       
Oman pääoman muutokset0,00,00,00,00,0
Muut maksuvalmiuden muutokset-2,630,427,8-181,1-208,9
Rahoituksen rahavirta-2,630,427,8-181,1-208,9
Rahavarojen muutos0,00,00,00,00,0
       

Kulunut tilikausi 2018 oli voitollinen tilikauden ylijäämän ollessa 127 804,13 euroa. Muutetun talousarvion mukainen tilikauden tulostavoite oli -81 100 euroa. Toimintatuotot toteutuivat talousarviota suurempana (noin 81 300 euroa). Samalla toimintamenot verrattuna budjettiin kuitenkin laskivat reilut 2 prosenttia (128 200 euroa), jolloin toimintakate toteutui noin 209 400 euroa budjetoitua parempana.

Talouskeskus-liikelaitoksen tuloslaskelma
  
   1.1.-31.12.2018  1.1.-31.12.2017
       
Liikevaihto 5 288 071,03  5 406 757,61
Liiketoiminnan muut tuotot 126 203,48  140 538,05
Materiaalit ja palvelut     
Aineet, tarvikkeet ja tavarat     
Ostot tilikauden aikana-49 262,57  -17 875,84 
 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (+)0,00  0,00 
Palvelujen ostot-2 123 776,80-2 173 039,37 -2 011 644,87-2 029 520,71
Henkilöstökulut     
Palkat ja palkkiot-2 212 063,39  -2 224 580,81 
Henkilösivukulut     
Eläkekulut-442 934,87  -439 883,55 
Muut henkilösivukulut-92 623,19-2 747 621,45 -109 166,07-2 773 630,43
Poistot ja arvonalentumiset     
Suunnitelman mukaiset poistot -53 274,00  -110 030,96
  0,000,00 0,000,00
Liiketoiminnan muut kulut -311 966,87  -330 432,44
Liikeylijäämä (-alijäämä) 128 372,82  303 681,12
Rahoitustuotot ja -kulut     
  0,00  0,00 
Muut rahoitustuotot   0,00 
Kunnalle maksetut korkokulut0,00  0,00 
Muille maksetut korkokulut0,00  0,00 
Korvaus peruspääomasta0,00  0,00 
Muut rahoituskulut -568,69  -425,47
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 127 804,13  303 255,65
Satunnaiset tuotot ja -kulut     
   0,00  0,00
  0,000,00 0,000,00
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 127 804,13  303 255,65
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00  0,00
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)0,00  0,00
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00  0,00
Tuloverot 0,00  0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 127 804,13  303 255,65
       
Tuloslaskelman tunnusluvut     
Sijoitetun pääoman tuotto, % 14,5 %  40,2 %
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 0,0 %  0,0 %
Voitto, % 2,4 %  5,6 %
       
Talouskeskus-liikelaitoksen rahoituslaskelma

 

 

 

1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017
Toiminnan rahavirta   
Liikeylijäämä (-alijäämä)128 372,82 303 681,12
Poistot ja arvonalentumiset53 274,00 110 030,96
Rahoitustuotot ja -kulut-568,69 -425,47
  181 078,13 413 286,61
Investointien rahavirta   
Investointimenot0,00 0,00
Toiminnan ja investointien rahavirta181 078,13 413 286,61
     
Rahoituksen rahavirta   
Oman pääoman muutokset   
Muut maksuvalmiuden muutokset   
Saamisten muutos kunnalta-218 362,55 -413 533,45
Saamisten muutos muilta-20 880,21 53 607,02
Korottomien velkojen muutos muilta58 164,63 -53 360,18
Rahoituksen rahavirta-181 078,13 -413 286,61
     
Rahavarojen muutos0,00 0,00
     
Rahavarojen muutos   
Rahavarat 31.12.0,00 0,00
Rahavarat 1.1.0,00 0,00
  0,00 0,00
Rahoituslaskelman tunnusluvut   
Investointien tulorahoitus, %0,0 % 0,0 %
Toiminnan ja investointien rahavirta
ja sen kertymä viideltä vuodelta, 1000 euroa
2 915,2 5 300,6
 Talouskeskus-liikelaitoksen tase

 

   31.12.2018  31.12.2017
VASTAAVAA     
PYSYVÄT VASTAAVAT     
Aineettomat hyödykkeet     
Aineettomat oikeudet 0,00  53 274,00
       
VAIHTUVAT VASTAAVAT     
Lyhytaikaiset saamiset     
Myyntisaamiset295 200,13  272 600,86 
Muut saamiset1 285 840,65  1 067 478,10 
Siirtosaamiset9 044,361 590 085,14 10 763,421 350 842,38
       
VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 590 085,14  1 404 116,38
       
VASTATTAVAA     
OMA PÄÄOMA     
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 754 114,39  450 858,74
Tilikauden yli-/alijäämä 127 804,13  303 255,65
       
VIERAS PÄÄOMA     
Lyhytaikainen     
Ostovelat158 752,39  141 670,66 
Muut velat65 667,89  75 530,98 
Siirtovelat483 746,34708 166,62 432 800,35650 001,99
       
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 590 085,14  1 404 116,38
       
Taseen tunnusluvut     
Omavaraisuusaste, % 55,5 %  53,7 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 13,1 %  11,7 %
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, % 13,2 %  11,8 %
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa 881,9  754,1

 Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Esitetään, että tilikauden tulos 127 804,13 euroa siirretään omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämäksi. Tilivuoden 2018 päättyessä Talouskeskus-liikelaitoksen kumulatiivinen ylijäämä eli oman pääoman määrä on 881 918,52 euroa.